Open menu
08 | 08 | 2022

Αθήνα 21/07/2016
Αρ. πρωτ.: 1555


ΘΕΜΑ: Λογιστικός χειρισμός ομολόγων μετά το PSI.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εργάζομαι στο λογιστήριο του Ασφαλιστικού XXXXXXX (XXXXXX). Όπως και πολλοί συνάδελφοι έτσι κι εγώ αντιμετωπίζω πρόβλημα στο κλείσιμο των χρήσεων από το 2012 και εντεύθεν, λόγω της ιδιαιτερότητας των Κρατικών Ομολόγων που κουρεύτηκαν κατά το PSI (3/2012).
Παρακαλώ Θα ήθελα να σας παραθέσω το προβληματισμό μου, όσον αφορά τον χειρισμό των Ομολόγων αυτών.
Το Ταμείο είχε τρία (3) Ομόλογα ονομαστικής αξίας 28.000.000 ευρώ και κόστος αγοράς κτήσης 28.892.650 ευρώ το 2005.
Από το 2005 έως το 2011 γινόταν αποτίμηση των ομολόγων με τρέχουσα τιμή 31/12 κάθε χρήσης, οπότε και στις 31/12/2011 στο κλείσιμο της χρήσης η αποτίμηση των ομολόγων που βρισκόταν στη κατοχή του ταμείου, κατήλθε στα 15.583.815 ευρώ.
Ερχόμαστε τώρα το Μάρτιο του 2012 πριν την ανταλλαγή των ομολόγων. Η Τ.Ε. ως θεματοφύλακας (μας στέλνει κατά τακτά διαστήματα αποτιμήσεις των ομολόγων) έτσι και στις αρχές Μαρτίου του 2012, μας έστειλε αποτίμηση των ομολόγων που κυμαίνονταν στα 7.000.000 ευρώ περίπου (δηλ. από τα 15.583.815 κατέπεσαν στα 7.000.000 ευρώ τέλη Φλεβάρη ή αρχές Μαρτίου 2012).
Ερώτηση 1: Θέλω να κλείσω τα ομόλογα με την αποτίμηση των 7.000.000 (π.χ. 34.18.00.ΧΧ). Ποιες εγγραφές θα πρέπει να κάνω για να μεταφέρω το ποσό των 7.000.000. Μπορώ να κάνω πρώτα εγγραφές στην ομάδα 7 ως έσοδα από την "ρευστοποίηση" (π.χ. 76.01.01) και μετά να το πάω στην ομάδα 4 (π.χ. 41.12);

Δηλ.
34.18.ΧΧ Χ
76.01.01 Π

Και μετά
76.01.01 Χ
41.12 Π
Μετά την ανταλλαγή των ομολόγων (PSI) στις 12/3/2012 η Τ.Ε. μας έδωσε σε αντικατάσταση των προηγουμένων ομολόγων είκοσι (20) νέα μικρά ομόλογα(και άσχετα με τα προηγούμενα 3 ομόλογα) λήξης 2042 και συνολικής ονομαστικής αξίας 8.020.000 ευρώ αλλά και με τιμή αποτίμησης 1.702.016,40 ευρώ (30/4/2012). Επίσης άλλα δύο ομόλογα ονομαστικής αξίας (χωρίς δυνατότητα αποτίμησης) από 2.100.000 έκαστος, λήξης 2013 και 2014 και τέλος ένα ομόλογο εξαμηνιαίας απόδοσης δεδουλευμένων τόκων (34.18.ΧΧ) ονομαστικής αξίας 397.600 ευρώ (με φόρο) από Μάρτιο του 2012 και λήξη το Σεπτέμβριο του 2012.

Ερώτηση 2: Η δημιουργία των νέων (20) ομολόγων θα προκύψει από την ομάδα 4 (π.χ. Κεφάλαιο 40, 41 ή 42);
Να βάλω ονομαστική αξία ή τιμή κτήσεως (αποτίμηση 3/2012);
Τα άλλα δύο ομόλογα ονομαστικής αξίας (και χωρίς δυνατότητα αποτίμησης) 4.200.000 (2.100.000 Χ 2) και λήξεως 2013 και 2014 πως θα τα απεικονίσω με λογιστικές εγγραφές;

Ερώτηση 3: Το εξαμηνιαίο ομόλογο των 397.600 ευρώ (καθαρό ποσό καταβολής 368.633,71 + 28.950 φόρο) θα το απεικονίσω με λογιστικές εγγραφές (και ποιες) παρότι καταβάλλεται ολόκληρο και κλείνει εντός του ίδιου έτους (2012);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά την ημερομηνία ανταλλαγής των ομολόγων (12.03.2012), το σύνολο των νέων ομολόγων που λήφθηκε, αναγνωρίζεται στους σχετικούς λογαριασμούς με την εύλογη (τρέχουσα) αξία τους εκείνη την ημερομηνία, η οποία και θεωρείται εφεξής η αξία κτήσης τους. Η λογιστική αξία των υφιστάμενων ομολόγων που αντικαταστάθηκαν, όπως αυτή εμφανιζόταν στον ισολογισμό της 31.12.2011, διαγράφεται και το σύνολο της διαφοράς αναγνωρίζεται ως ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2012, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από τυχόν αποθεματικό που υπήρχε στα ίδια κεφάλαια από αποτίμηση στην τρέχουσα αξία τέτοιων στοιχείων. Μετά την ημερομηνία αυτή (12.03.2012), για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των επόμενων χρήσεων 2012, 2013 κλπ, για τα εν λόγω νέα ομόλογα, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι λογιστικοί κανόνες.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm