Open menu
28 | 09 | 2020

Αθήνα 23/04/2015
Αρ. πρωτ.: 1054972

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ. στις Ειδικές Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής.

ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Γ 1018275ΕΞ2015/10/02/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

Αναφορικά με την πρόσβαση στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, στην παράγραφο 11 του άρθρου 34 του Ν.4141/2013 ορίζεται ότι «στις Ειδικές Επιτροπές Αρωγής του Ν.57/1973 (Α΄149) και της με αριθμό 139491/16.11.2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύουν, που λειτουργούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι οποίες ανασυγκροτούνται με όμοια κοινή υπουργική απόφαση, δεν συμμετέχουν από της δημοσιεύσεως της παρούσας διάταξης υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη λειτουργία των Επιτροπών ζητούνται εγγράφως από αυτές και χορηγούνται, επίσης εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τη Γ.Γ.Π.Σ.».
Κατά τη συνεργασία των συναρμόδιων διευθύνσεων του Υπουργείου μας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξετάστηκαν οι δυνατότητες για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης με τρόπο που να διασφαλίζει τη σαφή καταγραφή των αιτούμενων στοιχείων, την αμεσότητα στη χορήγησή τους και τη διασφάλιση τήρησης του φορολογικού απορρήτου, προκειμένου οι Επιτροπές να λειτουργήσουν εύρυθμα, αλλά και οι Δ.Ο.Υ. να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα.
Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ28.12918/989/25-06-2014 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προτάθηκε αρχικά η λύση της χορήγησης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, των στοιχείων από τη ΔΗΛΕΔ, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής προσβάσιμης σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Επιτροπών, η οποία θα δίνει τα αιτούμενα φορολογικά στοιχεία όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα οποία αναλύονται κατωτέρω.
Επειδή επίκειται άμεσα αναθεώρηση του ως άνω νομοθετικού πλαισίου και της προβλεπόμενης σχετικής διαδικασίας, η χορήγηση των εν λόγω στοιχείων, μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου πλαισίου και το σχεδιασμό της κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής, θα γίνεται εγγράφως μόνο από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με την παρακάτω διαδικασία:

1. Η Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής του Δήμου αποστέλλει εγγράφως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτημα χορήγησης στοιχείων με κατάσταση των αιτούντων βιβλιάριο ασφάλισης. Στην κατάσταση υποχρεωτικά αναγράφονται:

α) ο Α.Φ.Μ.,

β) ο αριθμός της πράξης προσδιορισμού του φόρου του προηγούμενου φορολογικού έτους, εφόσον έχει εκδοθεί, ενώ αν δεν έχει εκδοθεί, ο αριθμός της τελευταίας εκδοθείσας πράξης προσδιορισμού και

γ) ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης για έκδοση βιβλιαρίου, βάσει των προσκομισθέντων στην Επιτροπή στοιχείων που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. Β της αρ. 139491/16.11.2006 Κ.Υ.Α. (αντίγραφο των εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 και πράξης προσδιορισμού του φόρου του προηγούμενου έτους).

Τα μέλη των Επιτροπών και γενικότερα όσα πρόσωπα λάβουν γνώση απόρρητων φορολογικών στοιχείων στα πλαίσια της διαδικασίας της αρ. 139491/16.11.2006 Κ.Υ.Α. εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2 του αρ.17 του Ν.4174/2013 περί φορολογικού απορρήτου.
2. Οι Δ.Ο.Υ. χορηγούν για τον κάθε αιτούντα τα ακόλουθα στοιχεία: α) το ύψος του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το εισόδημα κάθε κατηγορίας φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., το απαλλασσόμενο, το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο και αυτό που προκύπτει με βάση τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας των άρθρων 30-34 του εν λόγω κώδικα, με διευκρίνιση για το εάν το ανωτέρω φορολογούμενο εισόδημα προκύπτει με βάση τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας ή όχι, β) την ετήσια αντικειμενική δαπάνη κύριας κατοικίας (ιδιοκατοικούμενης, μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης) και γ) την ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (3.000€ για άγαμο ή 5.000€ για έγγαμο). Στη βάση αυτών υπολογίζονται στη συνέχεια από τις Επιτροπές οι αυξήσεις και μειώσεις για τον καθορισμό των δικαιούχων, κατ΄ εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ.1 Α της αρ. 139491/16.11.2006 Κ.Υ.Α..
3. Σημειώνεται ότι οι Επιτροπές δεν μπορούν να ζητήσουν σε καμιά περίπτωση την έγκριση ή απόρριψη από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. του αιτήματος για χορήγηση βιβλιαρίου σε ανασφάλιστο. Αντίστοιχα οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. δεν χορηγούν κανένα άλλο στοιχείο πλην των ως άνω σαφώς καθοριζόμενων.
Λόγω του πρωτίστως ανθρωπιστικού χαρακτήρα της διαδικασίας περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών, οι Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να ανταποκρίνονται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, χωρίς καθυστέρηση στα αιτήματα των Επιτροπών Κοινωνικής Αρωγής.

Τέλος, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως αποστείλει άμεσα στους Δήμους της Επικράτειας οδηγίες για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω, γνωρίζοντας σχετικά και στην υπηρεσία μας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm