17 | 10 | 2018

Αθήνα 24/10/2017
Αρ. πρωτ.:
2114


ΘΕΜΑ: Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία (παροχής υπηρεσιών) αγόρασε οικόπεδο και προχώρησε στην ανέργεση διόρωφης οικοδομής πλέον υπογείου προκειμένου μελλοντικά να το χρησιμοποιήσει ως έδρα. Σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της τοιχοποιίας και θέλει να προχωρήσει σε αποπεράτωση του υπόγειου χώρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος (π.χ. φύλαξη αρχείου), ο οποίος θα δηλωθεί και στην εφορία. Σημειωτέον ότι η αποθήκη θα παραμείνει χωρίς σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε αν μπορούμε να προβούμε στη διενέργεια αποσβέσεων για τον υπογειο χώρο-αποθήκη και αν ναι σε τι ποσοστό επί του κόστους ανέργεσης, λαμβανομένου υπόψιν ότι τα κόστη ανέργεσης αφορούν το σύνολο της οικοδομής.
Στο Ε9 δηλώνετε ως βοηθητικός χώρος του ισογείου ορόφου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση την παράγραφο 1 (ζ), του άρθρου 30, του Ν. 4308/2014 , οι πολύ μικρές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία χρησιμοποιούν τις μεθόδους απόσβεσης παγίων στοιχείων της φορολογικής νομοθεσίας και δεν εφαρμόζουν τις σχετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 3(α)(1) έως και 3(α)(4) του άρθρου 18 του νόμου.
Οι φορολογικές μέθοδοι απόσβεσης καθορίζονται από το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013 και τη σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1073/2015.
Για τα λοιπά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Σχετικά άρθρα