Open menu
29 | 01 | 2023

Αθήνα, 01/06/2021

Αρ.Πρωτ: Φ80000/34572/5256

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68).

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 του νόμου 4798 με τίτλο «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 68/Α/24-4-2021.

Άρθρο 256
«Χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ -Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4387/2016»

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου προστίθεται περ.γ στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και ρυθμίζεται οριστικά το θέμα της νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης στον πρώην Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, αμφισβητούμενος από τον πρώην ΟΑΕΕ.

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και εκκρεμών υποθέσεων αμφισβητήσεων ενώπιον αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

Άρθρο 257
«Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ και πιστοποιημένους επαγγελματίες -Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 »

Με τις διατάξεις του άρθρου 257 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησης από τον e -ΕΦΚΑ, η οποία καθίσταται υποχρεωτική στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 258
«Τεκμήριο από Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 »

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη συμπλήρωση, χρήση και εφαρμογή του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) κατά τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΟΤΑ.
Εφιστούμε την προσοχή ως προς την ρύθμιση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ.1 σύμφωνα με την οποία ΔΑΥΚ που έχουν εκδοθεί έως και την 26.11.2020 και έχουν οριστικοποιηθεί από τον κατά νόμο αρμόδιο προϊστάμενο δεν απαιτούν καμία επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και εφάπαξ παροχής.
Επίσης, αν υφίσταται χρόνος ασφάλισης που δεν έχει συμπεριληφθεί σε εκδοθέν ΔΑΥΚ έως τις 26.11.2010 ο ασφαλισμένος συνυποβάλει οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο της παρ.3 του άρθρου 1 του πδ 102/2004.

Άρθρο 259
«Όριο οφειλών σε ασφαλιστικό φορέα - Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115)»

 

Άρθρο 260
« Κατάργηση του άρθρου 68 του ν . 4144/2013 »

Με τις ανωτέρω διατάξεις επαναπροσδιορίζεται το ύψος των οφειλών προς τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς που μπορούν να παρακρατηθούν από τη σύνταξη των υποψηφίων συνταξιούχων.

Με τις νέες διατάξεις, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ενιαίο διευρυμένο ως προς το ύψος όριο οφειλής που δύναται να εξοφληθεί με δόσεις από τη σύνταξη των ασφαλισμένων που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Το όριο αυτό ανέρχεται σε 20.000 € για οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ και τους Τομείς του ΕΤΑΑ και σε 6.000 προκειμένου για οφειλές προς τον πρώην ΟΓΑ (φορείς και 6.000 ευρώ για οφειλές στον πρώην ΟΓΑ).

Οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 260 του ν. 4798/2021 προβλέπεται ότι ο διαφορετικός διακανονισμός των οφειλών που ίσχυε για τον πρώην ΟΓΑ παύει να ισχύει.
Εφιστάται η προσοχή στο σημείο αυτό ότι η παρακράτηση των οφειλών επί διαδοχικής ασφάλισης γίνεται από τη σύνταξη του φορέα ο οποίος τη χορηγεί, ανεξάρτητα αν οι οφειλές αφορούν άλλο φορέα.

Άρθρο 261
«Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης και χρόνος έναρξης δικαιώματος σύνταξης - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4554/2018»

Με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου τροποποιείται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών και η ημέρα έναρξης του δικαιώματος σύνταξης που ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 και πλέον το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Άρθρο 262
«Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης - Τροποποίηση των άρθρων 29 και 29 Α του Ν. 4387/2016»

Με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου καθίσταται υποχρεωτική η χορήγηση προσωρινής σύνταξης για τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει στον e-ΕΦΚΑ αίτηση συνταξιοδότησης (είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, εφόσον μεταξύ άλλων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλες τις Υπηρεσίες του Φορέα, προκειμένου να εφαρμοσθούν άμεσα οι κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm