Open menu
23 | 09 | 2020

Αθήνα 04/01/2016
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1002

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών με αναστολή ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. Θ.653/32/15-3-2007 Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με αφορμή ερωτήματα Τελωνειακών Αρχών, και φορέων αναφορικά με την εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών και την ακολουθούμενη διαδικασία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), όπως ισχύει, η είσοδος και θέση σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, αγαθών που προέρχονται από τρίτες προς την Ε. Ένωση χώρες, αποτελεί αντικείμενο του Φ.Π.Α., ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ίδιου Κώδικα, κατά την εισαγωγή αγαθών ο Φ.Π.Α. βεβαιώνεται και εισπράττεται από το Τελωνείο σύμφωνα με την τελωνειακή και δασμολογική νομοθεσία.
Επίσης, με την παραγρ. 2 του άρθρου 23 του παραπάνω Κώδικα, κατά την εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών αναστέλλεται η είσπραξη του οφειλόμενου Φ.Π.Α., ο οποίος καταβάλλεται κατά το στάδιο της διανομής τους στη χώρα μας από τον εισαγωγέα ή εάν δεν υπάρχει εισαγωγέας, από το πρακτορείο διανομής τύπου, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από τον παραλήπτη τους.
2. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ , στην παράδοση εφημερίδων και περιοδικών που ενεργούν οι εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, ως φορολογητέα αξία αυτών λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 20 του ανωτέρω Κώδικα η φορολογητέα αξία των εισαγομένων στα οποία περιλαμβάνονται και οι εφημερίδες και τα περιοδικά διαμορφώνεται με βάση τη δασμολογητέα αυτών αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες τελωνειακές κοινοτικές διατάξεις και η οποία δασμολογητέα αξία προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του αρ. 20 του Κώδικα.
3. Κατόπιν των ανωτέρω κατά την εισαγωγή περιοδικών και εφημερίδων:

• Υποβάλλεται από τον εισαγωγέα το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις χωρίς να εισπράττεται ο αναλογών ΦΠΑ και προς τούτο συμπληρώνεται κατά την ηλεκτρονική υποβολή στη θέση 44.1 του Ε.Δ.Ε. στο πεδίο «κωδικός ατελείας» ο κωδικός Χ24
• στη συνέχεια η τελωνειακή αρχή αποστέλλει προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κάθε μήνα, κατάσταση ανά εισαγωγέα, ή εκτύπωση, θεωρημένες από τον προϊστάμενο του τελωνείου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα κατωτέρω στοιχεία:

- Την επωνυμία και ΑΦΜ του Εισαγωγέα
- Τα σχετικά ανά αύξοντα αριθμό καταχώρισης (MRN) Τελωνειακά
- Παραστατικά και την ημ/νία καταχώρισής τους
- Την χώρα αποστολής των αγαθών
- Τον εκδότη του τιμολογίου
- Τον αριθμό και την ημ/νία του σχετικού τιμολογίου
- Την αξία και το νόμισμα του Τιμολογίου
- Την Φορολογητέα αξία του Τελωνειακού Παραστατικού
- Την αξία του ΦΠΑ που βρίσκεται σε αναστολή

Για τις εκκρεμότητες που πιθανόν έχουν συσσωρευτεί στα τελωνεία, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

4. Σημειώνεται ότι αν στην ίδια συσκευασία των εισαγομένων εφημερίδων ή περιοδικών περιέχονται και άλλα είδη (π.χ. CD, DVD, κ.λ.π.) τα οποία διανέμονται με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, πρέπει δεδομένου ότι τα είδη αυτά υπάγονται στις κατ΄ ιδίαν αυτών δασμολογικές κλάσεις, ο επ΄ αυτών (CD κ.λ.π.) ΦΠΑ και λοιπές επιβαρύνσεις (δασμοί κ.λ.π.) να βεβαιώνονται και εισπράττονται άμεσα από την τελωνειακή αρχή, κατά την έκδοση της άδειας παράδοσης των εφημερίδων και περιοδικών.
5. Τέλος διευκρινίζεται ότι ο φόρος του οποίου η είσπραξη αναστέλλεται κατά την εισαγωγή των εφημερίδων, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Κώδικα ΦΠΑ , καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου και εφόσον υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης εκπίπτεται με την ίδια δήλωση.

Κατόπιν των ανωτέρω καταργείται η αρ. πρωτ. Θ.653/32/15.3.2007 ΔΥΟ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm