Open menu
14 | 04 | 2021

Αθήνα 17-4-2006

Π.Κ. 15

Συλλογική σύμβαση εργασίας γ ια τους όρους αμοιβής και εργασίας των μαγείρων και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού κουζίνας, που απασχολείτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία και Θράκη) στα πάσης φύσεως νοσηλευτικά και ευαγή ιδρύματα του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

 

Στην Αθήνα σήμερα 17/4/2006 οι υπογεγραμμένοι:

Α) Βασιλάκος Σωτήριος υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της αριθμ. 2/8734/0022/16-2-2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, και
Β) Θεοδωρίδης Αντώνης, Πρόεδρος της Ένωσης Μαγείρων και Λοιπού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας Βορείου Ελλάδος - Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, νομίμως εξουσιοδοτημένος δυνάμει της αριθμ. 0353113-4­2006 εξουσιοδότησης της παραπάνω ένωσης,

Συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω:

 

¶ρθρο 1


Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό το απασχολούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους χώρους κουζίνας νοσηλευτικών και ευαγών ιδρυμάτων, κλινικών ΙΚΑ και λοιπών Ασφαλιστικών ταμείων, οίκων ευγηρίας, οικοτροφείων, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, του Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, στην εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία Θεσσαλονίκης, στα νοσοκομεία, σχολές, λέσχες, αρμοδιότητος του Υπουργείου Εθνικής ¶μυνας, στις σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και στις σχολές μαθητείας αρμοδιότητος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία και Θράκη), το οποίο ανήκει στην ανωτέρω ένωση.


¶ρθρο 2


Α) Από 1/1/2005 έως 31/12/2005 στους υπαγόμενους στην παρούσα επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , του άρθρου 27 παρ. 2 και του άρθρου 28 του N. 3205/2003 (ΦΕΚ/297/Α/23.12.2003), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ/96/Α/20-4-2005).
Β) Από 1/1/2006 στους υπαγόμενους στην παρούσα επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του N. 3453/2006 (ΦEΚ/7 4/Α/7.4.2006).
 

¶ρθρο3


Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα ΣΣΕ ανεξαρτήτως φύλου χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές σε είδος.

Α) 2 φόρμες εργασίας κατά έτος.
Β) 2 ζεύγη υποδημάτων εκ καττυμάτων καουτσούκ ή κρεπ και στις γυναίκες επιπλέον ένα ζεύγος παντουφλών ανά έτος.
Γ) Σε όλο το προσωπικό παρέχεται πλήρης τροφή ημερησίως και σε περίπτωση μη χορηγήσεως της με υπαιτιότητα του εργοδότη, τότε υποχρεούται αυτός σε καταβολή αντιτίμου ύψους 1,47 € ημερησίως.

 

¶ρθρο 4


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τους εργαζόμενους που υπάγονται σε αυτήν, καταργούνται οι ρυθμίσεις όλων των προηγούμενων Σ.Σ.Ε ή Διαιτητικών Αποφάσεων, ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας ή κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα που διέπονται από αυτήν.
 

¶ρθρο 5


Α) Στο προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας, στους οποίους δεν έχει καταβληθεί οικογενειακή παροχή, για την δεύτερη και τρίτη δόση των αναδρομικών της οικογενειακής παροχής, επεκτείνεται και έχει εφαρμογή η αριθμ. 2/3013/0022/20-01-2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής». Με ευθύνη της υπηρεσίας θα πρέπει να αποφευχθεί διπλή καταβολή των δόσεων.
Β) Τα ανωτέρω θα καταβληθούν εντός δύο μηνών από την υπογραφή της παρούσας.
 

¶ρθρο 6


Τυχόν καταβαλλόμενες κατά την 31-12-2004 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση με τις αποδοχές της παρούσας, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών ή απολαβών.
 

¶ρθρο 7


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1-1-2005, εκτός και αν ειδικότερες ρυθμίσεις της παρούσας ορίζουν αλλιώς.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm