Open menu
05 | 07 | 2020

Αθήνα 25/05/2006

Π.Κ. 28

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας 2006 για τους οδηγούς των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ και που είναι μέλη των σωματείων της δυνάμεως της ΟΣΜΕ και της παρεμβαίνουσας ΠΟΥΠΑ. 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 24 Μαΐου 2006, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. επί της Πλατείας Βικτωρίας 7 και ενώπιον της Μεσολαβητού κας Βασιλικής Γεωργακοπούλου, οι κάτωθι υπογράφοντες, αφ΄ ενός οι Ξύδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος και Δημητρόπουλος Βασίλειος, Γεν. Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ) και Γιαλαμάς Ιωάννης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ), αφ΄ ετέρου Βασιλάκος Σωτήριος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της αριθμ. Πρωτ. 2/8734/0022/16-2-2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Οικονομικών, όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
 

¶ρθρο 1
 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ και που είναι μέλη των σωματείων της δυνάμεως της ΟΣΜΕ και της παρεμβαίνουσας ΠΟΥΠΑ.
 

¶ρθρο 2
 

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 20 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-2003), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, με το άρθρο 2 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/20-4-2005) και σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/7-4-2006).

Οι υπαγόμενοι στο άρθρο 1 της παρούσας θα καταταγούν στα μισθολογικά κλιμάκια της ΔΕ κατηγορίας (17-1), όπως ισχύουν σήμερα.

Το καταβαλλόμενο δυνάμει του άρθρου 14 Ν. 3016/2002 ειδικό επίδομα καταργείται και διαμορφώνεται το σχετικό ποσό ως προσωπική διαφορά σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 3205/2003 , όπως ισχύει.
 

¶ρθρο 3
 

Αυξάνεται το χορηγούμενο επίδομα βαρέων αυτοκινήτων ρυμουλκών και ορίζεται από 1-1-2006 σε 75 € (εβδομήντα πέντε), στους οδηγούς που απασχολούνται:

1. Σε βαρέα αυτοκίνητα ωφελίμου φορτίου άνω των 6 τόνων.
2. Σε βυτιοφόρα αυτοκίνητα εκκενώσεως βόθρων και αποκομιδής απορριμμάτων ανεξαρτήτως ωφελίμου φορτίου και του χρόνου ημερησίας και εβδομαδιαίας εργασίας σ΄ αυτά και
3. Σε βαρέα αυτοκίνητα ρυμουλκά μετά ρυμουλκούμενων που είναι όμως κάτοχοι αντίστοιχων πτυχίων ή αδειών.
 

¶ρθρο 4
 

Όσον αφορά στη χορήγηση της κανονικής άδειας και ειδικών αδειών επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή στους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας μισθωτούς οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2839/2000 και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 .
 

¶ρθρο 5
 

Στους οδηγούς που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή χορηγούνται κάθε χρόνο δύο φόρμες εργασίας.
 

¶ρθρο 6
 

Τυχόν καταβαλλόμενες στο σύνολό τους κατά την 31.12.2005 ανώτερες σε σύγκριση με τις αποδοχές της ΣΣΕ αυτής διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Στην παραπάνω σύγκριση δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό του κινήτρου αποδόσεως (πριμ παραγωγικότητας) που τυχόν καταβάλλεται στους μισθωτούς της παρούσας.
 

¶ρθρο 7
 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 1-1-2006.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm