20 | 02 | 2020

Aθήνα 31-5-2006

Π.Κ. 29

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας.
 

Στην Αθήνα σήμερα 29 Μαΐου 2006 οι συμβαλλόμενοι 1) Χρήστος Χριστόπουλος και Παγώνα Δημητρέλου, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη Λούκου και Γεώργιος Ilαπαχριστόπουλος Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας ( άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 1876/90), οι μεν πρώτοι με την από 12.5.2006 απόφαση του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 10.4.2006 απόφαση του Δ.Σ. συμφωνούν τους ακόλουθους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας ως εξής:


ΑΡΘΡΟ 1
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

 

Οι βασικοί μισθοί που καθορίσθηκαν με τη συλλογική σύμβαση της 16.6.2004 και με την προσθήκη σ΄ αυτούς όλων των αυξήσεων που έχουν δοθεί μ΄ αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας αυξάνονται και διαμορφώνονται ως εξής:

Α) Ως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας θα καταβάλλονται οι αποδοχές που κάθε φορά θα προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για υπαλλήλους της ηλικίας αυτής.
Β) Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας
 

 

Έτη υπηρεσίας - Αποδοχές €
1-2                     861,71
3-4                     882,13
5-6                     912,72
7-8                     938,21
9-10                   943,34
11-12                 953,53
13-14                 963,74
15-16                 973,91
17-18                 984,17
19-20                 994,33
21                    1004,53
22                    1014,74
23                    1024,92
24                    1034,48
25                    1045,34
26                    1075,18
27                    1085,38
28                    1095,96
29                    1105,78
30                    1110,87

 

Ι΄) Οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει 30 έτη υπηρεσία, όπως έχουν διαμορφωθεί με τη συλλογική σύμβαση της 16.6.2004 και με την προσθήκη σ΄ αυτούς όλων των αυξήσεων που έχουν δοθεί μ΄ αυτή, προσαυξάνονται κατά 20 Ευρώ για έτος πέραν του 30ου.


ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
 

Από 1.1.2006 οι βασικοί μισθοί, όπως κατά περίπτωση διαμορφώθηκαν πιο πάνω, αυξάνονται κατά ποσοστό 2.9%.
Από 1.9.2006 οι βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2006 αυξάνονται κατά ποσοστό 2.9%.
Από 1.5.2007 οι βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2007 αυξάνονται κατά ποσοστό 6%.

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

 

Με την παρούσα σύμβαση χορηγείται επίδομα παιδιών το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 5% για κάθε ανήλικο παιδί και θα το λαμβάνει ο γονέας μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η χορήγηση του επιδόματος αυτού παρατείνεται για παιδιά που δεν εργάζονται και φοιτούν σε ανώτατη, ανώτερη ή ισότιμη και αναγνωρισμένη με αυτές σχολή της ημεδαπής για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές τους και με καταληκτικό χρόνο σε κάθε περίπτωση τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Για το σκοπό αυτό υποχρεούται ο επιδοτούμενος με το παρόν επίδομα υπάλληλος να προσκομίζει τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους επίσημη βεβαίωση σπουδών από τη σχολή και υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί δεν εργάζεται..

 

ΑΡΘΡΟ 4
 

Το ταμειακό επίδομα το οποίο χορηγείται σήμερα μέχρι και σε τέσσερις υπαλλήλους δύναται να χορηγηθεί σε 2 (δύο) ακόμη υπαλλήλους κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα και εφ΄ όσον στο Υποθηκοφυλακείο στο οποίο προΐσταται λειτουργεί Κτηματολόγιο.
 


ΑΡΘΡΟ 5
 

Η συλλογική σύμβαση εργασίας της 8.6.90, όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις σ.σ.ε. της 14.6.93, 16.5.94, 5.6.96, 15.7.98, 31.5.2000, 20.5.02 και 16.6.04 εξακολουθεί να ισχύει εκτός των όρων που αφορούν την Α.Τ.Α. και καθ΄ όσον δεν τροποποιείται με την παρούσα σ.σ.ε.
Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν και όσοι όροι των προγενέστερων συλλογικών συμβάσεων και διοικητικών αποφάσεων δεν είχαν καταργηθεί μα τη σ.σ.ε της 8.6.90, όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια και καθ΄ όσον δεν τροποποιείται με την παρούσα.

 


ΑΡΘΡΟ 6
 


Η ισχύς της παρούσας σ.σ.ε. αρχίζει την 1.1.2006 και λήγει την 31.12.2007.
Η παρούσα σ.σ.ε. συντάχθηκε σε τρία όμοια έντυπα από τα οποία ένα θα λάβει κάθε συμβαλλόμενο μέρος το δε τρίτο θα κατατεθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 1876/90 .
Οι συμβαλλόμενοι υπογράφουν την παρούσα ως έπεται και εξουσιοδοτούν για την κατά Νόμο κατάθεση την Παγώνα Δημητρέλου, Υποθ/κα Χαϊδαρίου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm