Open menu
05 | 03 | 2021

Αθήνα 6/09/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1188

ΘΕΜΑ: Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....

κλπ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Άρθρο 1


1) Καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από τις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ανά πράξη καταλογισθέν ποσό υπερβαίνει τα 10000 ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές.  Καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ανά πράξη καταλογισθέν ποσόν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές
2) Οι πράξεις αυτές αφορούν φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη χαρτοσήμου, παρακρατούμενους η επιρριπτόμενους φόρους, φόρο υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς ή προστίμου, καθώς και εν γένει κάθε πράξης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), συμπληρωματικές πράξεις χρέωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καταλογιστικές πράξεις επιβολής προστίμων και πολλαπλών τελών για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.
3) Κατ΄ εξαίρεση, ιδιαίτερες πράξεις εκδοθείσες και αφορούσες τον ίδιο έλεγχο επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές εφόσον το ποσό τουλάχιστον μιας εξ αυτών υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 1 της παρούσας.

 

Άρθρο 2


1) Ο δικαστικός επιμελητής που θα κάνει την επίδοση ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής η τελωνειακής αρχής (ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - Δ.Ο.Υ.- ΤΕΛΩΝΕΙΑ) βάσει του πίνακα επιμελητών που έχει διαβιβασθεί στις παραπάνω αρχές, σύμφωνα με την αριθμ. 1108971/ΔΕ-Α/29-7-2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2) Σε περίπτωση που η επίδοση πρόκειται να γίνει σε τόπο εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της φορολογικής η τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την πράξη, η προς επίδοση πράξη μαζί με τη σχετική παραγγελία διαβιβάζεται στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή του τόπου, όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση, για τον ορισμό από αυτήν δικαστικού επιμελητή.
3) Αν ο δικαστικός επιμελητής που ορίστηκε δεν προσέλθει στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την με οιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση του για να παραλάβει τα επιδοτέα έγγραφα με τις σχετικές παραγγελίες, ορίζεται άλλος επιμελητής. Αν και αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η επίδοση ενεργείται με υπάλληλο της φορολογικής ή τελωνειακής αρχής.

 

Άρθρο 3


Κάθε φορολογική ή τελωνειακή αρχή τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρείται σε ξεχωριστή στήλη ο χρόνος παραδόσεως στον επιμελητή του επιδοτέου εγγράφου και ο χρόνος παραδόσεως από τον επιμελητή της σχετικής έκθεσης επίδοσης.

 

Άρθρο 4


1) Η δαπάνη για την πληρωμή των δικαστικών επιμελητών για την επίδοση των πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 βαρύνει το Δημόσιο.
Η πληρωμή διενεργείται με βάση κατάσταση και τα λοιπά δικαιολογητικά αμοιβής του που υποβάλλεται από τον δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, αφού προηγουμένως ελεγχθεί για την ακρίβεια των δεδομένων της.
Η κατάσταση περιλαμβάνει αναλυτικά ανά υπόχρεο τις επιδοθείσες πράξεις, την ημερομηνία επίδοσης το καταλογισθέν ανά πράξη ποσό καθώς και το σύνολο των δημιουργηθέντων εξόδων και δικαιωμάτων.
2) Σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς για οποιοδήποτε λόγο είτε άσκησης προσφυγής, είτε μη προσέλευσης, για πράξη που επιδόθηκε από δικαστικό επιμελητή, η κατάσταση που συντάσσεται από το δικαστικό επιμελητή με τα δικαιολογητικά αμοιβής του, αποτελεί το νόμιμο τίτλο είσπραξης με βάση τον οποίο το σχετικό ποσό βεβαιώνεται εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας συμβιβασμού, από την αρμόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή σε βάρος του υπόχρεου κατά τα ισχύοντα και καταβάλλεται εφάπαξ.


Άρθρο 5


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm