Open menu
14 | 06 | 2021

Αθήνα 07/08/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2129

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση νέου Υποδείγματος Πιστοποιητικού Μεταφοράς Συνήθους Κατοικίας - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

 

Σχετ.: α) Το αριθμ. πρωτ. 646/ΑΣ 1224/ΣΗΔΕ: 34982/21-7-2020έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών (ΔΔΘΕΚΑ 1088326/24-7-2020)

β) Η αριθμ. Δ. 245/11/1-3-88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β ́) όπως έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α ́) και ισχύει.

γ) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018/4-7-2018 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: 6IN246ΜΠ3Ζ-4ΜΟ).

 

Κοινοποιείται προς ενημέρωση και εφαρμογή νέο Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Μεταφοράς Συνήθους Κατοικίας, η έκδοση του οποίου ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 της β) ανωτέρω σχετικής νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ (εφεξής «η Απόφαση»), το οποίο με βάση το α) ανωτέρω σχετικό έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές αρχές της χώρας μας στο εξωτερικό στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Οδηγού των Προξενικών Εργασιών.

Παράλληλα και σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων δασμοφορολογικών απαλλαγών αναφορικά με περιπτώσεις όπου σύζυγοι ή/και μέλη μίας οικογένειας μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα σε διαφορετικούς χρόνους (μετοικεσία) και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τη γ) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της Απόφασης απαλλάσσονται από δασμούς και φόρους-τέλος ταξινόμησης και ΦΠΑ -τα είδη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Απόφασης ως «συνήθης κατοικία» νοείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου αυτού και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

Τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) δωδεκάμηνα πριν από τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Απόφασης, η προβλεπόμενη απαλλαγή για το μέσο μεταφοράς παρέχεται με την προϋπόθεση ότι το δικαιούχο πρόσωπο το είχε στην κυριότητά του και το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 6και 28 της Απόφασης, οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές απαλλαγές παρέχονται συνολικά στην οικογένεια και το δικαίωμα για τις απαλλαγές ασκείται μόνο μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου επιστρέφει ένα μέλος της οικογένειας στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα εξακολουθούν να παραμένουν στο εξωτερικό, δεδομένου ότι εν προκειμένω δεν μεταφέρονται οι προσωπικοί του δεσμοί, δεν παρέχεται από τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας, καθόσον οι προσωπικοί δεσμοί του μεταφέρονται μόνο εφόσον επιστρέφουν μαζί όλα τα μέλη της οικογένειας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την αντίστοιχη ενημέρωση όλων των αρμοδίων διπλωματικών και προξενικών αρχών της χώρας μας στο εξωτερικό.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm