24 | 09 | 2018

Αθήνα 07/02/2018
Αρ. πρωτ.: 12679


ΘΕΜΑ:
Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

 

Α. Το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση, επανέκδοση και επανεκτύπωση των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, ορίζεται σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες. Το παράβολο κατατίθεται υπέρ της αρμόδιας για τα ανωτέρω αρχής.
Β. Το παράβολο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.
Γ. Για τις άδειες που έχουν τυχόν εκδοθεί ή ανανεωθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας χωρίς παράβολο, δεν απαιτείται η αναδρομική είσπραξη του παραβόλου.
 

Άδειες παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου:

Ενέργεια

Ποσό παραβόλου σε ευρώ

Έκδοση άδειας

δέκα (10) €

Ανανέωση άδειας (προσθήκη προϊόντων, ανανέωση χρόνου ισχύος)

τρία (3) €

Επανέκδοση/Επανεκτύπωση άδειας (λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου από τα αναγραφόμενα σε αυτήν)

τρία (3) €

Αντικατάσταση (λόγω φθοράς ή απώλειας)

είκοσι (20) €

Άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου:

Ενέργεια

Ποσό παραβόλου σε ευρώ

Έκδοση άδειας

δέκα (10) €

Ανανέωση/Θεώρηση άδειας

δεκαπέντε (15) €

Επανέκδοση/Επανεκτύπωση άδειας (λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου από τα αναγραφόμενα σε αυτήν)

τρία (3) €

Αντικατάσταση (λόγω φθοράς ή απώλειας)

είκοσι (20) €

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16