feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
05 | 12 | 2020

check ΕΛΠ: Αναγκαία μεταβολή ή νεωτερισμός χωρίς περιεχόμενο;

Περισσότερα
4 Χρόνια 6 Μήνες πριν - 4 Χρόνια 6 Μήνες πριν #89 από panos
Αναδημοσιεύω το πολύ αξιόλογο άρθρο του Δημήτριου Ζιγκερίδη (Ορκωτός λογιστής - ελεγκτής) από το

Αυτή η εικόνα είναι κρυμμένη για τους επισκέπτες.
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να τη δείτε.


Αυτή η εικόνα είναι κρυμμένη για τους επισκέπτες.
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να τη δείτε.ΕΛΠ: Αναγκαία μεταβολή ή νεωτερισμός χωρίς περιεχόμενο;

Με τον νόμο 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014) καθιερώνονται:

Νέοι κανόνες παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
Τροποποιούνται βασικοί κανόνες αρχικής καταχώρησης και μεταγενέστερης αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε σχέση με το προϋπάρχον λογιστικό πλαίσιο που βασικό κορμό του είχε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) τα κλαδικά λογιστικά σχέδια και τις γνωματεύσεις επί ειδικών θεμάτων του κυρίως του Ε.Σ.Υ.Λ. και στη συνέχεια σε μικρότερη έκταση του Σ.Λ.Ο.Τ.

Ο N. 4308/2014 προσπάθησε με ένα μικρό κείμενο νόμου μαζί με το σχέδιο λογαριασμών και το γλωσσάριο όρων να αντικαταστήσει το Ε.Γ.Λ.Σ. Το Ε.Γ.Λ.Σ. αποτέλεσε μια βαθιά τομή και μια πλήρη επιστημονική εργασία που αναλυόταν διεξοδικά σε εκατοντάδες σελίδες ίσως και πάνω από χίλιες ερμηνεύοντας συνολικά το περιεχόμενο του σχεδίου όλων των λογαριασμών, και καθιέρωσε τη λογιστική τυποποίηση και την κοινή γλώσσα των λογιστών και φοροτεχνικών.

Διευκόλυνε όλους τους εμπλεκόμενους να μπορούν να συγκρίνουν και να αναλύουν οικονομικά δεδομένα με τρόπο κατανοητό, ενώ η κωδικοποίηση των λογαριασμών χρησιμοποιείται και σε φορολογικά έντυπα αλλά και για στατιστικούς σκοπούς.

Οι συντάκτες των νέων διατάξεων των ΕΛΠ εμφάνισαν τις λίγες σελίδες ως απλοποίηση και στα θετικά του νέου νόμου.

Ως σκοπός του νόμου αναφέρθηκε η συγκέντρωση σε ένα νομοθέτημα των λογιστικών κανόνων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων και των λοιπών υποκείμενων οντοτήτων, καθώς και την παρεχόμενη από αυτές χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όπως, επίσης, η πλήρης ενσωμάτωση των ρυθμίσεων της «Λογιστικής Οδηγίας» 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013.

Η αστοχία των υποστηρικτών και των συντακτών του νόμου είναι ότι δεν σεβάστηκαν την λογιστική ιστορία της Χώρας μας και επιπρόσθετα ανέφεραν επιφανειακά επιχειρήματα περί επενδυτών που λόγω των προτύπων που θεσπίστηκαν με το Ε.Γ.Λ.Σ απέφευγαν να επενδύσουν στην χώρα μας… Τι άλλο θα ακούσουμε άραγε…

Και εδώ ανακύπτουν δύο ερωτήματα σχετικά με το ποια λογιστικά πρότυπα και οδηγίες εφάρμοζε η Χώρα μας. Μήπως εφάρμοζε τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μήπως με την ψήφιση του Ν.4308/2014 είδε κανείς παρέλαση επενδυτών;

Το πνεύμα της οδηγίας 34/2013/ΕΕ διαστρεβλώθηκε καθώς η παράγραφος 9 του προοιμίου αναφέρει: «Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται επί συντηρητικών βάσεων και να δίνουν την πραγματική εικόνα του ενεργητικού και του παθητικού της επιχείρησης, της οικονομικής της θέσης και των κερδών ή ζημιών» αφού στην περίπτωση γ της παραγράφου 17.1.8 της Λογιστικής Οδηγίας Εφαρμογής του Ν. 4308/2014 της Ε.Λ.Τ.Ε., αναφέρεται: «Η έννοια της σύνεσης συχνά συγχέεται με την έννοια της συντηρητικότητας (conservatism) που στη διεθνή λογιστική πρακτική (π.χ. Δ.Π.Χ.Α.) έχει εγκαταλειφθεί ( 8 ). Στην ακραία εκδοχή της, η αρχή της συντηρητικότητας οδηγεί στην υιοθέτηση των πλέον δυσμενών εκτιμήσεων έστω και εάν έχουν πολύ μικρή πιθανότητα επέλευσης, γεγονός που είναι σε αντίθεση με την αρχή της εύλογης παρουσίασης. Στα πλαίσια του ιστορικού κόστους επίσης, η συντηρητικότητα εκλαμβανόταν ως απαγόρευση λογισμού μη πραγματοποιηθέντων κερδών, δηλαδή κερδών από επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους».

Επίσης στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 12 της Ευρωπαϊκής οδηγίας 34/2013/ΕΕ αναφέρονται τα ακόλουθα: «Όπου η εθνική νομοθεσία αναγνωρίζει την εμφάνιση των εξόδων ίδρυσης στο ενεργητικό, η απόσβεσή τους γίνεται εντός μεγίστης προθεσμίας πέντε ετών». Επίσης, στα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή οδηγία 34/2013/ΕΕ υποδείγματα ισολογισμού, προβλέπεται η εμφάνιση των εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως, είτε στο ιδιαίτερο κεφάλαιο Β, είτε ως πρώτο στοιχείο στην κατηγορία των άυλων στοιχείων του κεφαλαίου Γ.

Προφανώς η δογματική αντιμετώπιση των νεωτεριστών επέβαλε την κατάργηση των εξόδων αυτών σε αντίθεση με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ακολουθώντας την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει τα δικά του Λογιστικά πρότυπα που ομοιάζουν με ΔΠΧΑ.

Το Υπουργείο Οικονομικών αντιμετώπισε μάλλον με προχειρότητα το θέμα δηλώνοντας σε Δελτίο Τύπου την αντικατάσταση του Ε.Γ.Λ.Σ. με το νέο νόμο ως «μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ανέμενε επί δεκαετίες η επιχειρηματική κοινότητα, οι θεσμικοί φορείς, οι οικονομολόγοι και οι φοροτεχνικοί…» χωρίς να αναλογισθεί το κόστος που συνεπάγεται στη ουσία η κατάργηση του ΕΓΛΣ, στηρίζοντας την προσπάθεια των νεωτεριστών να κατεδαφίσουν το παλιό φέρνοντας το νέο καταστρέφοντας και αποδομώντας το παλιό λογιστικό πλαίσιο.

Με βάση το σχέδιο των λογαριασμών επενδύθηκαν από το Υπουργείο με βάση το ΕΓΛΣ τα έντυπα φορολογίας και τα στατιστικά στοιχεία. Ποια η σκοπιμότητα των νεωτεριστών να προτείνουν ένα σχέδιο λογαριασμών το οποίο δεν υιοθετήθηκε από τις ελληνικές επιχειρήσεις;

Από τις δυναμικές αντιδράσεις και τις ανακοινώσεις των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών ενώσεων καμιά τέτοια αναμονή και διάθεση δεν υπήρχε.

Αντίθεση στην υποχρεωτικότητα του σχεδίου λογαριασμών είχε εκφρασθεί κυρίως από μερίδα θυγατρικών πολυεθνικών, όπου επιθυμούσαν να τηρούν πρωτογενώς το λογιστικό σχέδιο της μητρικής εταιρείας, αλλά όμως θα ήταν εφικτή μια αντιστοίχιση των λογαριασμών του ΕΓΛΣ και του σχεδίου λογαριασμών της αλλοδαπής μητρικής, και η ταυτόχρονη ενημέρωση θα γινόταν με μικρό κόστος.

Το Ε.Γ.Λ.Σ., κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να τροποποιηθεί στα θέματα που βρίσκονταν σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις της οδηγίας και να αποτελεί ένα πλήρες σύγγραμμα με το σύνολο των κανόνων που διέπουν την κωδικοποίηση και το περιεχόμενο των λογαριασμών, τους κανόνες αποτίμησης αλλά και την συνδεσμολογία των λογαριασμών με τη νέα μορφή οικονομικών καταστάσεων.
Last edit: 4 Χρόνια 6 Μήνες πριν by panos.
  • Επιτρέπεται: για δημιουργία νέου θέματος.
  • Επιτρέπεται: για απάντηση.
  • Δεν Επιτρέπεται: to add Images.
  • Δεν Επιτρέπεται: για προσθήκη Αρχείων.
  • Δεν Επιτρέπεται: να επεξεργαστείτε το μήνυμά σας.
Συντονιστές: panospanagos_65georgant
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.255 δευτερόλεπτα
Τελευταία άρθρα.
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm