feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
11 | 07 | 2020
× Μορείτε να υποβάλλεται και το δικό σας άρθρο. Ζητήστε μας να σας ανοίξουμε κωδικό.

file Aδικοπραξία - Καταβολή αποζημίωσης θετικής και αποθετικής ζημίας - Στοιχεία αγωγής - Αποζημίωση του παθόντος για την στέρηση των εισοδημάτω

Περισσότερα
6 Χρόνια 3 Μήνες πριν #60 από panos
Aδικοπραξία-καταβολή αποζημίωσης θετικής και αποθετικής ζημίας-στοιχεία αγωγής -η αποζημίωση του παθόντος για την στέρηση των εισοδημάτων του εξαιτίας της ανικανότητας του για παροχή της εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των ακαθάριστων (μικτών) αποδοχών του, τις οποίες θα λάμβανε αν δεν τραυματιζόταν, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις, που ο εργοδότης πρέπει να παρακρατεί από τις αποδοχές του μισθωτού - Αποφ. Α.Π. 384/2013 (Δ΄ Πολιτικο Τμήμα)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Γιαννούλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Κουτσόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή, Δημητρούλα Υφαντή και Ιωάννα Πετροπούλου, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 25 Ιανουαρίου 2013, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ:

Του αναιρεσείοντος: Γ. Π. του Χ., κατοίκου ... ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μιχαήλ Νικολιδάκη, ο οποίος δήλωσε ότι ο αναιρεσείων παραιτείται από το δικόγραφο της από 16-11-2010 προηγούμενης αναίρεσής του και κατέθεσε προτάσεις.

Των αναιρεσιβλήτων: 1. Κ. Σ. του Γ., η οποία εκπροσωπήθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αθανάσιο Παπαγεωργίου και κατέθεσε προτάσεις και 2. Της Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ......, που εδρεύει στην ...και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σπύρο Κρίκο και κατέθεσε προτάσεις.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την 188359/7701/ 31-8-2007 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις:3634/2008 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 7326/2009 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί o αναιρεσείων με την από 30-3-2012 αίτησή του.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης, Ιωάννα Πετροπούλου, ανέγνωσε την από 16-1-2013 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως.

Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως, οι πληρεξούσιοι των αναιρεσιβλήτων την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά τα άρθρα 298 και 914 ΑΚ, όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, η αποζημίωση δεν περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του ζημιωθέντος (θετική ζημία) καθώς και το διαφυγόν κέρδος και κατά το άρθρο 929 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου η αποζημίωση περιλαμβάνει, εκτός από τα νοσήλεια και τη ζημία που έχει ήδη επέλθει, οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο μέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον εξ αιτίας της αύξησης δαπανών του. Γι' αυτό όταν προκύπτει και κάποια ωφέλεια από την εν λόγω αιτία, που τελεί σε αιτιώδη προς αυτήν σύνδεσμο, πραγματική ζημία είναι ότι υπολείπεται μετά την αφαίρεση της ωφέλειας. Από τη γενική αρχή , του συνυπολογισμού ζημίας του κέρδους, εισάγει εξαίρεση η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 930 ΑΚ, κατά την οποία η αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται από το λόγο ότι κάποιος άλλος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει ή να διατρέφει αυτόν που αδικήθηκε υπό την έννοια ότι αυτός δικαιούται ν' απαιτήσει αθροιστικά και τις δύο παροχές, δηλ. την αποζημίωση και την οφειλόμενη από τον τρίτο παροχή (ωφέλεια), ακόμη και όταν αυτές έχουν ως αιτία το αυτό επιζήμιο γεγονός, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης του άρθρου 929 ΑΚ, ζημία που επήλθε αποτελεί και η διακοπή του μισθού από τον εργοδότη Ελληνικό Δημόσιο λόγω ανικανότητας προσφοράς εργασία, η απώλεια διαφόρων επιδομάτων αδείας, δώρων και νομίμων κρατήσεων.

Εν όψει αυτών, η αποζημίωση του παθόντος για την στέρηση των εισοδημάτων του εξαιτίας της ανικανότητας του για παροχή της εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των ακαθάριστων (μικτών) αποδοχών του, τις οποίες θα λάμβανε αν δεν τραυματιζόταν, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις, που ο εργοδότης πρέπει να παρακρατεί από τις αποδοχές του μισθωτού. Εξάλλου, από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι ο προβλεπόμενος από τη διάταξη αυτή λόγος αναιρέσεως ιδρύεται σε περίπτωση παραβιάσεως κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή σε παραβίαση του κανόνα αυτού συνίσταται στην εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή του, η οποία υπάρχει όταν εφαρμόζεται κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αν και δεν υπάρχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις του, ή στην αντίθετη περίπτωση, όταν δεν εφαρμόζεται κανόνας δικαίου, ενώ υπάρχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις του, σύμφωνα με όσα ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων με την ένδικη αγωγή, που παραδεκτώς επισκοπείται (άρθρ. 561 παρ.2 ΚΠολΔ) ζήτησε, εκτός άλλων την καταψήφιση των εναγομένων, εκάστης εις ολόκληρον, προς καταβολή εφ'άπαξ του ποσού των 236.989,47 ευρώ, ως αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη συνεπεία του τραυματισμού του από το ένδικο ατύχημα και αντιπροσωπεύει ειδικότερα το ποσό των ακαθάριστων (μικτών) αυτού αποδοχών σε μισθούς, δώρα και επιδόματα αδείας που θα ελάμβανε από την εργασία του ως αρχιφύλακας στην Ελληνική αστυνομία κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων το χρονικό διάστημα από την αποστράτευσή του στις 11.5.2006 από την Ελληνική αστυνομία, λόγω της ανικανότητάς του προς εργασία συνεπεία του τραυματισμού του από το ένδικο ατύχημα, μέχρι 30.1.λ2013, οπότε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα αποστρατευόταν με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του.

Το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφαση επικύρωσε τη διάταξη του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με την οποία η αγωγή κατά το ως ανωτέρω αίτημα κρίθηκε αόριστη με την αιτιολογία ότι δεν αναφέρει ούτε το χρόνο από τον οποίο ο ενάγων λαμβάνει μειωμένη σύνταξη ούτε το ποσό αυτής (μειωμένης σύνταξης), ώστε να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η διαφορά μεταξύ του ποσού της μειωμένης σύνταξης και των εν ενεργεία αποδοχών του την οποία δικαιούται να αξιώσει. 'Ετσι που έκρινε το Εφετείο εσφαλμένα εφήρμοσε την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 930 παρ.3 του ΑΚ σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην αμέσως προηγούμενη σκέψη και πρέπει επομένως, να γίνει δεκτός ως βάσιμος o μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως κατά το πρώτος σκέλος του, με τον οποίο προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ της παραβίασης της ως ανωτέρω διάταξης, διότι απέρριψε ως αόριστο το με το προεκτεθέν περιεχόμενο αγωγικό αίτημα.

Επειδή, κατά το άρθρο 70 του ΚΠολΔ "όποιος έχει έννομο συμφέρον να αναγνωρισθεί ύπαρξη ή μη ύπαρξη κάποιας έννομης σχέσης μπορεί να εγείρει σχετική αγωγή". Από τη διατύπωση της διατάξεως αυτής που είναι ουσιαστικού δικαίου προκύπτει ότι είναι δυνατή η αναγνώριση με αγωγή της υπάρξεως ή ανυπαρξίας έννομης σχέσεως ιδιωτικού δικαίου η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και τελεί σε κατάσταση αβεβαιότητας, εφ' όσον συντρέχει έννομο συμφέρον. Ως έννομη σχέση νοείται η βιοτική σχέση του προσώπου που αναφέρεται σε άλλο πρόσωπο ή υλικό αγαθό και ρυθμίζεται από το εξ αντικειμένου δίκαιο. 'Εννομο δε συμφέρον υπάρχει όταν η αιτούμενη διάγνωση είναι κατάλληλο μέσο άρσεως της υφιστάμενης αβεβαιότητος στις σχέσεις των διαδίκων και αποτροπής του προκαλούμενου στο συμφέρον του ενάγοντος κινδύνου από αυτή. Δεν είναι δε απαραίτητο να συμπίπτουν οι διάδικοι της αναγνωριστικής δίκης προς τα υποκείμενα της αναγνωριστέας έννομης σχέσης.

Εξ άλλου, κατά τα άρθρα 111 παρ.2, 118 παρ.4 και 216 ΚΠολΔ το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει με ποινή απαράδεκτου, εκτός άλλων στοιχείων, και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς με την πλήρη έκθεση όλων των πραγματικών γεγονότων, τα οποία είναι αναγκαία για τη στήριξη του αξιουμένου δικαιώματος. Η αναγραφή των συγκεκριμένων περιστατικών είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο εναγόμενος να αμυνθεί, αλλά και το δικαστήριο να διατάξει τις επιβαλλόμενες αποδείξεις. Εξ άλλου, η νομική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται με τη νομική εκτίμηση του εφαρμοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, εάν το δικαστήριο για το σχηματισμό της περί νομικής επάρκειας της αγωγής κρίσεώς του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόμος προς θεμελίωση του δικαιώματος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει, όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία, που απαιτούνται κατά το νόμο για τη θεμελίωση του αιτήματος της αγωγής, ως παραβίαση από τους αριθμούς 8 και 14 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ.

Στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων με την ένδικη αγωγή, που παραδεκτώς επισκοπείται ( άρθρ. 561 παρ.2 ΚΠολΔ), επικαλούμενος αβεβαιότητα αναφορικά με τις πρόσθετες μελλοντικές θετικές και αποθετικές αυτού ζημίες εξ αιτίας της βλάβης της υγείας του από το ένδικο ατύχημα ζήτησε να αναγνωριστεί η υποχρέωση των εναγομένων να του καταβάλουν εις ολόκληρον εκάστη, κάθε άλλη μη αιτηθείσα, παρελθούσα, παρούσα και μέλλουσα ζημία του εξ αιτίας της βλάβης της υγείας του συνεπεία του ένδικου ατυχήματος χωρίς να κάνει καμία άλλη αναφορά στο είδος κάθε ζημίας και την έκταση αυτής. Το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφαση επικύρωσε τη διάταξη του Πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε ως αόριστο το ως ανωτέρω αίτημα με το προεκτεθέν περιεχόμενο, καθόσον, όπως δέχθηκε, δεν προσδιορίζει τη ζημία που επικαλείται ότι υπέστη για την προαναφερόμενη αιτία. 'Ετσι που έκρινε το Εφετείο, ορθά εφήρμοσε την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 70 ΚΠολΔ και ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως κατά το δεύτερο σκέλος του, με τον οποίο προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ άλλως, από τον αριθμό 14 του ίδιου άρθρου και κώδικα διότι απέρριψε ως αόριστο το αγωγικό ως ανωτέρω αίτημα αξιώνοντας περισσότερα από όσα στοιχεία απαιτεί ο νόμος για τη θεμελίωσή του, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

Επειδή, με βάση τα προαναφερόμενα, πρέπει κατά παραδοχή του μοναδικού λόγου της αιτήσεως αναιρέσεως κατά το πρώτο σκέλος του, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που απέρριψε ως αόριστο το αγωγικό ως ανωτέρω αίτημα ποσού 236.989,47 ευρώ από το άρθρο 930 παρ.3 ΑΚ και να παραπεμφθεί η υπόθεση κατά το μέρος τούτο προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο κατά διορθωτική, με συμπλήρωση, ερμηνεία του άρθρου 580 παρ.3 ΚΠολΔ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ.4 ν.4055/2012, συντιθέμενο από άλλους δικαστές και να καταδικασθούν οι αναιρεσίβλητοι σε ανάλογο προς την έκταση της ήττας τους, μέρος των δικαστικών εξόδων του αναιρεσείοντος (άρθρ. 178 και 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ'αρ. 7326/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών κατά το μέρος που αναφέρεται στο σκεπτικό. Παραπέμπει την υπόθεση κατά το μέρος τούτο προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές και Καταδικάζει τους αναιρεσίβλητους σε μέρος των δικαστικών εξόδων του αναιρεσείοντος που ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων (2000) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Φεβρουαρίου 2013.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Μαρτίου 2013

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

  • Δεν Επιτρέπεται: για δημιουργία νέου θέματος.
  • Δεν Επιτρέπεται: για απάντηση.
  • Δεν Επιτρέπεται: να επεξεργαστείτε το μήνυμά σας.
Συντονιστές: elati4panospanagos_65georgarelgeorgtzafergeorgantgeorgandriot
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.401 δευτερόλεπτα
Τελευταία άρθρα.
  • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm