26 | 05 | 2020

Αθήνα 09/12/2016
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1188
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. 32476/20.10.2016 (ΦΕΚΒ΄3588/04.11.2016) και παροχή σχετικών οδηγιών.

 

Σχετ. έγγρ.: ΠΟΛ. 1086/23.04.2013, ΠΟΛ. 1157/27.06.2013, ΛΠΕΙΣ Α1117822/23.07.2013, ΠΟΛ. 1222/26.09.2013, ΠΟΛ. 1138/13.05.2014, ΠΟΛ. 1159/02.06.2014, ΠΟΛ. 1258/15.12.2014, ΠΟΛ. 1164/15.07.2015, ΠΟΛ. 1052/25.04.2016, ΔΗΛΕΔ Β 0004832ΕΞ/22.10.2013

Σας κοινοποιούμε την οικ. 32476/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3588/04.11.2016) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας για ενημέρωση, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α΄103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α΄180), όπως ισχύει (η πρώτη ΚΥΑ 47497 -ΦΕΚ Β΄3389- εκδόθηκε στις 18.12.2012).
Υπενθυμίζεται ότι με τις σχετικές διατάξεις ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, οι ανωτέρω υπαχθείσες κύριες οφειλές συμψηφίζονται, με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (Α΄53) έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 ΠΝΠ (Α΄ 268) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4047/2012 (Α΄31) ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012 (Α΄14) ή από άλλους πόρους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Σχετική η ΠΟΛ. 1086/2013 με την οποία σας δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 της πρώτης εκδοθείσας σχετικής ΚΥΑ 47497/2012, που σας κοινοποιήθηκε με την ως άνω εγκύκλιό μας, εάν για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό επιχορήγησης ή άλλου εσόδου που τελικά συμψηφίζεται, κατά τις ως άνω διατάξεις του Ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α΄180), όπως ισχύει, υπολείπεται της κύριας οφειλής, η διαφορά καλύπτεται από τον Δήμο έως την 31.12.2016, ενώ στην αντίθετη περίπτωση παρακρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του Δήμου. Στην περίπτωση όπου το προβλεπόμενο ποσό της επιχορήγησης δεν αποδοθεί για οιοδήποτε λόγο ή ο Δήμος δεν καταβάλλει τη διαφορά μέχρι την ως άνω ημερομηνία, τότε το συνολικό ποσό της υπαχθείσας οφειλής υπολογίζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, κάθε μορφής επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Οι Δ/νσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών παρακαλούνται για τις δικές τους κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες.
Η Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία μας για την έκδοση των σχετικών με το θέμα κοινών υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να ενημερώνονται οι Δ.Ο.Υ. της χώρας ώστε, να ενεργούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm