Open menu
13 | 06 | 2021

Αθήνα 11/03/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2202

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με τις μειώσεις από τον φόρο πλοίων πρώτης κατηγορίας και τις απαλλαγές από αυτόν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 7 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α ́ 77) και των οριζόμενων στην περίπτωση Δ ́ του όρου 12 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων με ελληνική σημαία εκδιδομένων βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ Α ́ 317).

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας,σχετικά με το θέμα, μετά την έναρξη του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής της δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 και για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975.

1. Με το άρθρο 5 του ν. 27/1975 ορίζεται ότι σε περίπτωση πλήρως αποδεδειγμένης αργίας πλοίων πρώτης κατηγορίας λόγω επισκευών, έλλειψης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, ο φόρος πλοίων μειώνεται ανάλογα προς τις ημέρες αργίας, εφόσον αυτή διήρκησε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δύο (2) συναπτούς μήνες, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος της φορολόγησης.

Διευκρινίζεται ότι για να επέλθει η μείωση λόγω αργίας οι δύο συναπτοί μήνες θα πρέπει να αποτελούν συνεχές χρονικό διάστημα στο ίδιο έτος.

Με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι η μείωση από τον φόρο για τα πλοία αυτά, ενεργείται με αίτηση του υπόχρεου προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τον χρόνο υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή οποτεδήποτε μετά την υποβολή της,όχι όμως μεταγενέστερα της λήξης της προθεσμίας υποβολής δήλωσης του επόμενου έτους.

Τονίζεται ότι μετά την εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας, όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής της αίτησης για μείωση του φόρου πλοίων λόγω αργίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή, προηγείται της αντίστοιχης υποβολής δήλωσης φόρου πλοίων για τον λόγο αυτό.

Η αίτηση του υπόχρεου προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβαλλόμενα εμπροθέσμως.

Η αργία του πλοίου θεωρείται πλήρως αποδεδειγμένη, εφόσον βεβαιώνεται με πιστοποιητικό από την αρμόδια ελληνική ή προξενική Αρχή ή ελλείψει αυτών με πιστοποιητικό αλλοδαπής Αρχής του τόπου ναυλοχίας του πλοίου επίσημα μεταφρασμένο και σε περίπτωση έλλειψης όλων των ανωτέρω, με θεωρημένο αντίγραφο του ημερολογίου του πλοίου.

Επίσης, μείωση του φόρου πλοίων λόγω αργίας διενεργείται και σε περίπτωση που έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για παράλειψη υποβολής δήλωσης και υποβολής ανακριβούς δήλωσης, με αίτηση που υποβάλλεται κατά τις διαδικασίες εφαρμογής των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φόρου πλοίων σε περίπτωση αργίας του πλοίου, ο υπόχρεος συμπληρώνει στο πεδίο ημερών αργίας τον αριθμό αυτών και όχι το ποσό μείωσης του φόρου που αναλογεί στις ημέρες αργίας δεδομένου ότι το ποσό της μείωσης υπολογίζεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Η υποβολή δήλωσης φόρου πλοίων λόγω αργίας του πλοίου, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, αφορά στο έτος που έλαβε χώρα η αργία και μειώνει τον φόρο πλοίων του έτους αυτού.

Ο φόρος που αναλογεί στις ημέρες αργίας εκπίπτει από τις οφειλόμενες δόσεις μέχρι πλήρους συμψηφισμού αυτού και σε ανεπάρκεια οφειλόμενων δόσεων επιστρέφεται σε ευρώ, με βάση την επίσημη ισοτιμία των νομισμάτων κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 27/1975.

Ο παροπλισμός πλοίου κατά τις διαδικασίες των αρμόδιων Αρχών αποτελεί σε κάθε περίπτωση αποδεδειγμένη αργία για το πλοίο αυτό.

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω στο κεφάλαιο Γ της παρούσας παρατίθενται τρία (3) παραδείγματα μείωσης φόρου πλοίων σε περίπτωση αργίας αυτού.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 27/1975, προβλέπονται οι παρακάτω απαλλαγές και μειώσεις στον φόρο πλοίων πρώτης κατηγορίας όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ίδιου νόμου:

α. Για τα ναυπηγούμενα στην Ελλάδα πλοία με ελληνική σημαία παρέχεται απαλλαγή από τον φόρο μέχρι συμπλήρωσης ηλικίας έξι (6) ετών.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση του οικείου ναυπηγείου για τον χρόνο παράδοσης του πλοίου, έτοιμου για εμπορική εκμετάλλευση, επικυρωμένη νομίμως από τις αρμόδιες Αρχές και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας λιμεναρχείου νηολόγησης του πλοίου.

β. Για πλοία τα οποία εκτελούν δρομολόγια σε τακτικές γραμμές μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή μόνο μεταξύ ξένων λιμένων όπως και για τα κρουαζιερόπλοια, προβλέπεται η καταβολή του οφειλόμενου φόρου μειωμένου κατά ποσοστό 50%.

Στην περίπτωση των τακτικών πλόων, απαιτείται πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για τη χρονική διάρκεια που το πλοίο θα εκτελέσει τακτικούς πλόες στο έτος ή εφόσον προβλέπεται πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρμόδια Αρχή επίσημα μεταφρασμένο για τη χρονική διάρκεια τακτικής γραμμής του πλοίου.

Σε περίπτωση έλλειψης όλων των παραπάνω Αρχών, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου, θεωρημένου δεόντως, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις επόμενες δύο περιόδους της παρούσας για τον ορισμό της τακτικής γραμμής.

Διευκρινίζεται, ότι πλοία τακτικής γραμμής θεωρούνται εκείνα τα οποία εκτελούν δρομολόγια, κατά προκαθορισμένα σταθερά περίπου χρονικά διαστήματα, για μεταφορά επιβατών ή και γενικών ή ομοειδών φορτίων, μεταξύ των εξυπηρετούμενων υπό του δρομολογίου λιμένων προαναγγελλόμενα προς τους φορτωτές.

Η απόδειξη της ύπαρξης τακτικής γραμμής μπορεί να γίνει ως προς μεν το τμήμα της εξαγγελίας με την προσκόμιση των εξαγγελιών δρομολογίων μέσω της δημοσίευσης στον τύπο ή άλλου μέσου δημοσιότητας επίσημα μεταφρασμένη για τις περιπτώσεις διεθνών πλόων, ως προς δε το τμήμα της εκτέλεσης των εξαγγελθέντων κατά τα ανωτέρω δρομολογίων, με την προσκόμιση αποσπασμάτων από τα ημερολόγια των πλοίων(Ε.7572/1403/ΠΟΛ.32/3.6.1975 εγκύκλιος).

Φορτηγά πλοία γραμμής μπορούν να μεταφέρουν ομοειδή φορτία φορτωτών ή παραληπτών με την προϋπόθεση όμως ότι αυτά δεν είναι χρονοναυλωμένα ή ναυλωμένα κατά ταξίδι ή εκμισθωμένα αλλά εκτελούν δρομολόγια κάποιας τακτικής γραμμής (Ε.3319/ΠΟΛ.73/2.3.1968 εγκύκλιος).

Η ευθύνη τεκμηρίωσης της ύπαρξης τακτικής γραμμής πλοίου σε ένα έτος, βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον υπόχρεο πλοιοκτήτη.

γ. Για πλοία ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών που υφίστανται ανακατασκευή ή μετασκευή ή αντικατάσταση του συστήματος προώσεως ή άλλων μηχανημάτων, καθώς και πάσης φύσεως συμπληρώσεις και γενικά επισκευές, εφόσον οι εργασίες αυτές εκτελούνται στην Ελλάδα και οι δαπάνες των εργασιών αυτών καλύπτονται με εισαγωγή ξένου συναλλάγματος, απαλλάσσονται του φόρου κατ’ αντιστοιχία ενός έτους φορολογικής απαλλαγής προς δαπάνη εκατό χιλιάδων (100.000) δολαρίων Η.Π.Α..

Η απαλλαγή από τον φόρο αρχίζει από το επόμενο έτος της ολοκλήρωσης των εργασιών και το ποσό της απαλλαγής δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της δαπάνης και μέχρι έξι (6) έτη. Δεδομένου ότι για κάθε ετήσια απαλλαγή από τον φόρο απαιτείται ελάχιστο όριο δαπάνης εκατό χιλιάδων (100.000) δολαρίων Η.Π.Α., για δαπάνη κατώτερη από το όριο αυτό δεν αναγνωρίζεται απαλλαγή.

Σύμφωνα με την αριθ. 280/1994 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών που έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό των Οικονομικών, πλοία ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών που πραγματοποιούν επισκευές κ.λπ. στην Ελλάδα και καλύπτουν τις δαπάνες αυτές με ευρώ που προέρχονται από δάνειο Τραπέζης, που συμφωνήθηκε να εξοφληθεί σε δόσεις σε συνάλλαγμα, απαλλάσσονται από τον φόρο κατ’ αντιστοιχία ενός έτους φορολογικής απαλλαγής με δαπάνη εκατό χιλιάδων (100.000) δολαρίων Η.Π.Α., εφ’ όσον στο έτος που αρχίζει η χορήγηση της απαλλαγής, δηλ. στο επόμενο έτος από την περάτωση των εργασιών, επισκευών κ.λπ., έχει συντελεστεί η εισαγωγή του συναλλάγματος ή έχει εισαχθεί συνάλλαγμα τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δολαρίων Η.Π.Α., που καλύπτει μια ετήσια απαλλαγή(ΠΟΛ.161/05.09.1984εγκύκλιος Υπουργού Οικονομικών).

Η απαλλαγή ολοκληρώνεται αλλά και εξαντλείται αφού συμπληρωθούν τα 6 χρόνια φορολογικής απαλλαγής κατ’ ανώτατο όριο χωρίς απαραίτητα τα 6 χρόνια αυτά να είναι συναπτά.

Η ολοκλήρωση δηλαδή της εξαετίας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και επομένως δεν εξαντλείται πάντα σε μια δαπάνη αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες δαπάνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για νέα απαλλαγή, αλλά για τη μία απαλλαγή που επιτρέπει στον πλοιοκτήτη ο νόμος, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου7του ν. 27/1975 (Ε.8435/949/ΠΟΛ.126/22.6.1982 εγκύκλιος).

Η βεβαίωση της εκτέλεσης των εργασιών γίνεται έπειτα από δήλωση του ναυπηγείου ή του εργοστασίου ή άλλης εγκατάστασης επισκευής πλοίων που τις εκτέλεσε για τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών αλλά και του νηογνώμονα που τις παρακολούθησε, η δε βεβαίωση για το ποσό της δαπάνης γίνεται με τη χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης του ναυπηγείου ή εργοστασίου ή άλλης εγκατάστασης επισκευής πλοίων ή σε περίπτωση αυτεπιστασίας με βεβαίωση ανάλογου περιεχόμενου της αρμόδιας επιτροπής του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.) (Ε.7059/1519/ΠΟΛ.155/24.5.1977 εγκύκλιος).

Το ποσό των δαπανών που περιλαμβάνει η βεβαίωση του ναυπηγείου ή εργοστασίου ή άλλης εγκατάστασης επισκευής πλοίων αντιστοιχεί στο ποσό που απεικονίζεται στα εκδιδόμενα παραστατικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις επισκευές.

Επιπλέον απαιτείται βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος για την εισαγωγή του συναλλάγματος που να καλύπτει το σύνολο των δαπανών αυτών.

Ειδικότερα, για τις φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για επισκευές πλοίων μετά την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρούσα, τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1298/31.12.1992 εγκύκλιο Υπουργού Οικονομικών παύουν να ισχύουν και οι μειώσεις από τον φόρο πλοίων πρώτης κατηγορίας λόγω επισκευών ισχύουν:

i. Όταν οι επισκευές εκτελούνται σε ναυπηγεία, εργοστάσια ή άλλες εγκαταστάσεις επισκευής πλοίων.

ii. Όταν οι επισκευές εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας.

iii. Όταν οι επισκευές εκτελούνται σε οποιοδήποτε λιμένα Κράτους –Μέλους της Ε.Ε..

Επιπλέον, με την παράγραφο 2του άρθρου 7 του ν. 27/1975, ορίζεται ότι οι απαλλαγές και μειώσεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, παρέχονται στα πλοία που νηολογούνται για πρώτη φορά με ελληνική σημαία.

Σύμφωνα με την 836/89 γνωμοδότηση της συνέλευσης των Προϊστάμενων των νομικών Δ/νσεων που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, πλοίο της κατηγορίας αυτής που διαγράφηκε από το ελληνικό νηολόγιο και γράφηκε εκ νέου σ’ αυτό, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που παρέμεινε εκτός ελληνικού νηολογίου, έστω και αν δεν ύψωσε ξένη σημαία στο διάστημα αυτό, θεωρείται ότι υψώνει την ελληνική σημαία για δεύτερη φορά και επομένως δεν δικαιούται την απαλλαγή από τον φόρο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 27/1975.

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω και αποφυγή παρερμηνειών, στο κεφάλαιο Γ της παρούσας παρατίθενται τρία (3)παραδείγματα με μειώσεις του φόρου πλοίων λόγω επισκευών.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 3του άρθρου 7 του ν. 27/1975 πλοία που κατά τη νηολόγησή τους εμπίπτουν σε περισσότερες από μία φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, δικαιούνται μία και μόνο απαλλαγή ή κατά περίπτωση μείωση, εντασσόμενα οριστικά σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, με ανέκκλητη δήλωση του πλοιοκτήτη ή του αντικλήτου αυτού που έχει αποδεχθεί εγγράφως τον διορισμό του.

Δηλαδή σε κάθε πλοίο της κατηγορίας αυτής χορηγείται μία μόνο απαλλαγή από τον φόρο ή μείωση αυτού, η πλέον συμφέρουσα για τον πλοιοκτήτη.

Μετά τη χορήγηση της κατά περίπτωση απαλλαγής ή μείωσης δεν δύναται πλέον κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ελληνικό νηολόγιο να τύχει και άλλης απαλλαγής ή μείωσης του άρθρου 7 του ν. 27/1975.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας με ελληνική σημαία και εφόσον ο υπόχρεος επικαλείται κάποια μείωση ή απαλλαγή από τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 27/1975, ανάλογα με την περίπτωση, επιλέγει αυτή από την προβλεπόμενη από τη σχετική εφαρμογή αναδιπλούμενη λίστα μειώσεων και συμπληρώνει το ποσό της μείωσης σε δολάρια Η.Π.Α..

Ειδικότερα:

Στην επιλογή της απαλλαγής της περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 7 συμπληρώνεται σε δολάρια Η.Π.Α. ποσό ίσο με το ποσό του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας όπως αυτός προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

Στην επιλογή της μείωσης της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 7 συμπληρώνεται σε δολάρια Η.Π.Α. ποσό ίσο με το 50% του ποσού του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας όπως αυτός προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

Στην επιλογή της μείωσης της περ. γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 7 συμπληρώνεται σε δολάρια Η.Π.Α. ποσό ίσο με μέρος του συνολικού ποσού δαπανών επισκευής 7του πλοίου, που αντιστοιχεί στην φορολογική απαλλαγή για κάθε έτος, όπως αυτή υπολογίζεται από τον υπόχρεο κατά τα προαναφερόμενα στην παρούσα.

Δεδομένου ότι, η δαπάνη επισκευής του πλοίου αποτυπώνεται στα εκδιδόμενα παραστατικά των επισκευαστών σε ευρώ και το ποσό της δαπάνης επισκευής που μειώνει τον φόρο πλοίων ανά έτος συμπληρώνεται από τον υπόχρεο στη δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας σε δολάρια Η.Π.Α., απαιτείται η συνολική δαπάνη επισκευής των παραστατικών σε ευρώ, να μετατρέπεται από τον υπόχρεο σε δολάρια Η.Π.Α. με βάση την επίσημη ισοτιμία των νομισμάτων αυτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) κατά την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών παραστατικών.

Προς διευκόλυνση των υπόχρεων ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (Link) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html από τον οποίο ο υπόχρεος λαμβάνει την τιμή της στήλης «spot», η ένδειξη της οποίας δηλώνει την αξία των διαφόρων νομισμάτων σε σχέση με ένα (1) ευρώ ανά ημέρα.

Τέλος,για τον έλεγχο της ορθότητας του υπολογισμού από τον υπόχρεο των μειώσεων του άρθρου 7 του ν. 27/1975, προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την απόδειξη των μειώσεων, εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της δήλωσης(ΠΟΛ.1022/16.2.2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.).

Σχετική ειδοποίηση εμφανίζεται στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας, κατά την οριστική υποβολή της δήλωσης.

Ειδικά όσον αφορά τα εκδιδόμενα παραστατικά για τις επισκευές πλοίων προσκομίζονται επικυρωμένα αντίγραφα αυτών.

Β. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν.Δ. 2687/1953.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 ορίζεται ότι κεφάλαια εξωτερικού κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 αυτού λογίζονται και τα πλοία ολικής χωρητικότητας πάνω από 1.500 κόρους, τα οποία νηολογούνται υπό ελληνική σημαία από την έναρξη ισχύος του ν. δ/τος και μετά.

Επίσης, η ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. με την αριθ. 967/1956 γνωμοδότησή της αποφάνθηκε ότι τα αναφερόμενα πλεονεκτήματα στα στοιχεία α’ έως θ’της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 δεν αναφέρονται περιοριστικά, δύναται δε η διοίκηση με την εγκριτική πράξη που εκδίδεται για την εισαγωγή ορισμένου πλοίου να προσθέσει και άλλα πλεονεκτήματα πέραν αυτών χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το είδος τους, τα οποία μπορεί να είναι και φορολογικά κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ο φόρος πλοίων που προκύπτει με βάση τους μειωμένους συντελεστές των κεφαλαίων Α και Β του όρου 12 του ν.δ. 2687/1953των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης μειώνεται εκτός από τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 27/1975 και με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Δ του όρου 12 αυτού ως εξής:

Εφόσον το πλοίο προμηθεύεται εφόδια σε ελληνικά λιμάνια, εκτός από πετρέλαιο και λιπαντικά, η δαπάνη αγοράς των οποίων υπερβαίνει τα 30.000 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως και καλύπτεται με την εισαγωγή ξένου συναλλάγματος, απαλλάσσεται από φόρο σύμφωνα με τα κατωτέρω κλιμάκια:

  • Για δαπάνες έως 60.000 δολάρια Η.Π.Α. ποσοστό απαλλαγής 10%.

  • Από 60.001 έως 100.000 δολάρια Η.Π.Α. ποσοστό απαλλαγής 15%.

  • Από 100.001 έως 150.000 δολάρια Η.Π.Α. ποσοστό απαλλαγής 20%.

Το ποσοστό υπολογίζεται επί της δαπάνης και αφαιρείται από τον αναλογούντα φόρο ανεξάρτητα από τις απαλλαγές και μειώσεις του ν. 27/1975.Η απαλλαγή από τον φόρο πλοίων λόγω αγοράς εφοδίων, αρχίζει το επόμενο έτος από εκείνο που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη για την αγορά εφοδίων από ελληνικά λιμάνια.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι κατά πάγια δικαστηριακή και διοικητική νομολογία οι διατάξεις που παρέχουν απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τον φόρο ερμηνεύονται στενά, το εκπιπτόμενο ποσό της δαπάνης αγοράς εφοδίων περιορίζεται σε ένα έτος φορολογικής απαλλαγής και επομένως, τυχόν απομένον υπόλοιπο εκπιπτόμενης δαπάνης δεν δύναται να μεταφερθεί για έκπτωση στα επόμενα χρόνια, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την εγκριτική απόφαση νηολόγησης του πλοίου (Αρ. Πρωτ.1003283/15008/Γ0012/19.2.1993 έγγραφο Γεν. Δ/ντή Φορολογίας).

Ειδικότερα, τα πλοία τα οποία νηολογούνται βάσει εγκριτικής πράξης του ν.δ.2687/1953, απολαμβάνουν των απαλλαγών ή μειώσεων από τον φόρο που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εδάφιο γ’ του άρθρου 7 του ν. 27/1975, έστω και αν προϋπήρξε υπό ελληνική σημαία.

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω στο κεφάλαιο Γ της παρούσας παρατίθεται παράδειγμα μείωσης φόρου πλοίου λόγω αγοράς εφοδίων από την Ελλάδα.

Συμπερασματικά, για να ισχύουν οι μειώσεις από τον φόρο πλοίων πρώτης κατηγορίας τόσο για τις επισκευές που γίνονται στην Ελλάδα όσο και για τις αγορές εφοδίων από ελληνικά λιμάνια, θα πρέπει απαραιτήτως οι δαπάνες αυτές να καλύπτονται από ευρωποιήσεις εισαγόμενου συναλλάγματος, που προέρχεται από έσοδα από την εκμετάλλευση των πλοίων και προκύπτει από τους λογαριασμούς συναλλάγματος που τηρούν οι ναυτιλιακές εταιρείες και επιπλέον οι δαπάνες αυτές να μην υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσά δολαρίων Η.Π.Α. που από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 27/1975 και της περίπτωσης Δ του όρου 12 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης εκδιδομένων βάσει του άρθρου 13 του ν.δ.2687/1953, δύνανται να εκπεσθούν από τον φόρο πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας με ελληνική σημαία και εφόσον ο υπόχρεος επικαλείται μείωση λόγω αγοράς εφοδίων, συμπληρώνει στο πεδίο «Λοιπές μειώσεις» με το είδος της μείωσης και το ποσό αυτής σε δολάρια Η.Π.Α. χωριστά με την αντίστοιχη ένδειξη (περιγραφικό πεδίο).

Δεδομένου ότι οι παραπάνω δαπάνες αγοράς εφοδίων πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και τα αντίστοιχα παραστατικά εκδίδονται σε ευρώ και ότι τα ποσά των δαπανών αυτών που εκπίπτουν από τον φόρο πλοίων δηλώνονται από τον υπόχρεο σε δολάρια Η.Π.Α. κατά τη συμπλήρωση ηλεκτρονικά της δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας, απαιτείται η συνολική δαπάνη αγοράς εφοδίων των παραστατικών σε ευρώ, να μετατρέπεται από τον υπόχρεο σε δολάρια Η.Π.Α. με βάση την επίσημη ισοτιμία των νομισμάτων αυτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) κατά την ημερομηνία έκδοσης των προβλεπόμενων παραστατικών.

Προς διευκόλυνση των υπόχρεων ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (Link) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html από τον οποίο ο υπόχρεος λαμβάνει την τιμή της στήλης «spot», η ένδειξη της οποίας δηλώνει την αξία των διαφόρων νομισμάτων σεσχέση με ένα (1) ευρώ ανά ημέρα.

Τέλος, για τον έλεγχο της ορθότητας του υπολογισμού από τον υπόχρεο της μείωσης του φόρου πλοίων λόγω αγοράς εφοδίων από την Ελλάδα, ο υπόχρεος προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της δήλωσης φωτοαντίγραφο των εγκριτικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ.2687/1953 όπου αποδεικνύεται ότι το πλοίο νηολογείται βάσει των πράξεων αυτών, βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα με την οποία βεβαιώνεται ότι η δαπάνη από τα εφόδια σε ελληνικά λιμάνια καλύφθηκε με εισαγωγή συναλλάγματος, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αγορά εφοδίων (ΠΟΛ.1022/2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.).

Σχετική ειδοποίηση εμφανίζεται στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας, κατά την οριστική υποβολή της δήλωσης.

Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.27/1975 ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Παράδειγμα 1ο (Αργίαςπλοίου με τροποποιητική δήλωση)

Πλοίο έχει νηολογηθεί με ελληνική σημαία στις 10.1.2018 και στις 22.2.2018 ο υπόχρεος υπέβαλε αρχική δήλωση φόρου πλοίων για το έτος 2018, με αναλογούντα φόρο πλοίων 56.800 δολάρια Η.Π.Α. Στις 22.1.2019 μετά από αίτηση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων για μείωση του φόρου πλοίων λόγω αργίας, για χρονικό διάστημα 80 συνεχόμενων ημερών εντός του έτους 2018, υποβάλλει τροποποιητική δήλωση φόρου πλοίων λόγω αργίας του πλοίου στο έτος αυτό.

Ο υπόχρεος συμπληρώνει στις μειώσεις της δήλωσης στο πεδίο «Άρθρο 5 Ν.27/1975 (λόγω αργίας του πλοίου)», τον αριθμό 80 (ημέρες αργίας του πλοίου στο έτος 2018).

Μετά τα παραπάνω η μείωση από τον αρχικό φόρο πλοίων και το τελικό ποσό αυτού, υπολογίζεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή ως εξής:

Αρχικός φόρος πλοίων 56.800 Χ 80/356 (ημέρες αργίας/ημέρες εκμετάλλευσης) = 12.764 δολάρια Η.Π.Α. θα είναι η μείωση λόγω αργίας του πλοίου και συνεπώς το τελικό ποσό φόρου το οποίο θα μετατραπεί σε ευρώ για τη βεβαίωσή του θα είναι 56.800-12.764=44.036 δολάρια Η.Π.Α.

Παράδειγμα 2ο( Αργίαςπλοίου που έχει και μείωση λόγω επισκευών)

Πλοίο ηλικίας 14 ετών δικαιούται μείωση του φόρου πλοίων λόγω επισκευών.

Το έτος 2018 είναι το 6οκαι τελευταίο έτος μείωσης του φόρου λόγω επισκευών.

Επιπλέον στις 10.1.2019 μετά από αίτηση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων για μείωση του φόρου πλοίων λόγω αργίας, για χρονικό διάστημα 70 συνεχόμενων ημερών εντός του έτους 2018, υποβάλλει τροποποιητική δήλωση φόρου πλοίων λόγω αργίας του πλοίου στο έτος αυτό.

Μετά τα παραπάνω, οι μειώσεις από τον φόρο πλοίων και το τελικό ποσό αυτού προς βεβαίωση υπολογίζονται ως εξής:

α) Έστω ότι με την αρχική δήλωση για το έτος 2018 αναλογεί φόρος πλοίων 80.000 δολάρια Η.Π.Α. πριν τις μειώσεις λόγω επισκευών.

Η μείωση από τον φόρο αυτό είναι σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 27/1975 λόγω επισκευών 30.000 δολάρια Η.Π.Α..

Το ποσό αυτό ο υπόχρεος το αναγράφει στις μειώσεις της δήλωσης στο πεδίο «Άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 27/1975» από αναδιπλούμενη λίστα της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Επομένως, το τελικό ποσό φόρου προς βεβαίωση για το 2018 μετά τη μείωσή του λόγω επισκευών είναι 50.000 δολάρια Η.Π.Α.

β) Με την τροποποιητική δήλωση ο φόρος μειώνεται περαιτέρω λόγω της αιτούμενης αργίας των 70ημερών ως εξής:

Ο φόρος πλοίων με την αρχική δήλωση είναι 80.000 δολάρια πριν τις δύο μειώσεις (λόγω επισκευών και αιτούμενης αργίας).

Λόγω των επισκευών, ο φόρος με την αρχική δήλωση μειώθηκε κατά 30.000 δολάρια Η.Π.Α.

Κατόπιν τούτου προκύπτει φόρος πλοίων 50.000 δολάρια Η.Π.Α. πριν από τη μείωση λόγω αργίας του πλοίου (για 70 ημέρες).

Ο υπόχρεος συμπληρώνει στις μειώσεις της δήλωσης στο πεδίο «Άρθρο 5 Ν. 27/1975 (λόγω αργίας του πλοίου)», τον αριθμό 70 (ημέρες αργίας του πλοίου στο έτος 2018).

Μετά τα παραπάνω οι μειώσεις από τον φόρο πλοίων και το τελικό ποσό αυτού προς βεβαίωση υπολογίζονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή ως εξής:

Αρχικός φόρος πλοίων μετά τη μείωση λόγω επισκευών 50.000 Χ 70/365 (ημέρες αργίας/ημέρες εκμετάλλευσης) = 9.589 δολάρια Η.Π.Α. θα είναι η μείωση λόγω αργίας και συνεπώς το τελικό ποσό φόρου το οποίο θα μετατραπεί σε ευρώ για τη βεβαίωσή του θα είναι 50.000 –9.589 = 40.411 δολάρια Η.Π.Α.

Παράδειγμα 3ο (Αργίας πλοίου με αρχική εκπρόθεσμη δήλωση)

Πλοίο ήταν σε αργία από την 17/11/18 έως την 4/4/19 ήτοι 45 ημέρες στο έτος 2018 και 94 ημέρες το 2019.

α) Η δήλωση φόρου πλοίων για το 2018 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις22/2/2018 και για τις 45 ημέρες αργίας (45< των δύο μηνών), δεν δικαιούται μείωση του αρχικού φόρου.

β) Έστω ότι η αρχική δήλωση φόρου πλοίων για το 2019 για το ίδιο πλοίο, υποβάλλεται στις 30/4/19 (δηλαδή αρχική εκπρόθεσμη) και ο φόρος που αναλογεί για το έτος αυτό, είναι 52.000 δολάρια Η.Π.Α..

Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση για τις 94 ημέρες αργίας του πλοίου στο 2019 πριν την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης για το έτος αυτό.

Με την υποβολή της δήλωσης ο υπόχρεος συμπληρώνει στις μειώσεις της δήλωσης στο πεδίο «Άρθρο 5 Ν. 27/1975 (λόγω αργίας του πλοίου)», τον αριθμό 94 (ημέρες αργίας του πλοίου).

Μετά τα παραπάνω η μείωση από τον φόρο πλοίων και το τελικό ποσό αυτού υπολογίζονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή ως εξής:

Φόρος πλοίων 52.000 Χ 94/365 (ημέρες αργίας/ημέρες εκμετάλλευσης) = 13.392 δολάρια Η.Π.Α. είναι η μείωση λόγω αργίας και συνεπώς το τελικό ποσό φόρου το οποίο θα μετατραπεί σε ευρώ για την βεβαίωσή του θα είναι 52.000-13.392=38.608 δολάρια Η.Π.Α.

Παράδειγμα 4ο (Πλοίο σε τακτική γραμμή)

Πλοίο στο έτος 2018 μεταφέρει φορτία με τακτική γραμμή και με ανέκκλητη δήλωση του πλοιοκτήτη έχει επιλεγεί η μείωση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 27/1975 από τον φόρο πλοίων.

Με την αρχική δήλωση για το έτος 2018 προκύπτει φόρος πλοίων 37.800 δολάρια Η.Π.Α. πριν τις μειώσεις (λόγω τακτικής γραμμής).

Η μείωση από τον φόρο αυτό είναι σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις 18.900 δολάρια Η.Π.Α. (50% του φόρου λόγω του ότι πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια).

Το ποσό αυτό ο υπόχρεος το αναγράφει στις μειώσεις της δήλωσης στο πεδίο «Άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 27/1975» από αναδιπλούμενη λίστα της εφαρμογής.

Επομένως, το τελικό ποσό φόρου το οποίο θα μετατραπεί σε ευρώ για την βεβαίωσή του για το 2018 μετά τη μείωσή του λόγω τακτικής γραμμής είναι 37.800-18.900=18.900 δολάρια Η.Π.Α.

Παράδειγμα 5ο (Με επισκευές πλοίου και μείωση του φόρου για μία εξαετία)

Πλοίο ηλικίας 15 ετών στο έτος 2015 πραγματοποίησε επισκευή στο έτος αυτό και το κόστος της επισκευής του ανήλθε στα 3.000.000 δολάρια Η.Π.Α..

Οι αναλογούντες φόροι πλοίων πριν τη μείωση αυτών λόγω επισκευών είναι για το πλοίο αυτό σε δολάρια Η.Π.Α. οι εξής: στο έτος 2015 ποσό 86.000, στο έτος 2016 ποσό 89.000, στο έτος 2017 ποσό 92.000, στο έτος 2018 ποσό 95.000, στο έτος 2019 ποσό 98.000, στο έτος 2020 ποσό 101.000 και στο έτος 2021 ποσό 104.000.

Με βάση τα παραπάνω έχουμε τα εξής:

Το συγκεκριμένο πλοίο είναι μικρότερο των 20 ετών και δικαιούται απαλλαγή από τον οφειλόμενο φόρο λόγω επισκευών.

Η απαλλαγή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της δαπάνης των 3.000.000 δολαρίων, δηλαδή 1.500.000 δολάρια Η.Π.Α..

Τα έτη απαλλαγής θα είναι 3.000.000/100.000=30 έτη τα οποία περιορίζονται στην εξαετία και η απαλλαγή αρχίζει από το επόμενο έτος της ολοκλήρωσης των εργασιώνδηλαδή από το έτος 2016 και διαρκεί μέχρι και το έτος 2021.

Οι μειώσεις του φόρου πλοίων λόγω των επισκευών αυτών σύμφωνα με την περ. γ’ παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 27/1975 έχουν ως εξής:

ΕΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ σε δολάρια Η.Π.Α. ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ σε δολάρια Η.Π.Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ σε δολάρια Η.Π.Α.

2015

86.000

0

86.000

2016

89.000

89.000

0

2017

92.000

92.000

0

2018

95.000

95.000

0

2019

98.000

98.000

0

2020

101.000

101.000

0

2021

104.000

104.000

0

Για 6 έτη

Σύνολα μειώσεων λόγω επισκευών

579.000

 

Διαπιστώνεται ότι στο σύνολο της εξαετίας η απαλλαγή από τον φόρο πλοίων θα είναι 579.000 δολάρια Η.Π.Α., ποσό που δεν θα έχει καλύψει το 50% της δαπάνης επισκευής (1.500.000 δολάρια Η.Π.Α.).

Το υπόλοιπο ποσό των 921.000 δολαρίων (1.500.000-579.000) δεν θα εκπεσθεί από τον φόρο πλοίων στα επόμενα έτη.

Παράδειγμα 6ο (Με επισκευές πλοίου και μείωση του φόρου για δύο έτη)

Πλοίο ηλικίας 12 ετών στο έτος 2014 πραγματοποίησε επισκευή στο έτος αυτό και το κόστος της επισκευής του ανήλθε στα 220.000 δολάρια Η.Π.Α..

Οι αναλογούντες φόροι πλοίων πριν τη μείωσή τους λόγω επισκευών είναι σε δολάρια Η.Π.Α. οι εξής:

στο έτος 2014 ποσό 18.300,

στο έτος 2015 ποσό 20.712,

στο έτος 2016 ποσό 21.659,

στο έτος 2017 ποσό 24.106,

στο έτος 2018 ποσό 25.552,

στο έτος 2019 ποσό 26.996,

στο έτος 2020 ποσό 27.100.

Με βάση τα παραπάνω έχουμε τα εξής:

Το συγκεκριμένο πλοίο είναι μικρότερο των 20 ετών και δικαιούται απαλλαγή από τον οφειλόμενο φόρο λόγω επισκευών.

Η απαλλαγή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το 50%της δαπάνης των 220.000 δολαρίων, δηλαδή 110.000 δολάρια Η.Π.Α..

Τα έτη απαλλαγής θα είναι 220.000/100.000=2,2 ήτοι δύο (2) έτη και η απαλλαγή αρχίζει από το επόμενο έτος της ολοκλήρωσης των εργασιών δηλαδή από το έτος 2015 μέχρι και το έτος 2016.

Οι μειώσεις του φόρου πλοίων λόγω των επισκευών αυτών σύμφωνα με την περ. γ’ παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 27/1975 έχουν ως εξής:

 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ σε δολάρια Η.Π.Α. ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ σε δολάρια Η.Π.Α ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ σε δολάρια Η.Π.Α.

2014

18.300

0

18.300

2015

20.712

 20.712

0

2016

21.659

21.659

0

2017

24.106

0

24.106

2018

25.552

0

25.552

2019

26.996

0

26.996

2020

27.100

0

 27.100

Για 2 έτη

Σύνολα μειώσεων λόγω επισκευών

42.371

 

Διαπιστώνεται ότι η απαλλαγή από τον φόρο πλοίων είναι 42.371 δολάρια Η.Π.Α., ποσό που δεν καλύπτει το 50% της δαπάνης επισκευής (110.000 δολάρια Η.Π.Α.) διότι υπάρχει ο περιορισμός της απαλλαγής σε δύο (2) μόνο έτη.

Το υπόλοιπο ποσό των 67.629δολαρίων (110.000-42371) δεν θα εκπεσθεί από τον φόρο πλοίων στα επόμενα έτη.

Ωστόσο, το ίδιο πλοίο εάν πραγματοποιήσει στο μέλλον και πριν να γίνει 20 ετών μια νέα δαπάνη επισκευής, δικαιούται να την εκπέσει από τον φόρο πλοίων μέχρι την ολοκλήρωση της εξαετίας που δικαιούται, δηλαδή για τα εναπομείναντα τέσσερα (4) έτη.

Παράδειγμα 7ο (Πλοίο σε τακτική γραμμή και αγορά εφοδίων)

Πλοίο στο έτος 2018 μεταφέρει φορτίο σε τακτική γραμμή και έχει επιλεγεί η μείωση από τον φόρο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου7 του ν. 27/1975.Για το έτος 2018 υπολογίζεται φόρος πλοίων 37.800 δολάρια Η.Π.Α. πριν τις μειώσεις (λόγω τακτικής γραμμής).

Η μείωση από τον φόρο αυτό είναι σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 27/1975 18.900 δολάρια Η.Π.Α. (50% του φόρου λόγω του ότι πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια).

Το ποσό αυτό ο υπόχρεος το αναγράφει στις μειώσεις της δήλωσης στο πεδίο «Άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 27/1975» από αναδιπλούμενη λίστα της εφαρμογής. Επομένως, το τελικό ποσό φόρου προς βεβαίωση για το 2018 μετά τη μείωσή του λόγω τακτικής γραμμής, είναι 18.900 δολάρια Η.Π.Α.

Παράλληλα το πλοίο αυτό είχε πραγματοποιήσει το έτος 2017 αγορά εφοδίων συνολικής δαπάνης 75.000 δολάρια Η.Π.Α. (Το ποσό αυτό προέκυψε σε δολάρια Η.Π.Α. από την μετατροπή του συνολικού ποσού σε ευρώ των τιμολογίων αγοράς εφοδίων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα).

Εφόσον το πλοίο προμηθεύεται εφόδια σε ελληνικά λιμάνια, η δαπάνη αγοράς των οποίων υπερβαίνει τα 30.000 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως και καλύπτεται με την εισαγωγή ξένου συναλλάγματος, υπάρχει δικαίωμα απαλλαγής από τον φόρο πλοίων.

Η απαλλαγή αυτή αρχίζει στο επόμενο έτος από εκείνο που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη για την αγορά εφοδίων αρχίζει δηλαδή στο έτος 2018 και περιορίζεται στο έτος αυτό.

Με την υποβολή της δήλωσης έτους 2018, ο υπόχρεος στις μειώσεις της δήλωσης στο πεδίο «Λοιπές μειώσεις», αναγράφει το ποσό των 8.250 δολαρίων Η.Π.Α. που αντιστοιχεί στη δαπάνη λόγω αγοράς εφοδίων και το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

60.000 Χ 10% = 6.000 δολάρια Η.Π.Α.15.000Χ 15% = 2.250δολάρια Η.Π.Α.75.000 8.250δολάρια Η.Π.Α.

Συμπέρασμα:

Ο φόρος πλοίων βάσει κλίμακας είναι 37.800 δολάρια Η.Π.Α. πριν τις μειώσεις λόγω:

α) τακτικής γραμμής18.900 δολάρια Η.Π.Α. και

β) αγοράς εφοδίων 8.250 δολάρια Η.Π.Α.

Επομένως, το τελικό ποσό φόρου για το 2018είναι 10.650 δολάρια Η.Π.Α. (37.800-18.900-8.250) το οποίο θα μετατραπεί σε ευρώ για τη βεβαίωσή του.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm