02 | 04 | 2020

Αθήνα 09/04/2019

Αρ. πρωτ.:

Α. 1098

 

ΘΕΜΑ: Απλουστευμένες διαδικασίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης: Εγκεκριμένος αποστολέας - Εγκεκριμένος παραλήπτης - Εγκεκριμένος παραλήπτης TIR - Εγκεκριμένος εκδότης.

 

Άρθρο 1

Ορισμοί

 

Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Τελωνείο αναχώρησης:

το Τελωνείο στο οποίο γίνεται δεκτή η τελωνειακή διασάφηση υπαγωγής των εμπορευμάτων σε καθεστώς διαμετακόμισης.

2. Τελωνείο προορισμού:

το Τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης για τη λήξη του καθεστώτος.

3. Τελωνείο έκδοσης:

το Τελωνείο που είναι αρμόδιο για την έκδοση των πιστοποιητικών τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.

4. Τελωνείο ελέγχου:

το Τελωνείο που εποπτεύει τις διαδικασίες που περιγράφονται στην κατά περίπτωση χορηγούμενη άδεια απλουστευμένων διαδικασιών.

 

 

 

Άρθρο 2

Σκοπός

 

Υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας και κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας, επιτρέπονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αποστέλλουν ή παραλαμβάνουν με συχνότητα εμπορεύματα και τα οποία καλούνται στο εξής:

α) εγκεκριμένος αποστολέας,

β) εγκεκριμένος παραλήπτης,

γ) εγκεκριμένος παραλήπτης TIR και

δ) εγκεκριμένος εκδότης, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες απλουστεύσεις:

1. Να υπάγουν εμπορεύματα στο καθεστώς κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης και να τα αποστέλλουν απευθείας από εγκεκριμένες, από τις Τελωνειακές Αρχές, εγκαταστάσεις, χωρίς να προσκομίζουν αυτά ή τα παραστατικά που τα συνοδεύουν στο Τελωνείο αναχώρησης.

2. Να παραλαμβάνουν σε εγκεκριμένες, από τις Τελωνειακές Αρχές, εγκαταστάσεις, εμπορεύματα που διακινούνται υπαγόμενα σε καθεστώς κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης καθώς και σε καθεστώς TIR και να προβαίνουν στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διατυπώσεις λήξης του καθεστώτος.

3. Να εκδίδουν τα έντυπα πιστοποίησης ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του αρμόδιου Τελωνείου.

4. Να χρησιμοποιούν διαδικασίες συνέχισης δραστηριοτήτων κατά τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων.

5. Να μην υπογράφουν τις διασαφήσεις διαμετακόμισης που καταρτίζουν κατά την τήρηση διαδικασιών συνέχισης δραστηριοτήτων εφόσον έχουν λάβει ειδική προς τούτο άδεια.

6. Να μην υπογράφουν τα πιστοποιητικά απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα που εκδίδουν, εφόσον έχουν λάβει προς τούτο ειδική άδεια.

7. Να χρησιμοποιούν ειδικές τελωνειακές σφραγίδες για τη σφράγιση των εμπορευμάτων που αποστέλλουν ως εγκεκριμένοι αποστολείς κατόπιν ειδικής προς τούτο άδειας.

8. Να απαλλάσσονται από την υποχρέωση τελωνειακής σφράγισης, σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη χορηγούμενη σε αυτούς άδεια.

 

 

Άρθρο 3

Είδη χορηγούμενων αδειών

 

Οι άδειες που χορηγούνται από τις Τελωνειακές Αρχές είναι οι ακόλουθες:

1. Άδεια εγκεκριμένου αποστολέα

2. Άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη

3. Άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη TIR

4. Άδεια εγκεκριμένου εκδότη

 

 

Άρθρο 4

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών

 

Οι άδειες, που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, χορηγούνται εφόσον οι Τελωνειακές Αρχές είναι σε θέση να ασκούν έλεγχο για την ορθή τήρηση των προ- βλεπόμενων, από τις σχετικές διατάξεις, διατυπώσεων καθώς και των όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί σε αυτές. Οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών σε οικονομικούς φορείς έχουν ως ακολούθως:

Α. Άδεια εγκεκριμένου αποστολέα

1. να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα,

2. να χρησιμοποιεί σε τακτική βάση, τουλάχιστον δώδεκα (12) κινήσεις ετησίως, το καθεστώς διαμετακόμισης,

3. να διαθέτει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, εγκεκριμένες από τις Τελωνειακές Αρχές και οι οποίες θα περιλαμβάνονται στη χορηγούμενη άδεια,

4. να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 39 στοιχεία α) και β) και δ) του κώδικα [Καν.(ΕΕ) 952/2013], ήτοι:

- να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, όπως αυτές ορίζονται στης απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΑ 1103/2017 (Β' 2536), ως εκάστοτε αυτή ισχύει, κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με την οικονο μική δραστηριότητά του,

- να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών, και κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων, και να διαθέτει τα πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων, που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη από αυτόν δραστηριότητα,

5. να έχει λάβει άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης ή απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης,

6. να έχει λάβει άδεια χρήσης ειδικών τελωνειακών σφραγίδων, εφόσον απαιτείται τελωνειακή σφράγιση,

7. να διαθέτει μηχανογραφικά συστήματα κατάλληλα α) για την υποβολή της διασάφησης διαμετακόμισης και β) για την επικοινωνία με τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, και

8. να τηρεί λογιστικές εγγραφές, που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές τη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου.

Β. Άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη

1. να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα,

2. να παραλαμβάνει τακτικά, τουλάχιστον δώδεκα (12) κινήσεις ετησίως, στην Ελλάδα και σε εγκαταστάσεις, που θα ορίζονται επί της άδειας, εμπορεύματα που διακινούνται υπό το καθεστώς κοινής / ενωσιακής  /εθνικής διαμετακόμισης,

3. να διαθέτει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στη χορηγούμενη άδεια και για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια προσωρινής εναπόθεσης, εφόσον για τα παραλαμβανόμενα εμπορεύματα δεν αποδεικνύεται ο ενωσιακός τους χαρακτήρας,

4. να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 39 στοιχεία α) και β) και δ) του κώδικα [Καν.(ΕΕ) 952/2013], ήτοι:

- να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, όπως αυτές ορίζονται στης απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΑ 1103/2017 (Β' 2536), ως εκάστοτε αυτή ισχύει, κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με την οικονομική δραστηριότητά του,

- να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών, και κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων, και

- να διαθέτει τα πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων, που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη από αυτόν δραστηριότητα,

5. να διαθέτει μηχανογραφικά συστήματα κατάλληλα για την επικοινωνία με τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, και

6. να τηρεί λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές τη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου.

Γ. Άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη TIR

1. να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα,

2. να παραλαμβάνει τακτικά, τουλάχιστον δώδεκα (12) κινήσεις ετησίως, στην Ελλάδα και σε εγκαταστάσεις, που θα ορίζονται επί της άδειας, εμπορεύματα που διακινούνται μέσω πράξης μεταφοράς με δελτίο TIR, και

3. να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 39 στοιχεία α) και β) και δ) του κώδικα [Καν.(ΕΕ) 952/2013], ήτοι:

- να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, όπως αυτές ορίζονται στης απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΑ 1103/2017 (Β' 2536), ως εκάστοτε αυτή ισχύει, κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με την οικονομική δραστηριότητά του,

- να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών, και κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων, και

- να διαθέτει τα πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων, που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη από αυτόν δραστηριότητα.

5. να διαθέτει μηχανογραφικά συστήματα κατάλληλα για την επικοινωνία με τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, και

6. να τηρεί λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές τη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου.

Δ. Άδεια εγκεκριμένου εκδότη

1. να αποστέλλει τακτικά, τουλάχιστον δώδεκα (12) φορές ετησίως, εμπορεύματα για τα οποία απαιτείται η απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα,

2. να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 39 στοιχεία α) και β) του κώδικα [Καν.(ΕΕ) 952/2013], ήτοι:

- να μην έχει διαπράξει σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, όπως αυτές ορίζονται στης απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1103/2017 (Β' 2536), ως εκάστοτε αυτή ισχύει, κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με την οικονομική δραστηριότητά του, και

- να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών, και κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων,

3. να τηρεί λογιστικές εγγραφές που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές τη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου.

 

 

 

 

 

Άρθρο 5

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών

 

Οι χορηγούμενες άδειες εξατομικεύονται και σε αυτές καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι πρακτικές λεπτομέρειες της τήρησης των διαδικασιών για τις οποίες χορηγούνται και ιδίως:

- Το ή τα αρμόδια Τελωνεία ελέγχου των εγκαταστάσεων του δικαιούχου της άδειας καθώς και της τήρησης των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στις εν λόγω άδειες ήτοι:

α) τα αρμόδια Τελωνεία έκδοσης του πιστοποιητικού απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων για την άδεια του εγκεκριμένου εκδότη,

β) το ή τα Τελωνεία αναχώρησης για την άδεια του εγκεκριμένου αποστολέα του καθεστώτος κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης, καθώς και

γ) το ή τα Τελωνεία προορισμού των εμπορευμάτων για την άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη του καθεστώτος κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης ή του καθεστώτος TIR.

- Ο τρόπος και η προθεσμία ενημέρωσης των αρμόδιων τελωνείων έκδοσης, αναχώρησης ή/και προορισμού πριν την αποστολή ή/και την παραλαβή των εμπορευμάτων για να είναι δυνατή η διενέργεια, ενδεχομένως, των σχετικών ελέγχων.

- Οι εγκαταστάσεις στις οποίες ο δικαιούχος της άδειας δύναται να αποστέλλει ή να παραλαμβάνει τα εμπορεύματα.

- Ο αριθμός άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης ή απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης, προκειμένου για άδεια εγκεκριμένου αποστολέα στο καθεστώς κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης.

- Τα μέτρα διασφάλισης της μεταφοράς των εμπορευμάτων και εξακρίβωσης της ταυτότητας αυτών.

- Ο αριθμός άδειας χρήσης ειδικών τελωνειακών σφραγίδων, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση τελωνειακής σφράγισης, προκειμένου για άδεια εγκεκριμένου αποστολέα στο καθεστώς κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης.

 - Η δυνατότητα αποσφράγισης και εκφόρτωσης των παραλαμβανόμενων εμπορευμάτων προκειμένου για άδειες εγκεκριμένου παραλήπτη καθεστώτος κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης και εγκριμένου παραλήπτη TIR, καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο Τελωνείο προ- ορισμού οι τελωνειακές σφραγίδες που ενδεχομένως έχουν τεθεί στα εμπορεύματα.

- Οι τηρούμενες διαδικασίες, κατά περίπτωση άδειας, καθώς και ο τρόπος και η προθεσμία ενημέρωσης των τελωνείων έκδοσης, αναχώρησης ή / και προορισμού, σε περίπτωση χρήσης διαδικασίας συνέχισης δραστηριοτήτων.

- Ο εγκεκριμένος τρόπος πιστοποίησης του ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.

- Η έγκριση χρήσης αποτυπώματος ειδικής σφραγίδας για τη θεώρηση των παραστατικών σε περίπτωση χρήσης διαδικασίας συνέχισης δραστηριοτήτων.

- Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση υπογραφής των καταρτιζόμενων παραστατικών σε περίπτωση χρήσης διαδικασίας συνέχισης δραστηριοτήτων και στην περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικών ενωσιακού χαρακτήρα από εγκεκριμένο εκδότη.

- H προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο Τελωνείο τα παραστατικά των με- ταφερόμενων εμπορευμάτων στην περίπτωση χρήσης διαδικασίας συνέχισης δραστηριοτήτων.

- Το καθεστώς στο οποίο θα τίθενται τα παραλαμβανόμενα εμπορεύματα μετά την λήξη του καθεστώτος κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης ή διαμετακόμισης TIR προκειμένου για άδειες εγκεκριμένου παραλήπτη του καθεστώτος κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης ή εγκεκριμένου παραλήπτη TIR.

- Η υποχρέωση τήρησης ειδικών λογιστικών εγγραφών και σχετικού αρχείου, που θα διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη και θα τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων Τελωνειακών Αρχών σε κάθε αίτημα αυτών, με σκοπό την πραγματοποίηση σχετικού ελέγχου, καθώς και ο τρόπος τήρησης αυτών (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά). Σε περίπτωση ύπαρξης εκκρεμοτήτων η διάρκεια τήρησης των ανωτέρω παρατείνεται έως τη λήξη των εκκρεμοτήτων.

- Οι εξαιρούμενες κατηγορίες εμπορευμάτων, εφόσον υπάρχουν. - Ο τρόπος ή οι τρόποι μεταφοράς των εμπορευμάτων.

- Το ωράριο εντός του οποίου είναι δυνατή η χρήση των εγκρινόμενων απλουστευμένων διαδικασιών.

- Εφόσον πρόκειται για άδεια εγκεκριμένου εκδότη ο τρόπος έκδοσης, με χειρόγραφες ή μηχανογραφημένες διαδικασίες, καθώς και ο τύπος του πιστοποιητικού.

- Εφόσον πρόκειται για άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη TIR, η διευκόλυνση που παρέχεται με την άδεια θα αφορά πράξεις TIR, που έχουν τόπο τελικής εκφόρτωσης των εμπορευμάτων τις εγκαταστάσεις του, που αναφέρονται στην άδεια.

 

 

 

 

Άρθρο 6

Αίτηση χορήγησης άδειας

 

1. Για την χορήγηση των αδειών απλουστευμένων διαδικασιών απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στις Τελωνειακές Περιφέρειες στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η έδρα της επιχείρησης του οικονομικού φορέα.

2. Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα στοιχεία που επιτρέπουν στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές την εξέταση του αιτήματος και αφορούν στη νομική μορφή και την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, τον τόπο και τον τρόπο τήρησης των λογιστικών εγγραφών, τη συχνότητα των συναλλαγών, το είδος των εμπορευμάτων, τον τρόπο/ τρόπους μεταφοράς, το είδος των εγκαταστάσεων, την εμπειρία σε τελωνειακές διαδικασίες, την ύπαρξη άλλων αδειών χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών και εφόσον πρόκειται για αίτημα χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποστολέα την άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης ή απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης καθώς και την άδεια χρήσης ειδικών τελωνειακών σφραγίδων.

3. Εκτός των ανωτέρω, ο αιτούμενος υποχρεούται να προσκομίσει στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές κάθε επιπρόσθετο στοιχείο, που ενδέχεται να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης του αιτήματος.

 

 

 

Άρθρο 7

Έκδοση άδειας

 

1. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Περιφέρεια πριν τη χορήγηση της άδειας εξετάζει την ακρίβεια των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων.

Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τα αρμόδια Τελωνεία ελέγχου, έκδοσης των πιστοποιητικών απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα, αναχώρησης και προορισμού.

Σε περίπτωση που τα ως άνω αρμόδια Τελωνεία ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα Τελωνειακής Περιφέρειας άλλης από εκείνη που εκδίδει την άδεια, ο ανωτέρω αναφερόμενος έλεγχος διενεργείται μέσω αυτής.

2. H άδεια επιβάλλεται να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή της απλουστευμένης διαδικασίας για την οποία χορηγείται στον αιτούντα και για την επιτήρηση εκ μέρους των αρμοδίων Τελωνειακών Αρχών.
3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας αποφασίζει εντός 50 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, για τη χορήγηση της άδειας ή την απόρριψη του αιτήματος.

Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για επιπλέον 60 ημέρες.
4. Στη χορηγούμενη άδεια δεν τίθεται χρονικός περιορισμός ισχύος.
5. Η άδεια τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών την παραλαμβάνει.
Η άδεια είναι δυνατό να τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία διαφορετική από την ημερομηνία παραλαβής από τον αιτούντα, εάν η ημερομηνία αυτή επηρεάζει ευνοϊκά τον αιτούντα και ο ίδιος έχει ζητήσει διαφορετική ημερομηνία θέσης σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω ημερομηνία θα είναι μεταγενέστερη εκείνης κατά την οποία ο αιτών παραλαμβάνει ή θεωρείται ότι έχει παραλάβει, την εν λόγω άδεια.
6. Ο αιτών ενημερώνεται για τους όρους της άδειας τους οποίους ενυπόγραφα αποδέχεται.
7. Ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να ενημερώνει τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για κάθε γεγονός που επέρχεται μετά την έκδοση της άδειας και ενδέχεται να επηρεάσει το περιεχόμενο της, την ισχύ ή το δικαίωμα χρήσης της.
8. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα πριν από τη λήψη της αρνητικής απόφασης.
9. Κάθε αρνητική απόφαση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να κοινοποιείται στον αιτούντα.
10. Οι Τελωνειακές Αρχές χορήγησης της άδειας, σε συνεργασία με τα καθορισθέντα Τελωνεία ελέγχου, υποχρεούνται να πραγματοποιούν ετήσιο τακτικό έλεγχο με σκοπό να εξακριβώνουν ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης τους και ότι τηρούνται ορθά οι περιγραφόμενες σε αυτές διαδικασίες.

 

 

 

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις εγκεκριμένου αποστολέα καθεστώτος κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης

 

1. Ο εγκεκριμένος αποστολέας υποχρεούται:

- να τηρεί τους όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για το καθεστώς διαμετακόμισης, καθώς και τους όρους, προϋποθέσεις και ειδικότερες διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην χορηγούμενη σε αυτόν άδεια,
- να επικοινωνεί με το Τελωνείο αναχώρησης για την υποβολή της διασάφησης διαμετακόμισης και την τήρηση των διατυπώσεων του καθεστώτος, μέσω μηχανογραφικών συστημάτων,
- να διατηρεί τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό στην άδεια του κατά τη στιγμή υποβολής της διασάφησης διαμετακόμισης στο Τελωνείο αναχώρησης, και να θέτει αυτά στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών σε περίπτωση ελέγχου,
- να αναμένει μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας, που καθορίζεται στην άδεια του, για την έγκριση από το Τελωνείο αναχώρησης, προκειμένου να υπαγάγει τα εμπορεύματα στο καθεστώς διαμετακόμισης,
- να καταχωρίζει πέραν των στοιχείων της διασάφησης διαμετακόμισης, τις ακόλουθες πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σύστημα διαμετακόμισης:

α) τη διαδρομή, όταν έχει καθοριστεί υποχρεωτική διαδρομή,
β) την προθεσμία, εντός της οποίας τα εμπορεύματα πρέπει να προσκομιστούν στο Τελωνείο προορισμού, και

γ) τον αριθμό και τα επιμέρους σημεία αναγνώρισης των τελωνειακών σφραγίδων, ειδικού τύπου, εφόσον διαθέτει σχετική άδεια,

- να επιθέτει τις ειδικές τελωνειακές σφραγίδες, εφόσον υποχρεούται σε τελωνειακή σφράγιση, το αργότερο κατά την παράδοση των εμπορευμάτων προς υπαγωγή στο καθεστώς κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης κατά περίπτωση, και
- να διατηρεί βιβλίο «εγκεκριμένου αποστολέα» σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, στο οποίο καταχωρεί τις διασαφήσεις διαμετακόμισης που υποβάλλει στο Τελωνείο αναχώρησης.

2. Ο εγκεκριμένος αποστολέας μπορεί να εκτυπώνει συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης ή συνοδευτικό έγγραφο διαμετακόμισης/ασφάλειας μόνο μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης της παράδοσης των εμπορευμάτων προς υπαγωγή στο καθεστώς κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης από το Τελωνείο αναχώρησης.
3. Ο εγκεκριμένος αποστολέας, κατόπιν αδείας του εκάστοτε Τελωνείου αναχώρησης, διατηρεί το δικαίωμα χρήσης διαδικασιών συνέχισης δραστηριοτήτων, σε περίπτωση μη λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων, όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στην άδεια που του έχει χορηγηθεί. Ωστόσο, εάν οι περιπτώσεις χρήσης διαδικασιών συνέχειας δραστηριοτήτων υπερβαίνουν το 2% του συνόλου των ετήσιων διασαφήσεων που υποβάλλει, η άδεια του υπόκειται σε επαναξιολόγηση.
4. Στην περίπτωση χρήσης διαδικασιών συνέχισης δραστηριοτήτων, ο εγκεκριμένος αποστολέας υποχρεούται να υπογράφει τις διασαφήσεις του καθεστώτος διαμετακόμισης, εκτός εάν στην άδεια που του έχει χορηγηθεί, έχει περιληφθεί δικαίωμα μη υπογραφής.
5. Ο εγκεκριμένος αποστολέας, ως δικαιούχος του καθεστώτος, υφίσταται όλες τις συνέπειες, ιδίως τις οικονομικές, των σφαλμάτων, παραλείψεων ή παραβάσεων που αφορούν στη διαδικασία υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς κοινής/ενωσιακής/εθνικής διαμετακόμισης καθώς και στη διαδικασία ορθής λήξης και εκκαθάρισης του καθεστώτος, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, την παρούσα απόφαση και το περιεχόμενο της άδειας που έχει χορηγηθεί.

 

 

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις εγκεκριμένου παραλήπτη καθεστώτος κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης

 

Ο εγκεκριμένος παραλήπτης υποχρεούται:

- να τηρεί τους όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για το καθεστώς κοινής / ενωσιακής / εθνικής διαμετακόμισης, καθώς και τους όρους, προϋποθέσεις και ειδικότερες διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην χορηγούμενη άδεια,
- να παραλαμβάνει εμπορεύματα σε εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό στην άδεια του, εντός των ημερών και ωρών που έχουν καθορισθεί για το σκοπό αυτό στην άδεια που του έχει χορηγηθεί,
- να επικοινωνεί με το Τελωνείο προορισμού για την τήρηση των διατυπώσεων λήξης του καθεστώτος διαμετακόμισης μέσω μηχανογραφικών συστημάτων,
- να ενημερώνει, σύμφωνα με τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί στην άδεια του, το αρμόδιο Τελωνείο προορισμού για την άφιξη των εμπορευμάτων και αναμένει, εντός της καθοριζομένης στην άδεια του προθεσμίας για την παραλαβή από το Τελωνείο προορισμού της άδειας εκφόρτωσής τους, σε περίπτωση μη ελέγχου των εμπορευμάτων από το Τελωνείο προορισμού,
- να προβαίνει σε εκφόρτωση και έλεγχο των εμπορευμάτων μετά τη χορήγηση της άδειας εκφόρτωσης από το Τελωνείο προορισμού,
- να ενημερώνει αμέσως για τυχόν παρατυπίες ή συμβάντα που παρουσιάστηκαν κατά τη μεταφορά, όπως μεταφορτώσεις, ρήξη ή αφαίρεση τελωνειακών σφραγίδων σε περίπτωση που αυτές έχουν τεθεί κατά την αναχώρηση,
- να καταχωρίζει τα εκφορτωθέντα εμπορεύματα στα αρχεία του και να ενημερώνει το Τελωνείο προορισμού, αναφέροντας τυχόν παρατυπίες ή/και διαφορές σε είδος ή/και ποσότητα εμπορευμάτων, το αργότερο την τρίτη ημέρα από την επόμενη της παραλαβής της άδειας εκφόρτωσης των εμπορευμάτων,
- να εκδίδει απόδειξη που πιστοποιεί την άφιξη των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις και στον τόπο που καθορίζεται στην άδεια του, κατόπιν αιτήματος του μεταφορέα. Στην εν λόγω απόδειξη αναγράφεται ο αριθμός καταχώρησης (MRN) της διασάφησης διαμετακόμισης που αφορά τα εν λόγω εμπορεύματα, και

- να διατηρεί βιβλίο «εγκεκριμένου παραλήπτη» σύμφωνα με το Παράρτημα II. στο οποίο να καταχωρεί τις διασαφήσεις διαμετακόμισης και τα εμπορεύματα που παραλαμβάνει.

2. Ο εγκεκριμένος παραλήπτης, κατόπιν αδείας του εκάστοτε Τελωνείου προορισμού, διατηρεί το δικαίωμα χρήσης διαδικασιών συνέχισης δραστηριοτήτων, σε περίπτωση μη λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων, όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στην άδεια που του έχει χορηγηθεί. Ωστόσο, εάν οι περιπτώσεις χρήσης διαδικασιών συνέχειας δραστηριοτήτων που οφείλονται σε μη λειτουργία των μηχανογραφικών συστημάτων του, υπερβαίνουν το 2% του συνόλου των ετήσιων κινήσεων διαμετακόμισης τις οποίες παραλαμβάνει, η άδεια του υπόκειται σε επαναξιολόγηση.
3. Ο εγκεκριμένος παραλήπτης, οφείλει να τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες συνέχισης δραστηριοτήτων για τη λήξη του καθεστώτος διαμετακόμισης σε περιπτώσεις όπου έχουν τηρηθεί ανάλογες διαδικασίες κατά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς, από το Τελωνείο αναχώρησης ή εγκεκριμένο αποστολέα.
4. Ο εγκεκριμένος παραλήπτης υφίσταται όλες τις συνέπειες, ιδίως τις οικονομικές, των σφαλμάτων παραλείψεων ή παραβάσεων που αφορούν στην διαδικασία παραλαβής των εμπορευμάτων και λήξης του καθεστώτος διαμετακόμισης, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, την παρούσα απόφαση και το περιεχόμενο της άδειας που έχει χορηγηθεί.

 

 

 

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις εγκεκριμένου παραλήπτη TIR


1. Ο εγκεκριμένος παραλήπτης TIR υποχρεούται:

- να τηρεί τους όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και αφορούν σε πράξεις μεταφοράς με δελτία TIR, καθώς και τους όρους, προϋποθέσεις και ειδικότερες διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στη χορηγούμενη άδεια,
- να παραλαμβάνει εμπορεύματα, σε εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό στην άδεια του, εντός των ημερών και ωρών που έχουν καθορισθεί για το σκοπό αυτό στην άδεια που του έχει χορηγηθεί,
- να ενημερώνει, σύμφωνα με τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί στην άδεια του, το αρμόδιο Τελωνείο προορισμού για την άφιξη του οχήματος, συνόλου οχημάτων ή εμπορευματοκιβωτίου/-ων και

- νά αναμένει, εντός της καθοριζομένης στην άδεια του προθεσμίας για την παραλαβή από το Τελωνείο προορισμού της άδειας εκφόρτωσης των εμπορευμάτων σε περίπτωση μη ελέγχου των εμπορευμάτων,
- να ενημερώνει αμέσως το Τελωνείο προορισμού για οποιαδήποτε παραβιασμένη σφράγιση ή άλλη παρατυπία, μετά τον εξωτερικό έλεγχο του οχήματος/ εμπορευματοκιβωτίου, όπως ενδεχόμενα σπασμένο συρματόσχοινο, σχισμένο ή ανορθόδοξα μπαλωμένο κάλυμμα, πλεονάσματα, ελλείμματα, αντικατάσταση εμπορευμάτων και σταματά την εκφόρτωση περιμένοντας περαιτέρω εντολές από το αρμόδιο Τελωνείο προορισμού,
- να αφαιρεί τις τελωνειακές σφραγίδες, ελέγχει και εκφορτώνει τα εμπορεύματα συγκρίνοντας τα με τις πληροφορίες που αναγράφονται στο δελτίο TIR,
- να ενημερώνει το Τελωνείο προορισμού, σε περίπτωση αδυναμίας του καθορισθέντος στην άδεια προσώπου για την αποσφράγιση των οχημάτων, και να ζητά έγκριση για την αντικατάστασή του.
Εφόσον το Τελωνείο προορισμού την εγκρίνει, για την συγκεκριμένη φορά, συνεχίζει τη διαδικασία.

Σε αντίθετη περίπτωση αναμένει περαιτέρω εντολές από το Τελωνείο προορισμού,
- να καταχωρίζει τα εκφορτωθέντα εμπορεύματα στα αρχεία του και να ενημερώνει το Τελωνείο προορισμού αναφέροντας τυχόν παρατυπίες, που έχουν σημειωθεί, όπως κατάσταση των τελωνειακών σφραγίδων ή πλεονάσματα ή ελλείμματα, το αργότερο την τρίτη μέρα από την επόμενη της παραλαβής της άδειας εκφόρτωσης των εμπορευμάτων,
- να εξασφαλίζει ότι το δελτίο TIR και ο MRN της πράξης TIR προσκομίζονται στο Τελωνείο προορισμού εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην άδεια με σκοπό τη θεώρηση και περάτωση της πράξης TIR και την επιστροφή στη συνέχεια του δελτίου TIR στον κάτοχο του δελτίου ή στον εκπρόσωπό του,
- να διατηρεί βιβλίο «εγκεκριμένου παραλήπτη TIR» σύμφωνα με το Παράρτημα III, στο οποίο καταχωρεί τα δελτία TIR και τα εμπορεύματα που παραλαμβάνει, και

- να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει.

2. Με αίτηση του κατόχου του δελτίου TIR, ο εγκεκριμένος παραλήπτης εκδίδει απόδειξη που πιστοποιεί την άφιξη των εμπορευμάτων σε τόπο που καθορίζεται στην άδεια του και περιλαμβάνει αναφορά στον κύριο αριθμό αναφοράς (MRN) της πράξης μεταφοράς με δελτίο TIR και στο δελτίο TIR. Η απόδειξη άφιξης δεν θεωρείται απόδειξη ότι η πράξη μεταφοράς με δελτίο TIR έχει περατωθεί, χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του κατόχου του δελτίου TIR.
3. Οι υποχρεώσεις του κατόχου του δελτίου TIR παραμένουν όπως ακριβώς προκύπτουν από την Σύμβαση TIR, εκτός από εκείνη της προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού.

Σε περίπτωση εκφόρτωσης των εμπορευμάτων, που μεταφέρονται με την κάλυψη δελτίου TIR, στις εγκαταστάσεις εγκεκριμένου παραλήπτη TIR, ο κάτοχος του δελτίου TIR υποχρεωτικά πρέπει να βεβαιώνεται για την ύπαρξη άδειας εγκεκριμένου παραλήπτη.

Η περάτωση της πράξης μεταφοράς TIR κατά την έννοια της Σύμβασης TIR, έχει πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του εγκεκριμένου παραλήπτη όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο και ασφαλώς εφόσον έχει προσκομιστεί το δελτίο TIR, μετά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων, στο αρμόδιο τελωνείο προορισμού.

Η ημερομηνία περάτωσης της πράξεως μεταφοράς TIR είναι η ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 1 και σε περίπτωση οποιασδήποτε παρατυπίας, όπως ενδεχόμενα πλεονάσματα, ελλείμματα, αντικατάσταση ή παραβιασμένης σφράγισης η ημερομηνία περάτωσης της πράξεως μεταφοράς TIR είναι αυτή που φέρουν οι μνείες στο δελτίο TIR.

 

 

 

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις εγκεκριμένου εκδότη


1. Ο εγκεκριμένος εκδότης υποχρεούται:

- να τηρεί τους όρους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση του ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων, καθώς και τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που περιγράφονται στην χορηγούμενη άδεια,

- να συμπληρώνει τα πιστοποιητικά απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για κάθε τύπο εγγράφου, στις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και στην χορηγούμενη σε αυτόν άδεια,
- να ενημερώνει το αρμόδιο Τελωνείο έκδοσης για την πρόθεση αποστολής και πιστοποίησης του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων,
- να διατηρεί τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις του, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό στην άδεια του, και να θέτει αυτά στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών σε περίπτωση ελέγχου,
- να υπογράφει τα πιστοποιητικά απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα που εκδίδει, εκτός εάν έχει περιληφθεί στη άδειά του δικαίωμα μη υπογραφής,
- να θέτει ή να εκτυπώνει, ανάλογα με τον τρόπο έκδοσης των πιστοποιητικών, επί του πιστοποιητικού το αποτύπωμα της ειδικής σφραγίδας (Παράρτημα V).
- να διατηρεί βιβλίο «εγκεκριμένου εκδότη» σύμφωνα με το Παράρτημα IV, στο οποίο να καταχωρεί τα πιστοποιητικά απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα που εκδίδει, και
- να φυλάσσει αντίγραφα των πιστοποιητικών απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα που έχει εκδώσει και των συνημμένων σε αυτά εγγράφων, προς διευκόλυνση του ελέγχου από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

2. Ο εγκεκριμένος εκδότης στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια έκδοσης πιστοποιητικών απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα με χρήση μηχανογραφικών συστημάτων, κατόπιν αδείας του εκάστοτε Τελωνείου έκδοσης, διατηρεί το δικαίωμα χρήσης διαδικασιών συνέχισης δραστηριοτήτων, σε περίπτωση μη λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων, όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στην άδεια που του έχει χορηγηθεί.
3. Ο εγκεκριμένος εκδότης υφίσταται όλες τις συνέπειες, ιδίως τις οικονομικές, των σφαλμάτων παραλείψεων ή παραβάσεων που αφορούν στην διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, την παρούσα απόφαση και το περιεχόμενο της άδειας που έχει χορηγηθεί.

 

 

 

Άρθρο 12
Εξαιρέσεις


Είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την εν λόγω ρύθμιση ορισμένα εμπορεύματα για τα οποία, λόγω της φύσης αυτών και μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης, δεν είναι δυνατόν να τηρούνται απλουστευμένες διαδικασίες.

Επιπλέον, εξαιρούνται από τις απλουστευμένες διαδικασίες εγκεκριμένου παραλήπτη TIR, τα εμπορεύματα, των οποίων η μεταφορά με την κάλυψη δελτίου TIR απαγορεύεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της σύμβασης TIR. Το είδος των εξαιρούμενων εμπορευμάτων και τις διαδικασίες από τις οποίες εξαιρούνται, γνωστοποιείται στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές με έκδοση σχετικής εγκυκλίου διαταγής από τη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών.

 

 

 

Άρθρο 13
Έλεγχος αδειών και τηρούμενων διαδικασιών


1. Τα αρμόδια Τελωνεία ελέγχου, έκδοσης, αναχώρησης και προορισμού καθώς και η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας υποχρεούνται, κατά το μέτρο που τους αναλογεί, σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών καθώς και των τηρούμενων διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτές.
Πέραν των ανωτέρω οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές 14580 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1193/09.04.2019 έκδοσης της άδειας υποχρεούνται σε επανέλεγχο της στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την έκδοση και το περιεχόμενό τους.
β) Αίτημα του δικαιούχου για τροποποίηση της άδειας.

γ) Επανεξέταση της χορηγηθείσας άδειας κατόπιν στοιχείων που έχουν περιέλθει σε γνώση τους μετά από τη διενέργεια ελέγχων ή σχετικής πληροφόρησης.

2. Τα αποτελέσματα του επανελέγχου κοινοποιούνται στον δικαιούχο και τις ενδιαφερόμενες Τελωνειακές Αρχές.

 

 

 

 

Άρθρο 14
Τροποποίηση Άδειας.


1. Είναι δυνατή η τροποποίηση χορηγηθείσας άδειας είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, είτε κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της τελωνειακής Αρχής έκδοσης της, όταν γεγονός που επήλθε μετά την έκδοση της άδειας έχει επιπτώσεις στο περιεχόμενό της.
2. H τροποποίηση μιας άδειας τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που ο δικαιούχος λαμβάνει γνώση της σχετικής απόφασης. Επιτρέπεται, ωστόσο, η διαφοροποίηση της ημερομηνίας θέσης σε ισχύ των εν λόγω αποφάσεων, εφόσον υπάρχει εξαιρετικός λόγος. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο η έναρξη ισχύος της εν λόγω απόφασης αναφέρεται ρητά στο κείμενό της.
3. Η απόφαση για την τροποποίηση άδειας που έχει χορηγηθεί κοινοποιείται στον δικαιούχο, το Τελωνείο ελέγχου, αναχώρησης και προορισμού και ενδεχομένως τις λοιπές ενδιαφερόμενες Τελωνειακές Αρχές.

 

 

 

Άρθρο 15
Ανάκληση Άδειας.


Είναι δυνατή η ανάκληση χορηγηθείσας άδειας είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, είτε κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της τελωνειακής Αρχής έκδοσής της όταν:

α) Ένας ή περισσότεροι από τους όρους που απαιτούνταν για την άδεια δεν πληρούνται πλέον, ή

β) Περιστατικό που επήλθε μετά την έκδοση της άδειας έχει επιπτώσεις στη διατήρηση ή στο περιεχόμενό της ή
γ) Ο δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η άδεια.

Η ανάκληση μιας άδειας τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία που ο δικαιούχος λαμβάνει γνώση της σχετικής απόφασης.

Επιτρέπεται, ωστόσο, η διαφοροποίηση της ημερομηνίας θέσης σε ισχύ των εν λόγω αποφάσεων, εφόσον υπάρχει εξαιρετικός λόγος. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο η έναρξη ισχύος της εν λόγω απόφασης αναφέρεται ρητά στο κείμενό της.
Η απόφαση για την ανάκληση άδειας που έχει χορηγηθεί κοινοποιείται στον δικαιούχο, το Τελωνείο ελέγχου, αναχώρησης και προορισμού και ενδεχομένως τις λοιπές ενδιαφερόμενες Τελωνειακές Αρχές.

 

 

 

Άρθρο 16
Αναστολή Άδειας


1. Είναι δυνατή η αναστολή ισχύος χορηγηθείσας άδειας κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου ή απόφασης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής χορήγησής της:

α) Κατά τη διάρκεια εξέτασης στοιχείων με σκοπό την τροποποίηση, ανάκληση ή κατάργηση της άδειας, εφόσον υπάρχουν αιτιολογημένοι λόγοι που δεν επιτρέπουν την συνέχιση εφαρμογής των διαδικασιών που προβλέπονται σε αυτήν.
β) Για λόγους χορήγησης χρόνου προσαρμογής του δικαιούχου σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, όταν διαπιστώνεται η μη πλήρωσή τους.

2. Η διάρκεια αναστολής της άδειας προσδιορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή σε συνεργασία με τον δικαιούχο. Με την παρέλευση της προθεσμίας αναστολής, η άδεια είτε ενεργοποιείται εκ νέου με τις απαραίτητες τροποποιήσεις, είτε ανακαλείται οριστικά.

 

 

 

 

Άρθρο 17
Ακύρωση Άδειας


1. Οι Τελωνειακές Αρχές έκδοσης δύνανται να προβαίνουν σε ακύρωση χορηγηθείσας άδειας εφόσον η εν λόγω άδεια δεν έχει χρησιμοποιηθεί και πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) Η απόφαση για τη χορήγηση της λήφθηκε με βάση ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες,
β) Ο δικαιούχος της άδειας γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι τα στοιχεία αυτά ήταν ανακριβή ή ελλιπή,
γ) Εάν οι πληροφορίες ήταν ορθές και εμπεριστατωμένες, η απόφαση θα ήταν διαφορετική. Η ακύρωση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η αρχική άδεια.

2. H απόφαση για την ακύρωση άδειας που έχει χορηγηθεί κοινοποιείται στον δικαιούχο, το Τελωνείο ελέγχου, αναχώρησης και προορισμού και ενδεχομένως τις λοιπές ενδιαφερόμενες Τελωνειακές Αρχές.

 

 

 

Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις


Με την παρούσα απόφαση παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των αποφάσεων Υπουργού Οικονομικών με αρ. πρωτ. Τ.3146/216/Α0019/02.07.2003 και Τ.4792/89/Β0019/20.10.2006.

 


 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm