Open menu
17 | 04 | 2021

Αθήνα 18/03/2020
Αρ. πρωτ.: 32246


ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις επί του ζητήματος της άμεσης εκτέλεσης Πράξεων Άμεσης Απομάκρυνσης.

 

Επί ερωτημάτων που έχουν τεθεί αναφορικά με την εκτέλεση των Πράξεων Άμεσης Απομάκρυνσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθ. 27 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄, 285), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 39 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄, 65), σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθ. 27 παρ. 3 του Ν. 2971/2001 , που τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθ. 39 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄, 65), ορίζονται τα εξής:

«... 3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των άρθρων 13 και 13Α, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, δεν εκδίδεται Π.Δ.Α., αλλά Πράξη Άμεσης Απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών / πραγμάτων του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της στον καθ΄ ου η Πράξη και στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Κατά της Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών του αρμοδίου κατά τόπο Μονομελούς Πρωτοδικείου, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει η ανακοπή να κοινοποιηθεί στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας.

Η ανακοπή συζητείται με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από τη συζήτησή της. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί ένδικο μέσο...».

Από την ερμηνεία των κατά τα ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα παρακάτω:

1) Ο άμεσα ενδιαφερόμενος ιδιώτης, εφόσον έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται εκ του νόμου να ασκήσει το ένδικο βοήθημα της ανακοπής κατά πράξεως άμεσης απομάκρυνσης, που έχει εκδοθεί σε βάρος του.

Η εν λόγω ανακοπή ασκείται ενώπιον του αρμοδίου καθ΄ ύλην και κατά τόπον δικαστηρίου, που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 682 επ. ΚΠολΔ.
2) Η χρονική προθεσμία που προβλέπεται για την νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση της ανακοπής, προσδιορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, εντός της οποίας ο άμεσα ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ασκήσει την ανακοπή του.

Η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πράξεως στον άμεσα ενδιαφερόμενο ιδιώτη, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η προσβαλλόμενη πράξη, και ως εκ τούτου επιφέρει δυσμενείς συνέπειες ως προς τα νόμιμα δικαιώματά του και τα συμφέροντά του (έννομο συμφέρον).
Σημειώνεται ότι, η σύντομη προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής κατά της πράξης άμεσης απομάκρυνσης (εντός πενθημέρου), καθώς και για την έκδοση της δικαστικής απόφασης που κρίνει οριστικά επί της ασκηθείσης ανακοπής (εντός τριημέρου), διευκολύνει μόνο την ταχεία διεξαγωγή της δίκης και περαιτέρω την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης.
Σε κάθε περίπτωση, οι διάδικοι (π.χ. ανακόπτων, ελληνικό δημόσιο κλπ), έχουν το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλουν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, γραπτή αίτηση προτίμησης για ορισμό δικασίμου διαφορετικής από εκείνη που έχει ήδη προσδιοριστεί, και κατά προτίμηση ταχύτερα από την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης της ασκηθείσας ανακοπής. (βλ. σχετ. άρθ. 226 παρ. 5 ΚΠολΔ).
3) Από την ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 3 του άρθ. 27 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθ. 39 του Ν. 4607/2019 , σε συνδυασμό και με την σχετική αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου 4607/2019, που τροποποίησε τον νόμο 2971/2001, η άσκηση της ανακοπής, εν προκειμένω, δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης άμεσης απομάκρυνσης.

Παρά ταύτα, ο ανακόπτων έχει την δυνατότητα να ζητήσει με αίτησή του από το αρμόδιο Δικαστήριο που δικάζει την ασκηθείσα ανακοπή του, τουλάχιστον την έκδοση προσωρινής διαταγής, με την οποία μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας ανακοπής (βλ. σχετ. άρθ. 691Α ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται στην ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και κατά συνέπεια στη προκειμένη περίπτωση).
Άλλωστε, η μη αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης με την άσκηση ανακοπής, προβλέπεται ρητά τόσο για τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής, όσο και για τα Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (βλ. σχετ. άρθ. 27 παρ. 1 και 2 του Ν. 2971/2001), όπως ισχύει.

Για τον λόγο αυτό, η μη αναστολή εκτέλεσης της εκδοθείσας Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης με την άσκηση ανακοπής, είναι σύμφωνη και με το πνεύμα (σκοπός) του νομοθέτη, που θέσπισε τις προαναφερθείσες ειδικές διατάξεις νόμου (βλ. σχετ. παρ. 3 άρθ. 27), προκειμένου η λήψη μέτρων προστασίας της κοινοχρησίας του αιγιαλού, παραλίας κλπ, να εφαρμόζεται ενιαία και ομοιόμορφα από το σύνολο των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm