Open menu
17 | 04 | 2021

Αθήνα 22/12/2004
Αρ. Πρωτ.: 1103389/7338/963/Β0014
ΠΟΛ. 1148

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 2963/01 (ΦΕΚ 268/Α/23.11.01) και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.

 

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του νόμου 2963/04, με τον οποίοι επιτρέπεται η σύσταση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (I.ΚΤΕΟ) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.
1. Με τα αρθ. 33 έως 39 του ανωτέρου νόμου καθορίζεται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (I.ΚΤΕΟ), καθώς και το έργο το οποίο είναι δυνατόν να επιτελείται από τα κέντρα αυτά.
2. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4 και 8 του Κώδικα Φ.Π.Α., προκύπτει ότι η αμοιβή που εισπράττουν τα I.ΚΤΕΟ για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου προς ιδιοκτήτες οχημάτων, υπάγεται. σε Φ.Π.Α.
3. Στο άρθρο 39 του Ν. 2963/2001 προβλέπεται ότι ποσοστό 10% από οποιοδήποτε καταβαλλόμενο, από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, ποσό για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη εξόδων εποπτείας και ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Φ2/57216/7383/4.10.2002, το παραπάνω ποσοστό (10%) αποδίδεται από τα Ι.ΚΤΕΟ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ανά ημερολογιακό τρίμηνο με αναλυτική κατάσταση, στην οποία αναγράφονται για το συγκεκριμένο τρίμηνο τα ελεγχθέντα αυτοκίνητα ανά κατηγορία ελέγχου, με ανάλυση του αποδιδόμενου ποσού.
4. Με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) και του άρθρου 39 του Ν. 2963/2000 προκύπτει ότι το ποσοστό (10%) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπαροχή που λαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο για παροχή υπηρεσίας προς τα Ι.ΚΤΕΟ, καθώς καταβάλλεται στο Δημόσιο για την κάλυψη της εποπτείας και του ελέγχου της ορθής λειτουργίας των Τεχνικών ελέγχων οχημάτων, πράξη η οποία εντάσσεται στα πλαίσια εκπλήρωσης της αποστολής του Δημοσίου και κατά συνέπεια, το ποσοστό αυτό (10%) που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο, δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α.
5. Το ανωτέρω ποσοστό 10% θα υπολογίζεται στην καθαρή αξία που καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες οχημάτων (τιμή προ Φ.Π.Α.).

Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

 

Καθαρή αξία καταβαλλόμενη από τον πελάτη      100 €

Φ.Π.Α. 18%                                                        18 €

Συνολικό ποσό καταβαλλόμενο από τον πελάτη   118 € 

Δικαίωμα Δημοσίου 100 Χ 10% =                          10 €

(Το ποσό αυτό αποτελεί έξοδο (εισροή) του Ι.ΚΤΕΟ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, καθώς δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.)
 

Καθαρή αμοιβή Ι.ΚΤΕΟ 100 - 10 =  90€

Το ποσό των 10 € του παραπάνω παραδείγματος αποδίδεται στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) από τα Ι.ΚΤΕΟ με αναλυτική τριμηνιαία κατάσταση, σύμφωνα με την απόφαση Φ2/57216/7383/4.10.2002, ενώ το ποσό 18 € (Φ.Π.Α. επί των 1000) αποδίδεται από τα I.ΚΤΕΟ στο δημόσιο με την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλουν τα I.ΚΤΕΟ.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ποσά εμφανίζονται στην περιοδική δήλωση ως εξής:

Κωδ. 303 100 (φορολογητέες εκροές)
Κωδ. 33318 (αναλογών Φ.Π.Α. εκροών)

Το ποσό των 10 € θα εμφανιστεί μόνον στην εκκαθαριστική δήλωση στον Κωδ. 666.

Η εγκύκλιος αυτή εφαρμόζεται για παροχές υπηρεσιών που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2005. Διαφορετικός υπολογισμός, τόσο του ποσοστού 10% υπέρ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, όσο και του αναλογούντος Φ.Π.Α. μέχρι 31-12-2004, γίνεται αποδεκτός, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm