Open menu
08 | 08 | 2022

Αθήνα 4-7-2006

Π.Κ. 59


Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθαριστών και καθαριστριών που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας πλην του νομού Θεσσαλονίκης ετών 2006-2007.
 

Στην Αθήνα σήμερα 23 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός .:

1. Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και

2. Δημήτρης Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

και αφετέρου οι :

Μεταξία Στεκουλέα και Θάνος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.),

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
 

ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο εφαρμογής

 

Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύμβασης υπάγονται οι καθαριστές και καθαρίστριες που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην Νομού Θεσσαλονίκης.
 

ΑΡΘΡΟ 2
Βασικοί μισθοί

 

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/2005 αυξάνονται ως εξής
 

α. Την 1.1.2006 αυξάνονται κατά ποσοστό 3% και από 1-09-2006 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3%.

β. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006, με βάση τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και 1-09-2007 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,7%.
 

ΑΡΘΡΟ 3
Αποζημίωση εργατοτεχνιτών

 

Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7). του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4) και του 2004-2005 (άρθρο 4) αυξάνονται κατά πέντε (5) ημερομίσθια, όταν οι εργατοτεχνίτες έχουν συμπληρωμένα είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια υπηρεσίας και κατά πέντε (5) ημερομίσθια, όταν έχουν συμπληρωμένα τριάντα (30) έτη και άνω.

Μετά τις ανωτέρω βελτιώσεις οι αποζημιώσεις καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (-τριας):

Χρόνος υπηρεσίας : Αποζημίωση

Από 2 μήνες έως 1 έτος : 5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη : 7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη : 15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη : 30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη : 60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη : 100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη : 120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη : 145 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω : 165 ημερομίσθια
 

ΑΡΘΡΟ 4
Συμφωνία για την τηλεργασία
 

Τα μέρη αποφασίζουν την άμεση εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας πλαισίου για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (C.E.S.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
 

ΑΡΘΡΟ 5
Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)

 

Τα μέρη εμμένουν στην ανάγκη άμεσης θεσμικής κατοχύρωσης της αυτονομίας του ΛΑΕΚ, με την μετατροπή του σε Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003.

Η νομική μορφή του ΜΕΚ παράλληλα με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συνεστήθη από τα συμβαλλόμενα στην ΕΓ-ΣΣΕ μέρη.

Επαναλαμβάνεται το άρθρο 12 παρ. 4 και 5 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 που ορίζει ότι :
 

Α) Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δομών της Γ.Σ.Ε.Ε ανέρχεται σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.
Β) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζοντας έργο των εκπαιδευτικών δομών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.
 

ΑΡΘΡΟ 6
Φορολογία Αποζημίωσης Καταγγελίας

 

Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζημίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας.
 

ΑΡΘΡΟ 7
Στήριξη Οικογένειας και Ενίσχυση Γυναικείας Απασχόλησης

 

Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, τα μέρη συμφωνούν:
 

Α) στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη καταβολή από τον ΔΛΟΕΜ του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που λαμβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 Ν. 1483/1984 , όπως εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων.

Β) για τη προώθηση μέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για την διευκόλυνση της αναπλήρωσης, με ανέργους, εργαζομένων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας από την εργασία τους με άδεια κύησης και λοχείας.

Γ) σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.

ΑΡΘΡΟ 8
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Τα μέρη δεσμεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την αναβάθμιση της δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 

ΑΡΘΡΟ 9
Εκπαιδευτική ¶δεια για Φοίτηση στο ΚΑΝ.Ε.Π. Γ.Σ.Ε.Ε.

 

Χορηγείται άδεια 9 μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους /ες, που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (κ.ΑΝ.Ε.Π. Γ.Σ.Ε.Ε.). Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
 

ΑΡΘΡΟ 10
Ασφαλιστικό

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποστηρίζουν την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Εκτιμούν ότι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος καθώς και η ισορροπημένη οικονομικά και κοινωνικά προοπτική του ΙΚΑ, προϋποθέτουν την προώθηση κάθε ενδεδειγμένου μέτρου όπως έγκαιρη είσπραξη των νομοθετημένων πόρων. την απόδοση από το Κράτος των οφειλομένων καθώς και την ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.
 

ΑΡΘΡΟ 11
Διατηρούμενες Διατάξεις

 

α. Διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις. Επιχειρησιακές ΣΣΕ. επιχειρηματική πρακτική, ή εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της ΣΣΕ.
 

ΑΡΘΡΟ 12
Ισχύς
 

Η διάρκεια της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται για δύο έτη και ισχύει από 1.1.2006. 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm