Open menu
13 | 06 | 2021

Αθήνα 09/03/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2052

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στις διατάξεις της περ. στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 του επαγγέλματος του βιβιλιοθηκονόμου - αρχειονόμου.

 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 (εφεξής ΚΦΕ) όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου.
2. Επίσης, όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1047/2015 εγκύκλιό μας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1120/25.4.2014, δεν υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη οι αμοιβές, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες (ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με τον ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
3. Περαιτέρω, και προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ , θεωρείται ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής, οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.

Η διοίκηση έχει υποδείξει ενδεικτικά περιπτώσεις αμοιβών που μπορούν να τύχουν εφαρμογής των διατάξεων της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ με την ΠΟΛ. 1047/2015, το έγγραφο ΔΕΑΦ 1112676 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: Ψ72Η46ΜΠ3Ζ-ΒΔΕ), αλλά και το έγγραφο ΔΕΑΦ 1115232 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: 6Μ6Σ46ΜΠ3Ζ-ΣΞΡ).

Περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοιβές μεταξύ άλλων και του βιβλιοθηκονόμου/αρχειονόμου.
4. Το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου/αρχειονόμου κατά κύριο λόγο μεριμνά για την οργάνωση και τη συντήρηση του έντυπου και μη έντυπου υλικού μιας βιβλιοθήκης ή ενός αρχείου με συστηματικό τρόπο.

Η προσφερόμενη υπηρεσία από τον βιβλιοθηκονόμο εμπεριέχει το στοιχείο της επιστήμης, καθώς γίνεται με την χρήση επιστημονικών εργαλείων και μοντέλων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εφαρμογή συστημάτων καταλογογράφησης και ταξινόμησης, αλλά και το στοιχείο της συμβουλής κατά την εξυπηρέτηση του κοινού που αναζητά πληροφορίες στην βιβλιοθήκη ή το αρχείο.
5. Στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) οι ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες βιβλιοθηκονόμων και αρχειοφυλάκων, αντιστοιχούν στην υποκατηγορία -CPA 91.01.11 και 91.01.12.
6. Κατόπιν των ανωτέρω, τα εισοδήματα που αποκτούν οι βιβλιοθηκονόμοι που εντάσσονται στους ως άνω Κ.Α.Δ φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 εφόσον βέβαια συγκεντρώνουν όλες τις άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται ρητά στο νόμο.
7. Τέλος, επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών στην καταβολή αμοιβών παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% κατά τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 και την ΠΟΛ.1120/2014 εγκύκλιο μας.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm