Open menu
25 | 06 | 2021

Αθήνα 24/07/2002

ΥΠΟΙΚ 1062365/6544/856/0014

ΠΟΛ. 1199

ΘΕΜΑ: Εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της οριστικής εξαγωγής των αγαθών για την απαλλαγή του Φ.Π.Α., σε περιπτώσεις απώλειας του  αντιτύπου 3 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.).


Με αφορμή υπομνήματα των εξαγωγικών φορέων, σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς ως προς την απόδειξη της  πραγματοποίησης της εξαγωγής, εξ αιτίας της απώλειας του αντιτύπου 3 του Ε.Δ.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :

 

α) Τα οριζόμενα ως αποδεικτικά στοιχεία της εξαγωγής από τις διατάξεις του άρθρου 1 της 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2-8-1993 Α.Υ.Ο.,
β) Τη χρησιμοποίηση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων, για την έκπτωση και επιστροφή του Φ.Π.Α. λόγω εξαγωγών, καθώς και τη χορήγηση  ορίου απαλλαγής από Φ.Π.Α. (ΠΟΛ.1262/1993),
γ) Τη σύσταση ειδικής, στα πλαίσια των οργάνων της Ε.Ε., Επιτροπής μελέτης του θέματος για εξεύρεση και ομοιόμορφη εφαρμογή λύσης, μη παραβλάπτουσας τόσο τα δημοσιονομικά συμφέροντα, όσο και την εξαγωγική προσπάθεια του συνόλου των Κ-Μ αυτής, δεδομένου ότι μέχρι  σήμερα η αντιμετώπιση του θέματος είναι διαφορετική από κάθε κράτος μέλος, σας γνωρίζουμε ότι, για τις ανάγκες του Φ.Π.Α και στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις αποδεδειγμένης απώλειας του οικείου αντιτύπου 3 του Ε.Δ.Ε., κατόπιν ελέγχου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στα τηρούμενα βιβλία και  στοιχεία του εξαγωγέα, εφόσον επιβεβαιώνεται από τα πραγματικά περιστατικά και αποδεικνύεται η εξαγωγή των αγαθών, να γίνεται δεκτή σε συνδυασμό με τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία :

α) Αντίγραφο του Τιμολογίου πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της εξαγωγής και φέρει την ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ".
β) Φωτοαντίγραφο του αντιτύπου αριθμ. 1 του Ε.Δ.Ε. εξαγωγής θεωρημένο από το Τελωνείο εξαγωγής και το οποίο είχε εκδοθεί με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ".
γ) Το σχετικό αποδεικτικό της Τράπεζας που μεσολάβησε για την εισαγωγή ή το συμψηφισμό ή τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος της συγκεκριμένης εξαγωγής.
δ) Τα φορτωτικά έγγραφα διακίνησης των αγαθών .
ε) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο, στο οποίο έχει συνταχθεί πράξη εξόδου των εμπορευμάτων από το Τελωνείο εξόδου, του αντιτύπου αριθμ. 5 της Δήλωσης Διαμετακόμισης ή του αποκόμματος του φύλλου Νο 2 (θέσεις 18 - 28) του Δελτίου TIR μαζί με το ταυτάριθμό του φύλλο Νο 1 ή του αντιτύπου Ε του Ε.Δ.Ε. εξαγωγής.

Το φωτοαντίγραφο αυτό θα ζητείται με αίτηση του εξαγωγέα, από το αρμόδιο Τελωνείο εξαγωγής ή αναχώρησης.
στ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ως αποδεικτικό της πραγματοποίησης της εξαγωγής ο έλεγχος (π.χ. αντίγραφο του παραστατικού εισαγωγής στην Τρίτη χώρα, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή).

Η παρούσα ισχύει για την τακτοποίηση κάθε εκκρεμότητας, που υφίσταται ή θα δημιουργηθεί μέχρι της οριστικής επίλυσης του θέματος από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε..
Τέλος, σημειώνουμε ότι η Τ.3926/301/Α0019/27-9-2001 Δ.Υ.Ο. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. ανακαλείται.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm