Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα 24/07/2018
Αρ. πρωτ.: 1248


ΘΕΜΑ: Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Αγαπητοί κύριοι,

σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 5, παρ.7:

5.7.3 Από τη διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 προκύπτει ότι τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.

Θα ήθελα να με πληροφορήσετε αν μπορώ σε επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία να ενημερώνω στο τέλος εκάστου μηνός με μια ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ εγγραφή τους λογαριασμούς ταμείου, εισπράξεων μέσω pos και λογαριασμών καταθέσεων σύμφωνα με την μηνιαία ανάλυση της τράπεζας - αντί καθημερινώς.
Για να γίνω κατανοητότερος μέχρι στιγμής διαχωρίζω ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ τις πωλήσεις με μετρητά από τις πωλήσεις μέσω pos χρεώνοντας τους λογ/σμους 38.00 και 33.95 αντίστοιχα και τέλος μήνα πιστώνω τον 33.95 με χρέωση του 38.03 και 65.98 (με το ποσό προμήθειας της τράπεζας).
Θα ήθελα λοιπόν να με πληροφορήσετε αν παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνω καθημερινά τις εγγραφές πωλήσεών μου σαν πληρωμές μετρητοίς και στο τέλος του μήνα με μια εγγραφή μπορώ να αντιλογίζω τον λογαριασμό ταμείου μου σύμφωνα με το σύνολο που προκύπτει από την αναλυτική κίνηση της τράπεζας.

Δηλ, καθημερινώς οι κινήσεις:

38.00 Χ

70.01 Π

54.00 Π

και τέλος μήνα μία εγγραφή συγκεντρωτική:

33.95 Χ

38.00 Π

38.03 Χ

65.98 Χ

33.95 Π

-----------------------------


Κατά αυτόν τον τρόπο δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα τα πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα σε καθημερινή βάση - αλλά συμφωνούν στο τέλος του μήνα παρέχοντας τις ίδιες δυνατότητα κάθε ελεγκτικής διαδικασίας, αφού υποχρέωση της επιχείρησης είναι τα λογιστικά της βιβλία να είναι ενημερωμένα μέχρι την ημερομηνία υποβολής του φπα (πχ σε έλεγχο την 10/7 τα βιβλία βάση νόμου θα είναι ενημερωμένα μέχρι 31/5).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, δεν προκύπτει συγκεκριμένος τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων. Ωστόσο, η διοίκηση της οντότητας θα πρέπει να εφαρμόζει, κατά την κρίση της, κατάλληλες δικλείδες, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος, για κάθε συναλλαγή ή λογιστικό γεγονός, από τον χρόνο που αυτά προκύπτουν, μέχρι τον τελικό διακανονισμό τους.
Επιπλέον, ο τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων, θα πρέπει να επικεντρώνεται στο κατά πόσον επιτυγχάνεται ο στόχος της πληρέστερης ενημέρωσης της διοίκησης της οντότητας.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο τρόπος που προτείνετε στο ερώτημά σας, με καθημερινή χρέωση του ταμείου, για πράξεις που αφορούν πωλήσεις μέσω POS, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού δεν θα επαληθεύεται, σε ενδεχόμενο έλεγχο, η καταμέτρηση του χρήματος στη φυσική του μορφή (ταμείο μετρητών).Υπό την έννοια αυτή, δεν καλύπτεται η προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας του συγκεκριμένου ελέγχου (ταμείο), με αποτελεσματικό τρόπο.
Εξάλλου οι χρεώσεις και οι πιστώσεις του λογαριασμού 38.00 «Ταμείο» (ή 38.01, κατά Σχέδιο Λογαριασμών ΕΛΠ) πρέπει να επαληθεύονται με αντίστοιχα παραστατικά χρεώσεως (γραμμάτια εισπράξεων), πιστώσεως (εντάλματα πληρωμής), ταμειακών ποσών. Συνεπώς, η πίστωση του λογαριασμού 38.00, με χρέωση του 33.95 δεν είναι ορθή.
Η διενέργεια αντιλογιστικών εγγραφών στον λογαριασμό 38.00 «Ταμείο» δεν είναι επιτρεπτή.
Κατά την γνώμη μας, η αληθής έννοια της ερμηνείας που διατυπώνει η Πολ. 1003/2014 , στην παράγραφο 5.7.3, ως προς την διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2014 , αφορά περιπτώσεις εσόδων ή εξόδων, με κοινά χαρακτηριστικά, που μπορούν να καταχωριστούν στα βιβλία με συγκεντρωτική εγγραφή σε ημερήσια βάση, ώστε να απλοποιούνται καταχωρίσεις αυτής της μορφής, χωρίς όμως να προκαλείται ζήτημα στο πραγματικό ταμείο (διπλογραφικό σύστημα).

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm