19 | 09 | 2018

Αθήνα 12/07/2017
Αρ. πρωτ.: 1413


ΘΕΜΑ: Ταμείο υποκαταστήματος - Ταμείο έδρας.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εμπορική εταιρία έχει υποκαταστήματα στην ημεδαπή. Οι πωλήσεις των υποκαταστημάτων της ενημερώνουν σε καθημερινή βάση το Ταμείο της Έδρας, χωρίς όμως τα διαθέσιμα να μεταφέρονται σε αυτό την ίδια μέρα.
Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν η ακολουθούμενη διαδικασία είναι η ενδεδειγμένη και αν θα πρέπει σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές, να παρακολουθείται το ταμείο υποκαταστήματος σε ξεχωριστό λογαριασμό από το ταμείο της έδρας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μεταφορά ή όχι χρημάτων από μια επιχειρηματική εγκατάσταση σε άλλη επιχειρηματική εγκατάσταση μιας οντότητας, δεν αφορά θέμα λογιστικού χειρισμού για το οποίο απαιτείται η έκδοση γνωμάτευσης.
Από το Ν. 4308/2014 δεν προβλέπεται η τήρηση ιδιαίτερων λογαριασμών για την παρακολούθηση των ταμιακών διαθεσίμων κάθε υποκαταστήματος.
Η υποχρέωση της επιχείρησης εξαντλείται στην ύπαρξη δικλείδων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού της συστήματος, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2014.

Σχετικά άρθρα