17 | 02 | 2020

Αθήνα 7/11/2008
Αρ. Πρωτ.:  1111165/2154/ΔΜ
ΠΟΛ. 1147
 
  
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της 1070576/2627/ΠΟΛ. 1102/14-07-05 (Φ.Ε.Κ.1062/Β΄) Α.Υ.Ο.Ο. «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών» ορίζεται ότι, μετά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, η αντίστοιχη βεβαίωση.
Οι βεβαιώσεις αυτές είναι μοναδικές, φυλάσσονται από τον υπόχρεο και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι, δε γίνονται σε καμία περίπτωση χειρόγραφες διορθώσεις πάνω στο σώμα της βεβαίωσης είτε αυτή είναι πρωτότυπη, είτε επανεκτυπωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την 1042642/1025/ΔΜ/ΠΟΛ. 1150/15-05-2002 εγκύκλιο διαταγή.
2. Επανεκτύπωση της βεβαίωσης έναρξης χορηγείται επίσης, για να χρησιμοποιηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Π.Δ. 218/01 - Φ.Ε.Κ. 168 Α΄) και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από το φορολογούμενο.
3. Με την ΔΙΑΔΠ/Ε/92/29-12-2006 (Φ.Ε.Κ. 1/2007 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μπορούν να ικανοποιούν αιτήσεις επανεκτύπωσης των παρακάτω βεβαιώσεων:

- απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Φυσικού προσώπου
- έναρξης εργασιών Φυσικού προσώπου
- διακοπής εργασιών Φυσικού προσώπου
- αλλαγής στοιχείων διεύθυνσης φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία.

4. Με την ένταξη των Δ.Ο.Υ. στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (TAXIS), εμφανίστηκε η εικόνα των επιτηδευματιών με ελλιπή στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώθηκαν και διορθώθηκαν με αιτία μεταβολής την «Υπηρεσία λόγω μετάπτωσης».
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο φορολογούμενος αιτείται χορήγηση βεβαίωσης για το χρονικό διάστημα μέχρι την ένταξη των Δ.Ο.Υ. στο TAXIS, o αρμόδιος υπάλληλος θα ανατρέχει στο έντυπο αρχείο της Δ.Ο.Υ. κι εάν δεν υπάρχει σ΄ αυτό αντίγραφο της αιτούμενης βεβαίωσης, τότε θα προβαίνει στη σύνταξη απαντητικού εγγράφου, το οποίο θα αναφέρεται στα στοιχεία της επιχείρησης που προκύπτουν από το τηρούμενο αρχείο της Δ.Ο.Υ.
5. Αντίγραφο ιδιωτικού εγγράφου (π.χ. τα έντυπα Μ0, Μ2, Μ3, Μ13, οι υπεύθυνες δηλώσεις κλπ) θα χορηγείται από το τμήμα Μητρώου μόνο ως απλό φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος πρέπει να το προσκομίσει σε άλλη Υπηρεσία, δεν θα επικυρώνεται, αλλά θα επισυνάπτεται σε απαντητικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται ότι πρόκειται για φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο που τηρείται στο αρχείο του τμήματος.
6. Στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων επιτηδευματιών, λόγω καταστροφής των σχετικών αρχείων, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα παραλαμβάνει εις διπλούν υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του επιτηδευματία, αναγράφοντας επισημειωματικά στο αντίγραφο της δήλωσης που επιστρέφεται σε αυτόν, την ένδειξη «παρελήφθη όμοια, χωρίς όμως να είναι εφικτός ο έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων της δήλωσης, λόγω μη διατήρησης των σχετικών αρχείων» (σχετ. η 1068622/826/0006/ΠΟΛ. 1127/14-07-92 εγκύκλιος).
7. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση των στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου Φορολογουμένων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Ασφαλιστικά Ταμεία, που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποχρέωση χρησιμοποίησης αυτών αποκλειστικά για τις υπηρεσιακές τους ανάγκες (περ. στ΄, παρ.5 άρθρου 85 Ν. 2238/1994, όπως έχει προστεθεί με το Ν. 3220/2004-ΦΕΚ 15 Α΄).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm