Open menu
22 | 02 | 2024

ΑΘΗΝΑ 3/4/2007

Δ.Α.16

 

Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών Τηλεόρασης που είναι μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου ΕΛΛΑΔΟΣ» και απασχολούνται σε εργοδότες οι οποίοι είναι μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ανεξάρτητων Τεχνικών - Ανταποκριτών Τηλεόρασης»

 

Διαιτητής: Βασιλική Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

1. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 07Δ/8-3-2007 αίτησή της, η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, επειδή η εργοδοτική πλευρά (Σωματείο Ανεξάρτητων Τεχνικών - Ανταποκριτών Τηλεόρασης) αρνήθηκε τη Μεσολάβηση (παρ. 1 εδαφ. β άρθρου 16 του Ν. 1876/90), ώστε να υπάρξει και για το έτος 2007 συλλογική ρύθμιση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που είναι μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος» και απασχολούνται σε εργοδότες οι οποίοι είναι μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Ανεξάρτητων Τεχνικών - Ανταποκριτών Τηλεόρασης».

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, στις 16.3.2007 η Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ επιλέχθηκα με κλήρωση Διαιτητής, για να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.

3. Στις 21.3.2007 ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Προκειμένου να εξετάσω τις εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην Απόφασή μου, κάλεσα εγγράφως τα ενεχόμενα μέρη σε δύο (2) κοινές συναντήσεις Διαιτησίας, στις 29.3.2007 και στις 30.3.2007, στα γραφεία του ΟΜΕΔ στη Θεσσαλονίκη.

4. Στις ανωτέρω συναντήσεις Διαιτησίας προσήλθαν μόνο οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς. Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς δεν ορίστηκαν, ούτε προσήλθαν στις συναντήσεις αυτές, καίτοι προσεκλήθησαν εγκαίρως, νομίμως και εγγράφως.

5. Οι παρόντες στις συναντήσεις Διαιτησίας της 29 και 30.3-2007 εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς, εξέθεσαν διεξοδικά τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά, προκειμένου να σταθμίσω κατάλληλα τα δεδομένα και να δια μορφώσω την Απόφασή μου, σύμφωνα με το Νόμο.
 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ:
 

• ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγματεύσεων και της Μεσολάβησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90,

• ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσματα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν -και περιέχονται στους οικείους φακέλους- κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας και

• ΕΛΑΒΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα:

α. Τα έγγραφα που περιέχονται στους φακέλους Μεσολάβησης και Διαιτησίας(κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις. πρακτικά, κλπ).

β. Την από 21.12.2006 Καταγγελία της προηγούμενης όμοιας ρύθμισης (59/2005 Δ.Α.) από την εργατική πλευρά και εξώδικη Πρόσκληση για διαπραγματεύσεις, όπου περιέχονται και οι διεκδικήσεις της, με τη μορφή σχεδίου ΣΣΕ.

γ. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4Μ/03.1.2007 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, η οποία κοινοποιήθηκε στην εργοδοτική πλευρά.

δ. Το με αρ. εσωτ. πρωτ. 90/5-3-2007 έγγραφο άρνησης Μεσολάβησης εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, την οποία διαπίστωσε ο Μεσολαβητής του ΟΜΕΔ κ. Χρήστος Ιωάννου, καθώς και το έγγραφο τερματισμού της διαδικασίας Μεσολάβησης, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέρη με το υπ΄ αριθμ. 453/6-3-2007 έγγραφο του Ο.ΜΕ.Δ.

ε. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 07Δ/8-3-2007 προσφυγή της εργατικής πλευράς στη Διαιτησία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδαφ. β παρ. 1 του άρθρου 16 Ν. 1876/90.

στ. Την με αριθμό κατάθεσης 26/31-3-2005 διετή ΣΣΕ (ετών 2005-2006) που καταρτίστηκε μεταξύ της αιτούσας συνδικαλιστικής οργάνωσης και της εργοδοτικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.)», στις διατάξεις της οποίας υπάγονται όλοι οι τεχνικοί ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας.

ζ. Την προηγούμενη (πρώτη) ρύθμιση, με αριθμό 59/2005 Δ.Α. και ιδίως το σκεπτικό αυτής, το οποίο αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας που διαμορφώνονται μεταξύ των μερών τα οποία δεσμεύει η παρούσα Απόφαση.

Οι συνθήκες αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ως άνω με αριθμό κατάθεσης 26/31.3.2005 ΣΣΕ καθώς και η Διαιτητική μου Απόφαση ορίζουν ρυθμίσεις που επηρεάζουν τους όρους ανταγωνισμού και τη βιωσιμότητα των καταλαμβανόμενων από αυτές επιχειρήσεων, αλλά και τους όρους απασχόλησης εργαζομένων στο αυτό επαγγελματικό πεδίο, οι οποίοι διαφοροποιούνται κυρίως εκ του ότι εργάζονται σε διαφορετικούς εργοδότες ενώ κατά τα λοιπά απασχολούνται με την αυτή ειδικότητα, στο ίδιο κατά βάση αντικείμενο εργασίας.

Επομένως κριτήριο για την έκδοση της Απόφασής μου, όπως ίσχυσε και για την πρώτη ρύθμιση στο πεδίο ισχύος της παρούσας, την 59/2005 Δ.Α, αποτελεί η προφανής ανάγκη για το, εις το προσήκον μέτρο, ενιαίο της αντιμετώπισης των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που υπάγονται στην παρούσα Απόφαση, σε σχέση με τους τεχνικούς που υπάγονται στη ΣΣΕ για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.

η. Τις θέσεις της εργατικής πλευράς, όπως αυτές καταγράφηκαν συνοπτικά στα από 29 και 30.3.2007 Πρακτικά Διαιτησίας και ειδικότερα ότι:
 

• νόμιμα προσέφυγε στη Διαιτησία, αφού η εργοδοτική πλευρά αρνήθηκε τη Μεσολάβηση

• οι διεκδικήσεις της είναι εύλογες και νόμιμες

• η προηγούμενη όμοια ρύθμιση, η 59/2005 Δ.Α, κινήθηκε στη λογική σύγκλισης με τη ρύθμιση που συνήψε η ΕΤΙΤΑ-ΕΤΙΤΒΕ με την ΕΙΤΗΣΕΕ για το έτος 2005. Δεν αναπροσάρμοσε όμως τις αμοιβές της υπ΄ όψιν ρύθμισης και για το έτος 2006, παρ΄ ότι η έναρξη ισχύος της εν λόγω Δ.Α. οριζόταν στις 12.10.2005 και καταλάμβανε σχεδόν το σύνολο και του έτους 2006.

• επομένως, στην παρούσα ρύθμιση, η οποία ζητείται να ισχύσει για το σύνολο του 2007, οι διεκδικήσεις αφορούν και στην αύξηση για το 2006, η οποία δεν έχει δοθεί και στην αύξηση του 2007, είναι δε οι ελάχιστες δυνατές, δεδομένου ότι η πρόταση της εργατικής πλευράς δεν περιλαμβάνει βασικά επιδόματα που δίδονται στη ρύθμιση για τους σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας (π.χ. εικονοληπτών 5%), για τα οποία (η εργατική πλευρά) επιφυλάσσεται για το μέλλον.

Επί πλέον, η εργατική πλευρά κατέθεσε (με τα υπ΄ αρ. πρωτ. 663/30-3-2007 έγγραφα) τις κατ’ αρχήν προτάσεις της εργοδοτικής οργάνωσης ΕΠΗΣΕΕ για τη ρύθμιση των σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας έτους 2007 (η οποία είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση) και δήλωσε ότι η τελική πρόταση της εν λόγω εργοδοτικής οργάνωσης για το 2007 αφορά σε αυξήσεις 4,5% και 4,5% (σημ. σε δόσεις από 1-1 και 1-7), ενώ της εργατικής πλευράς σε 5% και 5% αντίστοιχα συν διάφορα θεσμικά.

Τέλος, δήλωσε ότι επιθυμεί οι αυξήσεις της νέας ρύθμισης να ξεκινήσουν από την 1-1-2007, λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν και τα οφειλόμενα ποσοστά αύξησης για το έτος 2006.

θ. Ότι η μη προσέλευση της εργοδοτικής οργάνωσης στην ενώπιόν μου διαδικασία της Διαιτησίας με επιφορτίζει με το καθήκον να μεριμνήσω για τη στάθμιση και των δικών της συμφερόντων κατά τη διατύπωση των ρυθμίσεων που τίθενται σε ισχύ με την παρούσα Απόφαση, σε εύλογο όμως μέτρο, διότι η για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μη προσέλευση της εργοδοτικής πλευράς δεν συνιστά, από μόνη της, λόγο υιοθέτησης των διεκδικήσεων της εργατικής πλευράς στο σύνολό τους, ούτε όμως και λόγο απόρριψης και συνεχούς μετάθεσής τους στο απώτερο μέλλον.

ι. Λαμβανομένων υπ’ όψιν:

• των συνολικά αιτούμενων αυξήσεων από την εργατική πλευρά για τα έτη 2006-2007, όπως αυτές τέθηκαν στην από 21.12.2006 Καταγγελία και Πρόσκληση και όπως αποσαφηνίσθηκαν κατά τις συναντήσεις Διαιτησίας της 29 και 30.3.2007,

• της αδυναμίας να τεθούν στη διαδικασία της Διαιτησίας και να συζητηθούν εξαρχής και άλλες εκκρεμείς μισθολογικές και θεσμικές διεκδικήσεις της εργατικής πλευράς,

• του ότι η νέα ρύθμιση για τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς και για την παρούσα Απόφαση, δεν έχει ακόμη συναφθεί, οι δε αντίστοιχες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε σημείο όπου μόνο να πιθανολογηθούν μπορούν οι αυξήσεις στις οποίες θα μπορούσαν να καταλήξουν τα μέρη για το έτος 2007, έκρινα σκόπιμο με την παρούσα Απόφασή μου

Ι. να καλύψω την υπολειπόμενη αύξησή των νομίμων αποδοχών των υπαγόμενων στην παρούσα τεχνικών για το έτος 2006, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η συναφής ρύθμιση χορήγησε, για το έτος αυτό, αυξήσεις 4 και 4,5%, σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.

ΙΙ. να καλύψω εν μέρει τις μισθολογικές αυξήσεις για το έτος 2007, στη λογική της διαμόρφωσης, έστω και σταδιακά, σχετικά συγκρίσιμων - συγκλινόντων όρων και συνθηκών εργασίας για τους υπαγόμενους στην παρούσα τεχνικούς, με τους τεχνικούς που υπάγονται στην παρεμφερή ρύθμιση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας,

ΙΙΙ. να χορηγήσω τις αυξήσεις αυτές σε 2 εξαμηνιαίες δόσεις (από 1.1 και 1.7.2007 αντίστοιχα),

προκειμένου οι υπαγόμενες στην παρούσα επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν ταμιακώς στα νέα μισθολογικά δεδομένα που δημιουργούνται με την Απόφασή μου.

Συνακόλουθα, κατά τις προσεχείς διαπραγματεύσεις τους για τη συλλογική ρύθμιση έτους 2008, τα μέρη θα πρέπει να λάβουν καταλλήλως υπ’ όψιν τις παραπάνω επισημάνσεις, καθώς και τα τελικά μισθολογικά και λοιπά δεδομένα που θα διαμορφωθούν από τη συναφή ρύθμιση για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας για τα έτη 2007 και 2008.

ια. Ότι η καταγγελία της προηγούμενης ρύθμισης (59/2005 Δ.Α) έγινε στις 21.12.2006, επομένως η παρούσα Απόφαση μπορεί να ανατρέξει από την επομένη της καταγγελίας αυτής (παρ. 3 άρθρου 9 Ν. 1876/90) και ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 9 Ν. 1876/90, η διάρκεια ισχύος κάθε συλλογικής ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.

Για τους λόγους αυτούς, επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ της «Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος» και του «Σωματείου Ανεξάρτητων Τεχνικών - Ανταποκριτών Τηλεόρασης», η οποία αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που απασχολούνται σε εργοδότες- μέλη του «Σωματείου Ανεξάρτητων Τεχνικών - Ανταποκριτών Τηλεόρασης»,

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
 

ΑΡΘΡΟ 1


1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι τεχνικοί μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε), που εργάζονται σε εργοδότες, μέλη του Σωματείου Ανεξάρτητων Τεχνικών - Ανταποκριτών Τηλεόρασης (Σ.Α.Τ.Α.Τ), με τις παρακάτω ειδικότητες:

1.1. Διευθυντής φωτογραφίας

1.2. Εικονολήπτης [Χειριστής Τηλεοπτικής μηχανής λήψεως]

1.3. Τεχνικός ENG (Βοηθός ηχολήπτης, Βοηθός εικονολήπτης)

1.4. Ηχολήπτης [Μηχανικός ήχου]

1.5. Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισμού

1.6. Ηλεκτρονικός ράδιο -ζεύξεων - Link

1.7. Ηλεκτρολόγος - Φωτιστής

1.8. Μοντέρ [Χειριστής μαγνητοσκοπίου και συναρμολογητής εικόνας]

1.9. Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας (vision mixer and digital effects)

1.10. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό [Floor Manager]

1.11. Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

1.12. Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων

1.13. Χειριστής autocue

1.14. Γραφίστας

1.15. Τεχνικός Master Control [Μηχανικός τηλεόρασης]

1.16. Τεχνικός ροής προγράμματος (continuity)

1.17. Μακιγιέζ -ιέρ

1.18. Κομμωτής -τρια

1.19. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής [RF]

1.20. Βοηθός σκηνοθέτη

1.21. Βοηθός παραγωγής

1.22. Τεχνικός Σκηνικών

1.23. Ενδυματολόγος -Αμπιγιέζ
 

2. Τα τυπικά προσόντα κάθε ειδικότητας για την πρόσληψη τεχνικού σε επιχειρήσεις είναι αυτά που καθορίζονται από τη Νομοθεσία. Κάθε τεχνικός ασκεί καθήκοντα της ειδικότητάς του, όπως αυτά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις, σύμφωνα με τον Ν. 3057/2002.
 

ΑΡΘΡΟ 2
 

1. Για τον προσδιορισμό του ύψους των βασικών μισθών, οι τεχνικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων κατατάσσονται σε τρεις [3] μισθολογικές κατηγορίες [κλίμακες] ως εξής:

Μισθολογικές κατηγορίες (Κλίμακες) - Ειδικότητες

Α΄ Μισθολογική κατηγορία (1η κλίμακα)

1. Βοηθ. Εικονολήπτη - Βοηθ. Ηχολήπτη (Τεχνικός ENG)

2. Τεχνικός σκηνικών

3. Βοηθός παραγωγής

4. Χειριστής autocue

5. Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων

6. Κομμωτής - τρια

7. Μακιγιέρ - ιέζ

8. Ενδυματολόγος - Αμπιγιέζ

9. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor manager)

10. Όλες οι λοιπές ειδικότητες βοηθού

Β΄ Μισθολογική κατηγορία (2η κλίμακα)

1. Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

2. τεχνικός ροής προγράμματος

3. βοηθός σκηνοθέτη

4. ηλεκτρονικός Συντηρητής Τεχνολογικού Εξοπλισμού

5. Ηλεκτρονικός ράδιο - ζεύξεων (Link)

6. Εικονολήπτης (Χειριστής τηλεοπτικής μηχανής)

7. Μοντέρ

8. Ηχολήπτης τηλεόρασης (Μηχανικός ήχου)

9. Ηλεκτρολόγος - Φωτιστής

Γ΄ Μισθολογική κατηγορία (3η κλίμακα)

1. Τεχνικός Master control

2. Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας

3. Γραφίστας

4. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

5. Διευθυντής Φωτογραφίας
 

2. Για κάθε μισθολογική κατηγορία ορίζονται οι βασικοί μισθοί του επόμενου άρθρου οι οποίοι εξελίσσονται, με βάση τα έτη πραγματικής εργασίας, σε δέκα οχτώ [18] μισθολογικά κλιμάκια, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε δύο έτη συνεχούς ή διακεκομμένης εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα του άρθρου 1 της παρούσας, ανεξαρτήτως αν η εργασία παρασχέθηκε σε εργοδότη που καταλαμβάνεται από την παρούσα ή τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Η ένταξη και η μισθολογική εξέλιξη των εργαζόμενων σε έκαστο μισθολογικό κλιμάκιο, μετά το πρώτο, γίνεται με τη συμπλήρωση δύο ετών στο προηγούμενο κάθε φορά μισθολογικό κλιμάκιο κατά τις προβλέψεις του αμέσως προηγούμενου εδαφίου.

3. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του αρμόδιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή με προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων των ενσήμων που την αποδεικνύουν. Τα βεβαιωτικά έγγραφα της προϋπηρεσίας επιφέρουν τις προβλεπόμενες συνέπειες από την επόμενη εκείνης της ημέρας κατά την οποία υποβάλλονται στον εργοδότη.

4. Όσοι τεχνικοί, μετά τη θέση σε ισχύ της 59/2005 Δ.Α, αλλάζουν ειδικότητα και αποκτούν άλλη που ανήκει σε ανώτερη μισθολογική κατηγορία, εντάσσονται στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο στο οποίο θα εντάσσονταν με βάση τη συνολική αναγνωρισμένη προϋπηρεσία τους στην προηγούμενη ειδικότητα.

5. Τα επιδόματα αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καταβάλλονται σύμφωνα με την περί αυτών ισχύουσα νομοθεσία.
 

ΑΡΘΡΟ 3
 

3.1. Από την 1.1.2007 οι Βασικοί Μισθοί ανά μισθολογική κατηγορία, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006 δυνάμει της 59/2005 Δ.Α, καθορίζονται ως εξής:
 

Μ.ΚΧρόνια ΑπασχόλησηςΑ΄ κατηγ.Β΄ κατηγ.Γ΄ κατηγ.
1.1.20071.1.20071.1.2007
1.Από 0- 2 Συμπληρωμένα721,05794,20820,33
2.Από 3- 4 Συμπληρωμένα786,89867,35893,48
3.Από 5- 6 Συμπληρωμένα856,90940,50971,85
4.Από 7- 8 Συμπληρωμένα933,191024,101055,45
5.Από 9- 10 Συμπληρωμένα1013,651118,151149,50
6.Από 11- 12 Συμπληρωμένα1045,001149,501186,08
7.Από 13- 14 Συμπληρωμένα1065,901172,491208,02
8.Από 15- 16 Συμπληρωμένα1087,851196,531232,06
9.Από 17- 18 Συμπληρωμένα1109,791220,561257,14
10.Από 19- 20 Συμπληρωμένα1131,741244,601282,22
11.Από 21- 22 Συμπληρωμένα1153,681269,681307,30
12.Από 23- 24 Συμπληρωμένα1177,721294,761333,42
13.Από 25- 26 Συμπληρωμένα1200,711320,881360,59
14.Από 27- 28 Συμπληρωμένα1224,741347,011387,76
15.Από 29- 30 Συμπληρωμένα1248,781374,181414,93
16.Από 31- 32 Συμπληρωμένα1273,861401,351444,19
17.Από 33- 34 Συμπληρωμένα1299,981429,561472,41
18.Από 35- 36 Συμπληρωμένα1326,111457,781501,67

 

3.2. Από την 1.7.2007, οι Βασικοί Μισθοί ανά μισθολογική κατηγορία, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2007 βάσει της παρ. 3.1. ανωτέρω, αυξάνονται περαιτέρω και καθορίζονται ως εξής:
 

Μ.Κ

Χρόνια Απασχόλησης

Α΄ κατηγ.

Β΄ κατηγ.

Γ΄ κατηγ.

1.7.2007

1.7.2007

1.7.2007

1.

Από 0- 2 Συμπληρωμένα

753,50

829,94

857,24

2.

Από 3- 4Συμπληρωμένα

822,30

906,38

933,69

3.

Από 5- 6 Συμπληρωμένα

895,46

982,82

1015,58

4.

Από 7- 8 Συμπληρωμένα

975,18

1070,18

1102,95

5.

Από 9- 10 Συμπληρωμένα

1059,26

1168,47

1201,23

6.

Από 11- 12 Συμπληρωμένα

1092,03

1201,23

1239,45

7.

Από 13- 14 Συμπληρωμένα

1113,87

1225,25

1262,38

8.

Από 15- 16 Συμπληρωμένα

1136,80

1250,37

1287,50

9.

Από 17- 18 Συμπληρωμένα

1159,73

1275,49

1313,71

10.

Από 19- 20 Συμπληρωμένα

1182,67

1300,61

1339,92

11.

Από 21- 22 Συμπληρωμένα

1205,60

1326,82

1366,13

12.

Από 23- 24 Συμπληρωμένα

1230,72

1353,02

1393,42

13.

Από 25- 26 Συμπληρωμένα

1254,74

1380,32

1421,82

14.

Από 27- 28 Συμπληρωμένα

1279,85

1407,63

1450,21

15.

Από 29- 30 Συμπληρωμένα

1304,98

1436,02

1478,60

16.

Από 31- 32 Συμπληρωμένα

1331,18

1464,41

1509,18

17.

Από 33- 34 Συμπληρωμένα

1358,48

1493,89

1538,67

18.

Από 35- 36 Συμπληρωμένα

1385,78

1523,38

1569,25


ΑΡΘΡΟ 4
 

Επί του Βασικού Μηνιαίου Μισθού του εκάστοτε κατεχόμενου μισθολογικού κλιμακίου, στους τεχνικούς της παρούσας χορηγούνται και τα εξής μηνιαία επιδόματα :

1. Επίδομα Γάμου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται στον ίδιο ή σε διαφορετικό εργοδότη ή έχει συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, οι ευρισκόμενοι εν χηρεία και ΟΙ διαζευγμένοι.

2. Επίδομα Παιδιών που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του Βασικού Μισθού για το πρώτο παιδί, πέντε τοις εκατό (5%) επί του Βασικού Μισθού για το δεύτερο παιδί, έξι τοις εκατό (6%) επί του Βασικού Μισθού για το τρίτο παιδί και επτά τοις εκατό (7%) επί του Βασικού Μισθού για το τέταρτο παιδί και καταβάλλεται για το καθένα μέχρι τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους. Το επίδομα εξακολουθεί να χορηγείται πέραν του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους και μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου (25ου) έτους της ηλικίας του κάθε παιδιού, εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή σε αναγνωρισμένες από το κράτος ιδιωτικές σχολές επιπέδου ανώτερου της Μέσης εκπαίδευσης. Στους γονείς παιδιών ανίκανων προς εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), που πιστοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές του Δημοσίου ή από Δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, το επίδομα χορηγείται χωρίς όριο ηλικίας.

Το επίδομα των παιδιών παύει να καταβάλλεται για όσα εξ αυτών συνάψουν γάμο ή αποκτήσουν εισόδημα από εργασία.
 

ΑΡΘΡΟ 5
 

1. Εκτός έδρας ορίζεται η μετάβαση του τεχνικού εκτός του Νομού για τον οποίο έχει προσληφθεί να εργάζεται.

2. Ο χρόνος μετάβασης εκτός έδρας και επιστροφής, θεωρείται χρόνος εργασίας για όλες τις προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία συνέπειες.

3. Σε περίπτωση αποστολής και παροχής εργασίας για κάλυψη γεγονότων σε ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων, εμφυλίων ταραχών, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από τρομοκρατικές ενέργειες, σε περιοχές που πλήττονται από επιδημίες καθώς και σε περιοχές που έχουν εκτεθεί σε βιολογικά και πυρηνικά απόβλητα ή διαρροή χημικών ουσιών, πέραν της κάλυψης των εξόδων μετάβασης, διαμονής και διατροφής του, ο τεχνικός αποζημιώνεται και με το ποσό των τριακοσίων Ευρώ (300 €) για κάθε μέρα παραμονής.
 

ΑΡΘΡΟ 6
 

Σε όσους υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται οι άδειες που ορίζουν οι ΕΓΣΣΕ, οι δε μέρες της ετήσιας κανονικής αδείας και το επίδομα αδείας χορηγούνται όπως ορίζει η Εργατική Νομοθεσία.
 

ΑΡΘΡΟ 7
 

1. Οι καθοριζόμενες με την παρούσα τακτικές αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, οκτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα [40] ωρών και καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα..

2. Στο μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τεχνικού θα καταβάλλεται προσπάθεια να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο [2] Σαββατοκύριακα ανάπαυσης [ρεπό].

3. Ημέρες αργίας ορίζονται η 1η του έτους, τα Θεοφάνια, η 25η Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δεύτερη Μέρα του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η Δεκεμβρίου, οι τοπικές υποχρεωτικές αργίες και οι Κυριακές. Σε περίπτωση που ο τεχνικός απασχοληθεί κατά τις ημέρες αυτές καταβάλλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 των νομίμων αποδοχών του.
 

ΑΡΘΡΟ 8
 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται.
 

ΑΡΘΡΟ 9
 

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τις 22 Δεκεμβρίου 2006, εκτός των διατάξεων αυτής για τις οποίες ρητώς ορίζεται διαφορετική έναρξη ισχύος.
 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm