28 | 02 | 2020

Αθήνα 03/07/2018
Αρ. πρωτ.: 1101118


ΘΕΜΑ:
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας - επιλεξιμότητα εκτελωνιστικών επιχειρήσεων.

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχει δεχθεί η Υπηρεσία μας, αναφορικά με την ισχύ ή μη της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ από εκτελωνιστικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν υπό τύπο άλλον από αυτόν της Ομόρρυθμης Εταιρίας, προκειμένου να δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 στοιχείο (γ) της αρχικώς εκδοθείσας και με Α.Π. 5007905/955/Α0019/17-2/2009 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ αριθμ. 383/4-3-2009/τεύχος Β΄), «Για την εφαρμογή των διατάξεων του κριτηρίου του άρθρου 14θ σημείο α και προκειμένου να διασφαλίζονται οι έλεγχοι για τελωνειακούς σκοπούς, ο αιτών οφείλει να τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων».
2. Με την υπό Α.Π. Δ19Α 5053162 ΕΞ 2010/20-12-2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2252/Β/31-12-2010), η ανωτέρω - υπό σημείο 1 - διάταξη τροποποιήθηκε, με την προσθήκη νέου εδαφίου, σύμφωνα με το οποίο, «Η υποχρέωση για τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν ισχύει για τους εκτελωνιστές και τις ομόρρυθμες εκτελωνιστικές εταιρίες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο 718/1997». Σημειώνεται ότι κατά τη δημοσίευση της εν λόγω ΑΥΟ, ο Ν.718/1977 προέβλεπε ότι «Οι Εκτελωνισταί επιτρέπεται να συνιστούν μεταξύ των και μόνον Εκτελωνιστικήν Ομόρρυθμον Εταιρίαν, αντικείμενον της οποίας να είναι αποκλειστικώς αι εκτελωνιστικαί εργασίαι» (άρθρο 13 παρ. 3). Η Υπηρεσία μας προέβη στην ανωτέρω τροποποίηση υπό το σκεπτικό ότι η υποχρέωση του ως άνω σημείου 1 λειτουργούσε μεροληπτικά εις βάρος της επιλεξιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δεν τηρούσαν αντίστοιχα βιβλία και δη του κλάδου των εκτελωνιστών, αφού ενώ αυτοί υπόκεινται σε αυστηρό νομικό/θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων οικονομικής και ποινικής φερεγγυότητας (Ν.718/1977), την ίδια στιγμή δεν ήταν επιλέξιμοι για χορήγηση άδειας ΑΕΟ, εάν δεν τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας (ήδη διπλογραφικά βιβλία).
3. Με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2010), καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.718/1977 , κάτι που σημαίνει ότι οι εκτελωνιστές δύνανται να συστήνουν και εταιρίες τύπου άλλου από αυτόν της Ομόρρυθμης Εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) οι εκτελωνιστές και οι εκτελωνιστικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και λειτουργούν βάσει του ν.718/1977 εξακολουθούν να διέπονται από αυστηρό νομικό πλαίσιο και
β) η υπό σημείο 2 ευεργετική διάταξη βασίστηκε, όχι τόσο στη νομική μορφή, όσο στο αυστηρό νομικό πλαίσιο που διέπει τους εκτελωνιστές και τις εκτελωνιστικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και λειτουργούν βάσει του ν.718/1977, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι τα εν λόγω πρόσωπα, όταν τηρούν απλογραφικά βιβλία, εμπίπτουν στην ως άνω - υπό σημείο 2 - ευεργετική διάταξη, ακόμη και όταν αυτά δε λειτουργούν υπό τον τύπο της Ομόρρυθμης Εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι η μόνη τους δραστηριότητα είναι η εκτελωνιστική.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm