Open menu
06 | 05 | 2021

Αθήνα 03/03/2016
Αρ. πρωτ.:
 1037302


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση της κρατικής χρηματοδότησης που εισπράττει Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την υλοποίηση προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης στην περιφέρεια Ηπείρου.

 

ΣΧΕΤ.: Η από 8.2.2016 αίτησή σας.
Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, την οποία υποβάλατε για λογαριασμό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «C................................ (C......................................)», αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. ε΄ του άρθρου 45 του N. 4172/2013 ορίζεται ότι, σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται, μεταξύ άλλων, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
2. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 45 του νόμου αυτού θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
3. Όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ.1059/2015 ερμηνευτική εγκύκλιο μας, όσον αφορά τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ως ακαθάριστο εισόδημά τους, υποκείμενο σε φόρο, θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, έκδοση εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, κ.λπ.). Αντίθετα, οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων για να φορολογηθούν. Τέλος, τα ποσά των χορηγιών που τους παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους υπόψη φορείς, μειώνουν το κόστος αυτών.
Επιπλέον, με την ίδια εγκύκλιο μας διευκρινίστηκε ότι, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρούνται και οι κάθε είδους συνδρομές, επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων (π.χ. N. 1892/1990, N. 3299/2004) οπότε στην περίπτωση αυτή συνεχίζουν να ισχύουν τα όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς και αυτές που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, οι οποίες δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. ρι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού).
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του N.4172/2013 ορίζεται ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.
5. Με την ΠΟΛ. 1223/2015 ερμηνευτική εγκύκλιο μας, διευκρινίσθηκε ότι για την υπαγωγή εισοδήματος σε φόρο απαιτείται να συντρέχουν για το εισόδημα αυτό σωρευτικά δύο προϋποθέσεις:

α) να έχει καταστεί δεδουλευμένο εντός του οικείου φορολογικού έτους και

β) να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός του ίδιου έτους.

6. Περαιτέρω, με το ΔΕΑΦ Β 1100398 ΕΞ2015/23-7-2015 έγγραφο μας διευκρινίστηκε ότι, οι επιχορηγήσεις - οικονομικές ενισχύσεις που εισπράττει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία από την Ε.Ε. και από Δήμους και Περιφέρειες, αποτελούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, υποκείμενο σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και όσων ειδικότερα διευκρινίζονται στην ΠΟΛ. 1059/2015 εγκύκλιο, καθόσον δεν περιλαμβάνονται στις εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο.
7. Με τα 1037148/10317/Β0012/11-4-2005 και 1072667/10794/Β0012/22-10-2003 έγγραφα μας είχε γίνει δεκτό, ότι τα ποσά των επιχορηγήσεων επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας, που εισπράττει δημοτική επιχείρηση και τα οποία μεταφέρονται στην επόμενη χρήση για τη συνέχιση και κάλυψη των δαπανών των προγραμμάτων αυτών, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας θα προκύψουν και οι αντίστοιχες δαπάνες για την επίτευξη των εν λόγω προγραμμάτων, καθόσον αν φορολογούντο κατά τη διαχειριστική περίοδο που εισπράττονται, θα φορολογείτο πλασματικό κέρδος, που θα είχε αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσάρεστων επιπτώσεων ως προς την υλοποίηση των υπόψη προγραμμάτων.
8. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του N.4019/2011 ορίζεται ότι, δικαιούχοι πράξεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 και του άρθρου 22 του N. 3614/2007 , όπως τροποποιήθηκε με το N. 3840/2010 και ισχύει, μεταξύ άλλων, για τη δράση 7 "Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας" της κατηγορίας παρέμβασης 1 "Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης" του Θεματικού `Αξονα Προτεραιότητας 3 "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ορίζονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και καλούνται Αναπτυξιακές Συμπράξεις.
9. Με την παρ.2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κατηγοριών παρέμβασης. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις έχουν διάρκεια τουλάχιστον έως πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πράξης που έχουν αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης δεν υποχρεούνται σε κοινές εισφορές, εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό τους. Περαιτέρω, με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποκτά νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 784 Α.Κ. και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του N.4019/2011 , των σε εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόμενα Α.Κ..
10. Από το καταστατικό ίδρυσης που τέθηκε υπόψη μας με την πιο πάνω σχετική αίτηση προκύπτει ότι συστάθηκε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και την επωνυμία «...................... (C..............................)», σύμφωνα με τα άρθρα 741 και επ. και 784 του Α.Κ. και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 18 του N.4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/Α/30.09.2011) με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση και την υλοποίηση της Πράξης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση». Η εκτέλεση και η υλοποίηση της Πράξης αυτής έχει συμφωνηθεί από τους εταίρους της εν λόγω σύμπραξης και έχει υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αυτή δεν επιτρέπεται να διανέμει κέρδη ή να καταβάλει τόκους προς τους εταίρους κατά τη λειτουργία ή τη διάλυσή της. Οι εταίροι της χρηματοδοτούνται από το Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησης της Πράξης που έχει αναληφθεί. Οι πόροι της εν λόγω σύμπραξης προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση της εν λόγω Πράξης. Η διατεθείσα στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη από τους εταίρους υλικοτεχνική υποδομή σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτει στους πόρους ή στα περιουσιακά στοιχεία της.
11. Περαιτέρω, όπως αναφέρετε στην αίτησή σας η εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη έλαβε την 3η δόση της επιχορήγησης για να τη διανείμει στους εταίρους της στις 30-12-2015 για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν για την υλοποίηση της Πράξης. Όμως, επειδή δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα παραστατικά, το ποσό της χρηματοδότησης που αναλογούσε στους εταίρους της δεν διανεμήθηκε, με αποτέλεσμα στο τέλος της χρήσης 2015 το ποσό αυτό να εμφανίζεται ως έσοδο το οποίο θα καλύψει δαπάνες του επόμενου έτους.
12. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι το ποσό της 3ης δόσης της χρηματοδότησης που εισέπραξε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ο........................ ............... (C.............)» για την υλοποίηση της Πράξης για τη δράση 7 (όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4019/2011), το οποίο δεν απορροφήθηκε λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων παραστατικών, επειδή θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών που θα εμφανιστούν το επόμενο έτος, ήτοι το 2016, όταν προσκομιστούν και τα απαραίτητα παραστατικά, θα αποτελέσει έσοδο του φορολογικού έτους 2016.

 

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm