23 | 10 | 2018

Αθήνα 06/09/2017
Αρ. πρωτ.: 1584


ΘΕΜΑ: Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ατομική επιχείρηση με απλογραφικό λογιστικό σύστημα για την χρήση 2016 έχει κέρδη και συνεπώς προκύπτει φόρος εισοδήματος ποσό Α. Η επιχείρηση έχει και παρακρατούμενους και προκαταβλητέους φόρους ποσό Β.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην περιγραφή φόροι εισοδήματος απεικονίζω το φόρο εισοδήματος δηλαδή το ποσό Α ή την διαφορά Α - Β;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων παρουσιάζεται μόνο το ποσό που αφορά το έξοδο για φόρο εισοδήματος, δηλαδή το ποσό Α.

Σχετικά άρθρα