22 | 05 | 2019

Αθήνα 08/03/2019
Αρ. πρωτ.: 30/003/000/568


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) για το έτος 2019».

 

Άρθρο 1


Την προκήρυξη της δράσης Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων», για το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας πλην Εύβοιας, Κρήτης, Λευκάδας.

 

 

Άρθρο 2


Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 75.000.000 € (δημόσια δαπάνη) για το έτος 2019.

 

 

 

Άρθρο 3


Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες Μικρές, Πολύ μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 4308/2014, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον ένα έτος διαχειριστικής χρήσης και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 

 

Άρθρο 4


Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα λάβουν Α.ΝΗ.ΚΟ., θα έχουν εξεταστεί με βάση την εγκεκριμένη πρόσκληση της δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Στην πρόσκληση της δράσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών, η διαδικασία εξέτασής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου του δείγματος, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

 

 

 

Άρθρο 5


Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης της επίδρασης του Μεταφορικού Ισοδύναμου στις τιμές των προϊόντων, αναλαμβάνει την δειγματοληψία τελικών τιμών καταναλωτικών προϊόντων λιανικού εμπορίου ανά κατηγορία και μέγεθος νησιωτικής επιχείρησης.

Κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων, η ΓΓΕΠΚ προτείνει στο ΥΝΑΝΠ μέτρα αύξησης της επίδρασης του μέτρου. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο μέτρο οφείλουν να κοινοποιούν στη ΓΓΕΠΚ τα απαιτούμενα στοιχεία και να λαμβάνουν τα μέτρα δημοσιότητας που περιλαμβάνει η Πρόσκληση Δράσης.

 

 

 

Άρθρο 6


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 8.1 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16