27 | 01 | 2020

Αθήνα 21/5/2007

Π.Κ. 39/07

 

 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τις Ιδιωτικές Κλινικές και τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Οίκους Ευγηρίας, κ.λ.π. όλης της χώρας
 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 14.5.2007 οι παρακάτω αναφερόμενοι

αφενός

Αλέξανδρος Κοκκινάκης, εκπρόσωπος της Ένωσης Συγχρόνων Γενικών Κλινικών,

¶ρης Σιμόπουλος, εκπρόσωπος της Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων,

Στέλιος Προσαλίκας, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων

Γρηγόριος Σολωμός, εκπρόσωπος της Ένωσης Κλινικών Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδος και Νήσων

και αφετέρου

Βασίλης Γκλεζάκος Πρόεδρος,

Νίκος Κωστόπουλος Γεν. Γραμματέας,

Δημήτρης Κοτροκόης Α΄ Αντιπρόεδρος,

Νίκος Καββαδάς Αν. Γεν. Γραμματέας

Ελένη Παπαϊωάννου Ταμίας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ),

 συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο εφαρμογής
 

Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της Χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).
 

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί μισθοί
 

Α) Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας ρύθμισης, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.1.2007, αυξάνονται από 1.2.2007 κατά ποσοστό 3%. Στη συνέχεια οι παραπάνω βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2007 αυξάνονται εκ νέου από 1.9.2007 κατά 3,1%.

Β) Κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 1.2.2007 και 1.9.2007 τόσο η αμοιβή εφημερίας ετοιμότητας (on calll) των ιατρών, η αμοιβή εφημερίας των ιατρών εντός της κλινικής όσο και όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού, που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση.
 

ΑΡΘΡΟ 3

Επίδομα σπουδών
 

Επεκτείνεται το επίδομα σπουδών 5% (ανά έτος σπουδών) και μέχρι 20% επί του βασικού μισθού στις εξής ειδικότητες εργαζομένων: α) Διασώστες - πλήρωμα ασθενοφόρων, αποφοίτους της σχολής ΙΕΚ του ΕΚΑΒ β) Υπομηχανικοί (πτυχιούχοι ανώτερων σχολών ή ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών) γ) Ηλεκτρονικοί (πτυχιούχοι ανώτερων σχολών ή ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών) δ) αδειούχοι Ηλεκτρονικοί μέσων σχολών. Ο χρόνος διάρκειας των σπουδών αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της σχολής που υπογράφεται μαζί με το αντίγραφο του διπλώματος ή πτυχίου, εκτός αν από το αντίγραφο αυτό προκύπτει ευθέως και ο χρόνος διάρκειας των σπουδών.
 

ΑΡΘΡΟ 4

Επίδομα ισολογισμού των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών
 

Το επίδομα ισολογισμού που καταβάλλεται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές με βάση τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις, που απασχολούνται στις υπαγόμενες στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήσεις, ορίζεται από 01.02.2007 σε ποσοστό 100% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού, χορηγούμενο δε με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.
 

ΑΡΘΡΟ 5

Τροφή
 

Στο παραϊατρικό προσωπικό και στους αρχιμαγείρους, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, λαντζέρηδες, τραπεζοκόμους και καθαριστές που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται ένα γεύμα την ημέρα, εφόσον στις επιχειρήσεις που απασχολούνται παρασκευάζεται φαγητό για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παρέχεται όμως η ευχέρεια στους εργαζόμενους με έγγραφη δήλωση προς την επιχείρηση να ζητούν να λαμβάνουν το αντίτιμο του γεύματος σε χρήμα αποτιμώμενο προς 1,50 ευρώ την ημέρα.
 

ΑΡΘΡΟ 6

Επίδομα βιβλιοθήκης ιατρών
 

Στους ιατρούς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται επίδομα βιβλιοθήκης 8% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού.

ΑΡΘΡΟ 7

Επιστημονικό επίδομα ιατρών
 

Το επιστημονικό επίδομα των ιατρών αυξάνεται από την 1.10.2007 από 20% σε 25% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού.
 

ΑΡΘΡΟ 8

Επέκταση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας ιατρών
 

Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 20% υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού, που προβλέπεται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις και καταβάλλεται σε διάφορες ειδικότητες ιατρών, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, καταβάλλεται από 1.2.2007 και στους ιατρούς με την ειδικότητα «ωτορινολαρυγγολόγου», που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αντίστοιχα τμήματα των υπαγόμενων στη παρούσα επιχειρήσεων.
 

ΑΡΘΡΟ 9

Ειδικό εφάπαξ επίδομα
 

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές ή μονάδες ιδιωτικών κλινικών (εταιρίες) ομίλου του κλάδου, οι οποίες απασχολούν αθροιστικά περισσότερους από πεντακόσιους (500) εργαζόμενους καταβάλλεται ειδικό εφάπαξ επίδομα 500 ευρώ μόνο για το 2007. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί μέχρι τις 31.8.2007 και δικαιούνται να λάβουν οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη στις 31.12.2006.
 

ΑΡΘΡΟ 10

Επίδομα εφημερίας ετοιμότητας κατ οίκον (on call)
 

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση πλην των ιατρών και εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές ή μονάδες ιδιωτικών κλινικών (εταιρίες) ομίλου του κλάδου, οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον διακόσιους (200) εργαζόμενους την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, (σύμφωνα με τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας) καταβάλλεται επίδομα εφημερίας ετοιμότητας κατ οίκον (ON CALL) 30 ευρώ ανά ημέρα αναμονής, μετά το κανονικό ωράριο εργασίας (για τους ιατρούς εξακολουθεί να ισχύει η διαφορετική ρύθμιση, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα ΣΣΕ).
 

ΑΡΘΡΟ 11

Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
 

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως σήμερα ισχύουν εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στη παρούσα της παρούσας ρύθμισης μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι αυτούς αντίστοιχοι όροι.
 

ΑΡΘΡΟ 12

Συμπληρωματικές διατάξεις
 

Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με τη εργασίας δεν μειώνονται και δεν παρούσα ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι τροποποιούνται.

Όλες οι διατάξεις της Διαιτητικής Απόφασης 20/2006, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ., καθώς και των ομοίων ρυθμίσεων των προηγουμένων ετών που δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα ισχύει από 1.2.2007, εκτός αν επιμέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm