Open menu
05 | 07 | 2020

Αθήνα 23/10/2017
Αρ. πρωτ.: 1158312


ΘΕΜΑ:
Άδεια για την απλούστευση του καθορισμού των ποσών που περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων

 

ΣΧΕΤ.: Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ της ΔΔΘΤΟΚ Α 13450 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/23.06.2017 Δ.Υ.Ο.

Σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (καν. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, εφεξής: UCC), και ειδικότερα ως προς το σημείο αυτής που αναφέρεται στις διατάξεις περί δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

  • Η κύρια βάση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ενδεχομένως κατόπιν προσαρμογής που προβλέπεται στα άρθρα 71 και 72 του UCC.

  • Η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή είναι η συνολική πληρωμή που έγινε ή πρόκειται να γίνει από τον αγοραστή προς τον πωλητή ή από τον αγοραστή προς τρίτο υπέρ του πωλητή για τα εισαγόμενα εμπορεύματα, και περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν, ως προϋπόθεση για την πώληση των εισαγομένων εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα οι τελωνειακές αρχές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να επιτρέπουν την έκδοση άδειας για τον καθορισμό των ακόλουθων στοιχείων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, εφόσον αυτά δεν μπορούν να αποτιμηθούν την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται δεκτή η τελωνειακή διασάφηση.
Τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Τα ποσά που πρέπει να περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2, ως μέρος της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής (πχ το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος αποθήκευσης των προϊόντων στο εξωτερικό) που έγινε ή πρόκειται να γίνει από τον αγοραστή προς τον πωλητή ή από τον αγοραστή προς τρίτο υπέρ του πωλητή για τα εισαγόμενα εμπορεύματα και περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν, ως προϋπόθεση για την πώληση των εισαγομένων εμπορευμάτων.
2. Τα στοιχεία που πρέπει να προστίθενται στη δασμολογητέα αξία σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, στο μέτρο που βαρύνουν τον αγοραστή αλλά δεν έχουν περιληφθεί στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή.
3. Τα στοιχεία που δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (π.χ. προμήθεια αγοράς).
Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 73 του κώδικα μπορεί να χορηγείται εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω:

• Η εφαρμογή του καθεστώτος της απλουστευμένης τελωνειακής διασάφησης όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα θα επέφερε, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, δυσανάλογα διοικητικά έξοδα.

Πχ. Η προϋπόθεση αυτή πληρείται όταν ο εισαγωγέας φέρνει συχνά αγαθά των οποίων η δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί κατά τη στιγμή της θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και, με δεδομένο ότι η χρήση της διαδικασίας απλουστευμένης τελωνειακής διασάφησης είναι νόμιμη, αυτό θα συνεπαγόταν σημαντικά διοικητικά έξοδα, όχι μόνο για τις τελωνειακές αρχές αλλά και για τον αιτούντα.

• Η καθορισθείσα δασμολογητέα αξία δεν θα διαφέρει σημαντικά από εκείνη που προσδιορίστηκε χωρίς άδεια.

Κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης με αυτήν την προϋπόθεση, θα πρέπει να ελέγχονται τα έγγραφα που σχετίζονται με τα ποσά που πρέπει να περιληφθούν στη δασμολογητέα αξία, ή που αν περιλαμβάνονται πρέπει να αφαιρεθούν, και τα οποία δεν είναι γνωστά κατά τη στιγμή της εισαγωγής, (πχ συμβάσεις πώλησης, συμφωνίες παραχώρησης αδείας, συμβάσεις υπηρεσιών μεταφορά, ασφαλιστήρια συμβόλαια κλπ). Επιπλέον, μια πηγή πληροφοριών η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για το αν προσδιορίστηκε σωστά η δασμολογητέα αξία είναι ιστορικά δεδομένα από προηγούμενες εισαγωγές εμπορευμάτων, πανομοιότυπων, ομοειδών κλπ.
Ακόμα η χορήγηση της άδειας εξαρτάται από την εκπλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων εκ μέρους του αιτούντος:

• Απουσία ιστορικού σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος όπως ορίζεται στο άρθρο 39 στοιχείο α) του κώδικα
• Να διατηρεί σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος στο οποίο τηρούνται οι λογιστικές καταχωρίσεις και το οποίο διευκολύνει τη διενέργεια τελωνειακών λογιστικών ελέγχων. Το σύστημα λογιστικής προβλέπει τη διατήρηση ιστορικού αρχείου δεδομένων που καταγράφει τη διαδρομή του λογιστικού ελέγχου από τη στιγμή που το δεδομένο καταχωρίζεται στον φάκελο.
• Να διαθέτει δικοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, κατάλληλη για τη διαχείριση της διακίνησης των εμπορευμάτων, καθώς και εσωτερικούς ελέγχους με τους οποίους μπορούν να ανιχνεύονται τυχόν παράνομες ή παράτυπες συναλλαγές.

Ακόμα πρέπει να επισημανθεί ότι αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, για την άδεια απλούστευσης για τον προσδιορισμό ορισμένων ποσών που αποτελούν μέρος της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (ΑΕΟ) μετά την 1η Μαϊου 2016, τότε οι τελωνειακές αρχές λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 5 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στην επαλήθευση του κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2446 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα εκτός εάν η ισχύς μιας απόφασης περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, οι αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ισχύουν σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Άρα σύμφωνα με το προαναφερθέντα κανόνα η άδεια απλούστευσης των στοιχείων για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων θα ισχύει σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm