Open menu
20 | 08 | 2022

Αθήνα, 15/09/2021

Αρ. Πρωτ.: 354160

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας `Αννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εξαιτίας των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου έβδομου της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄) και ιδιαιτέρως της παρ. 12 και τις με αρ. πρωτ. οικ. 60622/17.08.2021 (Φ.Ε.Κ. 3816 Β΄) και Δ.15/Δ΄/ 62139/2021 (Φ.Ε.Κ. 3956 Β΄) Κ.Υ.Α., προσδιορίστηκε, μεταξύ άλλων, η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανεξαρτήτως εάν υπέστησαν υλικές ζημιές ή όχι, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021, σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας `Αννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας βάσει των παρ. 1, 4, 7 και 8 του άρθρου δέκατου έβδομου της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου-Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄).
Για την ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις επιχειρήσεις - εργοδότες των προαναφερόμενων περιοχών παρασχέθηκε η δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων (που είχαν προσληφθεί μέχρι και 02.08.2021) από 03.08.2021 και εφεξής και όχι πέραν των τριών (3) μηνών.
Εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» ( εγκύκλιος e-Ε.Φ.Κ.Α. 49/2020 ) του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Φ.Ε.Κ. 181 Α ) κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παρ. 7 του άρθρου 5 της με αρ. οικ. 39539/996/30.09.2020 (Φ.Ε.Κ. 4261 Β ) Κ.Υ.Α.
Κατά τον χρόνο αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων οι επιχειρήσεις - εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, άλλως οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
Επίσης, μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή, κατέστησαν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 4 του άρθρου δέκατου έβδομου της από 13.08.2021 Π.Ν.Π., κατ΄ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους καθώς και αναλογίας Δώρου Χριστουγέννων (Δ.Χ.) 2020.
Για την απεικόνιση των τακτικών (ονομαστικών) αποδοχών στην Α.Π.Δ., χρησιμοποιείται ο Τύπος Αποδοχών (Τ.Α.) 018 αντί του Τ.Α. 001 ή του Τ.Α. 901 (αν πρόκειται για εργαζόμενο ενταγμένο στο «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», που κατ΄ εξαίρεση στην παρούσα περίπτωση ανεστάλη η σύμβαση εργασίας του.
Για την απεικόνηση του Δώρου Χριστουγέννων 2021 (Δ.Χ./2021), που αναλογεί στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας (από κάθε αιτία) χρησιμοποιείται ο Τ.Α. 116 (σχετ. 58522/17.02.2021 Γεν. Έγγραφο e-Ε.Φ.Κ.Α.).
Το σύνολο των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου & εργοδότη) καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τυχόν υποβληθείσες Α.Π.Δ. χωρίς την προαναφερθείσα κωδικοποίηση, ως προς τον Τύπο Αποδοχών, δύναται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.)

Β) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες των προαναφερόμενων περιοχών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους λύθηκαν με καταγγελία το χρονικό διάστημα από 03.08.2021 μέχρι 13.08.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) θα παραχθούν, αυτοτελείς Α.Π.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αφενός στοιχεία που ήδη διαθέτει καθώς και στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Δ. και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των επιχειρήσεων - εργοδοτών.
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) θα καταβληθούν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπολογίζονται δε επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5 του άρθρου δέκατου έβδομου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. και για είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ασφάλισης κατ΄ ανώτατο όριο μηνιαίως, με τον ίδιο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) βάσει του οποίου καθοριζόταν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το χρόνο λύσης, με καταγγελία, της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών εσόδων να λάβουν γνώση της παρούσας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm