Open menu
27 | 02 | 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ

ΦΠΑ Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2007 (009/07).

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

α. Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2007 (έκδοση 2007 009/07-ΦΠΑ χρώματος καφέ) καθορίζεται με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1121743/9331/1677/Α00141 ΠΟΛ. 1157/19-12-2007. Θα χρησιμοποιηθεί από τους υποκείμενους για την υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων διαχειριστικών περιόδων από 1/1/2007.
Επισημαίνεται ότι το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2001 (έκδοσης 2002 - 009. ΦΠΑ χρώματος καφέ) θα χρησιμοποιείται από τους υποκείμενους στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης για προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους (αρχικής ή τροποποιητικής).
β. Αν πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, διαπιστωθούν διαφορές σε κάποια ή κάποιες φορολογικές περιόδους μεταξύ των στοιχείων των περιοδικών δηλώσεων και των πραγματικών δεδομένων που προκύπτουν, θα πρέπει να συμπληρωθεί μια σωστή περιοδική δήλωση με τα πραγματικά δεδομένα της φορολογικής περιόδου στην οποία διαπιστώθηκαν λάθη και να υποβληθεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι, κάθε φορολογική περίοδος θεωρείται αυτοτελής ως προς την υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης και της καταβολής τυχόν χρεωστικού ποσού που προκύπτει, έτσι τυχόν ποσό φόρου που καταβλήθηκε επιπλέον του οφειλόμενου σε προγενέστερη φορολογική περίοδο δεν καλύπτει αυτοδίκαια το φόρο που οφείλεται σε μεταγενέστερη φορολογική περίοδο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου και το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει να μεταφερθεί για συμψηφισμό στη μεταγενέστερη φορολογική περίοδο.
Επίσης, αν σε κάποια φορολογική περίοδο καταβληθεί χρεωστικό ποσό μικρότερο του οφειλόμενου και σε μεταγενέστερη υποβληθεί δήλωση για να καταβληθεί ισόποσο ή και μεγαλύτερο ποσό του οφειλόμενου από την προγενέστερη περίοδο, το σφάλμα δεν θεραπεύεται με υπολογισμό της δέουσας προσαύξησης στην εκκαθαριστική δήλωση της οικείας χρήσης. Πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση της προγενέστερης φορολογικής περιόδου με τα σωστά στοιχεία και τη σωστή προσαύξηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής αυτής δήλωσης και τροποποιητική περιοδική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου, που καταβλήθηκαν τα επιπλέον ποσά (οπότε η τροποποιητική δήλωση της μεταγενέστερης περιόδου θα προκύψει λογικά πιστωτική).
γ. Η εκπρόθεσμη υποβολή και η μη υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, αποτελούν παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο από 117 έως 1170 ΕΥΡΩ, στην περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. Το πρόστιμο αυτό κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3).

2. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ

Υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε οικονομική δραστηριότητα, όπως και στην περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ότι βρίσκεται σε αδράνεια, (ακόμη και στην περίπτωση που έχουν ακυρωθεί τα φορολ. στοιχεία).
Υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έχουν και:

α) οι επιχειρήσεις παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, καθώς και οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών και γενικά οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες,
β) οι επιχειρήσεις παραγωγής και οι λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων,
γ) οι επιχειρήσεις παραγωγής και λοιποί εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών,
δ) οι επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής απόκτησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (καινούργιων ή μεταχειρισμένων), καθώς και οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Ν. 2859/2000.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τους εγκεκριμένους αποθηκευτές των παραπάνω περιπτώσεων α΄- γ΄, καθώς και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς της παραπάνω περίπτωσης α΄, με τις A.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.93 και Δ. 635/436/29.4.93 παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών, με βάση συνοδευτική κατάσταση και σφράγιση των πρωτότυπων τιμολογίων ή παρόμοιων αποδεικτικών στοιχείων, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Για το λόγο αυτό η εκκαθαριστική δήλωση αποσκοπεί κυρίως:

α) Στην αναπροσαρμογή των αξιών και φόρων εκροών.

β) Στο διακανονισμό του φόρου εισροών (πίνακες Ζ΄, Η΄).

γ) Στη συλλογή στοιχείων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των αξιών και φόρων εκροών/εισροών και άλλων οικονομικών πληροφοριακών στοιχείων, απαραίτητων για τις ενδοκοινοτικές επαληθεύσεις του VIES και την εκτίμηση των ιδίων πόρων της Ευρ. Ένωσης, καθώς και στη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

δ) Στην τυχόν εκκαθάριση του φόρου που προκύπτει από διακανονισμούς κ.λ.π. ή στην άσκηση αιτήματος επιστροφής Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2859/2000.

Υποχρέωση να υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση έχει και το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση, μέσα στη νόμιμη προθεσμία κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού σταδίου και μετά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών που θα υποβληθεί, όταν το νομικό πρόσωπο συσταθεί ή η ατομική επιχείρηση λειτουργήσει με ταυτόχρονη υποβολή της σχετικής δήλωσης έναρξης εργασιών (με προέλευση "από ίδρυση").

3. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ

Δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση:

α) Οι υποκείμενοι στο φόρο, που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, έστω και αν για ορισμένες πράξεις παράδοσης επενδυτικών αγαθών ή λήψης αγαθών ή υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση.
β) Τα μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα, έστω και αν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση.
γ) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000.
δ) Τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, έστω και αν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών ή για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησαν κατέβαλαν το φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση.
ε) Οι υποκείμενοι που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσομένων της παραγρ. 2 του άρθρ. 39 του Ν. 2859/2000, περιλαμβανομένων και των αλιέων με σκάφος έως 6 μέτρα.
στ) Οι αμιγείς πρατηριούχοι και λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων καπνών της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του Ν. 2859/2000.
ζ) Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) οι οποίοι δεν ανήκουν στο κανονικό καθεστώς (δηλαδή αυτοί που αποδίδουν το φόρο με έκτακτη δήλωση).
η) Οι αλιείς του ειδικού καθεστώτος της A.Υ.Ο. 1145339/6602/140/E00141/ΠΟΛ. 1320/30.12.98 εφόσον έχουν σκάφη μεγαλύτερα των 6 και ως 12 μέτρων, καθώς και οι σπογγαλιείς.
θ) Οι εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων που αποδίδουν Φ.Π.Α. σύμφωνα με την A.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ. 1065/4.4.2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), στις ακόλουθες προθεσμίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000):

1. Από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μέχρι και την εικοστή πέμπτη (25) ημέρα του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
2. Από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. μέχρι και την δέκατη (10) ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Ο χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007 ορίζεται με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.1121743/9331/1677/Α0014/ΠΟΛ. 1157/19.12.2007.
Ειδικότερα, η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2007 των υποκειμένων, που η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2007, υποβάλλεται:

Ι. Μέχρι την 17η Μαρτίου 2008 αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
ΙΙ. Μέχρι την 12η Μαΐου 2008 αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

Η ως άνω υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παύσης των εργασιών από οποιαδήποτε αιτία (πραγματική παύση εργασιών, συγχώνευση κτλ.), ή σε περίπτωση παύσης των φορολογητέων δραστηριοτήτων, χρονολογία λήξης της διαχειριστικής περιόδου θεωρείται η ημερομηνία παύσης αυτών. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου δεν συμπίπτει με ημερομηνία λήξης φορολογικής περιόδου, η εκκαθαριστική δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 55 ή 130 ημερών κατά περίπτωση, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία παύσης των εργασιών.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση παύσης των εργασιών πριν από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, η ημερομηνία παύσης των εργασιών θεωρείται και ημερομηνία λήξης της οικείας φορολογικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, ορίζεται μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), όχι όμως αργότερα από την προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Εξαιρετικά δε, σε περίπτωση οριστικής παύσης νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή θανάτου του υποκειμένου φυσικού προσώπου, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκειμένου ή μέσα σε 20 ημέρες από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 55 ή 130 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση που εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει:

Μια εκκαθαριστική δήλωση για το διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης και μια εκκαθαριστική δήλωση για το διάστημα που διαρκεί η εκκαθάριση.
Π.χ. Επιχείρηση τίθεται σε εκκαθάριση (δήλωση μεταβολών) 28/3/05 και αυτή περαιώνεται στις 10/9/2007. Θα υποβάλει μια εκκαθαριστική δήλωση για το διάστημα 1/1/05 έως 27/3/05 και μια άλλη εκκαθαριστική για το διάστημα 28/3/05 έως 10/9/07.

5. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού καταστήματος του υποκειμένου στο φόρο που υπαγόταν, κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Όταν η επιχείρηση εδρεύει σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. ή είναι εποχιακή επιτρέπεται η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, ταχυδρομικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο.

6. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα.
Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον υποκείμενο ή και από οποιονδήποτε τρίτο για λογαριασμό του. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο, αυτός υποχρεούται να επιδεικνύει την ταυτότητά του.
Η αποστολή της δήλωσης ταχυδρομικά δεν επιτρέπεται. Εξαιρετικά όταν η επιχείρηση εδρεύει σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ. ή είναι εποχιακή επιχείρηση μπορεί να στείλει την εκκαθαριστική της δήλωση με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ορθότητα της συμπλήρωσης. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή θα εσωκλείεται στην επιστολή και ισόποση επιταγή, σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής της (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η ημερομηνία έκδοσης της επιταγής εξυπακούεται ότι θα είναι η ίδια ή προγενέστερη της αποστολής της επιστολής. Ταχυδρομική παραλαβή εκπρόθεσμων εκκαθαριστικών δηλώσεων θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον έχει υπολογιστεί ορθά η προσαύξηση και το σύνολο νια καταβάλετε καλύπτεται από την επιταγή. Αν η επιταγή υπολείπεται του ποσού για καταβολή δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση και τότε, επιστρέφονται ταχυδρομικά στον αποστολέα όλα τα αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης ανυπόγραφα μαζί με την επιταγή.
Και στην περίπτωση της ταχυδρομικής υποβολής, αν δεν υπάρξει πρόβλημα, το ένα αντίτυπο επιστρέφεται ταχυδρομικά στο δηλούντα υπογεγραμμένο από τον παραλαβόντα ή και τον ταμία. Σε περίπτωση δε, που η δήλωση παραλαμβάνεται μηχανογραφικά επιστρέφεται επίσης και αντίγραφο του αποδεικτικού - είσπραξης (διπλοτύπου).
Σημειώνεται ότι με το νόμο 3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312 Α΄) για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006 υπάρχει υποχρέωση υποβολής όλων των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά τους χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.
Συνεπώς για την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2007, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλατε την περιοδική σας δήλωση χειρόγραφα (και όχι μέσω TAXIS ή TAXISnet) και σύμφωνα με τα παραπάνω υπήρχε υποχρέωση υποβολής της θα προσκομίσετε φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων μαζί με την εκκαθαριστική.
Αντίθετα στις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή, όταν η περιοδική δήλωση έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ. που είναι ενταγμένη στο TAXIS ή ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης φωτοαντιγράφων περιοδικών δηλώσεων.
Στην εκκαθαριστική δήλωση θα πρέπει να εμφανίζονται τα οικονομικά δεδομένα της διαχειριστικής περιόδου συγκεντρωτικά, για το σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων της επιχείρησης (κεντρικό και υποκαταστήματα).
Επισημαίνεται ότι με το Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74 Α΄/7.4.2006) από 1ης Ιανουαρίου 2006 παύει να ισχύει η υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων ΦΠΑ από λογιστή - φοροτεχνικό.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (TAXISnet).

Οι υποκείμενοι των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2007, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αρχικές, εμπρόθεσμες, πιστωτικές ή μηδενικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2007 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), εφόσον για τη διαχειριστική περίοδο αυτή έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές) Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Οι υποκείμενοι που έχουν υποχρέωση συνυποβολής με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2007 των ειδικών καταστάσεων των Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2-8-1993 (ΦΕΚ 675 Β΄/2-8-1993) και 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ. 1029/2-2-1995 (ΦΕΚ 105 Β΄/17-2-1995) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την ως άνω εκκαθαριστική δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) και να αποστέλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, τις ειδικές καταστάσεις με συστημένη επιστολή μέχρι τις προθεσμίες που αναφέρονται πιο κάτω.
Εξαιρούνται της παραπάνω δυνατότητας οι υποκείμενοι που:

1. Υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έτους 2007 με επιφύλαξη.
2. Η διαχειριστική τους περίοδος έληξε σε ημερομηνία διαφορετική από την 31/12/2007.
3. Έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο και η ημερομηνία έναρξης αυτής είναι προγενέστερη της 1/1/2006.
4. Έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής και έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ή πτώχευση ή αδράνεια.
5. Έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών: α) Εντός του έτους 2007 ή β) εντός του έτους 2008 και μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007.
6. Έχουν αλλαγή κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. μετά την 1/1/2007. .
7. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας τους την 31/12/2007 ήταν η Δ.Ο.Υ. Αγίου Αθανασίου.
8. Υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2007.
9. Μετατάχθηκαν την 1/1/2007 από το απαλλασσόμενο ή από το ειδικό καθεστώς, στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Η ως άνω εκκαθαριστική δήλωση μπορεί να υποβληθεί από 11/2/2008:

Ι. Μέχρι την 1η Απριλίου 2008 από υποκειμένους, που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2007) τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΙΙ. Μέχρι την 26η Μαΐου 2008 από υποκειμένους, που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2007) τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/93

Οι επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, για τη σύνταξη και υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει να συμβουλευθούν την ΕΔΥΟ 1055240/439/0015/ΠΟΛ. 1131/9-5-95.
Σύμφωνα με την παραπάνω ΕΔΥΟ οι μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες ή απορροφώμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. Ως ημερομηνία αφετηρίας για την προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.
Η προερχόμενη από το μετασχηματισμό εταιρεία, υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για την πρώτη διαχειριστική της περίοδο στην οποία συμπεριλαμβάνει και τις πράξεις που πραγματοποίησαν οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και του χρόνου ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.

9. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σημειώνεται ότι από 1/1/96 οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί της παραγρ. 5 του άρθρου 49 του Ν. 2238/94, σε περίπτωση εκπτώσεων και μερικών επιστροφών τιμήματος δε δικαιούνται ανάλογης μειώσεως της φορολογητέας αξίας των εκροών τους.
Δηλαδή, αν π.χ. μηχανικός χορηγήσει έκπτωση για αμοιβή μελέτης του με πιστωτικό τιμολόγιο, σε αυτή δε θα υπολογίσει τον αναλογούντα Φ.Π.Α

10. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Για την πρόληψη των συνεπειών ανακρίβειας ή παράλειψης υποβολής δήλωσης, ο υποκείμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει δήλωση με επιφύλαξη, που ν΄ αφορά, είτε συγκεκριμένη φορολογητέα αξία, είτε εφαρμογή διαφορετικού συντελεστή κτλ. Η επιφύλαξη πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη, να συμπληρώνεται σε χωριστό χαρτί και να υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση. Η επιφύλαξη αυτή δεν αναστέλλει την είσπραξη του φόρου.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να τροποποιήσει την αρχική του δήλωση όταν αυτή είναι ελλιπής ή λανθασμένη. Οι τροποποιητικές δηλώσεις συμπληρώνονται, όπως και οι αρχικές με τη σωστή συμπλήρωση όλων των ενδείξεων.

12. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

Οι υποκείμενοι στο φόρο που διακόπτουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέσα στο έτος 2008 θα υποβάλουν την εκκαθαριστική δήλωση στο έντυπο 009/07 Φ.Π.Α.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

¶ρθρο

 

Οι υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο, αναφορικά με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις είναι:

1. Οι υποκείμενοι που ενεργούν πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται με το νόμο 2859/2000, όπως ισχύει και ειδικότερα αυτές που απορρέουν από τα άρθρα 36 και 38 αυτού. Ήτοι:

α) για τις παραδόσεις που πραγματοποιούν προς επιχείρηση άλλου κράτους μέλους, η οποία διαθέτει ΑΦΜ /ΦΠΑ και επαληθεύεται ο αριθμός αυτός με το σύστημα VIES, να υποβάλλουν, ανά τρίμηνο, ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων (listing),
β) αν οι αποκτήσεις ή παραδόσεις ξεπέρασαν την περσινή ή τρέχουσα χρονιά τα 55.000 ΕΥΡΩ να υποβάλλουν δήλωση Intrastat κάθε μήνα, χωριστά για τις αφίξεις και τις αποστολές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 1099733/8159/0014/15988/1274/ΠΟΛ. 1253/22-7-1993 και την αριθμ. 24300/ΙΓ34/29-12-94 απόφαση της Γεν. Γραμματέως της ΕΣΥΕ,
γ) για όλες τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι 31/12/2002 υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηνιαίας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.,
δ) για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούν από επιχείρηση άλλου κράτους - μέλους, να υποβάλλουν τριμηνιαίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και
ε) ετήσια εκκαθαριστική δήλωση.

Επισημαίνεται ότι τις ίδιες ως άνω υποχρεώσεις έχουν και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών οι οποίοι θα πρέπει στις περιοδικές τους δηλώσεις να αναφέρουν την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποίησαν.
2. Τα πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, όπως π.χ. οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα νοσοκομεία, οι δικηγόροι, τα φροντιστήρια, οι απαλλασσόμενες του φόρου πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος κτλ., δεν έχουν τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν λόγω ετήσιου ύψους ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (άνω των 10.000 ΕΥΡΩ ) ή με επιλογή τους, εντάσσονται στις υποχρεώσεις της παραπάνω παραγράφου 1 που αναφέρονται στην απόδοση του φόρου στο δημόσιο (περιοδική δήλωση ΦΠΑ, listing και δήλωση Intrastat όχι όμως και εκκαθαριστική δήλωση).
3. Τέλος επισημαίνεται ότι οι ιδιώτες δεν έχουν τις υποχρεώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων.
4. Για τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης, προκειμένου για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, στις περιπτώσεις που η αξία του οικείου φορολογικού στοιχείου έχει εκφραστεί σε ξένο νόμισμα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία, όπως προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2859/2000.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Κωδ. 001. Γράψτε την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας κατά τη λήξη της διαχειριστικής σας περιόδου.
Κωδ. 002. Γράψτε ημερολογιακά (από - έως) τη διαχειριστική περίοδο που αφορά η εκκαθαριστική δήλωση.
Κωδ. 004. Γράψτε το έτος μέσα στο οποίο λήγει η διαχειριστική σας περίοδος και για το οποίο υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση.
Κωδ. 005 - 007. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την υπηρεσία.
Κωδ. 008. Γράψτε τον αριθμό του φακέλου σας εάν η επιχείρηση είναι Α.Ε.
Κωδ. 009 - 010. Διαγραμμίστε με (Χ) το αντίστοιχο τετραγωνίδιο αν η δήλωση είναι τροποποιητική ή ανακλητική ή με επιφύλαξη.

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (Κωδ. 021- 044)

Κωδ. 021-028. Γράψτε με κεφαλαία γράμματα ευανάγνωστα και χωρίς συντμήσεις τα στοιχεία σας.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι, η επωνυμία θα αναγράφεται όπως ακριβώς είναι στο καταστατικό σας και όχι με τη χρήση σφραγίδας.
Η λεκτική περιγραφή της κύριας δραστηριότητας του δηλούντος πρέπει να αναγραφεί λεπτομερειακά ώστε να προκύπτει σαφώς η παραγωγή ή η εμπορία συγκεκριμένων αγαθών ή η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Κωδ. 031. Γράψτε τον αριθμό του φορολογικού σας Μητρώου (ΑΦΜ). Ο αριθμός αυτός θα αναγράφεται υποχρεωτικά ως εννεαψήφιος. Σε όσους υπόχρεους έχει χορηγηθεί οκταψήφιος ΑΦΜ θα προστίθεται πριν από αυτόν το ψηφίο (0) μηδέν.
Κωδ. 032. Γράψτε τα αρχικά γράμματα του είδους της ταυτότητας, όταν είστε φυσικό πρόσωπο Π.χ.

Α.Τ. για τις ταυτότητες πολιτών (αστυνομικές)
ΚΑ για τις ταυτότητες κέντρου αλλοδαπών
ΔΙ. για τα διαβατήρια.

Επίσης γράψτε το γράμμα και τα ψηφία του αριθμού της ταυτότητας αρχίζοντας από την αρχή του εννιαθέσιου πεδίου (π.χ. Σ.3/5/6/2/7/1/ / /). Για όσους στερούνται ταυτότητας (Χ.Τ.) το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με 999999999.
Κωδ. 033. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο δεξιά της λέξης ΝΑΙ, εφόσον είστε εγγεγραμμένος στο Μητρώο VIES, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιήσατε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών), κατά την τρέχουσα χρήση. Στην αντίθετη περίπτωση, διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο δεξιά της λέξης ΟΧΙ.
Κωδ. 034. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο, αν πραγματοποιείτε πωλήσεις από απόσταση. Ως πωλήσεις από απόσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 2859/00, ως ισχύει, θεωρούνται οι πωλήσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, εφόσον:

1) η παράδοση γίνεται προς τους παρακάτω εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος:

α) υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. γιατρούς, σχολεία κλπ ή ενταγμένους στο καθεστώς των απαλλασσόμενων από ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων),
β) αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
γ) μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα και εφόσον οι παραπάνω δεν είναι γραμμένοι στο σύστημα VIES,
δ) μη υποκείμενα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες),

2) δεν αφορά καινούργια μεταφορικά μέσα, αγαθά που εγκαθίστανται ή συναρμολογούνται, αγαθά που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ ή αγαθά για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 45 (προκειμένου για μεταχειρισμένα ή για αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας) και 46 (πωλούνται μέσω δημοπρασίας),
3) υπερβαίνει στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο ή υπερέβη στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα 100.000 ή 35.000 ΕΥΡΩ ανάλογα με το κράτος μέλος προορισμού, ή προαιρετικά, ανεξάρτητα από τα όρια αυτά, η επιχείρηση θέλει οι παραπάνω πωλήσεις της να φορολογούνται στο άλλο κράτος μέλος. (Σημειώνεται ότι αν γίνονται πωλήσεις, θεωρούμενες κατά τα παραπάνω ως «από απόσταση», υποχρεωτικά ή προαιρετικά, υπάρχει η υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολών Μητρώου, καθώς και η λήψη Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο κράτος μέλος αποστολής).

Κωδ. 041. Διαγραμμίστε με (Χ) το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με τα γράμματα Α,Β,Γ ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ., που τηρούσατε κατά τη λήξη της διαχειριστικής σας περιόδου. Αν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής σας περιόδου τηρήσατε δύο κατηγορίες βιβλίων, διαγραμμίστε με (Χ) μόνο τη μεγαλύτερη κατηγορία. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με αριθμό 1 εφόσον διενεργείτε υποκείμενες στο φόρο δραστηριότητες και δεν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίων από τον Κ.Β.Σ. (π.χ. Δημόσιες Υπηρεσίες).
Οι περιπτώσεις ΑΒ, ΑΓ αφορούν εκείνους που τηρούν Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. αντίστοιχα αλλά διατηρούν παράλληλα και κλάδους που σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων).
Κωδ. 042. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 1, αν τηρήσατε βιβλία του Κ.Β.Σ. υποχρεωτικά από το νόμο, το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 2 αν τα τηρήσατε προαιρετικά και τέλος το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 3 αν είστε υπό ίδρυση επιχείρηση και τηρήσατε βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας. Αν δεν τηρήσατε βιβλία δεν θα διαγραμμίσετε τα πιο πάνω τετραγωνίδια.
Κωδ. 043. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 1 ή με τον αριθμ. 2, ανάλογα με το καθεστώς που ήταν ενταγμένη η επιχείρησή σας κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Αν η επιχείρηση ήταν ενταγμένη και σε ειδικό καθεστώς των αριθμών 3, 4, 5, 6 και 7 διαγραμμίστε επί πλέον με (Χ) το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Εάν είστε επιχείρηση με βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έχετε επιλέξει το ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3052/02, διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμό 8.
Κωδ. 044. Διαγραμμίστε με (Χ) το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 1, αν η ένταξή σας στο καθεστώς Φ.Π.Α. κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ήταν υποχρεωτική και το τετραγωνίδιο με τον αριθμ. 2 αν ήταν προαιρετική.

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Β΄ (Κωδ. 061)

Συμπληρώστε, με κεφαλαία, τις ενδείξεις που αφορούν το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση, τον Α.Φ.Μ. κλπ., σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στον πίνακα Α΄ και διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο του κωδ. 061.

α) Με τον αριθμό 1, αν τα στοιχεία αφορούν το φορολογικό αντιπρόσωπο που πραγματοποιεί στην Ελλάδα πράξεις για λογαριασμό του υποκειμένου στο φόρο που είναι εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα ή σε άλλο κράτος - μέλος.
β) Με τον αριθμό 2, αν τα στοιχεία αφορούν το φορολογικό εκπρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν. 2992/02 που πραγματοποιεί στην .Ελλάδα πράξεις για λογ/σμό του υποκειμένου στο φόρο που είναι εγκαταστημένος σε άλλο κράτος - μέλος.
γ) Με τον αριθμό 3, αν αφορούν το νόμιμο εκπρόσωπο (διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., σύνδικο πτώχευσης, εκκαθαριστή, εκπρόσωπο Α.Ε., εκπρόσωπο ανηλίκου κτλ.).
δ) Με τον αριθμό 4, αν αφορούν τον αντίκλητο.

 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ΄ (Κωδ. 601-710)

Ο πίνακας αυτός είναι ο σπουδαιότερος από τους πίνακες της δήλωσης, γιατί σ΄ αυτόν συγκεντρώνονται τα συνολικά δεδομένα της διαχειριστικής περιόδου, που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., από τα βιβλία του Κ.Β.Σ. του υποκειμένου. Όλα τα δεδομένα των εκροών και εισροών γράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι επιστροφές και εκπτώσεις, οι οποίες αφορούν τη διαχειριστική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι τα φορολογικά στοιχεία έχουν ημερομηνία μέχρι και την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου π.χ. 31.12.2007.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που έχει διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος για φορολογικές περιόδους της εν λόγω διαχειριστικής περιόδου και η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει οριστικοποιηθεί ή έχει ασκηθεί προσφυγή, πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης στον πίνακα αυτό θα συμπεριληφθούν και τα δεδομένα του προσωρινού ελέγχου.
Ο πίνακας διαιρείται σε πέντε μέρη, στο α΄ για τις εκροές, στο β΄ για τις εισροές, στο γ΄ για τους ειδικούς λογαριασμούς, στο δ΄ για τα προστιθέμενα ποσά και στο ε΄ για τα αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου των εισροών.

α. Εκροές φορολογητέες - φόρος εκροών

Αν είστε ενταγμένοι στο τεκμαρτό καθεστώς Φ.Π.Α., συμπληρώστε τις στήλες κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, γράφοντας τις φορολογητέες εκροές σας (ακαθ. έσοδα), όπως προέκυψαν μετά την αναγωγή των φορολογητέων εισροών των εμπορεύσιμων αγαθών σας (αγορών- εισαγωγών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων) κατά συντελεστή Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 1092542/5473/691/0014/ΠΟΛ. 1071/25.2.2002.
Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε ότι κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) έγινε από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1039/24.1.1999 και συμπλήρωση, τροποποίηση των συντελεστών αυτών έγινε με τις αποφάσεις ΠΟΛ. 1004/2006, ΠΟΛ. 1017/2006, ΠΟΛ. 1031/2006, ΠΟΛ. 1047/2006 και ΠΟΛ. 1114/2006.
Αν είστε εγκεκριμένος αποθηκευτής αγαθών με Ε.Φ.Κ. αναγράψτε την αξία των πωλήσεών σας (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Φ.Κ.), όπως αυτά προκύπτουν από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. παραστατικά.
Αν είστε εγγεγραμμένος επιτηδευματίας ή εισαγωγέας βιομηχανοποιημένων καπνών αναγράψτε τις πραγματικές σας πωλήσεις αφού τις αποφορολογήσετε με εσωτ. υφαίρεση.

Κωδ. 601-603. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ (9%, 19%, 4,5%) την αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων παγίων, αυτοπαροδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγματοποιήσατε με ακέραιους συντελεστές. Αναφορικά με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ισχύουν οι παρατηρήσεις των κωδ. 654 - 656.
Επίσης, γράψτε το δηλούμενο τίμημα των παραδόσεων ακινήτων, των οποίων τα συμβόλαια έχουν υπογραφεί μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής σας περιόδου (δηλ. έχει πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση), καθώς και τη φορολογητέα αξία (περ. α΄, παρ. 2, άρθρο 19 Κώδικα Φ.Π.Α.) των αυτοπαραδόσεων ακινήτων.
Κωδ. 631-633. Γράψτε το φόρο που αναλογεί στους κωδ. 601- 603, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου.
Κωδ. 604-606. Γράψτε κατά συντελεστή φόρου (6, 3, 13) την αξία των φορολογητέων εκροών, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων παγίων, αυτοπαραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγματοποιήσατε με μειωμένους συντελεστές. Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ισχύουν οι παρατηρήσεις των κωδ. 654-656.
Κωδ. 634 .636. Γράψτε αντίστοιχα το φόρο που αναλογεί στους κωδ. 604-606, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή.
Κωδ. 607. Γράψτε το σύνολο των φορολογητέων εκροών (από κωδ. 601- κωδ. 606) και στον Κωδ. 637. Το σύνολο του φόρου εκροών (από κωδ. 631-636).

Αν τηρείτε βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το σύνολο του φόρου εκροών σας, κωδ. 637 συγκρίνετέ το με το σύνολο του φόρου εκροών σας που προκύπτει από τα βιβλία σας. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία σας, είναι μεγαλύτερο τη διαφορά γράψτε τη στον κωδ. 708.
Στους υπόλοιπους κωδικούς (608-611) γράψτε τα ποσά, που αντιστοιχούν σε ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.

Κωδ. 608.

1) Την αξία παραδόσεων αγαθών φορολογητέων σε άλλο κράτος μέλος π.χ. πωλήσεις αγαθών στους επιβάτες ελληνικού πλοίου κατά τον πλου από Ιταλία - Ελλάδα.
2) Την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2859/00 είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος - μέλος ή σε τρίτη χώρα και ανεξάρτητα εάν υπόχρεος για την καταβολή του φόρου εκτός Ελλάδος είναι η επιχείρησή σας ή ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών.
3) Την αξία όλων γενικά των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και πώληση στην Αίγυπτο).

Κωδ. 609.

1) Την αξία των παραδόσεων αγαθών προς υποκείμενους που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές και οι συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών απαλλάσσονται σύμφωνα με τις περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 και για την απαλλαγή αυτή εφαρμόστηκε η Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς εξαγωγείς.
2) Την αξία των παραδόσεων αγαθών και την αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αυτές, που πραγματοποιούνται προς την Α.Ε. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Για την απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται η Α.Υ.Ο. 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ. 1029/2.2.95. Ο προμηθευτής επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου του αντίγραφο του ειδικού θεωρημένου δελτίου απαλλαγής από Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε. (κίτρινο). Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τον προμηθευτή για έκπτωση ή προς επιστροφή από τα ΚΑ.Ε. Α.Ε. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς τα «ΚΑ.Ε. Α.Ε.».

Κωδ. 610.

1) Την αξία των εξαγωγών αγαθών προς τρίτες χώρες και την αξία των επιστροφών εισαγωγών μόνο όταν έχετε εκδόσει τιμολόγιο.
2) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 28 του Ν. 2859/00. Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των αγαθών που μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισμό των εκεί εγκαταστάσεών σας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7.
3) Την αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 15.
Παράδειγμα: Έστω τρεις υποκείμενοι (α΄, β΄, γ΄), εγκατεστημένοι αντίστοιχα, ο α΄ στην Ιταλία ο β΄ στην Ελλάδα και ο γ΄ στη Γερμανία. Στην περίπτωση που ο α΄ (Ιταλός), τιμολογεί αγαθά στο β΄ (Έλληνα) και αυτός με τη σειρά του τιμολογεί τον γ΄ (Γερμανό), ενώ τα αγαθά από τον α΄ (Ιταλό) πηγαίνουν απευθείας στον γ΄ (Γερμανό) τότε θεωρείται ότι έχουμε μια κανονική παράδοση από τον α΄ (Ιταλό) στον β΄ (Έλληνα) και μια οιονεί τριγωνική παράδοση από τον β΄ (Έλληνα) στον γ΄ (Γερμανό).

4)

α) Την αξία των πωλήσεων από απόσταση, όπως προβλέπονται από την παράγρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2859/00.
β) Την αξία των πωλήσεων αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος - μέλος.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Έλληνας υποκείμενος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών.
Συγκεκριμένα αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις του προς τον ΑΦΜ/ ΦΠΑ με τον οποίο ο ίδιος εξατομικεύεται στο άλλο κράτος - μέλος κατά την αποστολή των αγαθών προς το κράτος αυτό, εντός του οποίου θεωρούνται εγχώριες πωλήσεις.
5) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων:

α) καινούργιων μεταφορικών μέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 Ν. 2859/00, όπως ισχύει, καθώς και
β) αγαθών με ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, βιομηχανοποιημένα καπνά, αλκοολούχα) προς:

ι) αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ιι) υποκειμένους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους

ιιι) νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον αυτά δεν εξατομικεύονται με ΑΦΜ/ΦΠΑ, καθώς και

ίν) ειδικά για καινούρια μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις προς μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος.

6) Την αξία άλλων εκροών που είναι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. πωλήσεις σε πλοία), το κόστος των ταξιδιωτικών πακέτων, καθώς και την απαλλασσόμενη αμοιβή από πακέτα για πρακτορεία ταξιδίων, την τιμή αγοράς ή την τιμή πώλησης όταν αυτή είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς προκειμένου για μεταχειρισμένα αγαθά του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. πωλήσεις αγαθών με Ε.Φ.Κ. που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή, ειδικά προκειμένου για πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένο αποθηκευτή, εγγεγραμμένο επιτηδευματία ή εισαγωγέα σε πρατηριούχο ή λιανοπωλητή, τη διαφορά μεταξύ τη πλασματικής αξίας που υπολογίστηκε στον κωδ. 603 και της πραγματικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.), πωλήσεις σε αποθηκευτές ή εναποθέτες φορολ. αποθήκης του άρθρου 26 του Ν. 2859/00.

Επίσης στον Κωδικό αυτό θα συμπεριληφθεί και η διαφορά μεταξύ πραγματικής και φορολογητέας αξίας στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και τις εξαγωγές.

 

Κωδ. 611. Την αξία των εκροών χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, των απαλλασσομένων και εξαιρουμένων (π.χ. απαλλασσομένων επιδοτήσεων, πωλήσεων βιομηχανοποιημένων καπνών, ενοικίων). Επίσης, την αξία των παραδόσεων ακινήτων που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 και την περ. λα΄, τις παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Κωδ. 612. Το άθροισμα των κωδ. 607 έως 611.
Κωδ. 613. Το σύνολο της αξίας των παγίων, πράξεων λήπτη, των εργασιών της παραγρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 2859/00, εφόσον είναι παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας, των αυτοπαραδόσεων αγαθών και αυτοπαροχών υπηρεσιών, των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, της μεταφοράς αγαθών επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγρ. 3 Ν. 2859/00 και όποιας άλλης πράξης δεν συνιστά έσοδο που προσαυξάνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
Κωδ. 614. Τη διαφορά των κωδ. 613 από 612. Ο κωδικός αυτός εκφράζει το συνολικό κύκλο εργασιών της διαχειριστικής σας περιόδου, για τις ανάγκες του διακανονισμού Φ.Π.Α.
Κωδ. 615. Τα ακαθάριστα έσοδα που παραγματοποιήσατε για τη φορολογία εισοδήματος.
Ο κωδικός αυτός δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί με τον κωδ. 614.

β. Εισροές φορολογητέες - φόρος εισροών

Κωδ. 651- 653. Γράψτε κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (9%, 19%, 4,5%) την αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήσατε με ακέραιους συντελεστές. Στον κωδικό αυτό αναγράφεται:

1) Η πλασματική αξία των εισαγωγών (αξία τελωνείου) και οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν την εισαγωγή και υπόκεινται σε Φ.Π.Α.
2) Η αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτικής απόκτησης, εκτός από τη φορολογητέα αξία αυτής και υπόκεινται σε Φ.Π.Α.
3) Ο Ε.Φ.Κ. και τα τυχόν άλλα ποσά επί των οποίων η Τελωνειακή αρχή υπολογίζει και εισπράττει Φ.Π.Α. κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών με Ε.Φ.Κ.

Στον ίδιο κωδικό περιλαμβάνονται επίσης και οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτικής απόκτησης και υπόκεινται σε Φ.Π.Α.
Σημείωση: Η φορολογητέα αξία της ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. θα εμφανιστεί στους κωδ. 654-656 ή 660-662, στους κωδ. 601-603 ή 604-606 κατά περίπτωση και στον κωδ. 641.
Κωδ. 671-673. Γράψτε το φόρο που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α..
Κωδ. 654-656. Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη που πραγματοποιήσατε με ακέραιους συντελεστές. Αναγράφεται η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθ. 19 § 3 του Ν. 2859/00, με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν κάθε φορά και περιέχονται στον πίνακα του Παραρτήματος.
Κωδ. 674-676. Γράψτε το φόρο που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και πράξεις λήπτη, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή.
Κωδ. 657-659. Γράψτε κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (6, 3, 13) την αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήσατε με μειωμένους συντελεστές. Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με τους κωδ. 651-653.
Κωδ. 677-679. Γράψτε αντίστοιχα το φόρο που αναλογεί πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή.
Κωδ. 660-662. Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη που πραγματοποιήσατε με μειωμένο συντελεστή, αν είστε υποκείμενος εγκαταστημένος στα νησιά Αιγαίου που εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές. Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ισχύουν οι παρατηρήσεις των κωδ. 654-656.
Κωδ. 680-682. Γράψτε το φόρο που αναλογεί στους κωδ. 660-662, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία επί τον αντίστοιχο συντελεστή.
Κωδ. 663,683. Γράψτε την αξία των φορολογητέων δαπανών - γενικών εξόδων και το φόρο που πληρώσατε αντίστοιχα για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.
Αν τις δαπάνες - γενικά έξοδα τις παρακολουθείτε κατά συντελεστή, η αξία και ο φόρος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους κωδ. (651-662 και 671-682 αντίστοιχα, οπότε οι κωδικοί 663 και 683 δεν συμπληρώνονται. Το ίδιο συμβαίνει αν οι δαπάνες υλοποιούνται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πράξεις λήπτη οπότε περιλαμβάνονται στους κωδ. 654-656 ή 660 - 662 και οι αναλογούντες φόροι στους κωδ. 674-676 ή 680-682 αντίστοιχα.
Κωδ. 664. Γράψτε το σύνολο των φορολογητέων εισροών (άθροισμα κωδ. 651 - 663).
Κωδ. 684. Γράψτε το σύνολο του φόρου εισροών (άθροισμα κωδ. 671-683).
Το σύνολο του φόρου εισροών σας κωδ.684 συγκρίνετέ το με το σύνολο του φόρου εισροών, που προκύπτει από τα βιβλία σας.
Αν το ποσό που πραγματικά χρεώθηκε και προκύπτει από τα βιβλία σας είναι μεγαλύτερο, την επί πλέον διαφορά γράψτε την στον κωδ. 703, για να τον εκπέσετε και αν είναι μικρότερο στον κωδ. 708, για να τον καταβάλλετε επειδή δεν τον έχετε πληρώσει στον προμηθευτή σας.

Στους υπόλοιπους κωδικούς γράψτε:

Κωδ. 665. Γράψτε την αξία των αγορών σας, για όλη τη χρήση, για την οποία δεν πληρώσατε φόρο σύμφωνα με τις ΑΥΟ 1103551/84781/Α00141/ΠΟΛ. 1262/2.5.93 και 1013633/8911/1807/ ΠΟΛ. 1029/Α0014/2.2.95. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον αγοραστή εξαγωγέα κ.λ.π. με τις σχετικές συνολικές αγορές ανά προμηθευτή.
Κωδ. 666. Την αξία των εισροών σας, για όλη τη χρήση, που απαλλάσσονται από το φόρο, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2859/00 (π.χ. αμοιβή δικηγόρου, μισθώματα ακινήτων, ασφάλειες, αγορά ή ναύλωση πλοίων, αγορά από αγρότη ή απαλλασσόμενη λόγω τζίρου επιχείρηση).
Στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρούμενες εισροές - εκτός πεδίου εφαρμογής όπως μισθοί, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές κτλ., καθώς επίσης και η αξία της παροχής υπηρεσίας για την οποία έχει καταβληθεί ο Φ.Π.Α. με έκτακτη δήλωση.
Την εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών κτλ. και την αξία των εισροών σας, για τις οποίες δεν δικαιούστε έκπτωση του φόρου, σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 2859/00 (αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων, οινοπνευματωδών ποτών κτλ.).
Ακόμα, την αξία των ενδοκοινοτικών σας αποκτήσεων, που σύμφωνα με το άρθρο 29 Ν. 2859/00 είναι απαλλασσόμενες και την αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. Τέλος, τη διαφορά της φορολογητέας ή πλασματικής αξίας και του πραγματικού κόστους της εισαγωγής ή της ενδοκοινοτικής απόκτησης, καθώς επίσης και το κόστος των πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων.
Επίσης, την αξία των εισροών των οικοδομών που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και κατά συνέπεια ο Φ.Π.Α. αποτελεί κόστος, γράψτε το άθροισμα αξίας και φόρου.
Κωδ. 667. Το σύνολο των ποσών των κωδικών 664 έως 666.

γ. Ειδικοί Λογαριασμοί

Κωδ. 641. Τη φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. (Εξυπακούεται ότι στο αναγραφόμενο ποσό δεν θα συμπεριλάβετε τον Ε.Φ.Κ.).
Κωδ. 642. Τη συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων.
Κωδ. 643. Θα αναγραφεί το άθροισμα των ποσών που έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς 641 και 642. Η αξία αγοράς και η φορολογητέα αξία εισαγωγής παγίων, δεν θα αναγράφεται πλέον σε κανένα κωδικό.
Κωδ. 644. Την αξία των πράξεων που οφείλετε φόρο ως λήπτης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 2859/00.

δ. Προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών.

Κατά κωδικό αριθμό γράψτε:
Κωδ. 701. Το σύνολο του φόρου που πληρώσατε στις Δ.Ο.Υ. τόσο με τις αρχικές και τροποποιητικές όσο και με τις έκτακτες περιοδικές δηλώσεις, που αφορούν τη διαχειριστική σας περίοδο, χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.
Κωδ. 702.

α) Το ποσό του κωδ. 359 του πίνακα ΣΤ΄, εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό αριθμό).

β) Το ποσό του κωδ. 423 του πίνακα Ζ΄, εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό αριθμό).
γ) Το ποσό για έκπτωση του κωδ. 507 του πίνακα Η΄, εφόσον είναι μεγαλύτερο των 30 ΕΥΡΩ.
δ) Το θετικό ποσό που προκύπτει για διακανονισμό στην περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς του άρθρου 39 στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β΄ κατηγορίας ΚΒ.Σ.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση (δ) και επειδή δεν υπάρχει πλέον στην εκκαθαριστική δήλωση σχετικός Πίνακας, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με τη χρήση του Πίνακα Ε΄ που υπήρχε στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2004.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί σε ξεχωριστό έντυπο, κατάλληλα γραμμογραφημένο, ο κατωτέρω πίνακας σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν και να συνυποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Ε΄ (Κωδ. 301-315)


Ι. Γενικές παρατηρήσεις.
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 2859/00, δηλαδή από τις επιχειρήσεις που μετατάχθηκαν κατά την έναρξη της χρήσης από τις απαλλασσόμενες ή από το ειδικό καθεστώς, στο κανονικό με βιβλία Β΄ κατηγορίας. Η διάταξη αυτή έχει ερμηνευτεί με τις εγκυκλίους Π.1792/88 και 1075811/4795/ΠΟΛ. 1215/30.10.90.
Δεν συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό οι επιχειρήσεις, οι οποίες:

1) Στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τηρούσαν βιβλίο αγορών και ενώ ήταν υποχρεωμένες με βάση τον Κ.Β.Σ. να τηρήσουν από την αρχή της νέας περιόδου βιβλία εσόδων-εξόδων π.χ. λόγω ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης χρονιάς πάνω από 150.000 ΕΥΡΩ, τήρησαν τα βιβλία αυτά κατά τη διάρκεια της νέας διαχειριστικής περιόδου π.χ. από 15 Απριλίου.
2) Από τη φύση των εργασιών τους στερούνται αξιόλογων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
3) Σημειώνεται ότι για κάθε φορολογική περίοδο οι επιχειρήσεις που υπάγονται στη διάταξη αυτή συμπληρώνουν Πίνακα Διακανονισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το Παράρτημα Ι της ΠΟΛ. 1071/25.2.2002.

ΙΙ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Πίνακα Ε΄ (κωδ. 301-315).

Στήλη 1. Γράψτε κατά συντελεστή Φ.Π.Α. τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης όπως αυτά προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων - εξόδων.
Στήλη 2. Γράψτε τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα, όπως προκύπτουν από τον πολ/σμό των αγορών επί τον συντελεστή μικτού κέρδους (ΣΜΚ) της επιχείρησης. Αν εφαρμόζετε περισσότερους ΣΜΚ, πολλαπλασιάστε τις επιμέρους αγορές αγαθών του ίδιου συντελεστή Φ.Π.Α. επί τον αντίστοιχο ΣΜΚ και γράψτε κατευθείαν το αποτέλεσμα στη στήλη αυτή.

Εάν το σύνολο της στήλης (1), κωδ. 310 είναι μικρότερο ή ίσο από το σύνολο της στήλης (2), κωδ. 311, η συμπλήρωση του πίνακα σταματά γιατί η επιχείρηση φορολογείται με τα πραγματικά έσοδα και δεν γίνεται καμία διόρθωση.
Εάν το σύνολο της στήλης (1), κωδ. 310 είναι μεγαλύτερο από το σύνολο της στήλης (2), κωδ. 311 συμπληρώνονται και οι επόμενες στήλες ως εξής:

Στήλη 3. Γράψτε τα τεκμαρτά έσοδα κατά συντελεστή Φ.Π.Α. της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
Στήλη 4. Γράψτε τη διαφορά των στηλών (1) μείον (3).
Στήλη 5. Γράψτε κατά περίπτωση:

α) Εάν το σύνολο της στήλης (4), κωδ. 313, είναι μικρότερο ή ίσο από το σύνολο της στήλης (2), κωδ. 311, στη στήλη (5) γράψτε τις διαφορές κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (θετικές ή αρνητικές) των στηλών (1) μείον (2).
β) Εάν το σύνολο της στήλης (4), κωδ. 313, είναι μεγαλύτερο από το σύνολο της στήλης (2), κωδ. 311, στη στήλη (5) γράψτε τις διαφορές κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (θετικές ή αρνητικές) των στηλών (1) μείον (4).

Στις αρνητικές διαφορές σημειώστε το πρόσημο (-) πλην, μπροστά από το ποσό.

Στήλη 6. Γράψτε τους αντίστοιχους συντελεστές Φ.Π.Α.
Στήλη 7. Γράψτε το φόρο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των στηλών (5) επί (6).

Εάν τα ποσά της στήλης (5) είναι αρνητικά και ο φόρος που προκύπτει είναι αρνητικός, σημειώστε το πρόσημο (-) πλην, μπροστά από το ποσό του φόρου.
Κωδ. 315. Το σύνολο της στήλης (7) (αλγεβρικό άθροισμα θετικών και αρνητικών ποσών), εάν μεν είναι θετικό μεταφέρεται για έκπτωση στον κωδ. 702 του πίνακα Γ, εάν δε είναι αρνητικό μεταφέρεται για καταβολή στον κωδ. 706 του ίδιου πίνακα.
Διευκρινίζουμε ότι, στον Πίνακα Γ περιλαμβάνονται τα πραγματικά δεδομένα των εκροών, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία εσόδων - εξόδων και το ποσό του κωδ. 315, χρησιμοποιείται ως διορθωτικός παράγων, προκειμένου να εφαρμοστεί η διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτ. α΄, της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2859/2000, όπως ισχύει.
Σημείωση: Η σειρά με την οποία θα καταχωρήσετε τα δεδομένα κατά συντελεστή δεν ενδιαφέρει, αρκεί κάθε σειρά να αντιστοιχεί στον ίδιο συντελεστή για κάθε στήλη.
Στην ανωτέρω περίπτωση, επειδή η διαφορά των συνολικών πραγματικών ακαθάριστων εσόδων μείον τα συνολικά τεκμαρτά έσοδα της προηγούμενης χρήσης (κωδ. 313) είναι μικρότερη από τα συνολικά τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, η επιχείρηση θα φορολογηθεί με τα τεκμαρτά ακαθάριστα της χρήσης (κωδ. 311), κατά συνέπεια στη στήλη 5 θα γραφούν οι διαφορές που προκύπτουν, ανά συντελεστή, μεταξύ της στήλης 1 και της στήλης 2 (1-2).
Εάν κατά τη συμπλήρωση του πίνακα προκύψει ότι ο κωδ. 313 είναι μεγαλύτερος από τον κωδ. 311, στη στήλη 5 θα γραφούν οι διαφορές που προκύπτουν, ανά συντελεστή, μεταξύ της στήλης 1 και της στήλης 4 (1-4).
Εάν τέλος ο κωδ. 310 είναι μικρότερος από τον κωδ. 311 και από τον κωδ. 313, η επιχείρηση θα φορολογηθεί με τα πραγματικά ακαθάριστα της χρήσης οπότε δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα, καθώς δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμιά διόρθωση.

Κωδ. 703.

α) Το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
β) Το φόρο (χωρίς προσαυξήσεις) που βεβαιώθηκε ανεξάρτητα αν καταβλήθηκε ή οφείλεται, μετά από προσωρινό έλεγχο για φορολογικές περιόδους της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει οριστικοποιηθεί ή έχει ασκηθεί προσφυγή πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, .
γ) Τυχόν ποσά Φ.Π.Α. που έχετε καταβάλει στη διαχειριστική περίοδο αχρεώστητα και έχετε δικαίωμα συμψηφισμού, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά,
δ) Τυχόν ποσό για έκπτωση του κωδ. 705 της δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης (έντυπο 012 Φ.Π.Α.), που έχετε συμψηφίσει μέσα στη διαχειριστική περίοδο.
ε) Το ποσό Φ.Π.Α, που καταβλήθηκε στο Τελωνείο από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αγαθών με Ε.Φ.Κ. και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών κατά τη θέση αγαθών τους σε ανάλωση,
στ) Το βάσει δήλωσης ποσό του φόρου που πληρώσατε με τις ειδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τη μεταβίβαση των υποκειμένων σε Φ.Π.Α. ακινήτων, που αφορούν τη διαχειριστική σας περίοδο, χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Κωδ. 704. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικής εκκαθαριστικής δήλωσης. Γράψτε το χρεωστικό υπόλοιπο (κωδ, 813) της εκκαθαριστικής δήλωσης που υποβάλατε αρχικά.
Κωδ. 705. Το άθροισμα των ποσών των κωδικών 701 έως και 704.

 

ε. Αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών.

Κατά κωδικό αριθμό γράψτε:
Κωδ. 706.

α) Το ποσό του κωδικού 315 του πίνακα Ε΄, εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό αριθμό), [βλέπε οδηγίες για η συμπλήρωση του κωδ. 702].
β) Το θετικό ποσό του κωδ, 359 του πίνακα ΣΤ΄.
γ) Το θετικό ποσό του κωδικού 423 του πίνακα Ζ΄, εφόσον είναι μεγαλύτερο των 30 ΕΥΡΩ.
δ) Το ποσό για καταβολή από τον κωδ. 507 του την, Η΄ (διακανονισμός παγίων), εφόσον είναι μικρότερο των -30 ΕΥΡΩ.

Κωδ. 707. Το ποσό του φόρου του οποίου έχετε ζητήσει την επιστροφή με βάση την απόφαση 1060481/4643/810/ΠΟΛ. 1073/2004 πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης και με βάση τις περιοδικές δηλώσεις της χρήσης, Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γράψετε το 100% του ποσού του οποίου έχετε ζητήσει την επιστροφή και όχι το 90% του ποσού, ανεξάρτητα αν έγινε ή όχι η επιστροφή μέρους ή όλου του ποσού, μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
Κωδ. 708. Τα τυχόν λοιπά αφαιρούμενα ποσά από το φόρο των εισροών σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που έχουν αναγραφεί στον κωδ. 411 στο πεδίο «αφαιρούμενα ποσά» των περιοδικών δηλώσεων, διότι τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στον κωδ. 706 της εκκαθαριστική ς δήλωσης.
Κωδ. 709. Το άθροισμα των ποσών των κωδ, 706 έως και 708.
Κωδ. 710. Τη διαφορά των ποσών των κωδ. 684 + 705 - 709. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, σημειώστε το πρόσημο (-) πλην, πριν απ΄ αυτήν.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Δ΄ (Κωδ. 801 - 813)

Στον πίνακα αυτό εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή το υπόλοιπο που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το φόρο των εκροών σας του φόρου των εισροών σας.
Το υπόλοιπο αυτό, χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί με αυτό που προέκυψε στην τελευταία περιοδική σας δήλωση.
Κωδ. 801. Γράψτε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των κωδ. 637 (φόρος εκροών) - κωδ. 710 (υπόλοιπο φόρου εισροών), εφόσον είναι αρνητικός αριθμός.
Κωδ. 802. Γράψτε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που μεταφέρεται για συμψηφισμό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο.
Επισημαίνεται ότι, αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το πιστωτικό υπόλοιπο που έχει ήδη μεταφερθεί για συμψηφισμό (με βάση την περιοδική δήλωση της τελευταίας φορολογικής περιόδου) και η διαφορά οφείλεται σε διακανονισμούς, με βάση το άρθρο 33 του Ν. 2859/00 ή σε αύξηση του ποσοστού Pro-rata, όπως αυτό οριστικοποιείται με την εφαρμογή του πίνακα Ζ΄ ή στο οριστικό ποσοστό των μικτών πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων, η διαφορά αυτή μειώνει ή προσαυξάνει αντίστοιχα, το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα η εκκαθαριστική δήλωση.
Αν όμως η ανωτέρω διαφορά οφείλεται σε λανθασμένη υποβολή των επί μέρους περιοδικών δηλώσεων, πρέπει να τροποποιηθούν οι περιοδικές δηλώσεις των φορολογικών περιόδων της νέας διαχειριστικής περιόδου που έχουν ήδη υποβληθεί, με τη μεταφορά του σωστού πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει στην εκκαθαριστική δήλωση και να καταβληθεί με τις νόμιμες προσαυξήσεις ή να συμψηφισθεί ή να επιστραφεί, κατά περίπτωση, η διαφορά του φόρου που τυχόν προκύπτει.
Κωδ. 803, Γράψτε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που έχετε δικαίωμα να ζητάτε την επιστροφή του.
Σημειώνεται ότι το άθροισμα των κωδ. 802 και 803 θα πρέπει να ισούται με το ποσό του κωδικού 801.
Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να σας επιστραφεί το ποσό του κωδ. 803, θα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Α.Υ.Ο.Ο. 1060481/4643/810 ΠΟΛ. 1073/04, ανάλογα με την περίπτωσή σας.
Κωδ. 811. Γράψτε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των κωδ. 637 (φόρος εκροών) - κωδ. 710 (υπόλοιποι φόρου εισροών), εφόσον είναι θετικός αριθμός.
Κωδ. 812. Γράψτε την προσαύξηση για τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης που υπολογίζεται στο χρεωστικό υπόλοιπο του κωδ. 811, με 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης με ανώτατο όριο 100%.
Κωδ. 813. Γράψτε το άθροισμα των ποσών των κωδ. 811+812, που πρέπει να πληρώσετε στο δημόσιο.
Αν το συνολικό ποσό για καταβολή του κωδ. 813 είναι μέχρι 3 ΕΥΡΩ δεν καταβάλλεται στο δημόσιο (αμελείται).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση χειρόγραφης παραλαβής των εκκαθαριστικών δηλώσεων αυτές αποτελούν και αποδεικτικό είσπραξης φόρου, εφόσον το ποσό του κωδ. 813 είναι μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ, αναγράψτε ολογράφως στο σχετικό χώρο το σύνολο για καταβολή.
Σε περίπτωση όμως μηχανογραφικής παραλαβής από το σύστημα TAXIS, οπότε εκδίδεται ιδιαίτερο διπλότυπο είσπραξης, η ολογράφως αναγραφή παρέλκει.

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ΄ (Κωδ. 351 - 359 )

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πράξεις που φορολογούνται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 43 (πρακτορεία ταξιδίων).
Αναλυτικές οδηγίες των διατάξεων και του τρόπου υπολογισμού απόδοσης του φόρου έχουν δοθεί με την υπ΄ αριθμ. 1098639/4519/1378/ΠΟΛ. 1221/29.8.95 Ε.Δ.Υ.Ο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, στο τέλος της χρήσης, με την εκκαθαριστική δήλωση, θα γίνεται τακτοποίηση του φόρου που απέδωσαν τα πρακτορεία ταξιδίων καθώς και οριστικοποίηση των ποσοστών που έχουν χρησιμοποιηθεί επί των μικτών πακέτων.
Διευκρινίζεται ότι, η απεικόνιση των πακέτων θα γίνει συγκεντρωτικά για κάθε κατηγορία, δηλαδή ανάλογα με τον τόπο που αυτά πραγματοποιήθηκαν (εντός Ε.Ε., εκτός Ε.Ε. ή Μικτά δηλαδή εντός και εκτός Ε.Ε.).
Στην πρώτη σειρά (κωδ. 351) αναφέρονται τα στοιχεία των ταξιδιωτικών πακέτων που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε χώρες της Ε.Ε. και στην Ελλάδα.
Στη δεύτερη σειρά (κωδ. 352) αναφέρονται τα στοιχεία των ταξιδιωτικών πακέτων που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε τρίτες χώρες.
Στην τρίτη σειρά (κωδ. 353) αναφέρονται τα στοιχεία των μικτών πακέτων, δηλ, των πακέτων εκείνων που περιλαμβάνουν πράξεις που πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός της Ε.Ε.
Στην τέταρτη σειρά (κωδ. 357) γράφεται το άθροισμα των στηλών των προηγούμενων σειρών.
Στη στήλη (1) γράφεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων με φόρο των ταξιδιωτικών πακέτων, ανάλογα με τον τόπο που πραγματοποιήθηκαν.
Στη στήλη (2) γράφεται το συνολικό κόστος των πακέτων που πραγματοποιήθηκαν, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.
Στις στήλες (3) και (4) διασπάται το συνολικό κόστος με φόρο που αναγράφηκε στην στήλη (2) ανάλογα με την προέλευσή του, δηλαδή, αν προέρχεται από χώρες εντός Ε.Ε. θα γραφεί στη στήλη (3), ενώ αν προέρχεται από τρίτες χώρες θα γραφεί στη στήλη (4).
Εξυπακούεται ότι, το ποσό της στήλης (3) του κωδ. 351 θα είναι ίσο με το ποσό της στήλης (2) του κωδ. 351 και το ποσό της στήλης (4) του κωδ. 352 θα είναι ίσο με το ποσό της στήλης (2) του κωδ. 352.

 

Στη στήλη (5) γράφεται κατά σειρά η συνολική μικτή αμοιβή των ταξιδιωτικών πακέτων. Αυτή προκύπτει αν αφαιρέσουμε το ποσό της στήλης (2) από αυτό της στήλης (1). Το ποσό της αφαίρεσης μπορεί να είναι και αρνητικός αριθμός.
Στη στήλη (6) γράφεται κατά σειρά το σύνολο της μικτής αμοιβής των πακέτων που περιλαμβάνουν πράξεις που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος εντός της Ε.Ε. και ως εκ τούτου υπάγονται σε Φ.Π.Α. Το ποσό της αμοιβής αυτής βρίσκεται, εάν κατά σειρά πολλαπλασιάσουμε τη συνολική μικτή αμοιβή (στήλη 5) με το κλάσμα στο οποίο αριθμητής είναι το σύνολο του κόστους με φόρο που προέρχεται από χώρες εντός της Ε.Ε. και παρανομαστής είναι το συνολικό κόστος με φόρο όλων των πακέτων της αντίστοιχης σειράς. Το κλάσμα που προκύπτει θα εκφραστεί σε ποσοστό (%) μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Εξυπακούεται ότι στην πρώτη σειρά ο κωδ. 351-6 ισούται με τον κωδ. 351-5.
Στη στήλη (7) γράφεται κατά σειρά η φορολογητέα αξία του ποσού που αναγράφηκε στη στήλη (6) και η οποία προκύπτει διαιρώντας κατά σειρά το ποσό της στήλης (6) δια του 1 + συντελεστής Φ.Π.Α. π.χ. δια 1,19.
Στη στήλη (8) γράφεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί επί της φορολογητέας αξίας που έχει ήδη αναγραφεί στη στήλη (7) και η οποία προκύπτει πολλαπλασιάζοντας κατά σειρά το ποσό της στήλης (7) με το συντελεστή Φ.Π.Α.
Στη στήλη (9) γράφεται κατά σειρά η μικτή αμοιβή των πακέτων που αναλογεί σε υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ε.Ε. και συνεπώς δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. Το ποσό της αμοιβής αυτής βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας κατά σειρά τη συνολική μικτή αμοιβή όλων των πακέτων με το κλάσμα που έχει αριθμητή το σύνολο του κόστους με φόρο που προέρχεται από τρίτες χώρες και παρανομαστή το συνολικό κόστος με φόρο όλων των πακέτων της αντίστοιχης σειράς.
Και σ΄ αυτή τη στήλη το κλάσμα που προκύπτει θα εκφραστεί σε ποσοστό (%).
Εξυπακούεται ότι, στη δεύτερη σειρά ο κωδ. 352-9 ισούται με τον κωδ. 352-5.
Σημειώνεται ότι, το ποσό του κωδ. 357 - 2 συμπεριλαμβάνεται στον κωδ. 610 και 666 του Πίνακα Γ΄, ο κωδ. 357-7 μεταφέρεται στον κωδ. 603 ή 606 του Πίνακα Γ΄.
Ο κωδ. 357-8 μεταφέρεται στον κωδ. 633 ή 636 του Πίνακα Γ. Τέλος, ο κωδ. 357-9 μεταφέρεται στον κωδ. 610 του ίδιου Πίνακα.

Στον κωδ. 358 γράφεται ο Φ.Π.Α. εκροών που είχε υπολογιστεί ως αναλογών Φ.Π.Α. για τα ταξίδια «πακέτο» κατά τις φορολογικές περιόδους (κωδ. 257-8 του Πίνακα απεικόνισης των «πακέτων», που μεταφέρθηκε στις περιοδικές δηλώσεις - σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1071/25.2.2002).
Στον κωδ. 359 γράφεται η διαφορά του κωδ. 358 από τον κωδ. 357-8.
Αν ο κωδ. 359 είναι θετικός αριθμός μεταφέρεται στον κωδ. 706 του Πίνακα Γ΄, ενώ αν είναι αρνητικός αριθμός στον κωδ. 702 του ίδιου Πίνακα.

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Ζ΄ (Κωδ. 401 .423)

Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί φορολογητέες και μη φορολογητέες πράξεις έχει δικαίωμα να εκπέσει από το φόρο των εκροών του, μέρος του φόρου των κοινών εισροών του, η αναλογία του οποίου βρίσκεται με βάση το κλάσμα:

  • Φορολογητέες εκροές, (χωρίς, ΦΠΑ) + απαλ/νες, με δικαίωμα έκπτωσης.

  • Φορολογητέες εκροές (χωρίς ΦΠΑ) + απαλ/νες με ή χωρίς δικ. έκπτωσης.

Το ποσοστό που προκύπτει από το πιο πάνω κλάσμα, βάσει της παραγρ. 4 του άρθρου 31, λαμβάνεται υπόψη για την οριστική εκκαθάριση του εκπιπτόμενου φόρου κοινών εισροών του έτους που αφορά, καθώς και την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του επόμενου έτους.
Επισημαίνεται ότι, το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται αρχής γενομένης από την περιοδική δήλωση της Φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα η εκκαθαριστική δήλωση και μέχρι την περιοδική δήλωση της Φορολογικής περιόδου της επόμενης εμπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης.
Στο πιο πάνω κλάσμα, όπως ορίζεται στην παράγρ. 3 του άρθρου 31, όπως ισχύει με την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του Ν. 2954/2001, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε καμιά περίπτωση τα ποσά:

α. Από παράδοση (πώληση κτλ.) αγαθών τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υποκείμενο για πάγια εκμετάλλευση στην επιχείρηση,
β. από αυτοπαραδόσεις,
γ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,
δ. πράξεις λήπτη και επιστροφές φόρων καθώς και
ε. από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα, ή από χρηματοδοτικές ή πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων κ΄, κα΄, κβ΄ κγ΄, κδ΄ και κε΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 22, του Ν. 2859/2000, εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις.

Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις του νόμου 2954/01, δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος της pro-rata (για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου των κοινών εισροών), στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο έχει εκτός από έσοδα με δικαίωμα έκπτωσης και έσοδα εξαιρούμενα του ΦΠΑ (π.χ. αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις κλπ.).
Αντίθετα, την υποχρέωση της δημιουργίας του κλάσματος της pro-rata, έχει ο υποκείμενος ο οποίος εκτός από τα έσοδα με δικαίωμα έκπτωσης έχει και έσοδα που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης, όπως πράξεις του άρθρου 22 (εκπαίδευση, υγεία, ασφάλειες, χρηματοοικονομικές), του άρθρου 44 (μεταπωλητές ή λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων καπνών), πώλησης εφημερίδων και περιοδικών.
Ειδικά, οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης ακινήτων θα επιμερίσουν μόνο το φόρο των κοινών λειτουργικών δαπανών, δεδομένου ότι για τον ειδικό επιμερισμό του φόρου των κοστολογίσιμων εισροών τους, που αφορά πωλήσεις πρώτης κατοικίας, δίνονται οδηγίες παρακάτω στο πεδίο «ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ»,
Τονίζεται ότι, στην περίπτωση που υποκείμενος έχει την υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος δεν θα συμπεριλάβει στον παρανομαστή του κλάσματος τυχόν εξαιρούμενα έσοδα, παρά μόνον τις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις που δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας.
Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 1012873/814/175/ ΠΟΛ. 1056/11-2-02.
Επίσης, με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 31, επιτρέπεται ο προσδιορισμός του ποσοστού έκπτωσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγρ. 1 έως και 5 του ίδιου άρθρου 31. Συγκεκριμένα, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., με απόφασή του να επιτρέπει στον υποκείμενο στο φόρο ή να τον υποχρεώσει:

1. Να προσδιορίζει ο ίδιος ένα ποσοστό έκπτωσης του φόρου για κάθε τομέα της δραστηριότητάς του, εφόσον για κάθε ένα τομέα τηρούνται ιδιαίτεροι λογαριασμοί στα βιβλία Κ.Β.Σ., από τους οποίους να είναι δυνατός ο σχετικός έλεγχος.
2. Να ενεργεί ο ίδιος την έκπτωση του φόρου, ανάλογα με την πραγματική διάθεση των αγαθών ή τη χρήση των υπηρεσιών, εφόσον τηρούνται ιδιαίτεροι λογαριασμοί στα βιβλία του Κ.Β.Σ.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 31, ο φόρος εισροών, που αναλογεί σε πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης εκπίπτεται ολόκληρος, εφόσον για κάθε διαχειριστική περίοδο, δεν υπερβαίνει το ποσό των 30 ΕΥΡΩ.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2836/2000 και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1221/2000 δεν ενεργείται διακανονισμός εκπτώσεων στις περιπτώσεις καταστροφής απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρηση εισπράττει αποζημίωση για την αναπλήρωση των ζημιών της. Δεν ενεργείται διακανονισμός στις αποζημιώσεις που εισπράττονται από 1/1/2000 και μετά.
Μετά τις πιο πάνω διευκρινίσεις γράψτε κατά κωδικό:

α) Στην πρώτη ενότητα του Πίνακα Ζ΄ - α΄

Κωδ. 401. Τη συνολική αξία των φορολογητέων πράξεων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών, της διαχειριστικής σας περιόδου, πλην (όπως τονίστηκε πιο πάνω) της αξίας των παγίων, αυτοπαραδόσεων κ.λ.π..
Κωδ. 402. Τη συνολική αξία των απαλλασσομένων του φόρου εκροών με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών π.χ. εξαγωγές της διαχειριστικής περιόδου, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πωλήσεις σε πλοία, πρεσβείες κ.τ.λ., καθώς και των πράξεων οι οποίες φορολογούνται εκτός Ελλάδος με δικαίωμα έκπτωσης (πλην των παγίων, κ.λ.π.).
Κωδ. 403. Τη συνολική αξία των απαλλασσομένων του φόρου εκροών, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, της διαχειριστικής σας περιόδου (πλην των παγίων, κ.λ.π.).
Διευκρινίζεται ότι, στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται (εφόσον υπάρχει υποχρέωση Pro-rata), οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις καθώς και κάθε άλλη επιδότηση που δεν αποτελεί μέρος της φορολογητέας αξίας.
Κωδ. 404. Το άθροισμα των ποσών των κωδ. 401 έως και κωδ. 403, που το γενικό σύνολό τους εκφράζει τον παρανομαστή του κλάσματος της παραγρ. 1 του άρθρου 31.
Κωδ. 405. Μεταφέρεται ως αριθμητής το συνολικό ποσό των κωδ. 401 και 402, όπως δείχνει το βέλος.
Κωδ. 406. Μεταφέρεται ως παρανομαστής το γενικό σύνολο του κωδ. 404, όπως δείχνει το βέλος.
Κωδ. 407. Το οριστικό ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από το κλάσμα των κωδ. 405 και 406 (πολλαπλασιάστε το ποσό του αριθμητή με το 100 και το γινόμενο διαιρέστε το με το ποσό του παρανομαστή).
Κωδ. 408. Στρογγυλοποιείστε το ποσοστό στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα.
Κωδ. 409. Αφαιρέστε το στρογγυλοποιημένο οριστικό ποσοστό έκπτωσης (του κωδ. 408) από το 100 και το υπόλοιπο που εκφράζει το οριστικό ποσοστό μείωσης του φόρου των εισροών, γράψτε το στον κωδικό αυτό.

β) Στη δεύτερη ενότητα του Πίνακα Ζ΄ - β΄,

Στον Κωδ. 421-1 γράψτε το ποσό του φόρου των κοινών εισροών, δηλαδή των εισροών εκείνων που η επιχείρηση χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση πράξεων με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Επισημαίνεται ότι στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται ο φόρος των κοινών εισροών και των επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης ακινήτων.
Δεν είναι κατ΄ ανάγκη το σύνολο του φόρου δαπανών, εφόσον δεν αποτελούν όλες οι δαπάνες κοινές εισροές, αλλά είναι και ο φόρος αγοράς κ.λ.π. των παγίων (έστω και αν αγοράζονται με αναστολή καταβολής του φόρου, π.χ. της Κ.Υ.Α. Π.2869/87 ή με ενδοκοινοτική απόκτηση) εκείνων όμως που αποτελούν κοινές εισροές (χρησιμοποιούνται για πράξεις με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών). Από τα σύνολα του φόρου κοινών εισροών αφαιρείται αυτός που γράφεται στον κωδικό 422-1.
Κωδ. 421-2 γράψτε το ποσοστό μείωσης (%) της παραγρ. 1 του άρθρου 31 που απεικονίζεται στον κωδ. 409 της α΄ ενότητας του πίνακα.
Κωδ. 421-6 γράψτε το γινόμενο του κωδ. 421-1 επί το ποσοστό του κωδ. 421-2.
Κωδ. 422-1. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000, μπορεί να επιτραπεί στον υποκείμενο ή να υποχρεωθεί (με απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.) να προσδιορίζει ξεχωριστό ποσοστό pro-rata α) κατά τομέα (κλάδο, υποκατάστημα κλπ. εφόσον τηρούνται αναλυτικά οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στα βιβλία του), β) με ιδιαίτερους λογαριασμούς των βιβλίων, ανάλογα με την πραγματική διάθεση των κοινών εισροών σε πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.
Γράψτε το ποσό του φόρου των κοινών εισροών που θα επιμεριστεί με την παραπάνω διαδικασία. (Δεν αποκλείεται άλλες κοινές εισροές να παρακολουθούνται και με αυτό τον τρόπο και άλλες με το γενικό τρόπο του κωδ. 421-2). Επίσης, στον κωδικό αυτό γράψτε το ποσό του φόρου των εισροών, που πρέπει να μειωθεί λόγω «ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΩΝ», όπως παρακάτω αναφέρονται.
Κωδ. 422-3 γράψτε το πλήθος των τομέων για τις οποίες η επιχείρηση χρησιμοποιεί ξεχωριστό ποσοστό pro-rata.
Κωδ. 422-4 γράψτε το πλήθος των περιπτώσεων που οι κοινές εισροές παρακολουθούνται με ξεχωριστούς λογαριασμούς, ανάλογα με την πραγματική διάθεσή τους.
Κωδ. 422-5 γράψτε το πλήθος των τυχόν λοιπών επιμερισμών.
Κωδ. 422-6 γράψτε το φόρο των κοινών εισροών που πράγματι δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση με βάση τους υπολογισμούς που ενεργεί επί του κωδ.422-1.
Κωδ. 423 γράψτε το άθροισμα των κωδ. 421-6 και 422-6.

Εφόσον το ποσό του κωδ. 423 υπερβαίνει τα 30 ΕΥ ΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706 του Πίνακα Γ΄. Εάν δεν υπερβαίνει τα 30 ΕΥΡΩ δεν μεταφέρεται στον Πίνακα Γ΄, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000. Αν όμως από επαναπροσδιορισμό της pro-rata κατά το έτος της αρχικής χρησιμοποίησης των παγίων προκύψει θετικό ποσό ακόμα και μέχρι 30 ΕΥΡΩ, μεταφέρεται στον κωδ. 706, ενώ αν προκύψει αρνητικό ποσό, αυτό μεταφέρεται για συμψηφισμό, ως θετικός αριθμός, στον κωδικό 702 του Πίνακα Γ΄.
Για την καλύτερη κατανόηση του Πίνακα Ζ΄ παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα:

Παράδειγμα 1 :
Πρατήριο καπνοβιομηχανικών προϊόντων εμπορεύεται τσιγάρα, για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών, καθώς και άλλα είδη π.χ. ζαχαρώδη, για τα οποία παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.
Έστω ότι από 1.1.07 έως 31.12.07 πραγματοποίησε τις ακόλουθες πράξεις:

 

1. Πωλήσεις ζαχαρωδών

ΕΥΡΩ 3.500,00

ΦΠΑ εκροών 315,00

2. Πωλήσεις τσιγάρων»

ΕΥΡΩ 2.500.00

 

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΥΡΩ 6.000,00

315,00

 

3. Αγόρασε ταμειακή μηχανή αξίας 600,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 114,00 ΕΥΡΩ. Τη μηχανή χρησιμοποιεί και στις δυο παραπάνω δραστηριότητες. Με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 31, ο υποκείμενος δεν δικαιούται να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του φόρου των κοινών εισροών 114,00 ΕΥΡΩ, που πλήρωσε κατά την αγορά της ταμειακής μηχανής, αλλά μόνο ένα ποσοστό που προκύπτει από το κλάσμα:

 

3.500,00 Χ 100

= 58,33%, στρογγυλοποιημένο στο 59%.

6.000,00

 

Το ποσό του φόρου που δικαιούται να εκπέσει είναι ΕΥΡΩ 114,00 χ 59% = 67,26 ΕΥΡΩ.

Επειδή η επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του φόρου των κοινών εισροών, ο σχεδιασμός του πίνακα έχει γίνει κατά τρόπο ώστε να εξάγεται από αυτόν το ποσό του φόρου των κοινών εισροών που δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση. Δηλαδή στο παράδειγμά μας ΕΥΡΩ 46,74 (114,00 - 67,26). Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής:

Το ποσοστό που βρήκαμε 59% το αφαιρούμε από το 100% δηλαδή 100% - 59% = 41%. Έχουμε λοιπόν: 114,00 Χ 41%= 46,74 ΕΥΡΩ, που δεν δικαιούται να εκπέσει και 114,00 Χ 59% = 67,26 ΕΥΡΩ, που δικαιούται να εκπέσει.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ
Σημειώνεται ότι, η παράγρ. 1 του άρθρου 33, όπως ισχύει, ορίζει ότι η έκπτωση του φόρου υπόκειται σε τελικό διακανονισμό κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, εφόσον:

α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο,
β) μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, όπως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για πάγια που αγοράστηκαν και εφόσον υπάρχει μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης μεταξύ του προσωρινού ποσοστού pro-rata του έτους αγοράς και του αντιστοίχου οριστικού, η διαφορά διακανονίζεται αρχικά με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους αυτού. Αν επίσης τα πάγια δε χρησιμοποιήθηκαν στη διαχειριστική περίοδο της αγοράς και εφόσον υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού pro-rata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης η εκ νέου προκύπτουσα διαφορά διακανονίζεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης (κωδ. 422-1).
Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 33 ορίζεται ότι δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με δημόσια έγγραφα, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρι αξίας 10 ΕΥΡΩ και δειγμάτων, τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.

Παράδειγμα 2:
Επιχείρηση λαμβάνει πιστωτικά τιμολόγια εκπτώσεων λόγω τζίρου μετά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης της τελευταίας φορολογικής περιόδου, με αξία συνολική 1.000,00 ΕΥΡΩ και Φ.Π.Α. 190,00 ΕΥΡΩ.
Δεδομένου ότι η αξία αυτή αποτελεί αρνητική εισροή και ο φόρος των 190,00 ΕΥΡΩ οφείλεται, αυτός θα αποδοθεί μέσω του Πίνακα Ζ΄.
Το ποσό αυτό δηλαδή 190,00 ΕΥΡΩ αφού γραφεί στον κωδ. 422 και στον κωδ. 423, μεταφέρεται στον Πίνακα Γ΄ στην ένδειξη αφαιρούμενα ποσά από το γενικό σύνολο του φόρου εισροών (κωδ. 706).

Ακόμα, σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της § 3 του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000, εάν εντός πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έγινε έναρξη χρησιμοποίησής τους, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου. Εξαιρείται του περιορισμού αυτού της πενταετίας η πραγματοποίηση δαπανών απόκτησης ή κατασκευής επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρείες κοινής ωφέλειας.
Σημειώνουμε ότι, αν μετά την πάροδο της πενταετίας τα επενδυτικά αγαθά αρχίσουν να χρησιμοποιούνται δε γεννάται εκ των υστέρων δικαίωμα επαναδιακανονισμού (συμψηφισμού) του φόρου τους.
Έτσι με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης 2007 γεννάται και η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου που συμψηφίστηκε κατά την απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών που έγινε μέσα στο έτος 2002, εφόσον μέσα στο 2007 είτε δεν έγινε έναρξη χρησιμοποίησής τους, είτε έγινε έναρξη χρησιμοποίησής τους, αλλά μετά την παρέλευση της πενταετίας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της δαπάνης.
Ο διακανονισμός αυτός ενεργείται στο Ζ΄ Πίνακα με την αναγραφή στον κωδ. 422-1 και 422-6 του ποσού που είχε πράγματι συμψηφιστεί μετά το διακανονισμό που πραγματοποιήθηκε στην εκκαθαριστική δήλωση του έτους αγοράς.

Παράδειγμα: Στις 10 Ιουλίου 2002 δαπανήθηκαν από επιχείρηση υποκείμενη στο φόρο για την ανέγερση βιομηχανικής εγκατάστασής της 10.000,00 ΕΥΡΩ με αναλογούντα Φ.Π.Α. 1.900,00 ΕΥΡΩ. Το ποσοστό pro-rata του έτους κατασκευής έστω ότι ήταν 80% και άρα συμψηφίστηκαν 1.900,00 Χ 80% = 1.520,00 ΕΥΡΩ. Η εγκατάσταση μέχρι 10.7.07 δεν είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται. Το ποσό λοιπόν των 1.520,00 ΕΥΡΩ θα πρέπει να αναγραφεί στους κωδ. 422-1 και 422-6 της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2007 και να καταβληθεί έτσι ο ΦΠΑ που είχε συμψηφιστεί το 2002. Στον κωδ. 422-5 θα επισημανθεί η περίπτωση ως λοιπός επιμερισμός.
Μετά την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα από 1/1/2006 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., η έκπτωση του φόρου εισροών ενεργείται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση την πραγματική διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ανά οικοδομή, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Με την παρ. 10 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1083/25.5.2006 παρασχέθηκαν οδηγίες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου των εισροών μέσω της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Ειδικότερα, προκειμένου για πράξεις απαλλασσόμενες από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. μεταβίβαση πρώτης κατοικίας, δωρεά ακινήτου) ο φόρος εισροών, που δεν εκπίπτει και προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγράφεται στην οικεία περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. στο πεδίο «αφαιρούμενα ποσά» (κωδ.411).
Το σύνολο των ποσών του τρόπου εισροών που έχει περιλάβει στο πεδίο «αφαιρούμεvα ποσά» των περιοδικών δηλώσεων της διαχειριστικής σας περιόδου γράψτε στους κωδ. 422-1 και 422-6. Η περίπτωση θα επισημανθεί ως λοιπός επιμερισμός στον κωδ. 422-5.

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Η΄ (Κωδ. 501-507)

α. Γενικά

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 2859/2000 και με όσα αναλύθηκαν στον Πίνακα Ζ΄, ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο των εκροών του το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί, μεταξύ όλων των άλλων και οι αγορές, εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις επενδυτικών αγαθών.

- Ο αρχικός προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου των επενδυτικών αγαθών, που γίνεται στη φορολογική περίοδο της απόκτησής τους,
- ο ενδιάμεσος διακανονισμός του φόρου αυτού, κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου του έτους της απόκτησης και
ο τελικός διακανονισμός του φόρου, κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της χρήσης, που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τα πάγια, αναλύθηκαν ήδη και προσδιορίστηκαν στον Πίνακα Ζ΄.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000, ειδικά για τα επενδυτικά αγαθά, η έκπτωση του φόρου που διενεργήθηκε κατά την αγορά υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό.
Αφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της πρώτης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού από την επιχείρηση. Ως ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού, λαμβάνεται πάντοτε η 1η ημέρα της διαχειριστικής περιόδου χρησιμοποίησής του (π.χ. η 1η Ιανουαρίου) και όχι η πραγματική ημερομηνία που άρχισε η χρησιμοποίησή του.
Σημειώνουμε ότι η πενταετία ισχύει για όλα τα επενδυτικά αγαθά, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματικής ή λογιστικής απόσβεσής τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης, μέρους ή κλάδου της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2859/2000, ο διακανονισμός συνεχίζεται, για τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, από το διάδοχο.
Ακόμα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000, η έκπτωση του φόρου, που ενεργήθηκε κατά την αγορά, κρίνεται οριστικά, κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Για το λόγο αυτό, αν υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού pro- rata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, η διαφορά φόρου (θετική ή αρνητική) που προκύπτει, διακανονίζεται, όπως ήδη περιγράφτηκε, στο Ζ΄ Πίνακα της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης του παγίου.
Έτσι λοιπόν, μια επιχείρηση, που αγοράζει ένα επενδυτικό αγαθό και το διακανονίζει οριστικά στο έτος πρώτης χρησιμοποίησής του, θα πρέπει έκτοτε να το παρακολουθεί για μια πενταετία. Ο διακανονισμός έχει την έννοια ότι, η επιχείρηση πρέπει, μέσα από τον πίνακα Η΄, να υπολογίζει τη μεταβολή μεταξύ της pro-rata του εκάστοτε έτους της εκκαθαριστικής δήλωσης από αυτήν του έτους της πρώτης χρησιμοποίησης καθενός παγίου, οπότε αν η διαφορά αυτή είναι θετική ή αρνητική, δικαιούται να συμψηφίζει ή υποχρεώνεται να καταβάλλει αντίστοιχα, τη διαφορά των ποσοστών της pro-rata επί το 1/5 του φόρου που κατέβαλε κατά την αγορά του παγίου.
Σημειώνουμε ότι διακανονισμός ενεργείται ακόμη και αν δεν καταβλήθηκε φόρος κατά την αγορά, είτε επειδή τα επενδυτικά αγαθά αγοράστηκαν ή εισήχθηκαν χωρίς φόρο, σύμφωνα με την Π.2869/87 K.Y.Α., είτε πρόκειται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, είτε ακόμη και αν φόρος που καταβλήθηκε για τα αγαθά αυτά, επιστράφηκε με βάση την 1060481/4643/810/ΠΟΛ. 1073/2004 Α.Y.O.O.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000, σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης χρησιμοποίησής τους σε φορολογητέες πράξεις μέσα στην πενταετία, ενεργείται, εφάπαξ διακανονισμός στο έτος αυτό και τα αγαθά θεωρούνται για τα εναπομένοντα έτη ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε:

α) φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:

- για παράδοση αγαθών που υπάγεται στο φόρο και ο φόρος που αναλογεί στην παράδοση αυτή είναι τουλάχιστον ίσος με το φόρο που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού,
- για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά,
- για παράδοση κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του Ν. 1665/1986, για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών.

β) αφορολόγητες δραστηριότητες εφόσον πρόκειται:

- για την περίπτωση που το επενδυτικό αγαθό δε χρησιμοποιήθηκε μέσα σε 5 χρόνια από την απόκτηση ή την κατασκευή του,
- για αυτοπαράδοση παγίων εντός της πενταετίας του διακανονισμού, για τις λοιπές περιπτώσεις.

Για τη σωστή εφαρμογή των παραπάνω, ως αγαθά επένδυσης νοούνται, αυτά που ορίζονται με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000 ήτοι:

Α) Τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείτε εφάπαξ διακανονισμός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για παραδιδόμενα πάγια πιο πάνω. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.
Επίσης, ως αγαθά επένδυσης της περίπτωσης αυτής νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με τον σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 του Ν. 1665/1986.
Β) Τα δικαιώματα χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μια διαχειριστικές περιόδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση που όλα τα υπό διακανονισμό πάγια μιας επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά, αποκλειστικά για την πραγματοποίηση φορολογητέων δραστηριοτήτων ή αυτά που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες παραδόθηκαν και θεωρείται για τα εναπομείναντα έτη ότι διατέθηκαν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες, οπότε δεν προκύπτει φόρος από διακανονισμό η συμπλήρωση του πίνακα αυτού παρέλκει.
2. Στον Πίνακα Η΄ θα συμπεριληφθούν γενικά μόνο τα πάγια εκείνα για τα οποία μεταβάλλεται το δικαίωμα έκπτωσης διαχρονικά. Επομένως, αν κάποια από τα πάγια μιας επιχείρησης, χρησιμοποιούνταν απαρχής αποκλειστικά σε φορολογητέες ή αποκλειστικά σε αφορολόγητες δραστηριότητες δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν στον Πίνακα Η΄, εφόσον και στο συγκεκριμένο έτος της εκκαθαριστικής δήλωσης δεν μεταβλήθηκε ο προορισμός τους αυτός, Αντίθετα θα συμπεριληφθούν τα πάγια εκείνα που αποτελούν κοινές εισροές για την πραγματοποίηση τόσο φορολογητέων όσο και αφορολογήτων πράξεων και εφόσον το ποσοστό pro-rata διαχρονικά μέσα στην πενταετία μεταβάλλεται.

β. Συμπλήρωση των ενδείξεων

Η συμπλήρωση γίνεται κατά στήλες ως εξής:

Στήλη (1). Η στήλη αυτή είναι ήδη συμπληρωμένη. Αναγράφεται το έτος χρησιμοποίησης των παγίων, δηλαδή το έτος διακανονισμού (1ο- 5ο).
Στην πρώτη σειρά επομένως (κωδ. 501) αναγράφονται τα στοιχεία των παγίων που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά ή παραδόθηκαν ακόμη και αχρησιμοποίητα μέσα στη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, στη δεύτερη σειρά (κωδ. 502) αναγράφονται τα πάγια που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο αυτής που υποβάλλεται η εκκαθαριστική κ.ο.κ.
Στήλη (2). Αναγράφεται κατά σειρά η Pro-rata (ποσοστό δικαιώματος έκπτωσης) του αρχικού έτους χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών, εφόσον η επιχείρηση δεν εφάρμοζε στο έτος εκείνο, για κανένα πάγιο, που αποτελούσε κοινή εισροή της, pro-rata κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς.
Προκειμένου για τον κωδ, 501-2, εξυπακούεται ότι αν δεν είναι διαγραμμισμένοι οι κωδ. 422-3, 422-4, μεταφέρεται εδώ το ποσοστό του κωδ. 408 του Πίνακα Ζ΄.
Στήλη (3). Διαγραμμίζεται κατά σειρά με Χ, αν η επιχείρηση εφάρμοζε στο αρχικό έτος χρησιμοποίησης των παγίων, έστω και για ένα μέρος αυτών pro-rata κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς. Το ίδιο θα συμβαίνει όταν υπάρχουν και πάγια που έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά (αναμένεται δηλαδή η επαναχρησιμοποίησή τους μέσα στην πενταετία του διακανονισμού). Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), τότε η στήλη (2) πρέπει να είναι κενή.
Στήλη (4). Αναγράφεται ο Φ.Π.Α. των παγίων που χρησιμοποιούνταν, τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες και εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου νια την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση.
Αναγράφεται ακόμα ο Φ.Π.Α. των παγίων που στο τέλος του έτους έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά.
Η αναγραφή αυτή γίνεται κατά σειρά ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων.

Στήλη (5).

α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (4) επί τη διαφορά του ποσοστού της στήλης (2) από το ποσοστό του κωδ. 501-2, αφού διαιρεθεί δια 5.
Στήλη (5) = Στήλη (4) Χ [(κωδ. 501-2) - στήλη (2)]% : 5
Ειδικά προκειμένου για πάγια που έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά το ποσοστό διακανονισμού γίνεται 0% για το συγκεκριμένο έτος διακανονισμού ήτοι: Στήλη (5) = Στήλη 4 Χ [0 - στήλη (2)]% : 5.
Αρα Στήλη (5) = Στήλη (4) Χ [ στήλη (2)]% : 5
β) Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη (5). Εξυπακούεται ότι ο κωδ. 501-5 θα είναι πάντα μηδενικός.

Στήλη (6). Αναγράφεται ο ΦΠΑ, που καταβλήθηκε κατά την απόκτηση των παγίων που χρησιμοποιούνταν ή αποκτήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν, τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες ή μόνο σε αφορολόγητες, και που παραδόθηκαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο που υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον θεωρείται (άρθρο 33 παρ. 3 Ν. 2859/00), ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες.
Η αναγραφή γίνεται κατά σειρά, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων.
Πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν μέσα στην πενταετία και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες, θεωρούνται ότι, βρίσκονταν στο 10 έτος διακανονισμού και διακανονίζονται οριστικά στον Η΄ και όχι στο Ζ΄ Πίνακα.
Στήλη (7).

α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (6) επί τη διαφορά του ποσοστού της στήλης (2) από το 100% επί κλάσμα με αριθμητή τη διαφορά του έτους χρησιμοποίησης από το 6 και παρανομαστή το 5.
[Στήλη (7) = Στήλη (6) Χ [100 - στήλη (2)] % Χ [6 - στήλη (1)] : 5]
β) Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη 7.

Στήλη (8). Αναγράφεται ο ΦΠΑ, που καταβλήθηκε κατά την απόκτηση των παγίων που χρησιμοποιούνταν ή αποκτήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες ή μόνο σε φορολογητέες, που παραδόθηκαν ή αυτοπαραδόθηκαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο που υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον θεωρείται (άρθρο 33 παρ. 3 Ν. 2859/00), ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες.
Η αναγραφή γίνεται κατά σειρά, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων.
Πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν μέσα στην πενταετία και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, θεωρούνται ότι βρίσκονται στο 10 έτος διακανονισμού και διακανονίζονται οριστικά στον Η΄ και όχι στο Ζ΄ Πίνακα.
Στήλη (9).

α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (8) επί τη στήλη (2) επί κλάσμα με αριθμητή τη διαφορά του έτους χρησιμοποίησης από το 6 και παρανομαστή το 5.

Στήλη (9) = Στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6 - στήλη (1)] : 5
β) Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη (9).

Στήλη (10). Ο Φ.Π.Α. των παγίων που πράγματι εισπράχθηκε από την παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, εφόσον φυσικά ο φόρος αυτός αποδόθηκε ήδη με τις περιοδικές δηλώσεις. Περιλαμβάνεται εδώ και ο Φ.Π.Α. που εισπράχθηκε από πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες.

Κωδ. 506-4 έως 506-10. Αναγράφεται το άθροισμα (θετικό ή αρνητικό) των κωδ. 501 έως 505, κάθε στήλης.
Κωδ. 507. Αποτελεί το άθροισμα των κωδ. (506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10) (Δηλαδή ο κωδ 506-9 αφαιρείται).
Αν ο κωδ. 507 είναι μεγαλύτερος των 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 702, αν είναι μικρότερος των -30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706, ενώ τέλος αν είναι από -30 έως 30 ΕΥΡΩ αμελείται, δηλαδή ούτε συμψηφίζεται ούτε καταβάλλεται στο Δημόσιο (άρθρο 33 παρ. 5 Ν. 2859/00).

γ. Παράδειγμα
Επιχείρηση πραγματοποιεί και φορολογητέες και αφορολόγητες δραστηριότητες.
Ταυτόχρονα και για τις δύο δραστηριότητες χρησιμοποιεί ορισμένα από τα επενδυτικά της αγαθά.
Για το διακανονισμό των κοινών εισροών της η επιχείρηση χρησιμοποιεί το μοναδικό ποσοστό που προκύπτει στο Ζ΄ Πίνακα της εκκαθαριστικής δήλωσης κάθε διαχειριστικής περιόδου. (Δεν πραγματοποιεί ανάλυση κατά τομέα ή με βάση ιδιαίτερους λογαριασμούς).
Κατά τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου 1.1-31.12.2007 διαπιστώνει τα εξής δεδομένα:
Το ποσοστό pro-rata (δικαιώματος έκπτωσης), που προέκυψε κατά την τελευταία πενταετία, διακυμάνθηκε ως εξής:

 

Έτος

% pro- rata

2007

50

2006

60

205

40

2004

30

2003

100

 

Κατά την 31.12.2007 χρησιμοποιούσε έντεκα κοινά πάγια (Α-Λ). Ο ΦΠΑ που κατέβαλε για την απόκτησή τους, καθώς και το έτος της πρώτης χρησιμοποίησής τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πάγιο

ΦΠΑ Απόκτησης

Έτος πρώτης χρησιμοποίησης

Α

700,00

2007

Β

300,00

2007

Γ

1.000,00

2006

Δ

500,00

2006

Ε

1.400,00

2005

Ζ

600,00

2005

Η

8.000,00

2004

Θ

4.950,00

2004

Ι

50,00

2004

Κ

2.000,00

2003

Λ

2.000,00

2003

 

Επίσης μέσα στο 2007 παρέδωσε ή έπαψε οριστικά να χρησιμοποιεί οκτώ πάγια (Μ-Τ). Ο ΦΠΑ που κατέβαλε για την απόκτησή τους, ο ΦΠΑ που εισέπραξε κατά την παράδοσή τους και το έτος πρώτης χρησιμοποίησης φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

Πάγιο

ΦΠΑ (Φ.α) Απόκτησης

ΦΠΑ (Φ.π)Παράδοσης

Έτος πρώτης χρησιμοποίησης

Σημειώσεις Φπ/ΦΑ

Μ

500,00

500,00

2007

>5/5

Ν

1.000,00

800,00

2007

<5/5

Ξ

2.500,00

2.000,00

2006

=4/5

Ο

10.000,00

0 (Πώληση παλαιού διαμερίσματος)

2006

<4/5

Π

500,00

295,00

2005

<3/5

Ρ

2.000,00

1.000,00

2004

>2/5

Σ

400,00

0 (οριστική παύση χρησιμοποίησης)

2004

<2/5

Τ

2.000,00

0 (αποδεδειγμένη κατααστροφή)

2003

<1/5, άλλα φορολογητέα

 

Τέλος τον Μάιο του 2007 έπαυσε να χρησιμοποιεί προσωρινά πάγιο Υ με ΦΠΑ απόκτησης 100,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2005.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του ανωτέρω παραδείγματος θα απεικονίσουμε ένα - ένα τα έτη του διακανονισμού και στο τέλος θα τα απεικονίσουμε όλα μαζί στον Πίνακα Η΄ της εκκαθαριστικής του 2007.
Το ποσοστό pro-rata για το 2007 είναι 50%.
Εκκαθαριστική 2007 (Ανάλυση κατ΄ έτος διακανονισμού)
Α. Πάγια, που βρίσκονται στο 5ο έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2003 (που το ποσοστό pro-rata ήταν 100%) το πάγιο Κ με ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 το πάγιο Λ με ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00.
Επίσης στο 50 έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Τ το οποίο έχει ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2003. Στην διάρκεια του 2007 το πάγιο αυτό καταστράφηκε (αποδεδειγμένη καταστροφή).
Ο ΦΠΑ απόκτησης των παγίων Κ + Λ = 2.000,00 + 2.000,00 = 4.000,00 αναγράφεται στον κωδικό 505 - 4 (διότι τα πάγια χρησιμοποιούνταν μέχρι το τέλος της χρήσης 2007).
Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Τ που καταστράφηκε αποδεδειγμένα αναγράφεται στον κωδικό 505-6 διότι θεωρείται ότι διατέθηκε σε φορολογητέα δραστηριότητα μέσα στην χρήση 2007.

Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (5), προκύπτει: στήλη (4) Χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]%: 5 = 4.000,00 Χ (50-100) % : 5 = -400,00.
Εκτελώντας τις πράξεις της στήλης (7), προκύπτει: στήλη (6) Χ [100 - στήλη (2)] % Χ [6 - στήλη (1)]: 5 = 2.000,00 Χ (100 - 100) % Χ (6-5) : 5 = 0.

Παρατήρηση:
Τα σύνολα του κωδικού 506 και το αποτέλεσμα του κωδ. 507 θα εμφανιστούν στον ολοκληρωμένο Πίνακα Η΄ στο τέλος των κατ΄ έτος αναλυτικών διακανονισμών.
Β. Πάγια που βρίσκονται στο 4ο έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2004 (που το ποσοστό pro-rata ήταν 30%).

 

το πάγιο Η με ΦΠΑ απόκτησης

8.000,00

το πάγιο Θ με ΦΠΑ απόκτησης

4.950,00

το πάγιο Ι με ΦΠΑ απόκτησης

50,00

Σύνολο

13.000,00

 

Επίσης στο 40 έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Ρ το οποίο είχε ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2004, που παρεδόθη (πωλήθηκε) με ΦΠΑ παράδοσης 1.000,00 και το πάγιο Σ με ΦΠΑ απόκτησης 400,00, που έπαψε οριστικά να χρησιμοποιείται.

Ο ΦΠΑ της απόκτησης των παγίων Η+Θ+Ι = 8.000,00 + 4.950,00 + 50,00 = 13.000,00 αναγράφεται στον κωδ. 504-4 διότι τα πάγια χρησιμοποιούνταν μέχρι το τέλος της χρήσης 2007.
Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Ρ = 2.000,00 αναγράφεται στον κωδικό 504-6 διότι ο ΦΠΑ παράδοσης είναι μεγαλύτερος από το ΦΠΑ των εναπομεινάντων πέμπτων και συνεπώς θεωρείται ότι το πάγιο αυτό διατέθηκε σε φορολογητέα δραστηριότητα, ήτοι:
ΦΠΑ απόκτησης 2.000,00: 5 = 400,00
έτη χρησιμοποίησης 2004, 2005, 2006
εναπομένοντα έτη (πέμπτα) 2007,2008 = 400,00 Χ 2 = 800,00
ΦΠΑ παράδοσης (1.000,00) > ΦΠΑ εναπομ. πέμπτων (800,00)
Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Σ αναγράφεται στον κωδικό 504-8, επειδή έπαψε να χρησιμοποιείται οριστικά και θεωρείται ότι διατέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα.

Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (5), προκύπτει: στήλη (4) Χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]%:5 = 13.000,00 Χ (50-30)%:5 = 520,00.
Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (7), προκύπτει: στήλη (6) Χ [100-στήλη (2)] % Χ [6 - στήλη (1)] : 5 = 2.000,00 Χ (100 - 30) % Χ (6-4) : 5 = 560,00.
Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (9), προκύπτει: στήλη (8) Χ στήλη (2) % Χ [6-στήλη (1)] : 5 = 400,00 Χ 30% χ (6-4): 5 = 48,00.
Γ. Πάγια που βρίσκονται στο 3ο έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2005 (που το ποσοστό pro-rata ήταν 40%).

 

Το πάγιο Ε με ΦΠΑ απόκτησης

1.400,00

Το πάγιο Ζ με ΦΠΑ απόκτησης

600,00

Σύνολο

2000,00

 

Επίσης στο 3ο έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Υ με ΦΠΑ απόκτησης 100,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2005 που τον Μάιο του 2007 έπαυσε προσωρινά να χρησιμοποιείται και άρα το ποσοστό έκπτωσης για το συγκεκριμένο έτος διακανονισμού (2007) γίνεται 0%, διότι δεν χρησιμοποιήθηκε σε φορολογητέες πράξεις.

Τέλος στο τρίτο έτος διακανονισμού βρίσκεται το πάγιο Π με ΦΠΑ απόκτησης 500,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2005, που παρεδόθη με ΦΠΑ παράδοσης 295,00.
Ο ΦΠΑ απόκτησης των παγίων Ε + Ζ + γ = 1.400,00 + 600,00 + 100,00 = 2.100,00 αναγράφεται στον κωδ. 503-4 διότι τα πάγια αυτά χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το τέλος της χρήσεως 2007.
Ο ΦΠΑ απόκτησης του παγίου Π = 500,00 αναγράφεται στον κωδ. 503-8, διότι ο ΦΠΑ παράδοσης είναι μικρότερος από τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα πέμπτα και θεωρείται ότι το πάγιο διατέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα ήτοι:
Ο ΦΠΑ απόκτησης 500,00: 5 = 100,00
Έτη χρησιμοποίησης 2005, 2006.
Εναπομείναντα πέμπτα (έτη) 2007,2008,2009 ήτοι 100,00 Χ 3 = 300,00
ΦΠΑ παράδοσης 295,00 < ΦΠΑ εναπομ. πέμπτων 300,00
Επίσης ο ΦΠΑ παράδοσης αναγράφεται στον κωδ. 503-10
 

Εκτελώντας τις πράξεις για την συμπλήρωση της στήλης (5) προκύπτει: α) για τα πάγια Ε και Ζ: τμήμα στήλης (4) Χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]% : 5 = 2.000,00 Χ (50-40)% : 5 = 40,00.
β) για το πάγιο Υ: τμήμα στήλης (4) χ [ κωδ.(501-2) -στήλη (2)]% :5 = 100,00 Χ (0 - 40) % : 5 =-8,00 .
Αρα στη στήλη (5) θα γραφτεί 40,00 - 8,00 = 32,00.
Εκτελώντας τις πράξεις στη στήλη (9), προκύπτει: στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6-στήλη (1)]: 5 = 500,00 Χ 40% Χ (6-3) : 5 = 120,00
Σημείωση: Στο τρίτο έτος διακανονισμού ο κωδ. 503 - 2 δε θα συμπληρωθεί, αλλά θα διαγραμμιστεί ο κωδ. 503-3. Πάντως ως στήλη (2), θα χρησιμοποιηθεί η κοινή pro-rata του Δ. Πάγια που βρίσκονται στο 2ο έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2006 (που το ποσοστό pro-rata ήταν βΟ%).

Το Πάγιο Γ με Φ.Π.Α. απόκτησης

1.000,00

Το Πάγιο Δ με Φ.Π.Α. απόκτησης

500,00

Σύνολο

1.500,00

Επίσης στο 2ο έτος διακανονισμού βρίσκονται:

Το πάγιο Ξ με Φ.Π.Α. απόκτησης 2.500,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2006 που παραδόθηκε με Φ.Π.Α. παράδοσης 2.000,00.
Το πάγιο Ο με Φ.Π.Α. απόκτησης 10.000,00 που παραδόθηκε με Φ.Π.Α. παράδοσης μηδέν (πώληση παλαιού διαμερίσματος).
Ο Φ.Π.Α. απόκτησης των παγίων Γ + Δ = 1.000,00 + 500,00 = 1.500,00 αναγράφεται στον κωδ. 502-4 διότι τα πάγια χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το τέλος της χρήσης 2007.
Ο Φ.Π.Α. απόκτησης του παγίου Ξ = 2.500,00 αναγράφεται στον κωδικό 502-6 διότι ο Φ.Π.Α. της παράδοσής του είναι ίσος με το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα πέμπτα και θεωρείται ότι διατέθηκε σε φορολογητέα δραστηριότητα ήτοι:
Φ.Π.Α. απόκτησης 2.500,00 : 5 = 500,00.
Έτος χρησιμοποίησης 2006.
Εναπομείναντα πέμπτα (έτη) 2007, 2008, 2009, 2010 = 4 Χ 500,00 = 2.000,00
Φ.Π.Α. παράδοσης 2.000,00 = ΦΠΑ (εναπομ. πέμπτων) 2.000,00.
Ο Φ.Π.Α. απόκτησης του παγίου Ο αναγράφεται στον κωδ. 502-8 επειδή παραδόθηκε χωρίς Φ.Π.Α. και θεωρείται ότι διετέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα.

Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (5), προκύπτει: στήλη (4) Χ [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]% : 5 = 1.500,00 Χ (50-60)% : 5 = -30,00.
Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (7) προκύπτει: στήλη (6) Χ [100 - στήλη (2)] % Χ [6 - στήλη (1)] : 5 = 2.500,00 Χ (100 - 60)% Χ (6-2) : 5 = 800,00.
Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (9) προκύπτει: στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [6-στήλη (1)] : 5 = 10.000,00 Χ 60% Χ (6-2): 5 = 4.800,00.
Ε. Πάγια που βρίσκονται στο 1o έτος διακανονισμού είχαν ως έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2007 (τρέχουσα χρήση με ποσοστό pro-rata 50%).

Το πάγιο Α με Φ.Π.Α. απόκτησης

700,00

Το πάγιο Β με Φ.Π.Α. απόκτησης

300,00

Σύνολο

1.000,00

Επίσης στο 1o έτος διακανονισμού βρίσκονται:

Το πάγιο Μ με Φ.Π.Α. απόκτησης 500,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2007, που παρεδόθη με Φ.Π.Α. παράδοσης 550,00.
Το πάγιο Ν με Φ.Π.Α. απόκτησης 1.000,00 και έτος πρώτης χρησιμοποίησης το 2007, που παραδόθηκε με Φ.Π.Α. παράδοσης 800,00.
Ο Φ.Π.Α. απόκτησης των παγίων Α+Β = 700,00 + 300,00 = 1.000,00 αναγράφεται στον κωδ. 501-4, διότι τα πάγια χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τέλος της χρήσης 2007.
Ο Φ.Π.Α. απόκτησης του παγίου Μ αναγράφεται στον κωδ. 501-6 διότι ο Φ.Π.Α. της παράδοσης 550,00 είναι μεγαλύτερος από το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα πέμπτα και συνεπώς θεωρείται ότι διατέθη σε φορολογητέα δραστηριότητα ήτοι:
Φ.ΠΑ απόκτησης 500,00 : 5 = 100,00.
Έτη χρησιμοποίησης: ?
Εναπομείναντα πέμπτα (έτη) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 = 5 Χ 100,00 = 500,00.
Φ.Π.Α. παράδοσης 550,00 > Φ.Π.Α .(εναπομειν. πέμπτων) 500,00.
Ο Φ.Π.Α. απόκτησης του παγίου Ν = 1.000,00 αναγράφεται στον κωδ. 501-8 διότι ο Φ.Π.Α .της παράδοσης είναι μικρότερος από το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα πέμπτα και θεωρείται ότι διατέθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα ήτοι:
Φ.Π.Α. απόκτησης 1.000,00 : 5 = 200,00.
Έτη χρησιμοποίησης: ?
Εναπομείναντα πέμπτα (έτη) 2007,2008,2009,2010,2011 = 5 Χ 200,00 = 1.000,00.
Φ.Π.Α. παράδοσης 800,00 < Φ.Π.Α. (εναπομ. πέμπτων) 1.000,00.
Ο Φ.Π.Α. της παράδοσης 800,00 αναγράφεται στον κωδ. 501-10.

 

Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (5) προκύπτει: στήλη (4) Χ[κωδ. (501-2) - στήλη (2)]% : 5 = 1.000,00 Χ (50 - 50)% : 5 = 0
Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (7) προκύπτει: στήλη (6) Χ [100 - στήλη (2)] % Χ [6 - στήλη (1)] : 5 = 500,00 Χ (100 - 50) % χ (6-1) : 5 = 250,00.
Εκτελώντας τις πράξεις στην στήλη (9) προκύπτει: στήλη (8) Χ στήλη (2) % Χ [6 - στήλη (1)] : 5 = 1.000,00 Χ 50 % Χ (6-1) : 5 = 500,00.
Ενοποιώντας τους ανωτέρω πίνακες σε ένα και αθροίζοντας τις στήλες (4) έως (10) έχουμε:

Το

άθροισμα

της

στήλης

(4)

=

(506-4)

=

21.600,00

»

»

»

»

(5)

=

(506-5)

=

122,00

»

»

»

»

(6)

=

(506-6)

=

7.000,00

»

»

»

»

(7)

=

(506-7)

=

1.610,00

»

»

»

»

(8)

=

(506-8)

=

11.900,00

»

»

»

»

(9)

=

(506-9)

=

5.468,00

»

»

»

»

(10)

=

(506-10)

=

1.095,00

Εκτελώντας τις πράξεις:

(506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10)=

122,00 + 1.610,00 - 5.468,00 + 1.095,00 = -2.641,00

Επειδή το ποσό του κωδ. 507 = - 2.641,00 είναι μικρότερο από -30,00 ΕΥΡΩ θα μεταφερθεί στον κωδ. 706 του Πίνακα Γ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση πραγματοποιεί πράξεις φορολογητέες και απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, όπως προαναφέρθηκε, διακανονίζει την έκπτωση του φόρου των εισροών του για κάθε πέμπτο ανάλογα με τη μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης μέσα στην πενταετία. Εάν όμως στη διάρκεια της πενταετίας παραδοθεί ή πάψει να χρησιμοποιείται σε φορολογητέες πράξεις επενδυτικό αγαθό, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στη φορολογητέα δραστηριότητα, τότε για το διακανονισμό του φόρου των εισροών του σε σχέση με τα εναπομείναντα πέμπτα, θα πρέπει να συμπληρωθεί για όλα τα έτη της χρησιμοποίησής του η στήλη τρία (3) της μη μοναδικής pro-rata με 100% και ο υπολογισμός να γίνει βάσει αυτής της στήλης και όχι με την στήλη δύο (2).

9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Θ΄ (Κωδ. 901 - 911)

Τα στοιχεία του πίνακα αυτού θα πρέπει να συμπληρωθούν με ιδιαίτερη προσοχή γιατί αφορούν τη συμμετοχή της χώρας μας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό η πληρότητα και η ακρίβειά τους θα αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης όχι μόνο από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αλλά και από ειδικούς ελεγκτές της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικά οι κωδικοί 905 και 910 είναι καθοριστικοί και χρησιμοποιούνται μόνο σε στατιστικές μελέτες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
Κατά κωδικό αριθμό γράψτε:

Κωδ. 901. Τη συνολική αξία, χωρίς Φ.Π.Α., μόνο των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι (9) θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού, τα οποία αγοράσατε μέσα στη διαχειριστική σας περίοδο για τις ανάγκες της επιχείρησής σας, εφόσον για την ανωτέρω αγορά καταβλήθηκε Φ.Π.Α. και δεν παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Ν. 2859/00 (Δηλαδή δεν θα συμπεριληφθούν αγορές μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων (Ε.Ι.Χ.) που αγοράσατε από μεταπωλητές του άρθρου 45 του Ν. 2859/00).
Κωδ. 902. Το συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α., κάθε είδους καυσίμων και λιπαντικών που αγοράσατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής σας περιόδου και γενικά το σύνολο των δαπανών σας για την κίνηση, καθώς και τις δαπάνες για επισκευή, συντήρηση, μίσθωση, των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι εννέα (9) θέσεων, (καινούργιων και μεταχειρισμένων) που ανήκουν στην επιχείρηση, εφόσον δεν σας παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρο 30 Ν. 2859/00.
Κωδ. 903. Τη συνολική αξία των επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι εννέα θέσεων που χρησιμοποιούνταν ως πάγια από την επιχείρηση και πουλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής σας περιόδου, εφόσον είχαν αγοραστεί ως καινούργια και δεν είχε παρασχεθεί δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. (Δηλαδή δεν θα συμπεριληφθούν αυτοκίνητα που είχαν αγοραστεί μεταχειρισμένα από μεταπωλητές του άρθρου 45 του N. 2859/00).
Κωδ. 904. Τη συνολική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. που πραγματοποιήθηκε για τη χρηματοδοτική μίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων από υποκείμενο στο φόρο, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α.
Κωδ. 905. Το μέσο αριθμό του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης που είναι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθμός, που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων εντός του έτους, δια 300.
Στο συνολικό αριθμό ημερομισθίων περιλαμβάνονται αυτά που γίνονται από:

- Τους απασχολούμενους επιχειρηματίες (είτε ατομικά, είτε ως εταίροι, διαχειριστές, μέλη Δ.Σ.).
- Τα συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών τους, είτε αμείβονται, είτε όχι (εφόσον απασχολείται το 1/3 του κανονικού ωραρίου).
- Τους μισθωτούς και ημερομίσθιους.

Κωδ. 906. ΜΟΝΟ οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών:
Τη φορολογηθείσα αξία των μεταβιβασθέντων ακινήτων εκτός των παγίων σας, που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 και την περ. λα΄, της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Κωδ. 908. Την «Τιμή Αγοράς», την οποία κατέβαλε ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής του άρθρου 45 του Ν. 2859/2000, στον προμηθευτή του για την αγορά μεταχειρισμένων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, η μεταπώληση των οποίων θα γίνει με το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους. .
Κωδ. 909. Τη συνολική αξία αγοράς μόνο μεταχειρισμένων ΕΙΧ αυτοκινήτων μέχρι (9) εννέα θέσεων συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού τα οποία αγοράσατε στην διαχειριστική σας περίοδο από άλλες επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούσαν ως πάγια καθώς και από τους μεταπωλητές του άρθρου 45 Ν. 2859/00.
Τονίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία αγοράς τέτοιων αυτοκινήτων από ιδιώτες.
Κωδ. 910. Τον αριθμό των υποκαταστημάτων σας, χωρίς το κεντρικό, που λειτουργούσαν ή χρησιμοποιούνταν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Για τη συμπλήρωση του Κωδικού αυτού ως υποκαταστήματα θεωρούνται όλες οι επαγγελματικές σας εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα αν σε αυτές διενεργούνται συναλλακτικές ή παραγωγικές δραστηριότητες (άρθ. 9 παρ. 1 ΚΒΣ - Π.Δ. 186/92), είτε όχι. Περιλαμβάνεται π.χ. αποθήκη χωρίς συναλλαγές. Αν δεν υπάρχει άλλη επαγγελματική εγκατάσταση, εκτός από το κεντρικό, ο κωδικός παραμένει κενός.
Κωδ. 911. Το άθροισμα των κωδ. 901 έως και 910. Το άθροισμα αυτό αποτελείται από αξίες, άτομα και υποκαταστήματα. Τέθηκε για την εξασφάλιση της ορθότητας κατά την εισαγωγή των στοιχείων στον Η/Υ.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Το οικονομικό αποτέλεσμα του Δ΄ Πίνακα μπορεί να είναι χρεωστικό για καταβολή (αν υπερβαίνει τα 3 ΕΥΡΩ) ή πιστωτικό για έκπτωση ή για επιστροφή ή μηδενικό. Η εκκαθαριστική δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι 3 ΕΥΡΩ εξομοιώνεται με πιστωτική.
Τα τρία αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης, τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων, με την επιφύλαξη όσων αναγράφονται στην παράγραφο 6 του Πρώτου Μέρους προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ.
Ο υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων & Ε.Φ. αφού ελέγξει την ορθότητά τους, θεωρεί και τα τρία αντίτυπα των εκκαθαριστικών δηλώσεων στη θέση «ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ», παραλαμβάνει τις απαιτούμενες περιοδικές δηλώσεις και:

Α. Σε χειρόγραφη παραλαβή:

α. Αν οι δηλώσεις είναι χρεωστικές με ποσό μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ, τις καταχωρεί σε ημερήσια κατάσταση με ανάλυση σε κύριο φόρο και προσαυξήσεις, ελέγχει τη συμπλήρωση ολογράφως και αριθμητικά του συνόλου για καταβολή και επιστρέφει τα δύο από τα τρία αντίτυπα (πρώτο και τρίτο) της εκκαθαριστικής δήλωσης στον υποκείμενο, ο οποίος στη συνέχεια καταβάλλει στον Ταμία το οφειλόμενο ποσό φόρου. Ο Ταμίας της ΔΟΥ επιστρέφει στον υποκείμενο το τρίτο αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης, θεωρημένο στη θέση «Ο ΤΑΜΙΑΣ». Μόνο το αντίτυπο αυτό της εκκαθαριστικής δήλωσης επέχει για το φορολογούμενο θέση αποδεικτικού καταβολής του φόρου και υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Υπενθυμίζουμε ότι χρεωστική εκκαθαριστική δήλωση (με ποσό μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ), που δεν είναι υπογεγραμμένη από τον Ταμία, θεωρείται ως απαράδεκτη.
β. Αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό μέχρι 3 ΕΥΡΩ, επιστρέφει μόνο το τρίτο αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης στον υποκείμενο.

Β. Σε μηχανογραφική παραλαβή, μέσω του συστήματος TAXIS:

Καταχωρεί τις δηλώσεις στο σύστημα και επιστρέφει το τρίτο αντίτυπο στον υπόχρεο. Επιπλέον αν οι δηλώσεις είναι χρεωστικές με ποσό μεγαλύτερο των 3 ΕΥΡΩ, εκδίδει διπλότυπο είσπραξης με το οποίο ο φορολογούμενος καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό για καταβολή. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος πρέπει να κρατάει τόσο το αντίγραφο της εκκαθαριστικής που του επιστράφηκε, όσο και το διπλότυπο είσπραξης, θεωρημένο από τον Ταμία.
Το αντίτυπο αυτό αποτελεί και αποδεικτικό υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθείται και προκειμένου για υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων παλαιότερων ετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

 

ΑΡΘΡΑ Ν. 1642/86

ΑΡΘΡΑ Ν. 2859/00

ΑΡΘΡΑ Ν. 1642/86

ΑΡΘΡΑ Ν. 2859/00

1

1

31

38

2

2

32

39

3

3

-

39α

4

4

32α

40

5

5

33

41

6

6

34

42

7

7

35

43

8

8

36

44

9

9

36α

45

10

10

36β

46

10α

11

36ν

47

10β

12

37

Καταργήθηκε

11

13

38

48

12

14

39

49

12α

15

40

50

13

16

41

51

14

17

42

52

14α

18

43

53

15

19

44

54

16

20

45

55

17

21

46

56

18

22

47

Καταργήθηκε

19

23

48

Καταργήθηκε

20

24

49

Καταργήθηκε

21

25

50

Καταργήθηκε

21α

26

51

Καταργήθηκε

22

27

52

57

22α

28

53

58

22β

29

54

59

22ν

Καταργήθηκε

55

60

23

30

55α

61

24

31

56

62

25

32

57

63

26

33

58

64

27

34

58α

Καταργήθηκε

28

35

59-66

Καταργήθηκαν

-

35α

67

65

29

36

 

 

30

37

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με την παράγρ. 3, του άρθρου 19 του Ν. 2859/00, όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας, είτε των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, είτε των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αυτού προς το ΕΥΡΩ, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 3, του άρθρου 20. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή, εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας. Οι διατάξεις αυτές, εναρμονίζονται πλήρως, με τις αντίστοιχες της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας (91/680/ΕΟΚ). Οι ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις «για τις τιμές συναλλάγματος που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, είναι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου για θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. Σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό, η τιμή συναλλάγματος που εφαρμόζεται για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, είναι η επίσημη τιμή πώλησης συναλλάγματος που περιλαμβάνεται στο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος, το οποίο εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος την προτελευταία Τετάρτη (ισοτιμία κλεισίματος), του προηγούμενου μήνα. Ισχύει για όλο τον επόμενο μήνα, με την προϋπόθεση ότι καμμιά επόμενη Τετάρτη (ισοτιμία κλεισίματος) δεν μεταβλήθηκε η αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία περισσότερο από ±5%. Αν συνέβη κάτι τέτοιο, από την επόμενη Τετάρτη εφαρμόζεται η νέα ισοτιμία. Σημειώνεται ότι, αν κάποια Τετάρτη είναι αργία, λαμβάνεται υπόψη το Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος που εκδόθηκε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, ως να είχε εκδοθεί Τετάρτη. Σημειώνεται ακόμη ότι, προκειμένου για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η τιμή πώλησης συναλλάγματος εφαρμόζεται τόσο για τις αποκτήσεις όσο και για τις παραδόσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ (!) Αν το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται ορισμένες ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι διάφορο αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος θα πρέπει να εφαρμοστεί η παραπάνω διαδικασία για την εύρεση της ισχύουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας κάποιας ημερομηνίας.

Σημείωση:
Τις ισοτιμίες του τελευταίου τριμήνου μπορείτε να βρίσκετε όλο το 24ωρο, μαγνητοφωνημένες στο τηλέφωνο 210 - 3636100.
Επίσης στον Ημερήσιο Οικονομικό Τύπο δημοσιεύονται εβδομαδιαία ανακοινώσεις της Δ/νσης 14ης ΦΠΑ, για τις ισχύουσες κάθε φορά ισοτιμίες εύρεσης της φορολογητέας αξίας. Στις ίδιες εφημερίδες, καθώς και ορισμένες πολιτικές εφημερίδες, δημοσιεύεται και το Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τέλος οι ισχύουσες ισοτιμίες για τον προσδιορισμό της φορολογητέας βάσης ΦΠΑ είναι διαθέσιμες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.e-oikonomia.gr.


2. Τόσο προκειμένου για την ενδοκοινοτική απόκτηση όσο και προκειμένου για την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, κρίσιμη ημερομηνία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας, με βάση την ισχύουσα τη συγκεκριμένη αυτή ημερομηνία συναλλαγματική ισοτιμία, είναι εκείνη που ο φόρος γίνεται απαιτητός από το δημόσιο. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 2859/00 για την ενδοκοινοτική απόκτηση και 2δ. του άρθρου 16 για την ενδοκοινοτική παράδοση, ο χρόνος που ο φόρος γίνεται απαιτητός από το δημόσιο είναι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου, ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο η 15η του επόμενου μήνα από τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση. Σύμφωνα με την παράγρ. 1 του άρθρου 18 για την ενδοκοινοτική απόκτηση και την παράγρ. 1 του άρθρου 16 για την ενδοκοινοτική παράδοση, η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά, εκτός αν ο προμηθευτής ανέλαβε την υποχρέωση αποστολής, οπότε η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο έναρξης της αποστολής.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm