23 | 01 | 2020

Αθήνα 23-6-2006
Π.Κ. 52

 

Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της διεθνούς ναυτικής ένωσης (Δ.Ν.Ε.)
 

 

Σήμερα την 20η Ιουνίου 2006 και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ οι υπογράφοντες:

Α. Εκ μ έρους των εργοδοτών ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Πρόεδρος & ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. Γραμματέας

Β. Εκ μ έρους των εργαζομένων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)
ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Γραμματέας

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συνομολόγησαν τα εξής:
 

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των Πρακτορειακών Επιχειρήσεων της χώρας που είναι μέλη της Δ.Ν.Ε. ήτοι: των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις πρακτορειακές επιχειρήσεις, αντικείμενο των οποίων κατά κύριο λόγο είναι η πρακτόρευση πλοίων, υπό οιανδήποτε σημαία, εκτελούντων πλόες εξωτερικού, κυρίως τακτικών γραμμών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και διακίνηση των πλοίων και των φορτίων τους.

Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργάζονται (κατά κύριο λόγο) στα ακόλουθα τμήματα:

Διεύθυνση
Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Λογιστήριο
Βοηθητικές - συμπληρωματικές υπηρεσίες
Operations - Containers control
Παράρτημα λιμανιού
Τμήμα έκδοσης φορτωτικών και εγγράφων
Τμήμα marketing-booking (Κρατήσεις)  

Με τις παρακάτω ειδικότητες - καθήκοντα:

Διευθυντές
Γραμματείς
Ταμίες
Τηλεφωνητές
Υπάλληλοι διατακτικών φορτωτικών
Λογιστές & βοηθοί λογιστές
Υπάλληλοι εξοδολογίων και εγγραφών
Υπάλληλοι μηχανογράφησης
Υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών
Υπάλληλοι διακίνησης φορτηγών αυτοκινήτων και φορτίων πλοίων
Υπάλληλοι φορτοεκφόρτωσης- διαδικασίας τελωνείου και οργανισμών λιμένων
Υπάλληλοι εισαγωγής - εξαγωγής
Οδηγοί
Υπάλληλοι καθαριότητας φύλαξης κυλικείων
 

ΑΡΘΡΟ 2
 

Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του ¶ρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:


ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  : ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (1/1/2006)
1 : 817,78

2 : 940,48
     3 : 975,72      

4 : 975,72

   5 : 1.031,03

   6 : 1.031,03
   7 : 1.103,90 

   8 : 1.103,90
   9 : 1.131,21

 10 : 1.131,21
11 :1.189,78

12 : 1.189,78
13 : 1.239,57

14 : 1.239,57
15 : 1.273,29

16 : 1.273,29
17 : 1.322,18

18 ; 1.322,18
19 : 1.346,07

20 : 1.346,07
21 : 1.375,85 

22 : 1.403,37
23 : 1.427,63

24 : 1.458,92
25 : 1.482,42

26 : 1.499,64
27 : 1.522,65

28 ; 1.547,53
29 : 1.569,15

30 : 1.592,28
31 ; 1.610,93

32 : 1.633,25
33 : 1.656,00

34 : 1.677,11

35 : 1.699,10

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (1/1/2006)
1 : 814,60
2 : 934,55
3 : 967,82
4 : 967,82
5 : 987,08
6 : 987,08
7 : 994,11
8 : 994,11
   9 : 1.009,82
 10 : 1.009,82
 11 : 1.021,18
 12 : 1.021,18
 13 : 1.029,39
 14 : 1.029,39
 15 : 1.045,85
 16 : 1.045,85
 17 : 1.058,40
 18 : 1.058,40
 19 : 1.080,38
 20 : 1.080,38
 21 : 1.117,57
 22 : 1.154,07
 23 : 1.178,74
 24 : 1.225,78
 25 : 1.251,90
 26 : 1.290,25
 27 : 1.322,43
 28 : 1.354,99
 29 : 1.381,75
 30 : 1.408,02
 31 : 1.432,41
 32 : 1.458,41
 33 : 1.484,19
 34 : 1.508,19
 35 : 1.532,94

 

Ως βοηθητικό προσωπικό θεωρούνται οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στη φύλαξη κτιρίων και στα κυλικεία.  

α) Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί της κλίμακας διαμορφώθηκαν μετά τη συμφωνηθείσα αύξηση κατά 3,25% από 1.1.2006 έως 31.8.2006 στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31.12.2005. Η αυτή αύξηση παρέχεται και εις το πάσης φύσεως επιδόματα.

β) Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31 ην Αυγούστου 2006 βάσει της προηγούμενης αύξησης αυξάνονται από 1ης Σεπτεμβρίου 2006 κατά ποσοστό 3,25%.

γ) Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα σύμβαση όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31ην Δεκεμβρίου 2006 αυξάνονται από 1η Μαρτίου 2007 κατά ποσοστό 3%.

δ) Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31η Αυγούστου 2007 βάσει της προηγούμενης αύξησης αυξάνονται από 1ης Σεπτεμβρίου 2007 κατά ποσοστό 3%.

ε) Ο καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζονται, προσαυξανόμενος και κατά την πραγματική προϋπηρεσία σε ομότιμα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ. Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή συντάξεως δεν υπολογίζεται. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων μισθωτών αποδεικνύεται με υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή του με την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από της προσλήψεως να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση, το δικαίωμα για την απόληψη υψηλότερων αποδοχών βάσει της προϋπηρεσίας αυτής γεννάται από τη στιγμή της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας λυομένης της Σύμβασης, επιστρέφονται από τον εργοδότη στο μισθωτό.

στ) Ο χρόνος της διανυθείσας στρατιωτικής θητείας, ως στρατευσίμου ή εθελοντού, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας και συνυπολογίζεται στην προϋπηρεσία του μισθωτού για τη μισθολογική κατάταξή του σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης ΣΣΕ. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό τύπου Α του οικείου στρατολογικού γραφείου του μισθωτού.

ζ) Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπληρώσεως του προβλεπόμενου από το Νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια προσαυξάνονται:

Από 1/1/2006 κατά 5,52 Ευρώ

Από 1/9/2006 κατά 5,70 Ευρώ

Από 1/3/2007 κατά 5,87 Ευρώ

Από 1/9/2007 κατά 6,05 Ευρώ

για κάθε χρόνο υπηρεσίας μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς των.

η) Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από της μέρας ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 

Επί των βασικών μισθών του ¶ρθρου 2 της παρούσης Σ.Σ.Ε. θα χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα.

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ:Στους έγγαμους της παρούσης Σ.Σ.Ε. ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα γάμου 10%.

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ :Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί.
Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των τέκνων, εφόσον βέβαια αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαμα. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητικών Αποφάσεων του κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας εξακολουθεί να καταβάλλεται.
Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια, όσα είναι και τα κατά το νόμο απαιτούμενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής.
Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

α) Στους μισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και μέχρι συμπληρώσεως πέντε τριετιών.

β) Δίδεται επιπλέον από την 1/10/1997 και έκτη τριετία (μετά τη συμπλήρωση της πέμπτης) σε ποσοστό 5%.

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ :

α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.
β) Στους πτυχιούχους οικονομικής κατεύθυνσης, ναυτιλιακής δραστηριότητας και διοίκησης επιχειρήσεων, οποιασδήποτε Ανωτέρας σχολής (ΤΕΙ) ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίδεται επίδομα σε ποσοστό 10%.
γ) Καταβάλλεται επίδομα ναυτιλιακής επιμόρφωσης σε ποσοστό 10% για τους αποφοίτους των εις την Ελλάδα ή την αλλοδαπή (αναγνωρισμένων όμως από τα Ελληνικό κράτος) ναυτιλιακών σχολών. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όσους εργαζόμενους έχουν ,προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αόριστης διάρκειας μέχρι την 31/12/1994. Όσοι προσλήφθηκαν από 1/1/1995 και μεταγενέστερα για να λάβουν το επίδομα αυτό θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ναυτιλιακών τμημάτων ΙΕΚ.
Σε περίπτωση που εργαζόμενος δικαιούται επιστημονικό επίδομα, από άλλη αιτία, τότε το ανωτέρω επίδομα δεν καταβάλλεται.
δ) Στους κατόχους πτυχίων MASTER και Διδακτορικού χορηγείται (πλέον του επιστημονικού επιδόματος), επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 10%.

5. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
α) Καταβάλλεται επίδομα άφιξης και αναχώρησης πλοίου σε όσους υπαλλήλους απασχολούνται σε συγκεκριμένη άφιξη και αναχώρηση πλοίου και για την ελευθεροκοινωνία αυτού:

Από 1/1/2006 κατά 7,54 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 7,54 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου,

Από 1/9/2006 κατά 7,78 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 7,78 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου,

Από 1/3/2007 κατά 8,01 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 8,01 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου,

Από 1/9/2007 κατά 8,26 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 8,26 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου.  

β) Καθιερώνεται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10% που θα καταβάλλεται σε εκείνους τους υπαλλήλους που αποκλειστικό αντικείμενο απασχόλησης τους είναι η ελευθεροκοινωνία των πλοίων.
γ) Χορηγείται επίδομα θέσεως 10% για τους μονίμως εργαζόμενους στους Λιμενικούς χώρους που το αντικείμενο της εργασίας τους είναι η επίβλεψη και, διεκπεραίωση της διακίνησης των εμπορευμάτων και κοντέϊνερς και για όσο χρόνο εργάζονται σε αυτή τη θέση.

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ :
Στους ταμίες και τους απασχολούμενους γενικά με την διαχείριση χρημάτων από τους πιο πάνω μισθωτούς δίνεται διαχειριστικό επίδομα σε ποσοστό 6,5% που υπολογίζεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς του ¶ρθρου 2.

7. ΕΠΙΔΟΜΑ 1ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :Χορηγείται επίδομα ισολογισμού μισός μισθός (1/2) για το λογιστή και τον πρώτο βοηθό του κατά το κλείσιμο του ετήσιου ισολογισμού των επιχειρήσεων του ¶ρθρου 1 της παρούσης Σ.Σ.Ε.

8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ :
Το ποσοστό αύξησης που συμφωνήθηκε επί των βασικών μισθών, θα δίδεται και επί των χρηματικών επιδομάτων και παροχών που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε.
 

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λ.π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1. ΔΩ PO ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Στους μισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση γάμου τους χορηγείται:
 

α) Δώρο το ποσό των 319 ευρώ, το οποίο θα αναπροσαρμοστεί την 1/9/2006 κατά 3,25% την 1/3/2007 κατά 30/0 και την 1/9/2007 κατά 3%.
β) ¶δεια με τις αποδοχές 5 εργασίμων ημερών.
γ) Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν.539/1945.
 

2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Στους αμειβόμενους με ποσοστό μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίσει κατά ελάχιστο όριο τους από τη Σύμβαση αυτή, προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς προσαυξημένους με τα σχετικά επιδόματα.
β) Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νομίμου ωραρίου εργασίας ισχύουν κατά αναλογία του χρόνου απασχολήσεως όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ - ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα 2,5 ετών (τριάντα μηνών) από τη λήξη της άδειας τοκετού να προσέρχονται στην εργασία τους δύο (2) ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται δύο (2) ώρες νωρίτερα.
Για τον υπόλοιπο ενάμιση χρόνο (1,5) δικαιούνται να προσέρχονται μιάμιση (1,5) ώρα αργότερα στην εργασία τους ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται από την εργασία τους μιάμιση (1,5) ώρα νωρίτερα.
Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενoς/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνoς εργασίας.

β) Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

γ) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.

δ) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες.

Οκτώμιση (8,5) εβδομάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώμιση (8,5) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

ε) Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν:
 

1. έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και
2. ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού μετά την λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών.
 

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.

4. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
α) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
β) Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γέννηση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945) (όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.

5. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ :Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

6. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ :Στα μέλη του Δ.Σ. της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει σήμερα.

7. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
α) Η εορτή του πολιούχου Αγίου της πόλης που εργάζονται οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την αργία αυτή αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος κατά τις Κυριακές και αργίες.
β) Η Μεγάλη Παρασκευή σαν σημαντική ημέρα της ορθοδοξίας καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την αργία αυτή αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος κατά τις Κυριακές και αργίες.
γ) Η εορτή του Αγ. Πνεύματος καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά την αργία αυτή αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος κατά τις Κυριακές και αργίες.

8. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
α) Εργαζόμενοι (-ες) που είναι εθελοντές αιμοδότες δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών, προκειμένου να δώσουν αίμα κατά την διάρκεια της ημέρας που γίνεται η αιμοδοσία.
β) Εργαζόμενοι (-ες) που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον το χρόνο με αποδοχές.
γ) Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών συμπληρωμένα, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων ή αιμοκάθαρσης χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

9. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ :Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία της/του δικαιούχου και ισχύει για δύο (2) έτη.

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ :Για τους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. καθιερώνεται και ισχύει η εβδομάδα πέντε εργασίμων ημερών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, και συνεχές ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) ημερησίως.

11. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ :Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από το μισθό των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση και αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)

12. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ :Αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) από όλες τις εταιρείες που εφαρμόζουν την παρούσα Σ.Σ.Ε. ποσοστό 0,25% επί των βασικών μηνιαίων μισθών κάθε εργαζόμενου που απασχολούν. (Δηλαδή, επί δώδεκα μηνιαίων βασικών μισθών προστιθέμενων επιπλέον επιδομάτων Πάσχα, Αδείας και Χριστουγέννων, όπως αυτοί εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση). Το εισπραχθέν αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς το Σύνδεσμο και δεν θα επιβαρύνει τους - εργαζόμενους, θα χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των κοινωφελών σκοπών και αναγκών των μελών του συλλόγου.

13. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ :Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητήσουν τον σχηματισμό ενός νέου κοινού ιδιωτικού ταμείου πλέον από το ήδη υπάρχον Τ.Α.Ν.Π.Υ. στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.

14. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ :Σε περίπτωση αποχώρησης εργαζομένου δια συνταξιοδότηση με διαφορετικές από ισχύουσες για πλήρη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, ο εργαζόμενος να λαμβάνει αποζημίωση ως εάν αποχωρούσε με δικαιώματα πλήρους συνταξιοδότησης (40% της αποζημίωσης που θα ελάμβανε).

15. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :Τα συμβαλλόμενα μέρη δημιουργούν κοινή Επιτροπή που θα αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους εργοδοτών, τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων η oποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο και θα ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν:
 

1. Την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του κλάδου.

2. Την καταγραφή και προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας του κλάδου μέσω κοινών ενεργειών δράσης και παρέμβασης.

3. Την εκπόνηση κοινών θέσεων και δράσεων για την αυτόνομη, ανεξάρτητη και απρόσκοπτη λειτουργία του κοινού μας ταμείου Τ.Α.Ν.Π.Υ. στα πλαίσια της σημερινής λειτουργίας.

4. Την επεξεργασία κοινών θέσεων για ζητήματα Ναυτιλιακής δραστηριότητας και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που καλύπτουν αυτές τις δραστηριότητες (λιμάνι, λιμεναρχείο, χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γ.Ε.Ν, Εθνική και Κοινοτική πολιτική κ.λ.π). Την προβολή αυτών των θέσεων με την μορφή ημερίδων ή υπομνημάτων προς τους αρμόδιους φορείς ή ακόμα χρησιμοποιώντας και άλλους τρόπους δράσης που από κοινού θα καθορίσουμε.

5.Την διερεύνηση στα πλαίσια της επόμενης Σ.Σ.Ε. που θα συναφθεί, της ικανοποίησης του αιτήματος των εργαζομένων, που αφορά τη σταδιακή, κλιμακωτή, μείωση της ισχύουσας προϋπηρεσίας δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή των δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη, προς λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας των πέντε εβδομάδων.
 

16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι προηγούμενες διατάξεις των Σ.Σ.Ε. που έχουν υπογραφεί από τα δύο μέρη και δεν τροποποιούνται από την παρούσα Σ.Σ.Ε.
β) Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής.
γ) Οι αυξήσεις που προκύπτουν από τη παρούσα Σ.Σ.Ε. δίδονται στον καταβαλλόμενο μισθό.
 

ΑΡΘΡΟ 5
 

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. είναι διετής και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006. 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm