31 | 05 | 2020

Αθήνα 6-7-2006

Π.Κ. 67


Συλλογική σύμβαση εργασίας του προσωπικού εταιριών λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης).
 

Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός:

 Ευθύμιος Θεοχάρης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος

και αφετέρου:

 Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,

 νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής

1. Στη ΣΣΕ αυτή υπάγονται οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι που απασχολούνται στις εταιρίες Λιπασμάτων όλης της χώρας και μάλιστα σε εργασίες που έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με την παραγωγή λιπασμάτων πλην των αμειβομένων βάσει του Οργανισμού διαβαθμίσεως και μισθοδοσίας προσωπικού της ΑΕΕΧΠΛ και της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης, οι οποίοι διέπονται ή διήποντο από ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

2. Τα κατώτατα όρια μισθών ημερομισθίων των και των εργατοτεχνιτών τριών και υπαλλήλων που υπάγονται σ΄ αυτή τη ΣΣΕ αυξάνονται την 1,1,2006 κατά ποσοστό 3% και διαμορφώνονται ως εξής
 

Α. Αρχιεργοδηγοί (ή γεν. εργοδηγοί) 1.018,00 €

Β. Εργοδηγοί Α (τμημάτων παραγωγής και συντηρήσεως του Χημείου) 987,00 €

Γ. Εργοδηγοί Β (διακίνησης ΣΚΕΤ) 895,00 €

Δ. Ομαδάρχες γενικά 793,00 €

Ε. Αρχιτεχνίτες-τριες γενικά και υπεύθυνοι αμμωνίας 754,00 €

ΣΤ. Επιστάτες- τριες 686,00 €

Ζ. Χειριστές-τριες πινάκων τμημάτων παραγωγής αμμωνίας νιτρικού φωσφορικού οξέως, λιπασμάτων γενικά 779,00 €

Η. Τεχνίτες-τριες λεπτών οργάνων 754,00 €

Θ. Βοηθοί εργοδηγοί χημείου (πτυχιούχοι) 691,00 €

Ι. Βοηθοί εργοδηγοί χημείου (μη πτυχιούχοι) 686,00 €

Κ. Χειριστές-τριες λειτουργίας μηχανημά­των μηχανολογικών εγκαταστάσεων ήτοι των τμημάτων παραγωγής αμμω­νίας νιτρικού, θειικού οξέως και παραγωγής λιπασμάτων γενικά 719,00€

Λ. Πυροσβέστες 679,00 €

Μ. Χειριστές-τριες μηχανημάτων ενσακκίσεως και εργατοτεχνίτες-τριες τμη­μάτων παραγωγής αμμωνίας, θειικού οξέως, παραγωγής λιπασμάτων γενικά, ημερομίσθιο 31,55 €

Ν. Λοιποί Εργάτες:
 

- κατά την πρόσληψη 28,87 €

- μετά ένα έτος απασχόλησης 30,54 €

- μετά δύο έτη απασχόλησης 31,05 €
 

Οι παραπάνω μισθοί και τα ημερομίσθια προσαυξάνονται την 1.7.2006 με ποσοστό 3%.

3.
Οι μισθοί και τα ημερομίσθια του άρθρου 2 αυξάνονται για το 2007 κατά ποσοστό 5,4%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο δόσεις, δηλαδή την 1.1.2007 σε ποσοστό 2,2% στα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 και την 1.9.2007 σε ποσοστό 3,2% στα ημερομίσθια όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007.

4. Τα επιδόματα, που προβλέπονται από προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως αναμορφώνονται κάθε φορά.

5. Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1989 (άρθρο 7) και των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), 1996-1997 (άρθρο 6), 1998-1999 (άρθρο 4), 2000-2001 (άρθρο 5), 2002-2003 (άρθρο 4), 2004-2005 (άρθρο 4) και 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (τριας):
 

Προϋπηρεσία : Αποζημίωση

Από 2 μήνες έως 1 έτος 5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη 7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη 15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη 30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη 60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη 100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη 120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη 145 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω 165 ημερομίσθια
 

6. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ τους έτους 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.

7. Χορηγείται άδεια 9 μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους /νες, που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.Α.Ν.Ε.Π. Γ.Σ.Ε.Ε.)
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΜΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
Επίσης η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.

8. Όσες διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ του κλάδου και αντιστοίχων διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.

9. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ.

10. Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2006.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm