Open menu
08 | 07 | 2020

Αθήνα 31/05/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2096

ΘΕΜΑ:  Κοινοποίηση διατάξεων του Πρώτου άρθρου, των άρθρων 36.1.9 και 36.1.12 του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4612/2019 (77 Α΄) και των άρθρων 1 (άρθρο 12 της σύμβασης) και 3 του Ν. 4613/2019 (78Α΄) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου.

 

Με τις διατάξεις του Ν. 4612/2019 (77Α΄) με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις» και του Ν. 4613/2019 (78 Α΄) με τίτλο «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα φορολογίας κεφαλαίου:

Συγκεκριμένα:

1. Με το Πρώτο άρθρο του Ν. 4612/2019 κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, η οποία προσαρτάται στο νόμο αυτόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Σύμφωνα με το άρθρο 36.1.9 της Σύμβασης απαλλάσσονται μεταξύ άλλων από κάθε φόρο, οι συμβάσεις μεταξύ των Δανειστών (όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 3.1.41 της Σύμβασης) των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3.1.95 της Σύμβασης), με τις οποίες μεταβιβάζονται δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Συνεπεία τούτου, σε περίπτωση που οι μεταβιβάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα αιτία δωρεάς απαλλάσσονται από τον οικείο φόρο.

Ωστόσο, η υποχρέωση υποβολής της σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εξακολουθεί να υφίσταται.
Επιπλέον, στο άρθρο 36.1.12 διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία (Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης), συμπεριλαμβανομένου τυχόν Κατόχου Δικαιώματος Αεροδρομίου, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4223/2013, όπως ισχύει, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διοικητικής πράξης με παρόμοιο αποτέλεσμα και δεν υποχρεούται σε καταβολή φόρων ή δασμών ακίνητης περιουσίας (ειδικών ή συγκεντρωτικών) αναφορικά με το Αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης και τη Ζώνη Εμπορικών Χρήσεων.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 23-5-2019 και εφεξής (άρθρο Δέκατο Πέμπτο, παρ. 2, του Ν.4612/2019).
2. Με το άρθρο 1 του Ν. 4613/2019 κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19.3.2019 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Β΄ Παιδιατρικής-Νευρολογικής Κλινικής του Β΄ ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της σύμβασης ορίζεται ότι η σύμβαση αυτή καθώς και κάθε σύμβαση αναθέσεως έργου, προμήθειας, αγοράς, μισθώσεως υπηρεσιών, μισθώσεως πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψουν οι Εκτελεστές της διαθήκης με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικά με την μελέτη, την αναδιαρρύθμιση - ανακαίνιση της Β΄ Πτέρυγας της Παιδιατρικής και της Νευρολογικής Κλινικής και την προμήθεια και εγκατάσταση πάσης φύσεως ιατρικού, ξενοδοχειακού ή λοιπού εξοπλισμού και την εν γένει διαχείριση του Έργου απαλλάσσονται από κάθε φόρο.
Επιπλέον με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 6 του ανωτέρω άρθρου προβλέπονται απαλλαγές από κάθε φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου δωρεάς, τόσο των Εκτελεστών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του διορισμού τους και μέχρι της λήξεως αυτού, όσο και των μελετητών, εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών που θα χρησιμοποιηθούν από τους Εκτελεστές σε ό,τι αφορά σε μελέτες αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης της ανωτέρω Πτέρυγας.
Επίσης, με το άρθρο 3 του νόμου τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.Α. του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013 (Α΄287) με το οποίο προβλέπεται μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για την ανακούφιση των φορολογουμένων με χαμηλή ακίνητη περιουσία.

Προβλέπεται επίσης ότι για τη χορήγηση της μείωσης δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού των φορολογουμένων.
Οι ως άνω απαλλακτικές διατάξεις εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 24-5-2019 και εφεξής (άρθρο 12 παράγραφος 7 και άρθρο 30 Ν.4613/2019).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm