Open menu
14 | 04 | 2021

Αθήνα 28/02/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1054


ΘΕΜΑ: Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεματικά που διανέμονται από ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. στους μετόχους της.

 

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% (και 21% για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 2011). Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.
3. Με την αριθ. 11004/06.06.2011/Πολ.1129 εγκύκλιο μας διευκρινίσθηκε, ότι ειδικά για τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ. που παρακρατούν φόρο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται στους δικαιούχους θα εκδίδονται από την ΕΧΑΕ (Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) και όχι από τις καταβάλλουσες τα μερίσματα εταιρίες.
4. Όπως μας γνώρισε το Χρηματιστήριο Αθηνών με το από 13.2.2012 έγγραφο του (e-mail), προκειμένου να μειωθεί το κόστος διαχείρισης για τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και να απλουστευτούν γενικά οι διαδικασίες, η ΕΧΑΕ δύναται να περιλαμβάνει στις βεβαιώσεις που χορηγεί στους δικαιούχους των μερισμάτων και στοιχεία που αφορούν στη διανομή των αποθεματικών.
5. Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους μείωσης του υψηλού κόστους διαχείρισης των εταιριών που διανέμουν μερίσματα και αποθεματικά, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι η ΕΧΑΕ προβαίνει στην έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων όχι μόνο για τα μερίσματα τρέχουσας χρήσης που διανέμονται στους μετόχους, αλλά και για όλα εν γένει τα αποθεματικά που τυχόν διανεμήθηκαν σε αυτούς, ανεξάρτητα αν αυτά υπόκεινται ή όχι σε παρακράτηση φόρου με βάση τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτό, στη βεβαίωση των μερισμάτων που θα εκδίδεται από την ΕΧΑΕ, θα συμπεριλαμβάνονται, σε ξεχωριστή γραμμή και τυχόν διανεμηθέντα αποθεματικά (κέρδη παρελθουσών χρήσεων ή ειδικά φορολογηθέντα αποθεματικά).

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm