19 | 08 | 2019

Αθήνα 21/03/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1110

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018/16-5-2018 (ΦΕΚ 1813 Β΄ 21-5-2018), περί εξειδίκευσης των μέτρων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών.

 

Άρθρο 1


Η αριθμ. ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018/16-5-2018 ΑΥΟ «Εξειδίκευση των μέτρων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών» τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται η κάτωθι περίπτωση ορισμού με αριθμό 22:

«Επαρκή Στοιχεία:

α) καταδίκη βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή
β) τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σε σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

2. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 καταργείται.
3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

Το ίδιο θα πράττει η επιχείρηση και στην περίπτωση που περιέλθουν με οποιονδήποτε τρόπο στη γνώση της επαρκή στοιχεία ότι ο πελάτης ή προμηθευτής έχει παράνομα εμπλακεί κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 5 ετών στην πώληση, διανομή, αποθήκευση ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής ή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:

«(β) για εγκεκριμένους πελάτες οι οποίοι είναι πρώτοι αγοραστές, υπενθύμιση ότι ο νόμος και η παρούσα υπουργική απόφαση απαιτεί να αγοράζουν καπνικά προϊόντα της επιχείρησης μόνο για πώληση ή διανομή σε ποσότητες ανάλογες με τη ζήτηση στην προοριζόμενη αγορά και ότι η επιχείρηση θα αρνηθεί να τους πωλήσει καπνικά προϊόντα της επιχείρησης σε μεγαλύτερες ποσότητες».

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:

«Η κάθε επιχείρηση πωλεί και διανέμει καπνικά προϊόντα σε ποσότητες που είναι ανάλογες με τη ζήτηση στην αγορά που απευθύνεται ο εκάστοτε Πελάτης και αρνείται να πωλεί καπνικά προϊόντα σε ποσότητες που υπερβαίνουν αυτή την ποσότητα».

6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 καταργούνται.
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της επιχείρησης επαρκή στοιχεία ότι κάποιος μεταγενέστερος αγοραστής παράνομα ενεπλάκη στην πώληση, διανομή, αποθήκευση ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών ή παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, η επιχείρηση ζητά από τον πρώτο αγοραστή των βιομηχανοποιημένων καπνών της που πωλεί απευθείας τα βιομηχανοποιημένα καπνά της στον εν λόγω μεταγενέστερο αγοραστή, να παύσει να τον προμηθεύει».

8. Η υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «τοις μετρητοίς, για την εξόφληση φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται για αγορά αγαθών συνολικής αξίας έως πεντακοσίων (500) ευρώ».
9. Η περίπτωση 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται στο ίδιο νόμισμα και στο ίδιο ποσό με το τιμολόγιο ή τα τιμολόγια, επιτρεπομένης της τμηματικής καταβολής».

10. Προστίθεται περίπτωση (5) στο άρθρο 11 ως ακολούθως:

«Οι πωλήσεις καπνικών προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων πραγματοποιούνται με την έκδοση τιμολογίων που δεν περιλαμβάνουν άλλα αγαθά ή υπηρεσίες».

 

 

 

Άρθρο 2.


Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16