Open menu
24 | 06 | 2021

Αθήνα 15/02/2021
Αρ. πρωτ.: 17290


ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 N . 4738/2020 (α΄ 207).

 

Άρθρο 1
Μέλη Μητρώου Εμπειρογνωμόνων


1. Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) εγγράφονται ως μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 66 αυτού:

α) φυσικά πρόσωπα, ενεργά μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), με συναφή προϋπηρεσία επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή πιστοποιημένοι λογιστές - φοροτεχνικοί με επαγγελματική άδεια Α΄ τάξης ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν λογιστικές, φοροτεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες,
β) φυσικά πρόσωπα ή ελεγκτικές εταιρείες, που είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 226/1992 (Α΄ 120) και έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4449/2017 (Α΄ 7) ή
γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν πιστοποιημένους εκτιμητές του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένα στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

 

Άρθρο 2
Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο


1. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο Μητρώο.

Μετά την ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας του Μητρώου και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Μητρώο.

Το πληροφοριακό σύστημα του μητρώου εμπειρογνωμόνων σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Οι δυνάμενοι να εγγραφούν ως μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού συνδεθούν στο σύστημα, εξουσιοδοτούν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Ο.Ε.Ε., την Ε.Λ.Τ.Ε. και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, να αποστείλουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία του επόμενου εδαφίου, που έχουν στην κατοχή τους.

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο Μητρώο συμπληρώνοντας ή ενημερώνοντας:

α) ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη), ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail και αριθμό τηλεφώνου, σταθερού και κινητού, αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
β) αριθμό Μητρώου επαγγελματικού φορέα (ΟΕΕ ή ΕΛΤΕ),
γ) αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή αριθμό Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών,
δ) υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών:

 i) δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κάποιο άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα,

ii) δεν έχουν επιβληθεί σε αυτόν πειθαρχικές ποινές που αναστέλλουν ή εμποδίζουν την άσκηση του επαγγέλματός του,

iii) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου που υπηρετεί σε οικονομική υπηρεσία,

iv) ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και

v) ότι διαθέτει συναφή προϋπηρεσία 5 ετών σε περίπτωση που εντάσσεται στην κατηγορία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 1 της παρούσας,

ε) εφόσον ο εμπειρογνώμονας είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία, την έδρα, τον Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου και τον ΑΜ επαγγελματικού φορέα (ΟΕΕ η ΕΛΤΕ),
στ) διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης ή βιογραφικό σημείωμα ως προαιρετικό στοιχείο,
ζ) κατάλογο με τους ΑΦΜ των επιχειρήσεων - πελατών του που στοιχειοθετούν τη συναφή προϋπηρεσία, σε περίπτωση που εντάσσεται στην κατηγορία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1α του άρθρου 1 της παρούσας.

3. Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων ενεργοποιείται η δυνατότητα υποβολής του αιτήματος εγγραφής και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μοναδικό αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο ένα αίτημα εγγραφής.
4. Μετά την υποβολή του αιτήματος εγγραφής πραγματοποιούνται διασταυρώσεις για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσας. Για την υλο­ποίηση των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του άρθρου 1. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων εκδίδεται απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αναφορικά με την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος εγγραφής στο Μητρώο.
5. Η εγγραφή στο Μητρώο είναι δυνατή οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
6. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ακρίβεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε οποιοδήποτε χρόνο. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, εκτός των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ενημερώνεται άμεσα η κατά περίπτωση αρμόδια πειθαρχική αρχή για την άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διώξεων.

 

 

 

Άρθρο 3
Επιλογή εμπειρογνώμονα από το Μητρώο -Υποχρεώσεις


1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207), ο εμπειρογνώμονας- μέλος του Μητρώου επιλέγεται από τον οφειλέτη και τους συμβαλλόμενους πιστωτές του από κοινού στην περίπτωση της αίτησης του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του νόμου αυτού και από τους συμβαλλόμενους πιστωτές στην περίπτωση της αίτησης του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.
2. Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντά του με ευσυνειδησία, αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έναντι των πιστωτών και του οφειλέτη ο εμπειρογνώμονας ευθύνεται για δόλο και βαριά αμέλεια.
3. Οι εμπειρογνώμονες έχουν υποχρέωση να μην γνωστοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συμφωνίας.
4. Οι εμπειρογνώμονες - μέλη του Μητρώου ακολουθούν ως προς τη διεκπεραίωση των εργασιών τους τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4738/2020 όπου ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα και οι διαδικασίες που ο εμπειρογνώμονας πρέπει να τηρήσει για την κατάρτισης της έκθεσής του.

 

 

 

 

Άρθρο 4

Ασυμβίβαστα


1. Ως εμπειρογνώμονας δεν μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο:

α. συνδέεται με τον οφειλέτη, και επί νομικών προσώπων με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στη διοίκησή τους ή ασκούν έλεγχο επ΄ αυτών, με συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή με υιοθεσία και εκ πλαγίου μέχρι τέταρτου βαθμού ή είναι σύζυγος ή συμβίος αυτών, ή
β. συνδέεται με τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη με συμβατική σχέση, ή
γ. την πενταετία πριν την κλήση για την εκπόνηση της έκθεσης, ο εμπειρογνώμονας:

i. συμμετείχε στη διαχείριση ή εκπροσώπηση της επιχείρησης του οφειλέτη, ή
ii. είχε την ιδιότητα του νόμιμου ελεγκτή της επιχείρησης του οφειλέτη ή απασχολείτο στον νόμιμο έλεγχο για λογαριασμό ελεγκτικής εταιρείας,

δ. την τριετία πριν την κλήση για την εκπόνηση της έκθεσης είχε λάβει άμεσα ή έμμεσα αμοιβή (ή είχε πληρωθεί απαίτησή του) από τον οφειλέτη ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη στο πλαίσιο σύμβασης παροχής εξαρτημένων ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύμβασης έργου.

2. Στην περίπτωση που ο εμπειρογνώμονας που πρόκειται να διοριστεί είναι νομικό πρόσωπο, τα κωλύματα της παρ. 1 ελέγχονται και ως προς τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο νομικό πρόσωπο με οιαδήποτε σχέση και θα υπογράψουν την έκθεση.
3. Ο εμπειρογνώμονας ελέγχει τη μη συνδρομή των κωλυμάτων της παρ. 1 ως προς τα πρόσωπα που προσλαμβάνει, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, για την υποβοήθηση του έργου του.
4. Ο εμπειρογνώμονας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κώλυμα του παρόντος, δεν αποδέχεται τον διορισμό του.
5. Εντός ευλόγου χρόνου από την ειδοποίηση για τον διορισμό του, ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται να υποβάλει εγγράφως προς το όργανο που τον διόρισε, δήλωση περί υπάρξεως κωλύματος. Η μη υποβολή δήλωσης, εφόσον συντρέχει κώλυμα, ή η αποδοχή διορισμού εφόσον συντρέχει κώλυμα ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.

 

 

 

 

Άρθρο 5
Διαγραφή από το Μητρώο


Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο:

α) οι εμπειρογνώμονες που υποβάλουν αίτηση παραίτησης,

β) οι εμπειρογνώμονες που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή

γ) οι εμπειρογνώμονες που εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.

Για τις περιπτώσεις β και γ του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον γνωστοποιηθεί στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποπέσει στην αντίληψή της ζήτημα πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων, καλεί τον εμπειρογνώμονα, ο οποίος οφείλει να καταθέσει τις απόψεις του εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.

Σε περίπτωση που κριθεί από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ότι ο εμπειρογνώμονας έχει εκτελέσει πλημμελώς ή εκπροθέσμως τα καθήκοντά του, προχωρά σε διαγραφή αυτού από το Μητρώο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο.
 

 

 

 

Άρθρο 6
Αμοιβή - Επίβλεψη του έργου των εμπειρογνωμόνων


1. Η αμοιβή των εμπειρογνωμόνων συμφωνείται ελεύθερα με τους αιτούντες την έκθεση εμπειρογνωμοσύνης και δύναται να περιλαμβάνει συμφωνία για καταβολή του ημίσεως της συμφωνηθείσας αμοιβής κατά την ανάθεση από το μέρος που βαρύνεται με την καταβολή της και το υπολειπόμενο ποσό θα εξοφλείται το αργότερο έως την παράδοση της εργασίας που του έχει ανατεθεί.
2. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των εμπειρογνωμόνων του Μητρώου και μεριμνά για την ενημέρωσή τους σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm