17 | 02 | 2020

Αθήνα 22/01/2014
Αρ. πρωτ.:  Ε40/267

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Υποβολή στοιχείων απασχόλησης ΤΑ και ΙΕ.


Με αφορμή ερωτήματα όσον αφορά τη δυνατότητα των επιθεωρήσεων εργασίας να αναζητούν στοιχεία απευθείας από τα ίδια τα πρόσωπα Τεχνικό Ασφάλειας (ΤΑ) ή Ιατρό Εργασίας (ΙΕ) στις περιπτώσεις που παρέχουν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης σε επιχειρήσεις ως εξωτερικοί συνεργάτες, αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 4 του Κώδικα Νόμων για την Ασφάλεια και την Υγεία των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του νόμου 3850/2010: «Ο εργοδότης πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την τυχόν απασχόληση τους σε άλλη επιχείρηση, ...κλπ.»
2. Στο έντυπο Α1 που υποβάλλεται από τους εργοδότες στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας αναγράφεται ο συνολικός χρόνος παροχής υπηρεσιών από τον ΤΑ και τον ΙΕ για το σύνολο των επιχειρήσεων στις οποίες προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης.
3. Οι συμβάσεις που συνάπτονται στις περιπτώσεις εξωτερικών συνεργατών μεταξύ των επιχειρήσεων και του ΤΑ ή ΙΕ υποβάλλονται προς έγκριση του νομότυπου στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και συνοδεύονται για κάθε επιχείρηση από αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση.
4. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών ΤΑ ή ΙΕ μέσω ΕΞΥΠΠ, στις εξαμηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλονται δηλώνεται ο χρόνος προσφοράς υπηρεσιών ΤΑ ή ΙΕ για κάθε επιχείρηση. Επισημαίνεται όμως ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατός ο όποιος έλεγχος με διασταύρωση σχετικών στοιχείων.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 95/1999 και το άρθρο 23 παράγραφο 10 και 11 του ΚΝΥΑΕ οι ΤΑ και ΙΕ υποχρεούνται στην υποβολή στη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας εξαμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων απασχόλησής τους στις επιχειρήσεις.
6. Με την εφαρμογή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι δυνατή η εύρεση των επιχειρήσεων στις οποίες έχει δηλωθεί η απασχόληση ενός συγκεκριμένου ΤΑ ή ΙΕ. Επισημαίνεται όμως ότι σήμερα στις δηλώσεις αυτές περιέχονται και περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες έχουν διακόψει τη συνεργασία με τον ΤΑ ή ΙΕ και ως εκ τούτου υπάρχει σχετική απόκλιση από τα πραγματικά στοιχεία.
7. Μέχρι σήμερα για το πεδίο «ωράριο» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική εφαρμογή και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εύρεση «ηλεκτρονικά» των προγραμμάτων εργασίας ενός ΤΑ ή ΙΕ και η άμεση διασταύρωση σχετικών στοιχείων.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 8 του ΚΝΥΑΕ: Η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει το νομότυπο των αναθέσεων, καθώς και την επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής και το νομότυπο των συμβάσεων.

Λαμβανομένου υπόψη ότι τα πραγματικά στοιχεία απασχόλησής του ως ΤΑ ή ΙΕ γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο ΤΑ ή ο ΙΕ και οι παραπάνω αναφερόμενες πληροφορίες των εργοδοτών στηρίζονται στην πληροφόρησή τους από τα εν λόγω πρόσωπα, θεωρείται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής εφαρμογής του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι δυνατή η αναζήτηση των σχετικών στοιχείων απασχόλησης από τα ίδια τα πρόσωπα του ΤΑ ή του ΙΕ στις περιπτώσεις που αυτό θεωρείται αναγκαίο για τον εν γένει έλεγχο του νομότυπου των αναθέσεων και του νομότυπου των συμβάσεων ιδίως για τις περιπτώσεις που από τον ΤΑ ή ΙΕ παρέχονται υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης σε επιχειρήσεις οι οποίες ευρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και ο έλεγχος της εφαρμογής τους στα θέματα ασφάλειας και υγείας ανήκει σε διαφορετικές επιθεωρήσεις εργασίας. Εξ άλλου η συγκεκριμένη παροχή στοιχείων δεν συνεπάγεται πρόσθετο «διοικητικό βάρος» αφού τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη συνταχθεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα περίπτωση 5 και είναι αυτονόητη η ύπαρξή τους προκειμένου ο ΤΑ ή ο ΙΕ να ανταποκρίνεται στον προγραμματισμό των επισκέψεων στις επιχειρήσεις.
Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που ο ΤΑ ή ο ΙΕ δεν έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωση τους που αναφέρεται παραπάνω στην περίπτωση 5 επιβάλλεται η εν λόγω αναζήτηση.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm