10 | 04 | 2020

Αθήνα 24/10/2016
Αρ. πρωτ.: 185706/1923


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 54 Β/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:....

αποφασίζουμε :

 

1. Την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1.2 «Σύντομη περιγραφή - Διάρκεια Προγράμματος» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίστανται ως εξής:

«α) καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 31.12.2016».

Β. Τα εδάφια δύο έως πέντε της παραγράφου 1.3 «Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και περιφερειακή κατανομή» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 427,3 εκ. €. Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού των 427,3 εκ. € στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον», που αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), και στο «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος επιθεωρήσεων), είναι 101 εκ € και 326,3 εκ. €, αντίστοιχα. Στον προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης» περιλαμβάνονται πόροι ύψους 19,1 εκ. € από τα έσοδα διάθεσης δικαιωμάτων εμπορίας αερίων θερμοκηπίου, που διατίθενται στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 47692/05.10.2016 (Β΄ 3245).
Ο ενδεικτικός επιμερισμός του προϋπολογισμού του προγράμματος ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Άξονα Προτεραιότητας, από τους πόρους της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013, παρουσιάζεται στο Παράρτημα XIII. Για τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον», καθώς και το πλήθος κτηρίων και νοικοκυριών των Περιφερειών. Οι πόροι των 19,1 εκ. € κατανέμονται ανά Περιφέρεια με βάση τη ζήτηση στο Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και η τελική κατανομή παρουσιάζεται στο Παράρτημα XVI.».

Γ. Προστίθεται νέο Παράρτημα "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI Επιμερισμός ανά Περιφέρεια 19,1 εκ. € από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2016" ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI
Επιμερισμός ανά Περιφέρεια 19,1 εκ. € από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2016

Περιφέρεια

Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης Νοικοκυριών και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

1.715.000 €

ΗΠΕΙΡΟΥ

1.866.000 €

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4.320.000 €

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.656.000 €

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.035.000 €

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

625.000 €

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

238.000 €

ΚΡΗΤΗΣ

759.000 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.808.000 €

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

596.000 €

ΑΤΤΙΚΗΣ

2.932.000 €

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

245.000 €

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.305.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

19.100.000 €

 

 

Δ. Στο κεφάλαιο 4 «Επιλέξιμος Προϋπολογισμός - Κίνητρα - Δανειακή Σύμβαση», περίπτωση α, υποπεριπτώσεις i), ii), iii) η λέξη «θερμαινόμενης» διαγράφεται.

Ε. Τα εδάφια από τον υπέρτιτλο «Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2016» έως τον υπέρτιτλο «Για το σύνολο των αιτήσεων ισχύουν τα κάτωθι:» της παραγράφου 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου-Έναρξη Υλοποίησης Έργου - Έκδοση παραστατικών» αντικαθίσταται ως εξής:

«Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.
Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 15/12/2016, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Δεν επιτρέπεται καμία παράταση της ανωτέρω προθεσμίας. Η μη υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας - των σαράντα πέντε (45) ημερών ή της καταληκτικής ημερομηνίας 15/12/2016, όποια επέλθει πρώτη - συνεπάγεται αυτοδίκαια την υπαναχώρηση του Ωφελούμενου και ο Δικαιούχος προβαίνει στην αντικατάσταση του βάσει του πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων, τροποποιώντας την οικεία απόφαση υπαγωγής.
Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της απόφασης υπαγωγής.
Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης συνεπάγεται τη δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής που αντιστοιχεί στο ύψος του δανείου. Η εκταμίευση του συνόλου του δανείου γίνεται εντός 2 εβδομάδων από την αντίστοιχη εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων και το αργότερο έως 31/12/2016. Η εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων γνωστοποιείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και όχι μετά την 15/12/2016.
Για τις περιπτώσεις που η γνωστοποίηση της υπαγωγής γίνει μετά την 31/10/2016 ορίζεται ρητά ότι α) η προθεσμία υπογραφής της δανειακής σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 15/12/2016 και β) η γνωστοποίηση της εντολής του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει την 15/12/2016».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm