Open menu
23 | 05 | 2022

Αθήνα 11/03/2021

Αρ. πρωτ.: 4111.08.01/469

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»(Β΄ 6124), όπως ισχύει.

 

Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 5


Η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»(Β΄ 6124), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα πρόσθετα δεδομένα συνίστανται σε: ονοματεπώνυμο του επιβάτη, Κωδικό Κράτησης, ημερομηνία έκδοσης, λιμένας ή αερολιμένας αναχώρησης, λιμένας ή αερολιμένας προορισμού, ώρα αναχώρησης, θέση, πλοίο διαδρομής, ναυτιλιακή εταιρεία, αεροπορική εταιρεία, κωδικός πτήσης, ημερομηνία αναχώρησης, αριθμό εισιτηρίου, κόστος αεροπορικού εισιτηρίου, ακύρωση ή μη του εισιτηρίου, Κωδικό Απόδειξης Μεταφοράς Επιβάτη, καθαρός ναύλος εισιτηρίου, μικτός ναύλος, κρατήσεις επί του καθαρού ναύλου, ποσοστό έκπτωσης του εισιτηρίου, Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.), φύλο του επιβάτη και κατηγορία του ως προς την ηλικία.».

 

 

 

Άρθρο 2
Τροποποίηση άρθρου 7


Το άρθρο 7 της υπ΄ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β΄ 6124), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Διαδικασία υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ


1.

α) Για τις θαλάσσιες μεταφορές, το Α.ΝΗ.ΚΟ., προκύπτει από τη διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου (Κ.Μ.Ι.), όπως αυτό ορίζεται στην περ. β του άρθρου 1 του Ν. 4551/2018.
β) Ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λογίζεται:

βα) Για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 30-06-2021, η ισχύουσα την 1η Ιανουαρίου 2021 τιμή του εισιτηρίου οικονομικής θέσης του αντίστοιχου τύπου πλοίου (συμβατικού ή ταχύπλοου).
ββ) Για το χρονικό διάστημα από 01-07-2021 έως 31-12-2021, η ισχύουσα την 1η Ιουλίου 2021 τιμή του εισιτηρίου οικονομικής θέσης του αντίστοιχου τύπου πλοίου (συμβατικού ή ταχύπλοου).

γ) Για διαδρομές άνω των 80 ναυτικών μιλίων, εφόσον ο επιβάτης ταξιδέψει με κλίνη, ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λογίζεται:

γα) Για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 30-06-2021, η ισχύουσα την 1η Ιανουαρίου 2021 τιμή του οικονομικότερου εισιτηρίου με κλίνη.
γβ) Για το χρονικό διάστημα από 01-07-2021 έως 31-12-2021, η ισχύουσα την 1η Ιουλίου 2021 τιμή του οικονομικότερου εισιτηρίου με κλίνη.

δ) Για τις αεροπορικές μεταφορές, το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται για την αντίστοιχη διαδρομή θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς και με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου.

Σε περίπτωση που το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου είναι μικρότερο από το Κ.Μ.Ι., δεν καταβάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ.

Σε περίπτωση που το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου είναι μικρότερο του αντίστοιχου ακτοπλοϊκού, καταβάλλεται ως Α.ΝΗ. ΚΟ., το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου μείον το Κ.Μ.Ι.
ε) Για την εφαρμογή του παρόντος οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων προκύπτουν από τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τμήμα Β΄ Η.ΣΚ.Θ.Ε.Ε.Α., στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσα από το διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr.

2. Κάθε ωφελούμενη μονάδα λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ. από τα δρομολόγια προς ή από τους νησιωτικούς λιμένες και αερολιμένες της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται το νησί της μόνιμης κατοικίας της.

Σε περίπτωση που στο νησί κατοικίας του δικαιούχου δεν υπάρχει αερολιμένας, το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται για μετακινήσεις από και προς τον κοντινότερο νησιωτικό αερολιμένα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

Στην περίπτωση των μικρών νησιών έως 3500 κατοίκων, καθώς και της νήσου Καρπάθου, οι ωφελούμενες μονάδες λαμβάνουν Α.ΝΗ.ΚΟ. και από δρομολόγια προς ή από τους νησιωτικούς λιμένες και αερολιμένες άλλης Περιφερειακής Ενότητας, με τους οποίους υπάρχει απευθείας διασύνδεση.
3. Στην περίπτωση που για τους σκοπούς της μετακίνησης απαιτείται ενδιάμεσος σταθμός είτε σε άλλο νησί είτε στην ηπειρωτική Ελλάδα, η διαδρομή λογίζεται ως μία, εφόσον πραγματοποιείται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την αναχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναγράφονται στα εισιτήριά του.
4. Σε κάθε ωφελούμενη μονάδα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων, για τα οποία λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ.

Ο αριθμός τον εισιτηρίων υπολογίζεται με βάση τον Συντελεστή Ζήτησης ταξιδιών (Σ.Ζ.) από τους κατοίκους του νησιού, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο Σ.Ζ. εκφράζει την εκτιμώμενη ανάγκη μετακίνησης των κατοίκων ενός νησιού στην ηπειρωτική Ελλάδα και διαμορφώνεται από τον αριθμό των κατοίκων του νησιού, την ύπαρξη διοικητικού κέντρου και την ανάπτυξη βασικών υποδομών στο νησί.
5. Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων, για τα οποία κατα­βάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ. αφορά σε όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας και τα εισιτήρια μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα από αυτά, σύμφωνα με τη χρονική σειρά της εκτέλεσης του ταξιδιού.
Η εξάντληση των εισιτηρίων από κάποια από τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δημοσίου των μελών που δεν έκαναν χρήση του μέτρου.
6. Σε περίπτωση που μέλος της ωφελούμενης μονάδας είναι αθλητής εγγεγραμμένος σε αθλητικό σωματείο με έδρα νησί, ο αριθμός εισιτηρίων που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενη μονάδα επαυξάνεται κατά μία (1) διαδρομή με επιστροφή ανά αθλητή.

Τα στοιχεία των αθλητών που μετακινούνται προκύπτουν από καταλόγους που χορηγεί για τον σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
7. Στην περίπτωση που μέλος ή μέλη μιας ωφελούμενης μονάδας είναι, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4551/2018, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε ένα νησί και ταυτόχρονα είναι, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε άλλο διαφορετικό νησί, τότε ο αριθμός εισιτηρίων που αντιστοιχεί στην ωφελούμενη μονάδα επαυξάνεται κατά τέσσερις (4) διαδρομές με επιστροφή για κάθε μέλος της που εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία».

 

 

 

Άρθρο 3
Τροποποίηση άρθρου 8


Η παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ΄ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»(Β΄ 6124), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τέσσερις (4) φορές ετησίως, μέσω της διαδικτυακής πύλης e-ΠΔΕ, από τη Σ.Α.Ε. 033 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). του έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ».

 

 

 

 Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm