Open menu
21 | 09 | 2020

Αθήνα 03/06/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2093

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του δέκατου άρθρου και του άρθρου 36 της «Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής -Χρηματοδότησης -Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4612/2019 (ΦΕΚ Α΄ 77).

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του δέκατου άρθρου του Ν.4612/2019, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που διανέμονται στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 36 της «Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» με τις φορολογικές ρυθμίσεις της ανώνυμης εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4612/2019.
Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις του δέκατου άρθρου του Ν.4612/2019 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.4384/2016.

Συγκεκριμένα, τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμονται στα μέλη τους σύμφωνα με το άρθρο 23, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ. Τα ανωτέρω πλεονάσματα, που διανέμονται στα μέλη ΑΣ εγγεγραμμένου και ενήμερου στο μητρώο του άρθρου 19, φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εφόσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα και τηρεί την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 1.1.2018.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 (Φορολογικά Θέματα) της υπόψη σύμβασης, η οποία κυρώθηκε και απόκτησε ισχύ νόμου με το άρθρο πρώτο του Ν.4612/2019 και αφορά τη Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, του δεύτερου σε μέγεθος αεροδρομίου της χώρας που προωθείται με σύμβαση παραχώρησης, ορίζονται τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία («ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.») απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος επί των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας (36.1.1).
Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου που συνιστά επιδότηση κεφαλαίου του Άρθρου 7.2 της παρούσας δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή άλλο φόρο. Το αυτό ισχύει και για το Αναλογούν Ποσό Τ.Ε.Α.Α. (Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων) Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (36.1.2).
Οι διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.9 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 περί μη εφαρμογής των κανόνων υποκεφαλαιοδότησης του άρθρου 49 του Ν.4172/2013 εφαρμόζονται και ως προς την Εταιρεία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής της υπόψη σύμβασης [36.1.4 - (a)].
Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας, δύνανται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη επομένων χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό (36.1.5).
Το συνολικό κόστος της επένδυσης που θα περιλαμβάνει το κόστος της Σύμβασης Μελέτης - Κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κόστους του συνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού και κάθε κόστος και δαπάνη κάθε φύσεως, περιλαμβανομένων και των τόκων της Περιόδου Τ1 (εφόσον η Εταιρεία έχει επιλέξει να κεφαλαιοποιεί τους τόκους αυτούς), με τα οποία επιβαρύνθηκε η Εταιρεία πριν από και κατά την Περίοδο Κατασκευής και αφαιρουμένης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, θα αποσβέννυται κατ΄ επιλογή της Εταιρείας, είτε με τη σταθερή μέθοδο καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, είτε με τη μέθοδο που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 50 του Ν.1914/1990 , με την οποία προστέθηκε πέμπτη παράγραφος στο άρθρο 97 του Ν.1892/1990 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.
Για το κόστος κατασκευής του Έργου, αφαιρουμένης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου και του Αναλογούντος Ποσού Τ.Ε.Α.Α. Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και ανεξάρτητα από την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων απόσβεσης, η Εταιρεία δικαιούται με δήλωσή της προς την αρμόδια ΔΟΥ, που κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών (νυν Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε.), οποτεδήποτε πριν την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας του Έργου, να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο απόσβεσης που προβλέπεται στην παρ.8 του άρθρου 26 του Ν.2093/1992 (36.1.6).
Οι χρεωστικοί τόκοι δανείων που συνομολογήθηκαν δυνάμει των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων με σκοπό την χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κεφαλαιοποιηθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 36.1.6, δύνανται να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων εντός των οποίων καθίστανται δεδουλευμένοι, ανεξάρτητα από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των τμημάτων αυτών (36.1.7).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm