19 | 10 | 2018

Μετατροπή επιχειρήσεων από ΕΠΕ σε ΟΕ

Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. δεν ορίζεται ούτε από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 περί Ε.Π.Ε., ούτε από τις διατάξεις των αναπτυξιακών Ν.Δ.1297/1972 και Ν.2166/1993, με τις οποίες παρασχέθηκαν κίνητρα για μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3296/2004 (εν ισχύ εως 31/12/2011) αναφέρονται σε συγχώνευση επιχειρήσεων και όχι σε μετατροπή.