Open menu
17 | 01 | 2022

Αθήνα 19/01/2021
Αρ. πρωτ.: 49


ΘΕΜΑ: Συνεχόμενη αρίθμηση παραστατικών εσόδων. Επανεκκίνηση αρίθμησης.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ να με ενημερώσετε, εάν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, η αρίθμηση παραστατικών εσόδων, τιμολογίων (παροχής υπηρεσιών ή πώλησης) και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ( Πολ.1002/2015 ), μπορεί για κάθε χρήση από 01/01/2015, να ξεκινάει από τον αριθμό 1 και να αυξάνεται συνεχόμενα για την διάρκεια της συγκεκριμένης χρήσης.
Δηλαδή, εάν για κάθε νέα χρήση, από 01/01/2015, μπορεί να γίνεται επανεκκίνηση της αρίθμησης των παραστατικών εσόδων, στην αρχή κάθε νέου έτους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4308/2014, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολογίου, μεταξύ άλλων, ορίζεται:

 

«Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο.
γ)..................μέχρι, ιζ)................».

Ομοίως, στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, σε ότι αφορά τα εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, αναφέρεται:

«Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο.
γ)...............δ).................ε)......................».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 5, του ν. 4308/2014 , για την διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος:

«κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια).

Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν.

Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος.».

Τέλος, στην παράγραφο 7, του ίδιου ως άνω άρθρου, αναφέρεται:

«Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για:

α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους.
β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής.».

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι ο αύξων αριθμός θα πρέπει να χαρακτηρίζει το παραστατικό πώλησης (τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης) με μοναδικό τρόπο, ενώ, κατά ρητή αναφορά στον νόμο, αποτελεί μέρος του περιεχομένου του, αλλά και απαραίτητη πληροφορία για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε συναλλαγής, σε συνδυασμό με την ορθή αναγραφή και των λοιπών υποχρεωτικών ενδείξεων.
Υπό την έννοια αυτή, τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) πρέπει να έχουν ενιαία αρίθμηση κατά διαχειριστική περίοδο (λογιστική χρήση).

Η επανάληψη της αρίθμησης εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου δεν επιτρέπεται, ωστόσο, είναι δυνατόν να γίνεται χρήση διαφορετικών σειρών, ανά παραστατικό.
Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει διάταξη στον νόμο, αναφορικά με την, εξ αρχής, έναρξη αρίθμησης των παραστατικών σε κάθε νέα διαχειριστική περίοδο, κατά την γνώμη μας, αυτό μπορεί να υιοθετηθεί ως πρακτική, υπό τον περιορισμό να μην εμποδίζει την ασφαλή ταυτοποίηση των συναλλαγών, αλλά και τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm