Open menu
19 | 09 | 2021

NOMOΣ 89/1967

ΦΕΚ Α 132 /1.08.1967


Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι, αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Άρθρο 1


Αλλοδαπαί Εμποροβιομηχανικαί Εταιρείαι υπό οιονδήποτε τύπον ή μορφήν λειτουργούσαι νομίμως εν τη έδρα των ασχολούμεναι δε αποκλειστικώς εις εκτέλεσιν εμπορικών εργασιών ων το αντικείμενον ευρίσκεται εκτός της Ελλάδος, δύνανται να εγκαθίστανται εν Ελλάδι κατόπιν ειδικής αδείας παρεχομένης δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού. Η σχετική αίτησις υποβάλλεται εις την παρά τω Υπουργείω Συντονισμού Υπηρεσίαν Κεφαλαίων Εξωτερικού.

Εις την αίτησιν δέον ν΄ αναφέρεται η ιθαγένεια της Εταιρείας, ο τύπος υφ΄ oν λειτουργεί εν τη Χώρα της έδρας αυτής, η μορφή υφ΄ ην θα λειτουργήση εν Ελλάδι, δηλ. ως υποκατάστημα, πρακτορείον η γραφείον της μητρός εταιρείας, το αντικείμενον αυτής ως και το πρόσωπον του εν Ελλάδι διοικητού αυτής.

Η αίτούσα Εταιρεία δέον ωσαύτως να δηλώση αν είναι διατεθειμένη να καταθέση τραπεζιτικήν εγγύησιν ανεγνωρισμένης Τραπέζης του Εσωτερικού ή Εξωτερικού ήτις θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου εις περίπτωσιν παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος εκ μέρους του προσωπικού της. Εντός οκτώ ήμερων από της υποβολής της αιτήσεως ο Υπουργός του Συντονισμού αποφαίνεται παραχωρών ή μη την άδειαν εγκαταστάσεως.

 

 

Άρθρο 2


1. Αλλοδαπαί Εμποροβιομηχανικαί Εταιρείαι τυγχάνουσαι της εν τω προηγουμένω άρθρω αδείας εγκαταστάσεως απολαμβάνουν άνευ ετέρας διατυπώσεως των κατωτέρω δασμολογικών, φορολογικών και λοιπών διευκολύνσεων, υπό την προϋπόθεσιν ότι ασχολούνται αποκλειστικώς εις εκτέλεσιν εμπορικών εργασιών το αντικείμενον των οποίων ευρίσκεται εκτός της Ελλάδος.

α) Επιτρέπεται η χορήγησις είς το πάσης φύσεως αλλοδαπόν προσωπικόν των εταιρειών τούτων αδείας εργασίας και παραμονής εν Ελλάδι δια χρονικόν διάστημα μέχρι δυο ετών δυνάμενον να παραταθή επί ίσον χρόνον με δυνατότητα πολλαπλών εισόδων και εξόδων εκ της Χώρας.
β) Επιτρέπεται η χορήγησις εις το αυτό ως άνω προσωπικόν πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας ισχύοντος επί εν έτος.
γ) Απαλλάσσονται της καταβολής δασμών και των παρομαρτούντων τούτοις φόρων, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου πολυτελείας και πάντες εν γένει δικαιώματος ή κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή οιωνδήποτε υφισταμένων ή επιβληθησομένων εν τω μέλλοντι δια τα εκ του εξωτερικού εισαγόμενα πάσης φύσεως είδη αναγκαιούντα δια τον εξοπλισμόν των εν Ελλάδι γραφείων των.
δ) Απαλλάσσονται από του φόρου εισοδήματος ως και παντός εν γένει τέλους, φόρου, εισφοράς ή κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου υφισταμένου ή επιβληθησομένου εις το μέλλον δια το εισόδημα αυτών το κτώμενον εξ εργασιών, ων το αντικείμενον ευρίσκεται έκτος των ορίων της Ελληνικής Επικρατείας. Της αυτής απαλλαγής τυγχάνει και άπαν το αλλοδαπόν προσωπικόν των επιχειρήσεων τούτων, το μη μονίμως διαμένον εν Ελλάδι, δια τας κτώμενας παρ΄ αυτού αποδοχάς εκ παροχής υπηρεσιών αφορωσών εις την εκτέλεσιν των αυτών ως άνω εργασιών.
ε) Επιτρέπεται η ατελής εισαγωγή και κυκλοφορία αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως εις το υπαλληλικόν προσωπικόν των ως άνω εταιρειών άνευ υποχρεώσεως σφραγίσεως κατά την έξοδον εξ Ελλάδος, εφ΄ όσον βεβαιούται υπό της εις ην υπηρετεί ο υπάλληλος εταιρείας ότι η έξοδος είναι προσωρινή και η σύμβασις προσφοράς των υπηρεσιών του υπαλλήλου προς την εταιρείαν διατηρείται εν ενεργεία. Ομοίως επιτρέπεται η ατελής εισαγωγή της οικοσκευής των αλλοδαπών υπαλλήλων κατά την διάρκειαν της εν Ελλάδι παραμονής αυτών, επί τη προσαγωγή βεβαιώσεως της εταιρείας ότι τα εισαχθησόμενα είδη αποτελούν οικοσκευήν του υπαλλήλου της
στ) Επιτρέπεται εις τας ως άνω αλλοδαπάς επιχειρήσεις όπως ταχυδρομούν συστημένας επιστολάς εις το εξωτερικόν άνευ προσκομίσεως των εις το ταχυδρομείον προς έλεγχον, εφ΄ όσον επί του φακέλλου. αναγράφεται η ταυτότης της αποστελλούσης εταιρείας και έχει τεθεί η σφραγίς αυτής και η μονογραφή του Διευθυντού της.
ζ) Επιτρέπεται ή εισαγωγή και εξαγωγή άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως υπό των αυτών εταιρειών δειγμάτων και διαφημιστικού υλικού άνευ εμπορικής αξίας. Εν αμφιβολία αι αρμόδιαι αρχαί οφείλουν να ζητούν βεβαίωσιν περί τούτου της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Επιτρέπεται η υπερωριακή απασχόλησις του πάσης φύσεως προσωπικού των εταιρειών αυτών, εφ΄ όσον ήθελον απαιτήσει τούτο αι ανάγκαι αυτών υπο τον όρον της καταβολής εις το ούτω απασχοληθησόμενον προσωπικόν της υπό των κειμένων νόμων προβλεπομένης αποζημιώσεως.
η) Αι περί τηρήσεως βιβλίων εις Ελληνικήν γλώσσαν διατάξεις του άρθρου 53α του Νόμου 2190, «περί Ανωνύμων Εταιρειών» δεν έχουσιν εφαρμογήν εν προκειμένω.

2. Είδη ατελώς εισαχθέντα κατά τα εδάφ. γ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δίνονται να επανεξαχθώσιν ελευθέρως ή τη εγκρίσει των Υπουργών του Συντονισμού και Οικονομικών να μεταβιβασθώσιν εις έτερα πρόσωπα δικαιούχα της αυτής ατέλειας. Εξαιρέσει των περιπτώσεων τούτων τα περί ων η παρούσα παράγραφος είδη διατιθέμενα τυχόν εν Ελλάδι κατά τον χρόνον της οριστικής αποχωρήσεως εκ της Χώρας του δικαιούχου της ατελείας, υπόκεινται εις την καταβολήν των κεκανονισμένων δασμών κλπ.
3. Ο τύπος και το ποσόν της τυχόν απαιτηθησομένης υπό του Υπουργού Συντονισμού εγγυητικής επιστολής καθορίζεται δι΄αποφάσεως του μετά πρότασιν της ενδιαφερόμενης εταιρίας και γνώμην της υπηρεσίας κεφαλαίων εξωτερικού και του παρά τω Υπουργείω Συντονισμού Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

 

 

 

Άρθρο 3


1. Δια Β. Δ)τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών δύναται να παρασχεθώσιν και άλλα προνόμια και διευκολύνσεις εις τας εν άρθρω 1 του παρόντος αλλοδαπάς εμποροβιομηχανικάς εταιρείας και να ρυθμισθώσιν αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής αυτού.
2. Άπασαι αι Δημόσιαι Υπηρεσίαι και Αρχαί, δέον να παρέχουν αμελλητί πάσαν σχετικήν πληροφορίαν και συνδρομήν εις την παρά τω Υπουργείω Συντονισμού Υπηρεσίαν Κεφαλαίων Εξωτερικού, εξασφαλίζουσαι την απρόσκοπτον εφαρμογήν του παρόντος νομού.

 

 

Άρθρο 4


Δια του παρόντος, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν θίγονται αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4171/1961 «περί λήψεως γενικών μέτρων προς υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας» και αι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Εις τον Πρόεδρον του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, ανατίθεται η δημοσίευσις και η εκτέλεσις του παρόντος.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm