Open menu
27 | 07 | 2021

Αθήνα 12/07/2016
Αρ. πρωτ.: 1109787


ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ή μη υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/93 Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης.

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση ή μη υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/93 Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης, σας διευκρινίζουμε ότι:

1. Με την αριθ. ΠΟΛ. 1262/93 ΑΥΟ καθοριζόταν η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονταν για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.
Με τις διατάξεις των άρθρων 4§1, περ. γ΄, και 6§1, περ. β΄, της ανωτέρω απόφασης προβλεπόταν αντίστοιχα, τόσο για τον προμηθευτή όσο και για τον δικαιούχο αγοραστή, η υποχρέωση υποβολής Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης, μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση της οικείας διαχειριστικής περιόδου.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, και με τις διατάξεις του άρθρου 22 του 4321/2015 , προστέθηκε νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ , με τις διατάξεις του οποίου ορίσθηκε ο χρόνος διενέργειας των διακανονισμών.
3. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1149/10.7.2015 (περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1), διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων ότι οι καταστάσεις που προβλέπονταν να υποβάλλονται μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση (αγορές ή πωλήσεις με τις ΠΟΛ. 1262/1993 και 1029/1995 ), υποβάλλονται εφεξής στη φορολογική διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος, δηλαδή για το 2014 μέχρι 31.7.2015
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή, και δεδομένου ότι η προαναφερόμενη εγκύκλιος ΠΟΛ. 1149 εκδόθηκε στις 10.7.2015, με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1173/04.8.2015 δόθηκε η δυνατότητα στους υπόχρεους υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων να υποβάλλουν αυτές έως και 30.9.2015, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή.
5. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 της Υποπαραγράφου Δ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015), τροποποιήθηκε ο χρόνος διενέργειας των διακανονισμών.
6. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1205/15.9.2015 διευκρινίστηκε ότι, η διάταξη αυτή ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου Ν.4336/2015 από την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έλαβε Χώρα στις 19.8.2015. Στο πλαίσιο αυτό για διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και 18.8.2015 ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν.4321/2015 σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1149/2015 . Για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 19.8.2015 και εφεξής ισχύουν οι νέες διατάξεις.
7. Η εν λόγω ΑΥΟ ΠΟΛ. 1262/93 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από 21.8.2015 με την αριθ. ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1167/2015 (ΦΕΚ Β΄/21.8.2015).
8. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής και απρόσκοπτης λειτουργίας των ΔΟΥ, διευκρινίζουμε ότι ύστερα από την κατάργηση της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1262/93 και προκειμένου για πράξεις που διενεργήθηκαν από την 1/1/2015 και εφεξής, δεν ισχύει πλέον η προβλεπόμενη από αυτή υποχρέωση υποβολής Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης, στην οποία αναγράφονταν οι πράξεις της οικείας διαχειριστικής περιόδου για την οποία υποβάλλονταν.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm