Open menu
14 | 06 | 2021

Αθήνα, 25 /02/2000
Αρ.Πρωτ.:1021001/167/0015Β'
ΠΟΛ.1071


ΘΕΜΑ: "Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων"
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: ....

κλπ.

Αποφασίζουμε:


Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση θεώρησης ορισμένων φορολογικών στοιχείων και βιβλίων σε συνέχεια της Α.Υ.Ο. 1045300/286/ΠΟΛ. 1105/0015Β'/6.5.1999 και τις πιο κάτω κατηγορίες υπόχρεων, με τις οριζόμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

α) Τις ανώνυμες εταιρείες, για το βιβλίο μετόχων, που τηρούν με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 186/92.
β) Τους εκμεταλλευτές πλοίων του Π.Δ. 120/97 στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και έκδοση εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς, για τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και τις αποδείξεις μεταφοράς.
γ) Τους επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και εφόσον σ' αυτά αναγράφεται η αξία και ο αύξων αριθμός του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.

δ) Τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης ως προς την εισαγωγή και την εξαγωγή, για όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/92) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότησή του, με εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών (προς το κοινό)
Τα ανωτέρω ισχύουν και στη περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν παράλληλα και άλλους κλάδους, για τους οποίους δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης.
ε) Τα μεταφορικά γραφεία για τα στοιχεία του
άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τη θεωρημένη διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι, στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο αύξων αριθμός της φορτωτικής ή άλλων στοιχείων του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. καθώς και η αξία αυτών, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσής τους.

Δεν εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση:

α) Τα εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης και μεταφοράς προσώπων με πλοία (εκτός εάν εμπίπτουν στην περίπτωση 1β της παρούσας).
β) Τα δελτία κίνησης
(άρθρο 13α Κ.Β.Σ.).
γ) Τα στοιχεία των ΚΑΖΙΝΟ που προβλέπονται στην Α.Υ.Ο. 1128269/1226/ΠΟΛ.1292/16.1.1995 (ΦΕΚ 982 Β').
δ) Τα δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων ή κλάδων επιχειρήσεων.

Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, πριν την εφαρμογή της και στη συνέχεια για κάθε διαχειριστικό έτος, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. της έδρας, κατάσταση εις διπλούν.
Ως προς το περιεχόμενο της κατάστασης, το χρόνο και τη διαδικασία υποβολής της, τις συνέπειες σε περίπτωση μη υποβολής και την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (έλεγχος χρεών), εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 της Α.Υ.Ο. 1105/6.5.1999.
Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται για την περίπτωση 1α της παρούσας.
Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα, σε όλα τα αντίτυπα, η φράση "ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1071/25.2.2000".

Επιτηδευματίες οι οποίοι θα απωλέσουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην ρύθμιση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων, οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία, για τα οποία ορίζεται θεώρηση, θεωρημένα, από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα αυτού που απώλεσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.
Η απόφαση αυτή αυτοδίκαια αναιρείται για επιχειρήσεις που τα βιβλία και στοιχεία τους θα κριθούν ως ανακριβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.
Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται σε θεώρηση των στοιχείων τους εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή λοιπών φορολογιών. Το δικαίωμα αυτό επανακτάται από την έναρξη της τρίτης διαχειριστικής περιόδου από την περίοδο απώλειας του δικαιώματος και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας.
Αποφάσεις προϊσταμένων Δ.Ο.Υ., οι οποίες έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., για μη θεώρηση ή κατά ειδικό τρόπο θεώρηση μηχανογραφικώς εκδιδομένων στοιχείων εξακολουθούν να ισχύουν για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.


Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1/4/2000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm