Open menu
22 | 01 | 2021

Αθήνα 14/09/2020
ΥΠΕΡΓ. 34920/1896


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β΄ 539) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», όπως αυτή ισχύει.

 

Τροποποιούμε την υπ΄ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β΄ 539) υπουργική απόφαση, «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα ως εξής:

1. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 5 του πρώτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η.12.2020.»

2. Στο τέλος του τέταρτου Κεφαλαίου προστίθεται η εξής παράγραφος:

«Οι ανωτέρω αιτήσεις δανειοληπτών εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο»

3. Το β΄ εδάφιο της πρώτης παραγράφου της περίπτωσης 1 του έκτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας και δικαιούχος, ο οποίος δεν ιδιοκατοικεί και δεν κάνει χρήση της κατοικίας του κατά τα ανωτέρω οριζόμενα λόγω ανυπαίτιου κωλύματος και εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της κατοικίας του, που να συνεπάγεται αύξηση εσόδων και πλουτισμού του, όπως εξειδικεύεται ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις, ήτοι όταν:

α.) έχει επέλθει θάνατος του δανειολήπτη και η υποχρέωση εξυπηρέτησης του δανείου έχει περιέλθει στους νόμιμους κληρονόμους του.
β.) η κατοικία για την οποία χορηγήθηκε το δάνειο ή τμήμα αυτής, είναι ημιτελής, προκύπτει δε τούτο μετά από αυτοψία αρμοδίων υπαλλήλων.
γ.) η κατοικία για την οποία χορηγήθηκε το δάνειο είναι κενή (ανεκμετάλλευτη),αν ο δικαιούχος έχει μετοικήσει προκειμένου να εργαστεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν ο δικαιούχος έχει μετοικήσει λόγω αναγκαστικής συγκατοίκησης με συγγενικό πρόσωπο που χρήζει συμπαράστασης τρίτου ή αν ο δικαιούχος αδυνατεί να κατοικήσει στην χορηγηθείσα σε αυτόν κατοικία για άλλη σοβαρή αιτία.
δ.) Η κατοικία για την οποία χορηγήθηκε το δάνειο, δεν πληροί πλέον τους όρους στεγαστικής αποκατάστασης του δικαιούχου, αν τυχόν μεταβλήθηκε η σύνθεση της οικογένειάς του λόγω αύξησης των μελών της ή λόγω λύσης γάμου, αν τυχόν προέκυψε αναπηρία εξαιτίας της οποίας απαιτούνται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι προς αυτοεξυπηρέτηση.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ,αλλά και για κάθε άλλη περίπτωση ,που εκ φεύγει των ανωτέρω περιπτώσεων α) -δ) , αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ ή το όργανο (ή τα όργανα) που αυτό κάθε φορά ορίζει ,το οποίο δύναται να ζητά την προσκόμιση δικαιολογητικών που κρίνει απαραίτητα για την αιτιολόγηση της απόφασής του.
Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ δύνανται, κατά την κρίση τους, να προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους για την αιτιολόγηση των αποφάσεών τους».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β΄ 539) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm