Open menu
25 | 06 | 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«…………………….»

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «…………..» και έδρα τ.. ……... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό θα χρησιμοποιούνται και οι μεταφράσεις της επωνυμίας του σε άλλες γλώσσες, όπως «…………………………….», κ.ο.κ..

 

 

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι ………….. (ενδεικτικά η καλλιέργεια και διάδοση της μουσικής, ιδιαίτερα της κλασικής, των εικαστικών τεχνών, του κινηματογράφου ……, η ίδρυση και λειτουργία ορχήστρας δωματίου, συμφωνικής ορχήστρας ……, κινηματογραφικής λέσχης …………………).

Άρθρο 3

Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει το Σωματείο:

α) Με την συγκρότηση μίας ή περισσοτέρων ορχήστρας δωματίου, μικρότερων ή μεγαλύτερων μουσικών συνόλων.

β) Με την διενέργεια συναυλιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ορχήστρες, καλλιτεχνικά σύνολα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες.

γ) Με την διενέργεια Συνεδρίων, Σεμιναρίων, και άλλων εκδηλώσεων.

δ) Με την πραγματοποίηση ηχογραφήσεων και μαγνητοσκοπήσεων, εγγραφών σε ψηφιακούς δίσκους, τήρηση δικτυακών τόπων (σελίδων), συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

ε) Με την ίδρυση βιβλιοθήκης, λέσχης ….., την οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (διαλέξεις, προβολές, εκδρομές κ.λπ.).

στ) Με την συγκρότηση από την Γενική Συνέλευση επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης θεμάτων που άπτονται του σκοπού του Σωματείου.

ζ) Με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο προς επιτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού, παραστάσεις ενώπιον των αρχών, άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κ.λπ..

η) Με συμμετοχή σε άλλες ανάλογες οργανώσεις, συνεργασία με μορφωτικά και άλλα ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς.

θ) Με έκδοση περιοδικών, προγραμμάτων, βιβλίων, ψηφιακών δίσκων, μουσικών έργων κ.ο.κ..

ι) Με διοργάνωση μουσικών και άλλων διαγωνισμών.

Άρθρο 4: ΜΕΛΗ

Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε Έλληνας αλλά και αλλοδαπός πολίτης.

Τα μέλη διακρίνονται σε: α) Τακτικά, β) Επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη. Η εγγραφή ως τακτικού μέλους του Σωματείου γίνεται μετά την αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση του τελευταίου.

Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προσωπικότητες που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Σωματείου. Πρόταση για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να εισάγει προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέλος του Σωματείου.

Για κάθε κατηγορία μελών τηρείται Μητρώο Μελών σε ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και νόμιμα θεωρημένο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιέχει το όνομα του κάθε μέλους, διεύθυνση, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής, και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Μητρώο Μελών μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά.

Άρθρο 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Τα μέλη επίσης υποχρεούνται να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν την γνώμη τους, να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς, ουδέποτε δε να γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημίας του Σωματείου. Τα μέλη που απουσίασαν από δύο τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για εκλογή, διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου από τη στιγμή που θα εγγραφούν σε αυτό, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον προηγουμένως έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Έχουν το δικαίωμα του λόγου, της κριτικής και του ελέγχου στις Γενικές Συνέλευσης. Έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου και των πεπραγμένων της διοίκησης. Τα μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Τα μέλη δικαιούνται επίσης να επιζητούν την προστασία και την παρέμβαση του Σωματείου για την υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων τους. Διαγραφή μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο για να είναι έγκυρη πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Διαγραφόμενο μέλος για καθυστέρηση συνδρομής επανεγγράφεται μετά την εξόφληση των καθυστερημένων συνδρομών.

Άρθρο 7: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους. Δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται, να καταβάλει όλες τις καθυστερούμενές εισφορές προηγουμένων ετών και του έτους αποχωρήσεώς του.

Άρθρο 8: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου, δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθυστερούν συνδρομές περισσότερο των έξη (6) μηνών ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προειδοποιούνται εγγράφως από αυτό, και αν δεν συμμορφωθούν διαγράφονται από το Σύλλογο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία πρέπει να αναφέρει τους λόγους της διαγραφής. Πριν την διαγραφή το μέλος καλείται να δώσει εγγράφως τις απόψεις του εντός ευλόγου προθεσμίας.

Άρθρο 9: ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Πόροι του Σωματείου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή των μελών αυτού, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπροσαρμόζεται με όμοιες αποφάσεις,

β) Τα από την περιουσία του Σωματείου εν γένει έσοδα.

γ) Οι τυχόν δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοτήματα ιδιωτών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των μελών.

ε) Οι εισπράξεις από παραστάσεις, εορτές, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρους αγορές, εκδρομές, διαλέξεις, οργανωμένες από το Σύλλογο και από κάθε άλλο πόρο περιεχόμενο σ΄ αυτό.

2. Οικονομική διαχείριση

α) Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

β) Το Σωματείο τηρεί σε Τράπεζες ένα ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των …………..(………) Ευρώ. Το ποσόν αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Κληρονομιές που καταλείπονται στον Σύλλογο γίνονται δεκτές επ' ωφελεία απογραφής.

Άρθρο 10: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι το κυρίαρχο σώμα και επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Σωματείου, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και δικαιούται να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε σύμφωνα με τον νόμο.

Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) Τακτική Γενική Συνέλευση της τελευταία Κυριακή του μηνός Ιανουαρίου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτάται στα γραφεία του Σωματείου τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και που αναγράφει τον τόπο και την ώρα της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζεται η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος που πέρασε και υποβάλλεται για έγκριση ο απολογισμός του έτους αυτού, η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και ο προϋπολογισμός του έτους που αρχίζει.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνεται ενημέρωση των μελών του Σωματείου για της εργασίες αυτού και θα συζητούνται επίκαιρα θέματα. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται όταν κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με έγγραφο που θα αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το εν τρίτον των ταμειακώς εντάξει μελών ή όταν ανακύψουν οικονομικές ή διοικητικές ανωμαλίες στην διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, οπότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση της εξελεγκτικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να καλέσει τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 ημέρες διαφορετικά η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τα μέλη που το ζήτησαν ή την εξελεγκτική επιτροπή τηρουμένων των προθεσμιών ανακοινώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Άρθρο 11: ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το εν τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ.. Αν δεν συγκεντρωθεί ο παραπάνω αριθμός μελών τότε καλούνται για δεύτερη φορά τα μέλη σε Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες οπότε απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε ημέρες (15), κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διαπιστωθεί απαρτία και μετά εκλέγεται με ανάταση του χεριού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας που δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει της εργασίες αυτής και ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και της καθαρογραφής των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης τα οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κάθε άλλο θέμα που δεν γράφεται στην ημερήσια διάταξη τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει αν θα συζητηθεί ή όχι.

Άρθρο 12: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν ένας) των παρόντων μελών εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 99 και 100 Α.Κ.. Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε ένωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα και κήρυξη απεργίας διεξάγονται μυστικά διαφορετικά είναι άκυρες. Οι ψηφοφορίες για άλλα θέματα γίνονται με ανάταση του χεριού ουδέποτε όμως δια βοής.

Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 13: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται κάθε δύο χρόνια, στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου, από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με ανάταση του χεριού. Εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων των παρισταμένων μελών (σχετική πλειοψηφία). Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία υλικά για τις αρχαιρεσίες και εποπτεύει ώστε να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού με βάση το βιβλίο μητρώου των μελών.

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και την έκδοση του αποτελέσματος.

Άρθρο 14: ΕΚΛΟΓΕΣ

Η εκλογή των ανωτέρω οργάνων του Σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Είναι δυνατό όμως εφόσον δεν υπάρχουν συνδυασμοί, οι εκλογές να γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο οπότε εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους ψήφους. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.

Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 15: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου.

Άρθρο 16: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σύλλογο διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) τακτικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια. Αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρούν τα τακτικά που εξέρχονται για οποιοδήποτε λόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν λήξει η θητεία τους, είναι οι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες υποψήφιοι κάθε συνδυασμού κατά την σειρά της επιτυχίας τους.

Άρθρο 17: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώνονται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πήρε τους περισσότερους ψήφους, με σκοπό να συγκροτήσουν σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

Κατά την ίδια συνεδρίαση γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε μήνα και έκτακτα όποτε θεωρείται αναγκαίο με πρωτοβουλία του Προέδρου αυτού ή γραπτή πρόσκληση τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα γράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν και η οποία θα ανακοινώνεται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι απαραίτητη η παρουσία τεσσάρων (4) μελών μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος για να γίνει απαρτία. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα παίρνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά και παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τη δραστηριότητα του Σωματείου εκτός από τα θέματα αρμοδιότητας των Γενικών Συνελεύσεων.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για όλα τα μέλη του Σωματείου, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος και πάρει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19: ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, της απουσίας βεβαιωμένης μόνο από την σημείωσή της στο βιβλίο πρακτικών αυτού, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, χάνει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται σε κάθε αρχή ή ιδιώτη ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος, τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου.

Άρθρο 21: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσωπεί το Σύλλογο. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή ταμειακή διαχείριση.

Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος ή όταν κωλύεται αυτός, ο αντιπρόεδρος, αποκλειομένου κάθε τρίτου, μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών, για να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις. Στην συνέχεια πρέπει εντός (48) ωρών να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση του και για να καθορισθεί από κοινού συνέχεια ενεργειών και για να γίνει έγκριση των πεπραγμένων υπό του προέδρου ή του αντιπροέδρου. Γενικώς πέρα από την συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του Σωματείου, για οργάνωση και την προώθηση των σκοπών του.

Άρθρο 22: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας πέρα από τα παραπάνω καθήκοντα, που έχει μαζί με τον Πρόεδρο, κρατάει την σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων, τα μητρώα των μελών, το βιβλίο περιουσίας του Σωματείου, βιβλία πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής και την αλληλογραφία του Σωματείου.

Άρθρο 23: ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας κρατάει τα οικονομικά του Σωματείου. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία, που ορίζει ο νόμος. Προκειμένου περί πληρωμών, τις ενεργεί με εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει ή δίνεται στο Σύλλογο και δίνει αποδείξεις εισπράξεως από διπλότυπο μπλοκ.

Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του χρήματα περισσότερα από ……….. (……) Ευρώ. Τα υπόλοιπα τα καταθέτει στην Τράπεζα ή Ταμιευτήριο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τις αναλήψεις διενεργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το ένταλμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Το Ταμία όταν απουσιάζει αναπληροί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που προτείνει ο ίδιος και αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Ταμία δεν δύναται να αναπληρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

Ο Ταμίας συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον απολογισμό και προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών του Σωματείου και υποβάλλει κάθε δίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα των μελών που καθυστερούν στην συνδρομή τους.

Άρθρο 24: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο αντιπρόεδρος εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει.

Άρθρο 25: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 26: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι σύμβουλοι έχουν συλλογική ευθύνη για το Σύλλογο, δεν έχουν όμως ούτε μειωμένα δικαιώματα, ούτε μειωμένες ευθύνες και υποχρεώσεις.

Άρθρο 27: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για δύο (2) χρόνια ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος τη συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης. Υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου έκθεση πάνω στο αποτέλεσμα του ελέγχου κάθε χρήσεως και έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου με συμπεράσματα και προτάσεις. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, δικαιούται να ελέγχει όλα τα βιβλία αυτού και να ζητά πληροφορίες από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Με πρόταση της καλλιτεχνικής επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται προς την Γενική Συνέλευση προς έγκριση Εσωτερικοί Κανονισμοί που ρυθμίζουν θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου, ιδίως της Ορχήστρας και των λοιπών καλλιτεχνικών σχημάτων. Η ισχύς των κανονισμών αυτών αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου τους στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 29: ΔΙΑΛΥΣΗ

Εν περιπτώσει διαλύσεως του Σωματείου, η περιουσία αυτού και το αρχείο του περιέρχονται εις την κατοχή του ..........................................

Άρθρο 30: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, εντός πλαισίου δε αναγράφεται η επωνυμία του ήτοι: «………………..».

Άρθρο 31

Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό νόμο αυτού και τους ειδικούς νόμους περί Σωματείων.

Άρθρο 32

Το παρόν Καταστατικό συγκείμενο εκ 33 άρθρων εψηφίσθη ομοφώνως κατ' άρθρον και εις το σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη.

Αθήνα

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Διεύθυνση κατοικίας

Υπογραφή

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm